Copy
Center for Bygningsbevaring

BYGNINGSRESTAURERING 2017

Har du sikret dig en plads på kursusrækken?
Opstart torsdag d. 8. juni 2017 på Holmen, København

Forskning og praksis – viden og workshops – materialer og teknikker.
Få ny viden og praktisk erfaring på vores nye kursusrække 2017.

Velkommen til årets kursusrække, der tager udgangspunkt i de udfordringer, man som rådgiver står overfor, når man skal registrere et historisk byområde eller restaurere, transformere eller energioptimere et historisk hus.

Bygningsrestaurering 2017

Kursusrækken afholdes i et samarbejde mellem Center for Bygningsbevaring i Raadvad, Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Bygningskunst og Kultur, kandidatprogram i Kulturarv, Transformation og Restaurering og Arkitekternes Efteruddannelse.

I år lægger vi på de første tre kursusdage vægt på de mange bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, som udgør en væsentlig del af den danske bygningskultur, med udgangspunkt i Kunstakademiets Arkitektskoles nyeste forskning. De efterfølgende kursusdage, der indeholder både teori og praktik, retter sig mod både fredede og bevaringsværdige bygninger. Her kan kursisterne afprøve forskellige håndværk og byggeteknikker som at blande mørtel, mure, brænde fuger, pudse og kalke, ådre, marmorere, støbe jern, trække, dreje og støbe stuk og meget mere.

Kursusrækkens undervisere kommer i år fra styrelser, kommuner, tegnestuer, forskningsinstitutioner, håndværksfirmaer og naturligvis fra både Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

Læs mere om kursusrækken og tilmeld dig HER
Du kan også finde kursusrækken på Arkitekternes Kursusportal.


Kursusdag 1

KURSUSDAG 1
Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer - u
ndersøgelser og udpegning, restaurering og transformation

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes i Vandflyverhangaren på Holmen
Torsdag d. 8. juni 2017

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Danmark udgør en væsentlig del af vores bygningskultur. For byernes og landsbyernes vedkommende endda en betydeligt større del end de fredede bygninger.

På kursusdagen præsenteres en ny systematisk metode udviklet på Kunstakademiet til fænomenologisk registrering af den byggede og bevaringsværdige kulturarv. Kandidatprogrammet præsenterer ny viden om materialer og metoder, holdninger og principper for transformation og restaurering samt en undersøgelse af kulturarvens potentialer i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Metoderne skal ses som redskab til at sikre og udvikle de bevaringsværdige kulturmiljøer på landet og i byerne, herunder at fastlægge relevante krav og principper for istandsættelse, ombygning, tilbygning og nybygning.

På dagen præsenteres tillige en ny udgave af vejledningen ”Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdierne”, som udgives af Transport, Bygnings- og Boligministeriet.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 2

KURSUSDAG 2
Restaurering og transformation af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer - holdninger og metoder

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes i Vandflyverhangaren på Holmen
Torsdag d. 15. juni 2017

Hvad forstår man ved restaurering, renovering og transformation? Dækker begreberne det samme, eller repræsenterer de tre forskellige holdninger og metoder? Kan Venezia-Charteret bruges i dag, eller har holdninger og principper flyttet sig på 50 år – specielt i forhold til de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer?

Kursusdagen spænder fra generelle anskuelser af transformation af bygningskulturarven til udvalgte eksempler på vellykket transformation, og kommer bl.a. også ind på transformation og ombygning af efterkrigstidens industrilandskaber. Vandflyverhangaren, som kursusdagen afholdes i, er fredet, og der bliver også mulighed for at besigtige den bevaringsværdige Konstabelskolen på Margretheholm, som modtog RENOVER prisen 2016.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 3

KURSUSDAG 3
Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer - bæredygtighed og cirkulær økonomi – viden og praksis.

Kandidatprogrammet i Kulturarv, Transformation og Restaurering på Institut for Bygningskunst og Kultur på Kunstakademiets Arkitektskole.

Afholdes i Vandflyverhangaren på Holmen
Torsdag d. 22. juni 2017

En af de største kvaliteter ved bevaringsværdige bygninger og bymiljøer er deres store potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Der er behov for at omdefinere eller udvide begge begreber, da de gængse definitioner i dag ikke vægter holdbarhed og levetid for eksisterende bygninger i tilstrækkelig grad.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring i forhold til bæredygtighed og vil komme ind på emner som FN’s Verdensmål for bæredygtighed og kulturarv, genbrug, cirkulær økonomi og bæredygtighed for eksisterende bygninger sammenlignet med nye, nybyggeri med klassiske materialer og metoder, og hvordan fortiden kan have betydning for fremtidens bæredygtighed.

