Copy
View this email in your browser


GMH Nieuwsbrief nr. 4

Donderdag 24 maart 2022 | 14:00 uur
Inhoudsopgave GMH Nieuwsbrief:
WMO plichtig onderzoek en Transparantieregister Zorg 

Het uitgangspunt is dat het financieel mede mogelijk maken van onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, niet gemeld hoeft te worden in het Transparantieregister Zorg (TRZ). Deze uitzondering staat expliciet opgenomen in art. 22 lid GMH Code, waarin is bepaald dat de honorering van dienstverlening voor onderzoek, waar de WMO op van toepassing is, uitgezonderd is van de verplichte openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg. 

Naar aanleiding van vragen uit het veld heeft het bestuur van de GMH Code vastgesteld dat deze bepaling niet volledig is en daardoor tot verwarring en misverstanden kan leiden. Het is immers ook mogelijk dat leveranciers van medische hulpmiddelen WMO plichtig onderzoek sponsoren. Ook in dat geval hoeft geen melding gemaakt te worden in het TRZ. Art. 22 lid 3 is hierover echter niet eenduidig.  

Om die reden is besloten art. 22 lid 3 aan te passen en te verduidelijken. De nieuwe tekst luidt als volgt: 

“Art. 22 lid 3 GMH Code 
Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking zoals omschreven in dit artikel is de honorering van dienstverlening voor en de sponsoring van onderzoek, waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen van toepassing is.” [de onderstreepte zinsnede is toegevoegd]


De nieuwe tekst van de toelichting op art. 22 lid 3 luidt:

“Uitgezonderd van de verplichting tot openbaarmaking zijn alle vormen van financiële bijdragen aan onderzoek, waarop de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is. Dat betekent dat financiële relaties die te maken hebben met WMO plichtig onderzoek niet hoeven te worden gemeld in het Transparantieregister Zorg, ongeacht of deze financiële relatie voortvloeit uit de honorering van dienstverlening (in de zin van artikel 13 GMH Code) of uit sponsoring (in de zin van artikel 17 GMH Code)”.  


Deze wijzigingen zijn inwerking getreden per 2022. In de GMH Nieuwsbrief over het aanleveren gegevens TRZ over het jaar 2021 (gepubliceerd op 7 februari 2022) is deze wijziging al meegenomen. 

Positie zorgprofessionals in opleiding onder GMH Code 


De GMH krijgt geregeld de vraag of de GMH Code ook van toepassing is op bijvoorbeeld studenten aan medische opleidingen. Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Het is belangrijk dat studenten zich tijdens hun opleiding al houden aan de regels die ook voor hen als volledig opgeleide zorgprofessional zullen gelden. Studenten van medische opleidingen worden dus beschouwd als ‘zorgprofessional’ in de zin van art. 1 onder b GMH Code en de gedragscode is dus ook op hen van toepassing. Het is van belang dat zowel de zorgprofessionals in opleiding als de leveranciers van medische hulpmiddelen zich hier goed van bewust zijn!

NAPA treedt toe tot GMH bestuur


Het bestuur van de GMH is verheugd te kunnen melden dat de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) besloten heeft zich aan te sluiten bij de zelfregulering en toe te treden tot het GMH bestuur. Het draagvlak voor de GMH onder zorgprofessionals wordt daarmee nog groter, nu zowel de KNMG, V&VN, NAPA als de NVZ en NFU in het bestuur vertegenwoordigd zijn. 

Voorlichtingscampagne Hoeblijfikonafhankelijk.nl


De GMH en CGR (de zelfregulering voor geneesmiddelenreclame) zijn gezamenlijk gestart met een grootschalige voorlichtingscampagne om zorgprofessionals voor te lichten over en beter bewust te maken van de gevoeligheden in hun relaties tussen leveranciers van genees- en hulpmiddelen. 
Kennisuitwisseling met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is immers van groot belang voor de innovatie van zorg, waarvoor de zorgprofessional ook mag worden betaald. Maar ongewenste belangenverstrengeling en beïnvloeding in de zorg moeten worden voorkomen.

