Copy
חוזרי לקוחות ממשרד עו"ד פינברג ושות'

חוזר לקוחות אפריל 2017

   
עו"ד מיכל פינברג-דורון, שותפה במשרד עו"ד נ. פינברג ושות'ללקוחותינו הנכבדים שלום רב,
 
עדכון לגבי "שעת הורות" ("שעת הנקה") לעובד/ת המועסק/ת במשרה מלאה

 
בחוזרנו מחודש יולי 2016 דיווחנו לכם על הזכאות ל"שעת הורות" (שכונתה בעבר "שעת הנקה") שהוענקה החל ממועד זה גם לאבות ולא רק לאמהות, כפי שהיה קודם לכן.

כידוע, "שעת ההורות" הינה הזכות להיעדר שעה אחת ביום עבודה ללא פגיעה בשכר למשך ארבעה חודשים מתום תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה), וזאת בתנאי שהעובד/ת  מועסק/ת בהיקף של משרה מלאה.

ואולם, החוק אינו מגדיר מהי "משרה מלאה" לצורך הזכאות ל"שעת הורות" כאמור. על כן, מעסיקים נוהגים לאפשר לעובדת לממש "שעת ההורות" רק אם היקף משרתה אינו נמוך מ-43 שעות בשבוע (186 שעות לחודש).

והנה, בתאריך 30.3.2017 פורסם תיקון מספר 56 לחוק עבודת נשים הקובע, לגבי נשים וגברים, כי "משרה מלאה" הינה "כנהוג במקום העבודה", או שהעובד/ת מועסק/ת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך".

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, מטרת התיקון הינה להקל על נשים שמועסקות 8 שעות ביום במשך 5 ימים בשבוע - היקף שעלול להביא לשלילת זכאותן של נשים לשעת הורות, הואיל ומקובל שמשרה מלאה היא בת 8.5 שעות עבודה ליום.
 
החוק יחול על עובדת הזכאית לשעת הורות כאמור לעיל, אשר ביום פרסום החוק (30.3.2017) טרם חלפו לגביה 4 חודשים מתום תקופת הלידה.

נציין כי התיקונים בחוק עבודת נשים ובחוק הביטוח הלאומי עליהם דיווחנו בחוזרנו האחרון מיום 1.4.2017, פורסמו ברשומות ביום 2.4.2017.
 

                                                                                         בכבוד רב ובברכה,

                                                                                       מיכל פינברג-דורון, עו"ד
                                                                                 נ.פינברג ושות', עורכי דין ונוטריון

 

 
 
 

חוזר לקוחות אפריל 2017


ללקוחותינו הנכבדים שלום רב,
 
עדכונים לגבי חופשת לידה והורות
 
ביום 21.03.2017 התקבלה בכנסת הצעת החוק המעגנת שינויים בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן "חוק עבודת נשים"), ובחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, (להלן "חוק הביטוח הלאומי") שכותרה: "הצעת חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017". עיקרי התיקונים שבחוק עבודת נשים ובחוק הביטוח הלאומי הם כדלקמן:

חופשת הלידה בתשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי הוארכה מ-14 ל-15 שבועות בהתייחס ליולדות שילדו לאחר יום 1.1.2017. דמי הלידה ישולמו החל מיום 1.6.2017.

כידוע, חוק עבודת נשים, קובע כי חופשת הלידה הינה בת 26 שבועות, אם כי התשלום בגינה הינו לתקופה קצרה יותר (כעת 15 שבועות במקום 14 כאמור)[1].

השינויים בחוק משקפים את המגמה להקל על עובדת שאין באפשרותה להאריך את חופשת הלידה שלה מטעמים כלכליים ולאפשר ליולדת שבוע נוסף של חופשת לידה בתשלום[2].

גבר יהיה זכאי לצאת לחופשת לידה בת שבוע אחד ומעלה במקום פרק זמן מינימלי של שלושה שבועות. גבר שיוצא לחופשת לידה כאמור יהיה זכאי לדמי לידה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. הוראה זו תחול על מי שאשתו ילדה החל ממועד פרסום החוק ואילך, אך דמי הלידה ישולמו החל מיום 1.6.2017.