På dagen præsenteres tillige en ny vejledning: ’Bevaringsværdige Bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold’, udgivet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Vejledningen er målrettet kommunernes sagsbehandlere.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 4

KURSUSDAG 4
Brandsikring og tilgængelighed i historiske huse

Afholdes i Raadvad
Tirsdag d. 22. august 2017 (teori)

Brandsikring i historiske huse er et højaktuelt emne. Over 35 fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes Center for Bygningsbevaring | Raadvad 40 2800 Lyngby | 45 96 99 90 | info@bygningsbevaring.dk | www.bygningsbevaring.dk |cvr. 21265543 udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusformiddagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør, og kommer ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Tilgængelighed i historiske huse er også et emne, der bliver mere og mere aktuelt. Kursuseftermiddagen viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag med tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 5

KURSUSDAG 5
Tagrestaurering: tegl-, skifer-, tyndplader- og stråtag

Afholdes i Raadvad og på Frederiksdal Slot
Onsdag d. 13. september 2017 (teori og workshop)

Tegltage, skifertage og stråtage er en markant del af vores bygningskultur. Gamle tage kræver jævnligt eftersyn og vedligeholdelse, men til gengæld kan både et tegltag og et skifertag holde i op til 100 år. Stråtage holder i bedste fald kun den halve tid og er mere brandbart, men til gengæld vejer det ikke så meget, og det tilpasser sig let både skæve og forskudte tagværker.

Kursusdagen handler om tagværker, råd og svamp, skorstene, tagomlægninger, undertage, inddækninger, kviste, skorstene, tagrender og tagnedløb, og der fokuseres på kulturhistorie, materialer, patinering, undertag, skader og energioptimeringsmetoder.

Eftermiddagens to workshops omhandler kvalitetssikring af strå, tegl og skifer og korrekt oplægning, undertag m.m.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 6

KURSUSDAG 6
Tagbelægning med skifer, kobber, zink og bly

Afholdes i Gladsaxe
Torsdag d. 21. september 2017 (teori og workshop)

Skifer- og kobbertage og inddækninger og skotrender i zink giver ofte problemer i tagkonstruktioner. De gamle skifertage, der blev lagt for over 100 år siden, er tit utætte, men hvornår er det påkrævet med en udskiftning, og hvornår kan man nøjes med reparationer og partiel omlægning? Hvilke krav skal man stille til et nyt skifertag? Hvordan lægger man et kobbertag korrekt? Hvordan udføres en skotrende eller inddækning i zink korrekt, så skader undgås og hvad ser man efter på et tilsyn? På kursusdagen gennemgås nogle af de typiske skader, fejl og mangler.

I workshoppen vises, hvordan en korrekt udførelse skal se ud, og hvad man skal se efter på et tilsyn. Kursisterne får mulighed for at arbejde med både skifer, zink og kobber på værkstedet og får materialeprøver med hjem.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 7

KURSUSDAG 7
Facaderestaurering

Afholdes i Raadvad
Onsdag d. 27. september 2017 (teori)

Kursusdagens indhold spænder fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk, til skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer og rammer den rigtige farve igen.

På mange ældre, murede huse er der en rig tradition for at udsmykke og fremhæve facadernes forskellige elementer som gesimser, sokkel, vandrette bånd og fordakninger og indfatninger ved vinduer og døre. Kursusdagen omhandler restaurering og genskabelse af både naturstens- og støbte dekorationer.  Hvordan registrerer og vurderer man omfanget af skader? Skal man reparere, nyhugge eller genstøbe eller måske bare konservere?
Der er indlagt besøg i stenhuggerværkstedet i Raadvad.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 8

KURSUSDAG 8
Murerarbejder – kalk, mørtel, murværk og puds

Afholdes i Glostrup
Torsdag d. 5. oktober 2017 (teori og workshop)

Ved facaderestaurering med både pudset og blank mur samt til opmuring og dekorationer er det helt afgørende for et godt resultat, at man har kendskab til materialerne, og at man har sat sig grundigt ind i de forskellige mørteltyper, der findes, og i hvilken sammenhæng de kan anvendes. Kursusdagen handler om de forskellige materialetyper og anvendelsesområder og gennemgår de nyeste normer.

I workshoppen bliver der mulighed for selv at blande mørtel og lave forsøg med opmuring, pudsning og fugning, herunder brændte fuger, med nogle af de mørtler, der oftest anvendes til bygningsrestaurering.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 9

KURSUSDAG 9
Vinduesrestaurering

Afholdes i Raadvad
Onsdag d. 11. oktober 2017 (teori og workshop)

Der er god grund til at passe godt på gamle vinduer. De er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer. De er også smukke, holdbare og kan energiforbedres, så de isolerer bedre end termoruder, og så er det er billigere at vedlige holde dem end at udskifte dem! Det er også muligt at istandsætte gamle vinduer, der indeholder blyholdig maling, efter en ny og endda billigere metode, der ikke støver, og som derfor løser de
miljømæssige og arbejdsmiljømæssige problemer.

På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd,- lys- og energiforhold samt totaløkonomi på en vinduessag.
I workshoppen afprøves afrensning med den ikke-støvende metode, reparationsmetoder, udtagning og genisætning af gamle glas samt korrekt maling med linoliemaling.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 10

KURSUSDAG 10
Smedejern, støbejern og bronze

Afholdes i Raadvad
Torsdag d. 26. oktober 2017 (teori og workshop)

Smedearbejder er karaktergivende bygningsdetaljer og utroligt holdbare, hvis de repareres eller genfremstilles og overfladebehandles korrekt. Det samme gælder støbejernsarbejder, der dog i en årrække har været en overset del af vores bygningskultur. Støbejern kan både repareres og genfremstilles forholdsvis nemt og er ideelt til masseproduktion af både simple og rigt detaljerede rækværker, gelændere, gitre, dæksler, vinduer, lamper, trapper og søjler – støbejern er tillige brandsikkert.

