Copy
Sydkustens informationsbrev skickas till dig som är tjänsteman eller förtroendevald i någon av våra medlemskommuner. Vi skickar det också till våra samarbetspartner och andra som är intresserade av utbildning och kultur på svenska. Här berättar vi om vad vi har på gång just nu, företrädesvis i våra medlemskommuner.

Informationsbrevet skickas per e-post några gånger per år. Det är enkelt att beställa eller avbeställa brevet längst ner.

Aktuellt från Sydkusten

Högklassig utbildning - livskraftig kultur - meningsfull fritid - på svenska

Sydkustens landskapsförbunds syfte är att främja den svenskspråkiga befolkningens allmänna och gemensamma intressen, bevaka och bereda de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena på verksamhetsområdet. Det här gör vi tillsammans med våra medlemskommuner och samarbetspartner för att vår vision ”Högklassig utbildning- livskraftig kultur-meningsfull fritid-på svenska” ska uppnås.

Konkret betyder det att vi aktivt och målmedvetet arbetar för utbildning och kultur på svenska. Det handlar om att på olika sätt arbeta för en ökad tillgång till behörig personal inom utbildning och småbarnspedagogik. Här har speciellt projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb en stor roll. Vi lyfter branschen och möjligheterna att studera till ett yrke inom branschen genom att bland annat träffa elever och studerande i åk 9 och på andra stadiet.

Arbetet för utbildning innebär också ett arbete för en ökad språkstärkande verksamhet för att främja läs- och skrivkunnigheten. Det skrivpedagogiska projektet Skrivande Skola går in för sitt tredje och sista verksamhetsår nu på hösten. Genom att medvetandegöra och stärka varje lärare i deras roll som skrivande lärare handlar det om att på sikt stärka elevernas kritiska läs- och skrivkunnighet i alla ämnen.

Att läskunnigheten minskar i Finland är något som noterats på flera håll och som ska åtgärdas enligt den nationella läskunnighetsstrategin. Projektet Rätt bok på rätt plats arbetar för att öka läsintresset såväl hos barn som unga och även få föräldrarna involverade. På olika idrottsevenemang erbjuds läshörnor där barn och unga får en möjlighet att dyka in i litteraturens och läsningens värld. Genom att i olika daghem få i gång tamburbibliotek, förs böckerna och biblioteken närmare såväl barnen inom småbarnspedagogiken som de vuxna i barnens närkrets.  

I det målmedvetna arbetet för en högklassig utbildning och meningsfull fritid ingår också arbetet för en trygg och tryggad eftermiddagsverksamhet för barn i de lägre årskurserna. Eftermiddagsverksamheten har en viktig funktion för de yngsta barnen i skolan och deras familjer. Därför är satsningar på personalens kompetens och utveckling viktig liksom arbetet för att trygga en fortsatt tillgång till eftermiddagsverksamhet.

När det kommer till kultursamarbeten och -satsningar är förutom specifika lokala satsningar speciellt regionöverskridande verksamhet i fokus. En levande svenskspråkig kultur behöver nätverksarbete och ökad kommunikation mellan olika aktörer inom kultursektorn men också en förståelse för kulturens betydelse för individen och samhället som helhet.
I det läs- och skrivfrämjande arbetet har Sydkustens ordkonstskola en stor roll. Som den största aktören i Finland inom denna konstform är den grundläggande konstundervisningen och övrig ordkonstverksamhet i fokus för skolan. Därtill är skolan involverad i flera läs- och skrivfrämjande projekt och engagerar många barn och unga. Projektet Medskapande läsning är ett av dessa projekt.

I det här infobrevet presenteras ett axplock av det som är på gång inom våra olika verksamheter och projekt. Ta gärna kontakt med oss om du har tankar och idéer för vår verksamhet och vad vi kunde göra ytterligare.

En fin fortsättning på hösten!
Christel Björkstrand, direktör   
 
Feedback från skolbesöken - hösten 2022Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har inlett höstterminens skolbesök. Skolbesöken är viktiga för projektet, men framför allt viktiga för att kunna boosta och informera om småbarnspedagogiken samt lyfta upp branschen.