נזכיר כי על פי חוק עבודת נשים, עובד שאשתו ילדה זכאי לצאת לחופשת לידה חלקית, היינו, בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

שינויים אלה משקפים את עמדת המחוקק לעודד אבות להיות שותפים לשהייה עם הילד ולטיפול בו לאחר הלידה ולאפשר לו גמישות בתכנון שהייתו בחופשת לידה בתשלום דמי לידה, גם אם מדובר יציאה לחופשת לידה בת שבוע אחד בלבד.

אנו מפנים אתכם גם לחוזרנו מחודש יוני 2016 באשר לחופשת אבהות (העדרות אבות בחמשת הימים העוקבים ליום הלידה) וכן לחוזרנו מחודש יולי 2017 באשר לשעת הורות ("שעת הנקה") לאבות.

גבר יהיה רשאי לקחת חופשת לידה חלקית גם במקרה שאשתו היא אישה עובדת שהיא עצמאית. הזכאות לחופשת הלידה לגבר הינה בכפוף לזכאותה של אשתו לדמי לידה, ובהסכמתה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה. זאת, בגין התקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה ועד לסיום חופשת הלידה שהייתה מגיעה לה אילו נוצלה על ידה במלואה. הוראה זו תחול לגבי אישה שילדה ביום 1.1.2017, אך דמי הלידה ישולמו החל מיום 1.6.2017.

סעיף 6(ב)(3) לחוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית לקצר את תקופת הלידה וההורות שלה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ועליה למסור למעסיק הודעה על כך. על המעסיק להחזיר את העובדת  לעבודה לא יותר משלושה שבועות מיום הודעתה של העובדת כאמור.

על פי התיקון לחוק, הודעה כאמור תחשב כאילו נמסרה למעסיק שבוע לאחר יום מסירתה.

התיקונים בחוק עבודת נשים ובחוק הביטוח הלאומי כאמור בחוזר זה טרם פורסמו ברשומות.

האמור בחוזר זה אינו מחליף ייעוץ משפטי קונקרטי.

                      בכבוד רב ובברכה,

                  מיכל פינברג-דורון, עו"ד
             נ.פינברג ושות', עורכי דין ונוטריון

 

                                                                                                                                                                                     

 
[1] לגבי עובדת אשר עבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה טרם יציאתה לחופשת לידה - חופשת הלידה תעמוד על 15 שבועות במקום 14 שבועות כפי שהיה טרם התיקון.
 
[2] על פי הצעת החוק המקורית תוארך חופשת הלידה בתשלום החל מיום 1.3.2018 ל-16 שבועות, אם כי הצעה זו לא התקבלה בחקיקה.
 
 
 

על נ. פינברג ושות'

משרד עורכי הדין נ.פינברג ושות' נוסד בשנת 1973 והינו המשרד הגדול והמוביל בישראל בתחום משפט העבודה ומתמחה בייצוג מעסיקים.

הליווי המשפטי שאנו מספקים ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה, ובכלל זה מתן ייעוץ שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי ועוד.
על לקוחותינו נמנית שורה ארוכה של מעסיקים ישראלים ובינלואמיים מהגדולים והמובילים בישראל. כך ובין היתר, מייצג משרדנו דרך קבע את התאגידים הפיננסיים הגדולים בישראל, חברות תקשורת, עיתונים, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות וציבוריות אחרות. כמו כן מייצג משרדנו חברות תעשייתיות רבות, חברות הי-טק בינלאומיות, תאגידים בתחום הפרמצבטיקה, המזון, התחבורה, התעופה, והתשתיות.
הניסיון והמוניטין שצבר משרדנו לאורך שנות קיומו הפכו אותו לאחד המשרדים המובילים בתחומו ולמשרד היחיד בין 50 המשרדים הגדולים בישראל על פי דן אנד ברדסטריט ישראל המתמחה בדיני עבודה בלבד. 
משרדנו נוטל חלק בפעילויות מגוונות הקשורות בפיתוח והנחלת תחום דיני העבודה, לרבות השתתפות פעילה באגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי בישראל.
בין בוגרי משרדנו ניתן למצוא  שופטים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, יועצים משפטיים בתחום דיני העבודה, ועורכי דין רבים העוסקים בתחום זה בשוק הפרטי.אין בחוזר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי.
© 2017 N. Feinberg & Co., כל הזכויות שמורות.
Email Marketing Powered by Mailchimp