Nyhedsbrev fra foreningen Børns Livskundskab
Problemer med at se denne mail?
Åbn i din browser.
bbornslivskundskabdk
Børns Livskundskab nyhedsbrev nr 4, december 2013
 
Det er dejligt at kunne skrive, at også efteråret har budt på mange forskellige aktiviteter i Børns Livskundskabs regi. Først vil vi gøre opmærksom på et par ting, som forhåbentlig kan have interesse:
 
Temaaften om Mindfulness på TV2 Østjylland.
Lørdag den 21.12.13 kl. 19.45, hvor der vises klip fra de film, som Børns Livskundskab har været med til at lave og fra forskningsprojektet på Læreruddannelsen i Århus. Det er dejligt, at arbejdet med børn og professionelle, der arbejder med børn også får bevågenhed på den måde.
 
Nyt kursus i ’Mindfulness og empati’  i VIA/CFU regi i 2014:
Flere har henvendt sig for at høre, om vi har nye kurser i støbeskeen, så derfor får I her datoerne for et 5 dages kursusforløb i 2014. Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder med børn og unge, og et fuldstændigt kursusprogram og tilmeldingsmulighed vil komme i  næste nyhedsbrev i det nye år.
Datoerne er: 1. - 2.9.14, 1.10.14, 30.10.14 og 2.12. 14.
 
Nyt medlem i foreningen
Ved vores årlige møde i foreningen i november måned besluttede vi at invitere Martijn van Beek ind som nyt medlem – og han sagde heldigvis ja! Martijn van Beek er uddannet antropolog og udviklingssociolog ved universiteter i Holland (Vrije Universiteit, Amsterdam) og USA (Cornell University). Han arbejder til daglig ved Aarhus Universitet som lektor ved Institut for Kultur og Samfund med tilknytning til den nye tværdisciplinære forskningsenhed, Interacting Minds Centre (IMC). Martijn er leder for et større forskningsprojekt om tibetansk buddhismes skæbne i moderniteten, herunder specielt mødet og det spirende samarbejde mellem buddhistiske praktiserende og videnskabsfolk. I den sammenhæng har han bl.a. været medinitiator af forskningssamarbejde mellem neuro- og kognitionsvidenskabere fra Center for funktionel integrativ neurovidenskab (CFIN) ved AU og mediterende. Forskningssamarbejdet føres nu videre i kontekst af IMC og involverer et stigende antal parter både indenfor og udenfor AU.  Som led i dette forskningsarbejde er Martijn gradvist blevet involveret i Mind and Life Institute (MLI), som er et internationalt forskningsnetværk udsprunget af dialoger mellem Dalai Lama og videnskabsfolk, og han deltager aktivt i udviklingen af nye MLI initiativer, herunder det nye “education initiative”.
        Som led i sit mangeårige arbejde med studerende ved universitetet, bl.a. som studieleder for antropologi og som leder for et ph.d.-uddannelsesprogram, er Martijn blevet optaget af behovet for en generel besinding på, hvad (ud-) dannelse er og bør være i vores tid. Især de senere årtiers stigende instrumentalisering i snæver og kortsigtet økonomisk forstand af unge menneskers uddannelse har medført at fordybelse og indsigt ikke bare i verden men også i én selv, ikke længere reelt tilgodeses i vores uddannelser og institutioner. Hvis de unge mennesker, vi uddanner i dag, skal kunne føre vores samfund og verden igennem de kommende årtiers og århundreders udfordringer og hen imod en bæredygtig fremtid i dybere forstand, så er vi nødt til at skabe uddannelser og institutioner, som tager udgangspunkt i og tilgodeser det hele menneske: krop, intellekt og især hjerte.
     Vi er glade for at kunne byde Martijn velkommen i foreningen og også glade for, at vi derigennem har fået styrket vores tilgang til forskningen i brugen af komtemplative øvelser i undervisningen.
 
 
Møde i Mind & Life Europe Contemplative Education Forum:
I november måned deltog Martijn van Beek og jeg i Mind & Life European Forum for  Education i Zürich. Udover deltagere fra 12 europæiske lande deltog også MLI president Arthur Zajonc og programleder Brooke Dodson – Lavalle fra USA. Deltagerne var en blanding af forskere og praktikere og det var interessant at høre, hvordan der arbejdes med at integrere arbejdet med nærvær, empati og medfølelse i undervisning på mange forskellige niveauer. Formålet med mødet var at skabe kontakt mellem de forskellige personer, organisationer og initiativer i forskellige europæiske lande og undersøge mulighederne for samarbejde om udvikling og/eller tilpasning af programmer for børn og unge på alle niveauer i uddannelsessammenhænge. Blandt de første konkrete skridt, som ML Europe ønsker at hjælpe med at sætte i gang er en kortlægning af programmer og andre initiativer i Europa. På det nuværende tidspunkt er der ikke noget sted, hvor information om konkrete initiativer er samlet og tilgængelig. Det blev foreslået, at ML Europe kunne etablere en internetbaseret ressource, hvor relevante oplysninger kan findes.
Et andet hovedformål med mødet var at fremme forskningsprojekter og samarbejde.  Også her er en væsentlig del af opgaven at samle og tilgængeliggøre den eksisterende viden. Mens der findes en række meta-analyser af engelsksproget videnskabelig forskning, er der ikke, så vidt vides, lavet tilsvarende systematiske analyser af forskning i andre lande på andre sprog end engelsk. Derudover er rigtig meget viden på området enten ikke formaliseret eller ikke baseret på videnskabelig forskning, og denne viden bør også forsøges opsamlet og integreret i det vidensgrundlag, der er brug for, hvis programmer og initiativer skal kunne få en virkning ud over det meget lokale niveau. Planen er, at der laves en udredning af eksisterende forskning i de forskellige lande inden for de næste 12 måneder, og at der om to år kan lanceres et eller flere konkrete europæiske initiativer.
              Med hensyn til at udvikle arbejdet indenfor disse områder er det vores klare indtryk, at vi har noget at bidrage med: Ud fra vores arbejde med baggrund i Jes Bertelsens pentagram, der understreger vigtigheden af at holde kontakten til de fem naturlige kompetencer: hjerte, bevidsthed, åndedræt, krop og kreativitet, kombineret med forståelsen af relationens betydning for børns liv og læring, der i vores undervisning udmynter sig i en træning af relationskompetence for de professionelle. Vi håber at få mulighed for fremover at dele viden med de andre deltagende lande på de kommende møder og måske også at kunne deltage i et europæisk forskningsprojekt indenfor området.
 