Op de website www.hoeblijfikonafhankelijk.nl worden zorgprofessionals gestimuleerd na te denken over hun financiële relaties met leveranciers en hen wordt via een stappenplan gewezen op de punten waar zij op moeten letten bij het aangaan van dergelijke relaties. Op deze manier krijgen artsen en andere zorgprofessionals tools in handen om te toetsen of hun relaties met leveranciers in overeenstemming zijn met de specifieke voorwaarden in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en/of de Code Geneesmiddelenreclame. 

Minister Kuipers (VWS) over Transparantieregister Zorg


Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft op 31 januari 2022 het evaluatierapport van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over de doeltreffendheid en de effecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ) in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze evaluatie wordt jaarlijks uitgevoerd. De conclusies van het IVM zijn overwegend positief en minister Kuipers neemt de conclusie over dat het TRZ doeltreffend en effectief werkt. 

Zo onderzocht het IVM de doeltreffendheid van het TRZ. Meer specifiek bekeek het IVM of financiële relaties volledig, actueel en juist worden gemeld. Het IVM stelt daarover het volgende:
 
De conclusie is gerechtvaardigd dat farmaceutische en hulpmiddelbedrijven volledig, actueel en juist hun financiële relaties melden bij het TRZ  in overeenstemming met respectievelijk de CGR en de GMH.
 
Onder doeltreffendheid vallen ook gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Alhoewel de toegankelijkheid voor informatie over zorgprofessionals goed is, doet het IVM enkele aanbevelingen om de toegankelijkheid op de website te vergroten wat betreft informatie over zorgorganisaties en patiëntenorganisaties.
 
Ten tweede onderzocht het IVM wat de effecten zijn van het TRZ. Aan de kant van partijen die financiële relaties aangaan, ziet het IVM dat het TRZ niet belemmerend werkt voor bedrijven, zorgprofessionals en zorginstellingen om relaties aan te gaan die de innovatie en veiligheid ten goede komen. Aan de kant van de patiënt concludeert het IVM dat 9,6% van respondenten bekend is met het TRZ.
 
Ten derde vormden de effecten van de COVID-19 pandemie een speciaal aandachtspunt. Het IVM concludeert o.a. dat de pandemie er mogelijk toe heeft geleid dat het totaal aantal financiële relaties met zorgprofessionals is gedaald met bijna 50%. Het aantal relaties met zorginstellingen daalde met ongeveer 25%.
 
De Stichting TRZ ziet het evaluatierapport als ondersteuning van alle inspanningen en is dan ook blij met de overwegend positieve conclusies. Stichting TRZ neemt de aanbevelingen van het IVM ter harte en zal het initiatief nemen om de website nog verder te verduidelijken. Daarover gaat de Stichting TRZ met het Ministerie in gesprek.  

GMH Trainingen 2022


De GMH organiseert in 2022 weer een aantal trainingen over de regels over gunstbetoon voor medisch hulpmiddelen.

Op 22 juni en 12 oktober is er een basistraining. Deze basistraining is bedoeld voor degenen die nog niet of onvoldoende bekend zijn of ervaring hebben met de regels van over gunstbetoon bij medisch hulpmiddelen. Te behandelen onderwerpen zijn onder andere: de uitgangspunten van de GMH, de verhouding met de Nederlandse wetgeving en internationale regels, toezicht en sanctionering, en de regels voor gunstbetoon en transparantie. De trainingen duren één dagdeel (ochtend).
 
Op 13 april en 16 november is er een verdiepingstraining, bedoeld voor degenen die de beginnerstraining al hebben gevolgd en al enige ervaring hebben. Het accent van deze cursus ligt in de verdieping en actualiteit: hoe moet je met de regels in de praktijk omgaan, hoe worden de regels in de praktijk door de GMH en de Inspectie geïnterpreteerd, en welke relevante actuele ontwikkelingen moet je rekening houden? Ook het onderwerp transparantie komt uitgebreider aan bod. De trainingen duren één dagdeel (ochtend) en zijn in beginsel vooralsnog digitaal. 
Voor meer informatie over de trainingen: klik hier.
Website
Email
Copyright © 2020 GMH, All rights reserved.
-

Our mailing address is:
GMH
Laan van Nieuw Oost Indië 131-G
Postbus 85645
Den Haag, The Netherlands 2593 BM
Netherlands

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GMH · Postbus 85612 · 'S-GRAVENHAGE, Zuid-Holland 2508 CH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp