Copy
חוזרי לקוחות ממשרד עו"ד פינברג ושות'

חוזר לקוחות אפריל 2012

עו"ד קרן שליט, שותפה במשרד עו"ד נ. פינברג ושות'

קשה הדרך לעבודה - ורוויה בפיקוח רגולטורי

קשה הדרך לעבודה לְמעסיק, הנדרש להתקשר עם עובד חדש אותו אינו מכיר ולהפקיד בידי זר גמור עניינים רבים ורגישים של עסקו; קשה הדרך לעבודה למי שמבקש להתקבל אליה ועומד לבחינה וביקורת של זר גמור אשר בידו הכוח לקבלו לעבודה או שלא לקבלו לעבודה. על שני כלים העומדים לרשות המעסיק שעה שהוא בוחן את האפשרות לקבל לעבודה, ועל ההגנות המוקנות במסגרת אותם כלים למי שמועמד להתקבל לעבודה, נספר כאן בקצרה.
  
1.  מכוני מיון

מעביד השוקל מועמדות לעבודה מבקש לבחון את התאמתו של המועמד בהיבטים שונים - השכלה, ניסיון תעסוקתי קודם, יכולות קוגניטיביות ואישיותיות, כישורים חברתיים, התאמה לחיי ארגון וכד'. לצורך כך דורשים מעבידים רבים כי המועמד יעבור מבחני מיון והתאמה במכוני מיון יעודיים. עד לאחרונה לא היה בדין הסדר יחודי לנושא של מכוני מיון מקצועיים, והנה עתה הוציא רשם מאגרי מידע, הפועל במסגרת רמו"ט (הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע אשר במשרד המשפטים), הנחיות להסדרת היחסים במשולש שבין המועמד לעבודה, המעסיק המפנה את המועמד למכון המיון ומכון המיון; להלן נביא את עיקרי ההנחיות.
 
* סודיות המידע:
 
המידע הנובע מהמבחנים שעורכים מכוני המיון כולל נתונים פרטיים רבים על המועמדים, ולפיכך - ואם הוא מוחזק באמצעי מגנטי או אופטי ומיועד לעיבוד ממוחשב - הוא נחשב ל"מאגר מידע" כמשמעות המונח בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. אכן מעסיק המבצע את מבחני המיון באמצעות מכונים יעודיים אינו אוסף את המידע בעצמו, אך הוא בעל מאגר המידע שנוצר במכון המיון, בעוד המכון אינו אלא מחזיק במידע. כבעל המאגר על המעסיק לרושמו בפנקס מאגרי המידע ולקבוע רשימה מוגבלת של עובדים מקרב עובדיו שיהיו מורשי גישה לתוצאות הבחינות ולמידע שנצבר בהן (כאשר גם גישה זו תהיה מותרת רק לשם קידום המטרה של קבלת החלטה בשאלה אם לקבל את המועמד לעבודה אם לאו).
 
** עיון בתוצאות המבחנים:
 
המעסיק, כמו גם מכון המיון, חייבים לאפשר לכל מועמד לעבודה שעבר מבחני מיון והתאמה לעיין בחוות הדעת שניתנה לגביו בדיוק כפי שנמסרה למעביד[1].  
 
המעסיק או המכון ימסרו למועמד הודעה מפורטת על זכותו לעיין בתוצאות המבחן עוד בטרם נתן את הסכמתו להיבחן, והוא יוכל לעיין בהן תוך 30 יום מיום ביצוע המבחן, ללא תשלום; "עיון" הוא בכך שיתאפשר למועמד לקרוא את חוות הדעת ולהעתיקה אף במלואה (דהיינו כיום אין חובה לתת למועמד העתק צילומי של התוצאות (אלא אם הדרישה לכך היא במסגרת הליך משפטי), והרשם יבחן נושא זה שוב בעתיד). המעסיק או המכון לא יַתְנוּ את זכות העיון בשיחה עם פסיכולוג של המכון, ויוכלו רק להציע למועמד לקבל מהמכון שיחת משוב על ידי פסיכולוג, בתשלום.

 *** תוכן המבחנים:
 
ההנחיות מסדירות את היחסים בין המעסיק, המועמד לעבודה ומכון המיון, אולם בכך אין העניין מתמצה. המשפט חל גם על תוכן המבחנים - ועליהם להיות לא רק בעלי מהימנות מקצועית מוכרת, אלא לשרת אך ורק את המטרה של הכרת המועמד בתחום הרלבנטי לעבודה; בהתאם לזאת על המבחנים להיות בנויים כך שיפגעו בפרטיות רק במידה שאינה עולה על הנדרש להשגת המטרה האמורה.
 
**** ההתקשרות עם מכוני המיון:
 
חשוב מאוד לציין כי גם אם המעביד מבצע את הליך המיון באמצעות מכון חיצוני הוא אינו פטור מתחולת דיני הפרטיות עליו; לפיכך על המעסיק להסדיר בהסכם עם מכון המיון את תחולת דיני הפרטיות, ולוודא כי הם מקויימים בפועל לאחר החתימה על ההסכם. כמובן, אנו עומדים לרשותכם בסיוע לעריכת הסכמים כאמור עם מכוני מיון.
 
***** אכיפת ההנחיות:
 
הנחיותיו של רשם מאגרי המידע תכנסנה לתוקף ביום 19.5.2012, ולאחריו יפעיל הרשם את מכלול הסמכויות הקבועות לו בדין. על פי הדין רשאי הרשם (או מפקח מטעמו) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו ידיעות ומסמכים המתייחסים למאגר המידע, להיכנס למקום שיש לו יסוד סביר להניח כי מופעל בו מאגר מידע ולערוך בו חיפוש ואף לתפוס חפץ, ואם הפר בעל המאגר או המחזיק במאגר את ההוראות בנושא - להתלות את תוקפו של רישום המאגר בפנקס המאגרים לתקופה מסוימת, או אף לבטלו כליל.
 
 2.  נותני שירות נתוני אשראי

לעיתים מבקש המעסיק לבחון במיוחד את ההתנהלות הכספית של המועמד: האם המדובר באדם אמין, המכבד התחייבויות כספיות שנטל על עצמו ועומד בהן? האם המדובר באדם שחשבונותיו בבנק הוגבלו? האם המדובר באדם שמתנהלים או התנהלו נגדו הליכי פשיטת רגל?

בדיקות כאלו רשאי מעסיק לבצע באמצעות כלי שמעמיד לרשותו חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002: החוק האמור מתיר לגופים שהם בעלי רשיון שירות נתוני אשראי, המצויים בפיקוח רשם הממונה מכוח החוק, למסור דו"ח אשראי למי שנתן להם הצהרה בכתב כי הוא מבקש את הנתונים לצורך קבלת החלטה למטרת התקשרות בחוזה העסקה[2].

בעל הרישיון יתן למעסיק הפונה אליו מידע בדבר אי-תשלום חובות על ידי המועמד לעבודה; הנתונים שבעל הרשיון יוכל למסור יהיו בעניין פשיטת רגל של המועמד, הליכי גביית חובות המנוהלים נגדו בהוצאה לפועל, היותוֹ לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, התראה שתאגיד בנקאי שלח למועמד בעניין שיקים ללא כיסוי שנתן, התראה שתאגיד בנקאי או חברת אשראי שלחו למועמד על כוונתם לנקוט נגדו הליכים לגביית חוב (לא כולל חוב בשל הלוואת דיור).

את כל הנתונים הללו (אותם הוא מקבל מכּונס הנכסים הרשמי, לשכות הוצאה לפועל, בנק ישראל, בנקים מסחריים וחברות אשראי)ימסור בעל הרישיון למעסיק ב"דו"ח אשראי", מבלי שהוא נזקק לקבל את הסכמת המועמד לאיסוף הנתונים ולמסירתם למעסיק. המעסיק יוכל להשתמש בדו"ח האשראי שיקבל אך ורק לשם בדיקת קבלתו של המועמד לעבודה.
אם המעסיק דוחה את המועמד על בסיס דו"ח אשראי שקיבל, בין אם רק על בסיס הדו"ח ובין אם גם על בסיס הדו"ח, עליו להודיע זאת למועמד ולמסור לו את שם בעל הרישיון ממנו התקבל הדו"ח (כיום קיימים שני בעלי רישיון כאלו); המועמד שנדחה יוכל לפנות לבעל הרישיון ולעיין אצלו בכל המידע שנאסף עליו (ובמידת הצורך אף לפעול, מול בעל הרישיון, לתיקון המידע).

