Copy
Center for Bygningsbevaring i Raadvad
CENTER FOR BYGNINGSBEVARING

Med vores nyhedsbrev vil vi gerne informere om aktiviteter og projekter, der kan have bred interesse for både fagfolk, foreninger, organisationer og husejere. Indholdet vil spænde fra oplysninger om nye forskningsresultater til omtale af arrangementer, kurser, bogudgivelser og nye anvisningsblade.

Det er lang tid siden vi har sendt nyhedsbrev ud. Som man kan se nedenfor, er det ikke, fordi der ikke er sket noget. Vi haft rygende travlt med både projekter, kurser og informationsaktiviteter.

Året der gik
I efteråret forlod centerleder Arne Høi CfB til fordel for en stilling som kontorchef i Kulturstyelsen. Vi siger alle held og lykke til Arne med hans nye job samt mange tak for hans indsat som centerleder og for mange gode år som kollega til os i Raadvad.
Arne Høi stoppede i CfB samtidig med at han modtog en fin hædersbevisning, idet både han og vores kollega Søren Vadstrup modtog årets Europa Nostrapris. Vi er naturligvis alle meget stolte over denne ros til både vores tidligere centerledere og til vores nuværende kollega.
Læs mere her

Hvordan ser Center for Bygningsbevaring så ud i dag?
Center for Bygningsbevaring er en selvstændig del af rådgivningsvirksomhed Orbicon og ejes af den erhvervsdrivende fond Hedeselskabet. Anne Lindegaard er fungerende centerleder. Raadvads Bygningssyn består af Anders Bæhr Nielsen og Hans Jørgen Hansen. De har nu byttet roller, så Anders Nielsen er bygningssynsleder og dækker Sjælland og København, og Hans Jørgen Hansen arbejder fremover primært på Fyn, hvor han bor, samt i Jylland. Søren Vadstrup er deltidsansat i Center for Bygningsbevaring og fungerer samtidig som lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskunst og Arkitektur. 

Vi får to nye kolleger i Cfb pr. 1. maj
Dorthe Bendtsen er ansat som arkitekt maa, journalist og projektleder. Dorthes arbejdsområder bliver primært SAVE-registrering, kommune- og kulturarvsatlas, bevaringsplanlægning, arkitekturpolitik, by- og bygningsanalyser, frednings- og bevaringsvurderinger, værdisætning og potentialeanalyser, kommunikation og formidling (artikler, bøger, publikationer, foredrag, kurser og undervisning).

Vera Noldus er arkitekturhistoriker, cand.mag. og ph.d. samt projektleder. Vera er ansat til at udarbejde SAVE- registreringer, frednings- og bevaringsvurderinger, værdisætning og potentialeanalyser, bevaringsplanlægning og arkitekturpolitik. Vera har endvidere erfaring med bæredygtig renovering og transformation samt kommunikation og formidling (artikler, bøger, foredrag, kurser og undervisning).

Centerets arbejdsopgaver vil være fuldstændig de samme som tidligere, men der kommmer også fornyelse til.

Værdisætning, bevaringsplanlægning, handlingsplaner og projektering  
I det kommende år er både værdisætning og bevaringsplanlægning stadig nogle af centerets hovedindsatsområder. Vi har netop afleveret manuskriptet til en ny vejledning i bevarende lokalplanlægning, som har været meget efterspurgt af kommunerne. Vi  forventer, at Naturstyrelsen vil sende den i høring i løbet af efteråret. Centeret er sideløbende i fuld gang med SAVE registreringer og beskrivelser af bebyggede strukturer for flere kommuner og vi kan som noget nyt bestilles til at formulere kommunens arkitekturpolitik.

Centeret er fortsat optaget af udarbejdelse af handlingsplaner på fredede huse, tekniske bygningssyn med eller uden rapport og evt. prissætning, samt egentlige byggesager på fredede- og bevaringsværdige ejendomme.

I det kommende år vil vi tillige lægge vægt på at tilbyde arkitektfaglig bygningsgennemgang med værdisætning samt beskrivelse af genanvendelsespotentialer målrettet rådgivere og developere.