Det är under skolbesöken som elever och studerande informeras om yrket, studier och allmänt om småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken får ett ansikte!
 
Samtliga skolor med årskurs 7–9 och gymnasier i Sydkustens medlemskommuner har kontaktats och skolbesök har erbjudits. Under läsåret 2022–2023 siktar projektet på att träffa åttonde klassister och de studerande som går andra året i gymnasiet. Tanken bakom valet av dessa målgrupper är, att många som går i årskurs 8 kommer att ha en praoperiod under inkommande läsår eller inom ett år. Och de som går andra året i gymnasiet har eventuellt börjat planera vad som komma skall efter att de tar studentexamen. Men oberoende av intresse för branschen före eller efter skolbesöket, vill vi i projektet informera om hur viktig småbarnspedagogiken är för landets framtid.
 
Det är i småbarnspedagogiken som lärstigen inleds, det livslånga lärandet får en rivstart. Mycket har förändrats och utvecklats inom den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken sedan de som nu till exempel går i högstadiet eller i gymnasiet. Inte för att glömma de vårdnadshavare som idag har barn i tonåren. Det är inte som förr, och att referera till hur småbarnspedagogiken var när en själv deltog är inte relevant i dagsläget. En var inte bara ett barn då, utan styrdokument, planer och lagar har tillkommit och reviderats som har påverkat och utvecklat verksamheten inom småbarnspedagogiken.
 
Idag är det möjligt att studera småbarnspedagogik på andra och tredje stadiet. Valmöjligheterna är många. Det är möjligt att bygga på sina studier och studieorterna är många.
 
Efter varje skolbesök ombeds eleverna och studerande att fylla i ett formulär där de önskas svara på frågor om hur intressant ämnet i fråga var, om de skulle kunna tänka sig att studera/jobba inom småbarnspedagogiken och varför/varför inte branschen intresserar dem.
Detta är värdefull data för projektet men också värdefull information för branschen. Vad är det som lockar unga att söka sig till studierna och till ett yrke inom småbarnspedagogiken?
 
Det som konsekvent återkommer i feedbacksformuläret efter varje skolbesök är att de unga inte visste om denna specifika bransch och hur omväxlande ett jobb inom småbarnspedagogiken är. Fastän en elev eller studerande har hört om branschen ges under skolbesöken information som är ny för åhöraren. Ett intresse kanske väcks.
 
Boka ett eller flera skolbesök till din skola. Projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb berättar och öppnar upp vad småbarnspedagogiken är.
 
Emilia Christiansen
projektkoordinator, lärare inom småbarnspedagogik, PeM
emilia.christiansen@sydkusten.fi
https://www.sydkusten.fi/sv/projekt/sbp/

 
Facebook
Instagram
Vad var nytt eller intressant? "Det gav mig ett nytt perspektiv på hurudant jobb man gör inom småbarnspedagogiken samt hur intressant yrket är" 
Feedback från en gymnasieelev under ett skolbesök
Kreativt skapande och socialt lärande - fortbildning


I november 2022 startar Sydkusten fortbildningen Kreativt skapande och socialt lärande. Målgruppen är eftisledare, småbarnspedagoger och lärare i de lägre årskurserna samt övriga intresserade.

 
Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen mellan delarna.
 
Olika områden och teman inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet och mångsidig kompetens hos barn och unga behandlas. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, serieteckning, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Pedagogerna får kunskap i hur verksamhetskulturen kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande och där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning.
 
Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfri.
Läs mer och anmäl dig på https://www.eftis.fi/sv/kurser/
 
 
Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef/rektor
 
Facebook
Medskapande läsning - ett läsfrämjande projekt med många dimensioner

Sydkustens ordkonstskola har i samarbete med skolnätverket Haru skapat Medskapande läsning, ett läsfrämjande projekt som finansieras av SFV. Under läsåret 2022–2023 deltar fyra skolor i pilotarbetet, två under höstterminen och två under vårterminen. För tillfället är Medskapande läsning i full gång i Söderkulla skola i Sibbo samt i Drumsö lågstadium i Helsingfors.