מעסיק המקבל דו"ח אשראי מבעל רישיון ופועל כאמור איננו נחשב כמפר את פרטיות המועמד.
 
3.  חוות הדעת ממכוני מיון ומנותני שירות נתוני אשראי -
                              שמירת ממצאים


*        ממצאים בעניין עובד שהתקבל לעבודה ניתן לשמור בתיקו האישי.

*        ממצאים  בעניין עובד שלא התקבל לעבודה יש לשמור לתקופה סבירה כדי להתגונן מתביעות, אולם זאת תוך
         הקפדה מירבית על סודיותם ובלי שתהיה אליהם גישה חופשית של עובדים כלשבם בארגון, למעט עובד שחיוני
         כי יוכל לגשת אליהם - למשל היועץ המשפטי של הארגון.
 

עם חתימת חוזר זה נודע כי חמישה מכוני מיון מרכזיים ("אדם מילא", "פילת", "קינן-שפי", "טופ-שיא" ו"גישה שונה") הגישו עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד רשם מאגרי המידע ושר המשפטים, וביקשו כי בית המשפט יבטל את ההנחיות של רשם מאגרי המידע במתכונתן הנוכחית, ובעיקר כי לא תינתן למועמדים הזכות לעיין בחוות הדעת עליהם באופן "אוטומטי", ללא תיווך של פסיכולוג. העתירה הוגשה זה עתה ועדיין לא ניתנה בה תגובת משרד המשפטים ולא נתקבלה בה החלטה, ולעת עתה לא חל שינוי בהנחיות. ככל שיחול בהן שינוי ניידע אתכם, כמובן. 
 
כרגיל דברינו כאן הם לידועכם הכללי בלבד, והם אינם תחליף ליעוץ קונקרטי בתחומים המתוארים לעיל.
 
 
 [1]למעט בנסיבות חריגות ונדירות הנוגעות לבריאותו הנפשית של המועמד, ולמעט אם הנבחן יתן הסכמה נפרדת, מוקדמת ומודעת לכך שיושמטו מחוות הדעת שתימסר לו פרטים על סוג המבחנים ותוכנם (אך לא הציונים המספריים שהתקבלו מניתוחם), וזאת אם קיימת ודאות קרובה שיהיה בפרטים לפגוע בתוקף ובמהימנות המבחנים או לחשוף סוד מסחרי של מכון המיון או של המעביד; ואולם גם אז תהיה ההשמטה רק במידה הנדרשת למניעת הפגיעה או חשיפת הסודות.
 

[2]במקביל ניתן לבקש מידע במסגרת החוק לצורך קבלת החלטה למטרות אחרות: מתן אשראי; מכירה או רכישה של נכס או שירות; גביית חובות; התקשרות בחוזה שכירות ועוד.

 חוזר לקוחות מרץ 2012

מבצע אכיפה נגד מעבידים המעסיקים עובדים בלתי חוקיים מחוף השנהב ומדרום סודן


הננו מבקשים להודיעכם כי ביום 9.2.2012 פורסמה הודעת רשות האוכלוסין וההגירה (להלן: הרשות), לפיה, עקב שיפור במצב הביטחוני במדינות המוצא, בכוונת הרשות לבצע פעולות אכיפה מוגברת נגד מעבידים המעסיקים אזרחים מחוף השנהב ומדרום סודן בניגוד לחוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 ולחוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952 כדלקמן: החל מיום 1 באפריל 2012 יינקטו פעולות אכיפה נגד מעבידים המעסיקים שוהים בלתי חוקיים מדרום סודן.

החל מיום 8 במרץ 2012 יינקטו פעלות אכיפה נגד מעבידים המעסיקים שוהים בלתי חוקיים מחוף השנהב.