Centeret har netop indgået en aftale med bl.a. Arkitekternes Efteruddannelse om en række kurser. Vi er i fuld gang med udarbejdelsen af et nyt kursusprogram, der kommer til at indeholde både gamle kendinge og en del nye tiltag.
 


LOKALER - UDLEJES TIL KURSER OG ARRANGEMENTER

Stort nyt kursuslokale

Stort nyt kursuslokale
Centeret har overtaget et nyt stort kursuslokale der kan rumme op til 60 personer. Lokalet rummer en fin eksempelsamling med traditionelle byggematerialer og fungerer som kursuslokale og udlejes til faglige arrangementer.

Lokale udlejes

Lokaleudlejning
Centert har tre dejlige kursuslokaler, som vi benytter flittigt til vores egen undervisning, men som vi også gerne leje ud til faglige arrangementer. Læs mere om vores lokaleudlejningen her
 


UDDRAG AF OPGAVER GENNEMFØRT DET SIDSTE ÅR

Vi har haft rigtig travlt det sidste år. Vi har haft mange nye opgaver inden for vores hovedindsatsområder og der er desværre ikke plads til at nævne alle i et nyhedsbrev, men her kommer et foreløbigt uddrag og fortsættelse følger i næste nyhedsbrev.

Handlingsplaner
Centeret har udarbejdet en række handlingsplaner på fredede ejendomme. Når Kulturstyrelsens landsdækkende fredningsgennemgang har været på besøg, kan private ejere ansøge om udarbejdelse af en handlingsplan. For at benytte tilbudet skal ansøgningen sendes elektronisk via link fra Kulturstyrelsens hjemmeside. Se eksempler på handlingsplaner og Læs hvordan du ansøger her

Københavns Universitet
Center for Bygningsbevaring indgår i en rammeaftale om vedligeholdelsesopgaver på Københavns Universitet City Campus’s bygninger i samarbejde med Dissing+Weitling og Orbicon.

Læsø Tangtage

Læsø Tangtage
På baggrund af Center for Bygningsbevarings tidligere registrering og veldokumenterede rapport over de eksisterende tangtages omfang og tilstand, har Centeret udarbejdet et strategioplæg og en model for Kulturstyrelsens videre arbejde med at sikre denne helt specielle tagkonstruktion, som ikke kendes andre steder i verden.

Gentofte Kirke – kirkegårdsmur

Gentofte Kirke – kirkegårdsmur
For Gentofte Kommune har Centeret arbejdet med en del af Gentofte Kirkes Kirkegårdsmur. Granitmuren fremstod med udskridninger,  murpillerne med revnedannelser og afskalninger og smedejernslågerne hængte.Opgaven omhandlede istandsættelse mod både Gentoftegade og Kildeskovsvej.

Helsingør Bymuseum

Helsingør Bymuseum
For Helsingør Kommune er udført totalrådgivning vedrørende nedtagning og genopsætning af skorstenen på det fredede Karmeliterhuset / Helsingør Bymuseum. Arbejdet omfattede detaljeret registrering og omfangsbestemmelse, samt udarbejdelse af projektmateriale og beskrivelser samt gennemførelse af projektet.

Bethelkirken i Sisimiut

Bethelkirken i Sisimiut
Sisimiut Museum ønsker at anvende den tidligere kirke til udstillingsforemål og i den forbindelse har Centeret udført undersøgelser på stedet. Kirken er målt op, de bærende fredningsværdier er registreret og beskrevet og kirkens tekniske tilstand er undersøgt. De nye tekniske krav til varme, ventilation, statik mm er vurderet og der er udarbejdet ideoplæg og et byggeprogram, som er mundet ud i en projektplan og en restaureringsstrategi.

Sprøjtehuset Ermelundsvej i Gentofte

Sprøjtehuset Ermelundsvej i Gentofte
For Gentofte Ejendomme udføres totalrådgivning i forbindelse med tagomlægning og facadeistandsættelse af sprøjtehuset. Projektet omfatter en tilstandsvurdering, prisestimat, myndinghedsansøgninger, udarbejdelse af projekt, byggepladsplan, byggestyring m.v.

