Closer vid Lindholmen Science Park. Vi erbjuder en neutral innovations- och demonstrationsmiljö där akademi, näringsliv och myndigheter samverkar för ökad transporteffektivitet.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på CLOSER

Stort intresse för automatiserade logistiktjänster

I oktober drog projektet Automatiserade logistiktjänster igång som fokuserar på innovativa effektiviseringsmöjligheter för framtidens godstransportsystem. Det korta och intensiva projektet är en förstudie och har som syfte att ta fram konkreta förslag på logistikflöden och -funktioner som kan effektiviseras med hjälp av automatisering och uppkoppling. Projektet delfinansieras av det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som syftar till att både förbereda och arbeta för ökad automation inom mobilitet.

– Idag sker många processer inom godstransportsystemet manuellt och därför vill vi undersöka potentialen med en ökad automatisering, säger Lina Olsson, projektledare.

Läs mer om projektet

Physical internet – en vision för framtidens transportsystem

Inom Europa strömmar idag en hel del pengar för forskning och projekt som har med visionen Physical Internet - ett öppet globalt logistiksystem - att göra.

Vi vill hjälpa till att höja kunskapsnivån hos svenska aktörer samtidigt som vi vill granska visionen med Sveriges förutsättningar i åtanke, säger Sofie Vennersten, programansvarig på CLOSER.

Visionen Physical Internet har varit ett ämne på logistikagendan i några år, men konceptet får alltmer uppmärksamhet då det handlar om utvecklingen av hållbara och samverkande godstransporter. CLOSER ser det som en självklar del i sitt uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnad kring framtidens transportsystem hos både akademi, industri och samhälle.
Läs mer om resultaten från förstudien om Physical Internet

Positiva effekter av off peak-projekt i Stockholm

En stor blandning av akademi, näringsliv och offentlig sektor tog sig den 6 december till KTH OpenLab i Stockholm för att medverka på workshop om Off peak-leveranser. Dagen kantades av rapportering av de resultat som framkommit i det omfattande Off peak-projektet i Stockholm, som projektletts av ITRL, samt intressanta diskussioner om hur man skulle kunna utveckla off peak-arbetet och vad som är nästa steg.

– Off peak-leveranser är ett sätt att utnyttja infrastrukturen mer effektivt och därför är det intressant att se om det fungerar och hur man så fall kan gå vidare för ett permanent införande, sade Elin Skogens, Stockholm stad.
Läs mer om workshopen

Nära samarbete med akademin i Sverige

Ett av CLOSERs syften är att vara en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Genom att samla akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar vi nya samarbeten och projekt som utvecklar och sprider kunskap om effektivare transporter. I denna artikel vill vi uppmärksamma akademin lite extra, och speciellt forskningsnätverket som startats inom CLOSER.
Läs mer om CLOSERs samarbete med akademin

Inbjudan till seminariedag 9 februari: Regionala och lokala vattenvägar - har Sverige flyt?

Ett bättre utnyttjande av vattenvägarna skulle innebära att infrastrukturen på land avlastas, att transportsektorns samlade miljöbelastning minskas och bidra till mer hållbara transporter. Vilken roll vill vi att lokala och regionala sjötransporter i Sverige har år 2030?

Välkommen till en dag då vi bland annat tar del av resultat från Sjöfartsverkets regeringsuppdrag om kust- och inlandssjöfart, presenterar pågående projekt som berör inre vattenvägar, och spanar framåt mot framtidens hållbara transporter.
Läs mer om seminariet och anmäl dig
Se kommande konferenser och evenemang i vår kalender på closer.lindholmen.se

Nationell arena för ökad transporteffektivitet

CLOSER är en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet. Vi samlar akademi, näringsliv och myndigheter till nya samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.

closer.lindholmen.se

Vill du inte ha fler utskick? Avsluta prenumeration
 
FacebookLinkedInMyNewsdeskTwitterLindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
402 78 Göteborg