הודעת הרשות פורסמה באתר האינטרנט של הרשות. להלן הקישור:

http://www.piba.gov.il/SpokesmanshipMessagess/Pages/2012-2883.aspx

הודעתה של הרשות נמסרה לאחר שבמסגרת הדיון בבג"ץ 6312/10 קו לעובד ואח' נ'  הממשלה ושר הפנים, התחייבה בזמנו המדינה שלא לבצע פעולות אכיפה כנגד מעבידים המעסיקים מסתננים המגיעים ממדינות אריתריאה וסודן, בטרם יחל לפעול מרכז השהייה למסתננים מגבול מצרים, ובכל מקרה לתת הודעה מראש של 30 יום בטרם תחל באכיפה.

נציין כי ארגון קו לעובד פנה לרשות בטענות שונות כנגד ההודעה.

בפנייה זו של ארגון קו לעובד צוין, בין השאר, כי רישיון הישיבה של פליטים מאזור סודן אינו כולל את הכיתוב "דרום סודן" או "צפון סודן", ולפיכך קיים קושי להבחין בין אזרח דרום סודן, אשר ביחס להעסקתו יינקטו פעולות אכיפה לבין מי שהגיע מחבל ארץ אחר בסודן, אשר לגביו, בשלב זה, לא תתבצענה פעולות אכיפה.

הרשות לא נתנה פתרון לבעיה זו אך ככל הידוע לנו, גורמים מטעמה המליצו למעסיקים שפנו אליה, לברר מול כל עובד ועובד מהו חבל הארץ ממנו הגיע (דרום סודן או צפון סודן) ובהתאם לזאת להחליט אם לסיים את העסקתו.

אנו ממליצים כי כל פניה לעובד כאמור תתועד על ידכם.

חוזר זה אינו מחליף חוות דעת שיש לקבלן לכל מקרה לגופו.

על נ. פינברג ושות'

משרד עורכי הדין נ.פינברג ושות' נוסד בשנת 1973 והינו המשרד הגדול והמוביל בישראל בתחום משפט העבודה ומתמחה בייצוג מעסיקים.

הליווי המשפטי שאנו מספקים ללקוחותינו מתפרש על מגוון הפעולות המשפטיות הקשורות לתחום משפט העבודה, ובכלל זה מתן ייעוץ שוטף, הכנת חוות דעת משפטיות, ליווי מעסיקים במהלכים הנוגעים ליחסי העבודה הקיבוציים והאישיים, ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין, עריכת חוזי עבודה אישיים והסכמי עבודה קיבוציים, ליווי בשלבי משא ומתן קיבוצי ועוד.
על לקוחותינו נמנית שורה ארוכה של מעסיקים ישראלים ובינלואמיים מהגדולים והמובילים בישראל. כך ובין היתר, מייצג משרדנו דרך קבע את התאגידים הפיננסיים הגדולים בישראל, חברות תקשורת, עיתונים, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות וציבוריות אחרות. כמו כן מייצג משרדנו חברות תעשייתיות רבות, חברות הי-טק בינלאומיות, תאגידים בתחום הפרמצבטיקה, המזון, התחבורה, התעופה, והתשתיות.
הניסיון והמוניטין שצבר משרדנו לאורך שנות קיומו הפכו אותו לאחד המשרדים המובילים בתחומו ולמשרד היחיד בין 50 המשרדים הגדולים בישראל על פי דן אנד ברדסטריט ישראל המתמחה בדיני עבודה בלבד. 
משרדנו נוטל חלק בפעילויות מגוונות הקשורות בפיתוח והנחלת תחום דיני העבודה, לרבות השתתפות פעילה באגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי בישראל.
בין בוגרי משרדנו ניתן למצוא  שופטים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ, יועצים משפטיים בתחום דיני העבודה, ועורכי דין רבים העוסקים בתחום זה בשוק הפרטי.אין בחוזר זה להוות תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי.
© 2012 N. Feinberg & Co., כל הזכויות שמורות.
Email Marketing Powered by Mailchimp