Vejle Vindmølle

Vejle Vindmølle
For Vejle Kommune er udført totalrådgivning og teknisk bistand med både arktiekt- og ingeniørydelser i forbindelse med renovering af vindmøllen. Opgaven blev udført på grundlag af rapporten ”Vejle vindmølle, tilstand og renoveringsforslag”, som Center for Bygningsbevaring tidligere havde udarbejdet.

Holbæk Skibsværft

Holbæk Skibsværft
Centeret har fungeret som rådgivers rådgiver vedrørende facadeistandsættelse, efterisolering, vinduer, udskiftnig af tømmer m.v.

Lyshøj Mølle

Lyshøj Mølle
For den selvejende fond Lyshøj Mølle har Centeret foretaget en teknisk, arkitektonisk og kulturhistorisk gennemgang af møllebygning og møllehat. Rapporten indeholder tillige en prioriteret vedligeholdelsesplan og et prisestimat. Formålet med gennemgangen var, at give brugere og myndigheder et grundigt beslutningsgrundlag for den videre proces med restaurering af møllen.
 


KURSER OG UNDERVISNING

Arkitektur & Designhøgskolen i Oslo
Masteruddannelsn ved arkteiktskolen i Oslo har flere gange været på to dages kursusophold, hvor de masterstuderende er blevet undervist i nænsom bygningsbevaring, som omfatter  bevaringspolitik,  restaureringsteori, materialekendskab samt værkstedsbesøg og ekskursioner.

Malerkursus

Malerkursus: Ådring, marmorering og forgyldning
Malermestrene Flemming Jensen og Martin Behrendt afholdte et tre dages bestillingmalerkursus for en gruppe kursister bestående af kyndige rådgivere, der gerne ville forsøge sig med traditionelle maleteknikker i praksis. Center for Bygningsbevarings lokaler dannede en fin ramme om kursusafholdelsen.

Kursus

Kursus: Københavns Erhvervsakademi. 5 semester dansk linje
Nænsom Bygningsbevaring og sammenhæng mellem konstruktioner, kulturhistorie og materialer.
Traditionelle murermaterialer og teknikker. Træ, bindingsværk og vinduer. Smede og støbejern inkl. værkstedsbesøg. Traditionelle malerteknikker og praktik. Undervisningen tog udgangspunkt i en igangværende skoleopgave.

Kursus: Københavns erhvervsakademi. 5 semester international linje
Nænsom Bygningsbevaring og sammenhæng mellem konstruktioner, kulturhistorie og materialer.
Traditionelle murermaterialer og teknikker. Træ, bindingsværk og vinduer. Smede og støbejern inkl. værkstedsbesøg. Traditionelle malerteknikker og praktik. Undervisningen tog udgangspunkt i en igangværende skoleopgave. Undervisningen foregik på engelsk.

Kursus: Bispebjerg Hospitals driftsafdeling
Kursusdagen havde til formål at opkvalificere driftsafdelingens medarbejdere i deres daglige arbejde med Bispebjerg Hospitals ældre- og fredede bygningsmasse. Værdisætning vedrørende forskellige bygningsdele skal medvirke til at sikre, at de bygge- og  og vedligeholdelsesarbejder, der iværksættes på hospitalets bygninger, sker ud fra en helhedsorienteret tilgang, der både tilgodeser udvikling og bevaring. Det var endvidere kursusdagens mål at Bispebjerg Hospitals driftsafdeling kan opnå en smidigere sagsbehandling hos Kulturstyrelsen, samt en billigere og bedre drift af de fredede bygninger fremover.

Kursus

Kursusrække: Bygningsbevaring teori og praksis 2014
Center for Bygningsbevaring og Bygningskultur 2015 havde inviteret til en kursusrække, der tog udgangspunkt i de udfordringer kommunale sagsbehandlere og rådgivere kan have med behandlingen af de bevaringsværdige bygninger. Formålet med kurset var at styrke medarbejdernes kompetencer omkring istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer til de fredede og bevaringsværdige bygninger.
Kursusrækken bestod af 6 kursusdage fordelt hen over året.

