Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här
ICOM Sverige

Årets museum 2015
Nu pågår juryns arbete med att utse de museer som har möjlighet att få priset för Årets museum. Priset delas ut under museidagarna i Sigtuna den 15-17 april . Priset är ett samarbete mellan Svenska ICOM och Riksförbundet Sveriges museer och premierar museer som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, kommunikation, pedagogik, internationellt arbete eller med samtidsdokumentation.International Museum Day den 18 maj
Var med och uppmärksamma International Museum Day! Temat för i år är Museer för ett hållbart samhälle. Museer kan hjälpa till att öka medvetenheten om att vi behöver ett samhälle där vi förbrukar mindre och använder resurser på ett hållbart sätt.Hans Mannerbys minnesfond
2014 års pristagare blev Giane Vargas Escobar från Brasilien. Hon får priset för sitt engagemang och sina insatser för att stärka afro-brasiliansk identitet och kultur i det brasilianska samhället.

Priset delades ut torsdagen den 25 september på Bokmässan i Göteborg av landshövding Lars Bäckström och Bertil Falck, stiftelsens ordförande. Läs mer på Museum Horizons webb.Resebidrag
Du vet väl att du som är medlem i Svenska ICOM kan söka resebidrag till konferenser och möten, både nationella och internationella? Senaste ansökningsdag är 1 mars respektive 1 juni. Högsta bidragsnivåer för möten och konferenser inom Europa, USA och Kanada är 5000 kr och övriga länder 8000 kr. Här hittar du spännande reserapporter från våra medlemmar.
ICOM News
Sugen på fler nyheter?
Här hittar du det senaste numret av ICOM News.
MEDLEMSBREV JANUARI 2015


DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2015
Observera att vi har papperslös hantering och inte skickar ut inbetalningskort. Det kostar 620 kr/år att vara individuell medlem i ICOM. För studenter och pensionärer har vi en reducerad avgift: 310 kr/år. Institutionella medlemmar hittar avgiftstabellen på vår hemsida.

Förnya ert medlemskap genom att betala in rätt summa på PG 39 506-1. Uppge:
  • namn
  • medlemsnummer (står på ICOM kortet)
  • typ av medlemskap; individuell, institution, student eller pensionär.

AKTUELL ETISK MUSEIFRÅGA
– kostnader för service/lån av samlingar.

Vad ska museer ta för kostnader av andra museer, forskare m fl för att låna ur eller få service på samlingarna? Ett ärende hamnade på svenska ICOMs bord. Två utländska kvalificerade konservatorer hade rest till Sverige för att forska kring hur ett känsligt material bäst kunde konserveras, ett material som var väl företrätt på vissa svenska museer. Frågan väcktes då: -Ska våra museer ta en avgift av forskarna? Svenska ICOM kontaktades som bl a hänvisade till § 3.9 och 3.10 i ICOMs etiska regler. ”Alla som utövar museiyrket är skyldiga att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kollegor, forskare och studerande på de områden det gäller ...”. ”Museipersonal bör erkänna och stödja behovet av samarbete och rådfrågning mellan institutioner med likartade intressen och insamlingsmetoder. Detta gäller särskilt institut för högre utbildning ....”. Slutresultatet blev att forskarna fick tillgång till materialet utan kostnader. Frågan är generellt högst intressant. I hur hög grad ska museer kunna samarbeta både nationellt och internationellt vad gäller samlingar och service på dessa? I den gamla SAMDOK idén ingick att museer skulle dela på insamlingsansvaret för att inte behöva samla på samma saker utan istället låna av varandra. I hur hög grad lever vi upp till detta idag, och till formuleringarna i ICOMs etiska regler?

GÅ KURS OM ETIK PÅ MUSEER
Frågan ovan aktualiserar behovet av utbildning för alla inom museisektorn om ICOMs etiska
regler. Svenska ICOM ordnar kurser kring dessa. Kurserna kan vara en halv eller en hel dag,
och läggs upp i samvarkan med museet. ICOMs etiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De finns översatta till svenska och sätter upp en minimistandard för hur du som professionell museianställd ska förhålla dig till olika frågeställningar i ditt arbete. De formulerar också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Ett spännande kursmaterial är utarbetat. Det innehåller 20 fallstudier att diskutera utifrån. Frågeställningarna handlar bland annat om samlingar, pedagogik, uppträdande och organisation.
Ni som vill betälla kursmaterialet för påseende, eller vill beställa en kurs till ert museum kan kontakta
monica.i.gustafsson@vgregion.se

KONTAKTER MED KULTURDEPARTEMENTET
Svenska ICOM har under året haft flera kontakter med Kulturdepartmentet. Vi har blivit
intervjuade av den museiutredning som initierats av departementet. Vi var bjudna till den
nya Statssekreterarens informationmöte för kulturinstitutioner. Vi har också blivit
remissinstans för departementets utredning ”Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad
konflikt och under ockupation”.

BLUE SHIELD
Tillsammans med våra NGO (non-governmental organization) kollegor i International Council of Archives (ICA), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) och International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) har vi lämnat in en begäran om att Internationella Blue Shield officiellt ska erkänna vår arbetsgrupp som en nationell kommitté av Blue Shield. Vi avvaktar nu besked och återkommer med mer information så snart vi vet vad som händer.

Som en direkt följd av vårt arbete med Blue Shield kommer ICOM att svara på Kulturdepartementets utredning ”Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation” Ds 2014:36. Vårt remissvar ska vara klart i februari och det är Stefan och Monica som arbetar med det.

Arbetsgruppen för ett svenskt Blue Shield träffas nästa gång den 27 januari.

 
  • Vet du någon som vill prenumerera på Svenska ICOMs nyhetsbrev? På vår hemsida http://icomsweden.se/ kan man registrera sig.
   
  • Vill du ändra din postadress? Har du betalat medlemsavgiften och vill efterlysa din klisterlapp? Vänligen kontakta info@icomsweden.se
 
--- Copyright (C) 2011 ICOM Sverige All rights reserved.---
Email Marketing Powered by Mailchimp