Medskapande läsning riktar sig till elever i åk 3. Denna ålder är avgörande  då det gäller att ta steget vidare från avkodning till ett större läsflyt och -uthållighet. Ett fokusområde inom Medskapande läsning är att stötta eleven vidare i läsarbetet och hjälpa eleven utforma en positiv, dynamisk läsaridentitet.

Varje grupp får besök av en ordkonstlärare en gång i veckan under tolv veckors tid. Under denna period läser och upplever barnen tre romaner. Romanerna är noggrant utvalda: de ger möjlighet att diskutera och bearbeta viktiga teman som empati, självmedkänsla och hjälpsamhet. Dessutom ger böckerna barnen möjlighet att utvecklas som läsare eftersom de innehåller olika grader av utmaningar: genom att röra sig från enklare till mer krävande texter får barnen se att det är möjligt att utvecklas som läsare.

Läs- och skrivglädjen är det andra fokusområdet i Medskapande läsning. Då eleverna får vara medskapare i texten och skriva själva inspirerade av litteraturen, känner eleverna delaktighet i texternas värld. Barnen får kontakt med kreativt skrivande och ingå i en skrivande och läsande gemenskap.

Att hela gruppen tillsammans läser samma romaner och arbetar kring dem har även ett ytterligare värde för samhörigheten. Det tredje fokusområdet i Medskapande läsning är litteraturens och den gemensamma läsningens roll som en naturlig bas för värdediskussioner. Då eleverna har upplevt olika etiska frågeställningar i litteraturen, kan de lättare spegla sina egna tankar och uttrycka sina känslor kring frågeställningarna.
 
Katja von Wendt
pedagogisk planerare/Sydkustens ordkonstskola
 
Verktygsbacken - en skattkista för textskapande
 
"Läs- och skrivfrämjande går hand i hand. Bibliotekspedagog Johanna Häggblom tar sig an Skrivande skola och “Verktygsbacken” ur ett läspedagogiskt perspektiv. Tillsammans är ledordet. 

Hösten 2021 inledde jag min projektanställning som bibliotekspedagog i mediateket i Zachariasskolan. Snabbt blev jag blev inplockad i pilotprojektet Skrivande skola och en tanke slog mig redan efter första mötet med projektet. Vad kan jag som läsfrämjare bidra med för att föra projektet framåt? 

Först tog jag itu med att fylla skolbiblioteket med böcker av olika genrer. Manga- och serieböcker, novell- och poesisamlingar, faktaböcker och skönlitteratur. Därefter kunde jag utmana eleverna att hitta och läsa nyförvärven. För att en person ska bli en driven och mångsidig textskapare och läsare måste hen helt enkelt få tillgång till olika typer av texter.

I och med höstens lansering av Skrivande skolas ”Verktygsbacken” får eleverna konkreta verktyg för att lära sig behärska olika texttyper. Verktygen, eller skrivstöden, är sådana som de har nytta av i skrivandet och läsningen, både i skolan och på fritiden. 

Alla har vi någon gång hört att det är viktigt att göra ett gott första intryck vid mötet med en annan människa. Idag måste vi också klara av att göra ett gott första intryck i skrift. Exempelvis när en ung människa ska söka sitt första sommarjobb och kontakta en potentiell arbetsgivare, behöver hen kunna formulera en arbetsansökan som står ut i mängden av ansökningar.

Två kommentarer från lanseringen av “Verktygsbacken” har stannat i mitt minne. En elev dristade sig att fråga: “Men är det inte fusk att få veta allt dethär?” Och det fina är ju att det faktiskt inte är fusk att eleverna får modeller för hur de kan bygga upp sina texter. Det sparar tid för eleven då hen inte behöver brottas med frågor om utseende och form för texten, utan fokus får ligga på innehållet. Det viktigaste är att eleven får känna en trygghet i att våga uttrycka sina åsikter och skapa meningsfulla texter som kan läsas av många. Inget forum är stängt för en trygg skribent. 