Borgermøde/ 4 kursuseftermiddage: Fredericia Kommune
Borgermøderne havde til formål at give borgere, håndværkere og rådgivere indsigt i bygningsbevaring og ny arkitektur i historisk kontekst og på den baggrund forståelse for lokalplanens bestemmelser om arkitektur, facadebehandling og skiltning i Fredericia bymidte. Hvordan kan sagsbehandling og rådgivning af brugerne sikre, at myndighedskrav og retningslinjer for sikring af bevaringsværdier føres ud i livet. Forskellige restaureringsholdninger blev præsenteret – hvor meget skal bevares og hvordan? Kan man tilføje nyt til gammelt og hvordan? Borgermøderne blev afholdt over 4 eftermiddage med hovedtemaerne tagbelægning, facader, vinduer og energiforbedringer.

Besøg/foredrag: Byens Netværk
Byens Netværk inviterede sammen med Kulturstyrelsen og Center for Bygningsbevaring til en eftermiddag med dialog om benyttelse og beskyttelse af de fredede bygninger. Arrangementet var målrettet fagfolk, der administrerer og vedligeholder fredede og/eller bevaringsværdige ejendomme og som her kunne få viden om vedligeholdelse, drift og udvikling.

Besøg/foredrag: Forskningsingeniørernes brancheorganisation
Forskningsingeniørerne fik en introduktion til Centerets arbejde fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til handlingsplaner, vedligeholdelse og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger og værdisætning som beslutningsgrundlag før en bygningsrestaurering. Krav til restaurering eller genopbygning i forbindelse med evt. skader på fredede bygninger, samt en rundvisning i Raadvad By og Knivfabrik med vægt på bevaringsværdier og restaureringsprincipper. Foreningen afholdte desuden sin årlige generalforsamling i forbindelse med besøget.

Besøg/foredrag: Musikbyens energigruppe
Musikbyens energigruppe blev introduceret til arbejdet med vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, herunder udarbejdelse af handlings- eller vedligeholdelsesplaner og manualer,  vinduer og energioptimeringsmuligheder samt tagarbejder på skifertage, efterisolering og energioptimeringsmuligheder. Besøget mundede ud i en aftale om et nyt arrangement - næste gang for alle beboere i Musikbyen ved Svanemøllens Station.
 


INFORMATION og RÅDGIVNING

 Information om Bygningsbevaring

Information om Bygningsbevaring
Center for Bygningsbevaring har forestået en omfattende revidering af Kulturstyrelsens ”Information om Bygningsbevaring”. De reviderede blade er til fri afbenyttelse.
De kan downloades her

Rådgivning og anvisningsblade

Rådgivning og anvisningsblade
Center for Bygningsbevarings mundtlige telefonrådgivning udført i regi af Bygningskultur2015 sluttede desværre i 2014. Vi leder efter en mulighed for at fortsætte rådgivningen i et andet forum, da den er meget efterspurgt.
Telfonrådgivningen suppleres på bedste vis af vores anvisningsblade, som er et stort trækplaster på vores hjemmeside og som har over 100.000 specifikke besøgende om året.
Se anvisningerne her

byggefilm.dk

Byggefilm
Byggefilm er et initiativ af G.I., Realdania og Undervisningsministeriet om udvikling af bygningsrenovering i Danmark.
Webportalen byggefilm.dk har vundet sølv ved World Media filmfestivallen i Hamburg inden for kategorien Web og WebTV. Prisen gives samtidig til filmen om ’Tagrender og nedløb’ i kobber og zink, der er en ud af 30 kortfilm om danske håndværk, som er frit tilgængelige for alle. Allerede i 2011 fik producenterne med filmen om ’Kalkning og kalkmælk’ en sølvmedalje inden for samme kategori.

Center for Bygningsbevaring har deltaget som faglig konsulent på filmene og sidder i følgegruppen for fortsættelsen.
www.byggefilm.dk

Kridtstenshuse på Stevns

Kridtstenshuse på Stevns
Centeret har udarbejdet en vejledning i vedligeholdelse, istandsættelse og energioptimering af kridtstenshusene på Stevens, og har deltaget i en efterfølgende klima- og energimesse, hvor rapporten blev offentliggjort.
Læs rapporten her
 
NYHEDSBREV 1 / 2015

Center for Bygningsbevaring
er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejdspartnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan det afmeldes her:
Afmeld nyhedsbrevet


Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2015 Center for Bygningsbevaring