Kursusdagen omhandler muligheder og begrænsninger ved smede- og støbejern som byggemateriale. Hvad er forskellen, hvad kan smede- og støbejern bruges til, og hvad skal man være opmærksom på som rådgiver både ved istandsættelse og nyfremstilling? Gørtlerfaget bliver også omtalt.
I workshoppen viser smedene de traditionelle essesmedeteknikker, og kursisterne får mulighed for selv at prøve at smede ved essen.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 11

KURSUSDAG 11
Energiforbedring af eksisterende bygninger

Afholdes i Raadvad
Onsdag d. 15. november 2017 (teori og workshop)

Det kan være svært at gennemskue nyere isoleringsmaterialers egenskaber og ydeevne. Produkterne skal leve op til en række andre krav som brandsikkerhed, modstandsevne over for fugt og svamp, lydreduktion og miljømæssige belastninger for at være egnede som isolering i huse. Der findes en række alternative produkter, som kan bruges til både efterisolering af eksisterende huse og til isolering af nybyggeri. Nogle af materialerne stiller dog meget specifikke krav til konstruktionen af bygningen, så hvad isolerer man med i hvert enkelt tilfælde?

I workshoppen får kursisterne mulighed for selv at arbejde med en række af de nye alternative isoleringsmaterialer, høre om evt. faldgruber, stille spørgsmål til producenterne og få vareprøver med hjem.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 12

KURSUSDAG 12
Interiørrestaurering

Afholdes i Raadvad
Torsdag d. 23. november 2017 (teori og workshop)

En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt med forståelse for de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Det overordnede mål er at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder, stilart, materialevalg og stoflighed. Cases fremlagt på kursusdagen omhandler typiske interiørrestaureringer fra forundersøgelse og dokumentation, ansøgninger om tilskud til arbejder med farver, bemalinger, paneler og installationer.

En vigtig del af interiører er snedkerdetaljer, der kan være med til at datere et interiør eller et helt hus. Hvad skal man se efter? Hvordan måler man et profil op? Hvad hedder de forskellige profiler?

I workshoppen diskuteres træsorter, trækvaliteter og træets opskæring. Der bliver mulighed for at høvle med profilhøvle, lægge grat ned med en gratsav, indstikke et hængsel m.m.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 13

KURSUSDAG 13
Interiører i ældre bygninger – malerarbejder

Afholdes i Raadvad
Torsdag d. 30. november 2017 (teori og workshop)

Limfarve til vægge, mosfarve til lofter, linoliemaling og temperafarve til mur- og træværk, imitationsmaling som lasering, ådring og marmorering samt forgyldning på metal, træ og stuk er malermaterialer og -teknikker, der ofte bliver stillet spørgsmål til. Hvordan afrenses for gammel maling? Hvilke materialer og teknikker anvendes ved en restaurering? Hvordan kvalitetssikres arbejdet, og hvad skal man se efter på et tilsyn?

På workshoppen får kursisterne mulighed for selv at afprøve nogle af teknikkerne og fremstille deres egne marmoreringer og ådringer med de traditionelle farver, som de får med hjem.

Se uddybende program og tilmelding HER


Kursusdag 14

KURSUSDAG 14
Interiører i ældre bygninger – stukkatørarbejder

Afholdes i Raadvad og Rødovre
Torsdag d. 7. december 2017 (teori og workshop)

Stuk kan trækkes, drejes eller afformes til udsmykninger, og stukkatørarbejder kan anvendes både indendørs og udendørs.
Kursusdagen omhandler bevaring og nyfremstilling af stukelementer samt restaurering og afrensning af eksisterende stuklofter. Hvornår og hvordan skal man reparere, og hvornår er det klogest at udskifte? Hvordan afrenser og genmaler man et stukloft? Kan man redde et stukloft, der hænger, eller skal det nedtages og rekonstrueres? Hvordan opsættes stukkatørarbejderne? Vi hører også om en case med helt nydesignede stuklofter med indbygget ventilation tilpasset et historisk hus.

Workshoppen omhandler materialer, værktøj, de forskellige modeltyper, og hvordan arbejdet kan kvalitetssikres.
Kursisterne får mulighed for at trække en stukgesims på værkstedet og at dreje eller afforme en loftroset.

Se uddybende program og tilmelding HER

Kunstakademiets Arkitektskole Logo Arkitekternes Efteruddannelse Logo

Bygningsrestaurering 2017

Efteruddannelsen arrangeres af Center for Bygningsbevaring i Raadvad i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitekternes Efteruddannelse.

Center for Bygningsbevaring i Raadvad Logo

Tilmeld dig kurserne her
Til kursusoversigt

Om nyhedsbrevet
Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejdspartnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan det afmeldes her:
Afmeld nyhedsbrevet

Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2017 Center for Bygningsbevaring