“Jag önskar att något sådant här hade funnits när jag gick i skola”, utbrast en förälder under ett föräldramöte efter projektets infotillfälle. Responserna speglar behovet av “Verktygsbacken” som en veritabel skattkista för textskapande.

Johanna Häggblom,
bibliotekspedagog vid Zachariasskolan  i Nykarleby
 
Skrivande skolas hemsida: www.skrivandeskola.fi 

FOTNOT “Verktygsbacken” är ett samlingsnamn för de materiella skrivstöd som projektledare Annette Kronholm utvecklat i samarbete med projektets 350 lärare. Lanseringar av skolinterna digitala plattformar sker i projektets samtliga fokusskolor under hösten 2022. Skrivstöden kommer också att ingå i det skrivpedagogiska material “Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla”, som blir klart våren 2023. 

BILDTEXT “Verktygsbacken” Bibliotekspedagog Johanna Häggblom finns till för eleverna under raster och lektioner vid Zachariasskolan i Nykarleby. FOTO: privat
Facebook
Instagram
Rätt bok på rätt plats startar tamburbibliotek i en ny kommun

Sydkustens Landskapsförbunds projekt Rätt bok på rätt plats kör i gång ett samarbete med Korsholms kommun kring 5 tamburbibliotek.

” Läsning är en viktig del av vår verksamhet på daghemmen och förskolorna. Med detta projekt vill vi skapa en lättillgänglig plattform för vårdnadshavare att låna hem böcker på ett smidigt sätt.” Säger Anna Törnroos-Mård, chef för småbarnspedagogiken i Korsholm om projektet.

Ett tamburbibliotek är ett samarbete mellan projektet, biblioteket och daghem inom en kommun. Ett fysiskt bibliotek byggs upp i daghemmets tambur där en samling böcker från biblioteket lätt kan lånas hem av familjerna. Arbetet med tamburbibliotek vill stöda högläsning bland småbarnsfamiljer genom att förenkla tillgången på utvalda högläsningsböcker och genom att lyfta upp litteratur på en ny plats som familjerna dagligen besöker.

Projektet söker för tillfället nya kommuner att samarbeta med inför 2023. De som är intresserade av konceptet Tamburbibliotek för sin egen kommun kan ta kontakt med projektets koordinator Mikael Gros. Skriv till: mikael.gros@sydkusten.fi
Läs mera om projektet här
Nyanställda på Sydkusten

Tove Hagström ny kulturplanerare

Filosofie magister, psykodramatiker Tove Hagström har 1.9 börjat som kulturplanerare på deltid på Sydkustens landskapsförbund. Tove har de senaste åren arbetat som företagare och projektansvarig bl a inom litteratur, kultur och företagande.

Klicka på bilden för att läsa mera.
.
 

Anna-Karin Tötterman ny utbildningsplanerare

Politices licentiat Anna-Karin Tötterman har valts till vikarierande utbildningsplanerare fram till 30.6.2022. Anna-Karin kommer från Åbo Akademi där hon har arbetat som lärare, forskare och i olika administrativa roller. Anna-Karin har studerat bl. a informationsvetenskap och historia.

Klicka på bilden för att läsa mera.
 
Läs mera på Sydkustens webb

Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska.


Sydkusten jobbar för kultur och utbildning på svenska i våra 16 tvåspråkiga
medlemskommuner:

Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kimitoön, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Pargas, Raseborgs, Sibbo, Sjundeå, Vanda och Åbo.

Sydkustens vision är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur.
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Vår e-postadress är: sydkusten@sydkusten.fi

Du har fått det här brevet för att du är tjänsteman eller förtroendevald i någon av Sydkustens medlemskommuner, finansiär eller samarbetspart.

Om du inte vill ha brevet i fortsättningen kan du klicka här.

Om du vill uppdatera dina uppgifter eller beställa infobrevet, klicka här.