Symposium afholdt af Mind and Life i Berlin, oktober 2013
Fra Børns Livskundskab deltog Michael Stubberup i ” European Symposium for Contemplative Studies.”  Her deler han nogle af sine indtryk. Symposiet havde som udgangspunkt at være et sted hvor:
”Modern science meets well-established contemplative practices. It is in this open and unprecedented environment that first-person reflective methods engage with third-person scientific techniques. We expect this meeting to be a catalyst for new work in understanding the importance of training mental and ethical skills, leading to new and innovative work in diverse fields such as education, healthcare and economics as well as the basics sciences of psychology, philosophy neuroscience and the humanities.”
En lang række af verdens førende forskere og praktikere fra neurovidenskab, sociale videnskaber og spirituelle traditioner holdt oplæg, paneldiskusioner, poster sessioner og workshops ud fra overskiften: “Individual  and Sociatal Change from the Contemplative Perspective.” Det tætte program startede hver morgen med yoga klokken 7 og videre med morgenmeditation fra 8-8.30 og også meditation efter frokost, så der blev taget vare på det indadvendte. Og resten var et tæt forløb af intenst og inspirerende oplæg mv.
En af hoved oplægsholderne var tyskeTania Singer som talte om : ”From Brain Plasticity to a Caring Society”, blandt andet byggende på den gratis e-bog hun netop havde været med til at udgive (”Compassion – bridging practice and science”) en i øvrigt meget spændende bog.
En række oplæg og poster sessioner indeholdt spændende erfaringer i relation til børn, læring og mindfulness – et område der netop har høj prioritet for Mind an Life Europe.
Og så var det en fornøjelse at opleve vore Aarhusianske kolleger Andreas Roepstorff, Martijn van Beek og Lone Fjordback holde en fremragende master lecture om deres erfaringer og udfordringer indenfor forskning i indre tilstande.
Samlet set var det fire meget spændende og inspirerende  men også meget tætte dage.
 
Så vi har styrket vores europæiske samarbejde ganske betydeligt, og vi glæder os til også fremover at deltage i det europæiske samarbejde.
 
Hjemmesiden: www.bornslivskundskab.dk På hjemmesiden kan I se pentagrammet eller femkanten i en ny grafik, som vi synes har gjort modellen endnu mere tydelig. Klik på  litteratur for at finde pentagrammet.
Litteratur:
Så er der igen en virkelig læseværdig bog fra Jesper Juul. ”Aggression. En naturlig del af livet.” Akademisk forlag 2013. Alt for mange børn må reagere på mangelfulde vilkår i hverdagen, og det gør mange med aggressiv og/eller hyperaktiv adfærd eller med resignation. De, der kæmper imod de vanskelige vilkår, bliver hurtig udråbt som problembørn. Også selv om de i deres korte levetid har måttet finde sig i voldelige og krænkende forældre, bedsteforældre og professionelle, som de har formået at omgås med større selvkontrol, end mange voksne ville være i stand til, hvis de blev trængt ud over deres grænser.  Jesper Juul peger ikke blot på problemet i bogen, men giver også en praktisk vejledning til en bedre måde at møde børnene på. Læs bogen, den giver også et godt bud på, hvordan empati og aggression kan betragtes som eksistentielle tvillinger.
 
Og endnu en bog, som er værd at stifte bekendtskab med, hvis man har lyst til at fordybe sig i Jes Bertelsens undervisning. Jes Bertelsen, red. og med forord og efterskrift af Peter Høeg. ”Det drejer sig om kærlighed.” Rosinante 2013. Teksten er en sammenfatning af Jes Bertelsens undervisning igennem et år, fra 2010 til 2011. Fra omtalen på bogens omslag skal følgende citeres: ”Det drejer sig om kærlighed er et detaljeret kort over en rejse mod større intensitet. Belyst med træk af bevidsthedsudviklingens historie, med en lang række eksempler på hvordan spiritualitet kan løftes fri af dogmatik og religiøsitet og med beretninger om intense møder mellem lærere og elever.”
 
Alt godt i det nye år!
På bestyrelsens vegne,
Helle Jensen.


 
 
 

Copyright © 2013 BørnsLivskundskab.

www.bornslivskundskab.dk
Netværk: www.bornslivskundskab.ning.comNyhedsbrevet er lavet med:
Email Marketing Powered by Mailchimp