Copy
RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR  

Vi udsender her det tredje nyhedsbrev fra Center for Bygningsbevaring, der samtidig bliver vores jule og nytårshilsen til vores mange gode samarbejdspartnere.
 
Med vores nyhedsbrev vil vi gerne informere om aktiviteter og projekter, der kan have bred interesse for både fagfolk, foreninger, organisationer og husejere. Indholdet vil spænde fra oplysninger om nye forskningsresultater til omtale af arrangementer, kurser, bogudgivelser og nye anvisningsblade.

Det er alt for lang tid siden vi har sendt nyhedsbrev ud. Som man kan se nedenfor, er det ikke, fordi der ikke er sket noget – tvært imod har vi haft rygende travlt med både kurser, projekter og informationsaktiviteter.

ÅRET DER GIK

Værdisætning og handlingsplaner
Vi har i Center for Bygningsbevaring ansat to nye kollegaer, der skal være med til at løse hhv. de opgaver vi løser med værdisætning for kommuner, private bygherrer og statslige myndigheder og vores arbejde med udarbejdelse af handlingsplaner, bygningssyn og projekter på de fredede og bevaringsværdige ejendomme.

Netop de to ting – værdisætning og handlingsplaner – går igennem dette nyhedsbrev som en rød tråd. Fra vores samarbejde med Kulturstyrelsen omkring udvikling af metode til handlingsplaner for de fredede ejendomme og afholdelse af kurser for bygherrer og rådgivere i samme til udarbejdelse af projektgrundlag og værdibeskrivelser for en række bygninger og bebyggede strukturer.

Handlingsplanerne er en naturlig forlængelse af vores mangeårige arbejde med ”Raadvads Bygningssyn” og vi hjælper i dag rigtig mange ejere med udarbejdelse af prioriterede og prissatte handlingsplaner til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, der tager udgangspunkt i bygningens bevaringsværdier.

Værdisætningen har været indfaldsviklen til vores arbejde med nogle af de mest spændende og udfordrende bygningsværker i Danmark, der alle er kendetegnede ved nogle høje og komplekse krav til funktionen – anlæg som Bispebjerg Hospital, Charlottenborg Slot, Psykiatrisk Hospital i Risskov, KB Hallen på Frederiksberg. Vores indfaldsvinkel har været at aflæse og forstå bevaringsværdierne og bruge dem som afsæt til et kommende projekt, og vi har løst dem under den fælles overskrift ”Rammer for udvikling”.

En stor del af vores kurser har også sat fokus på værdisætning og handlingsplaner. Blandt andet er de kurser vi har afholdt for det kommunale netværk via Kulturstyrelsens og Realdanias Partnerskab ”Bygningskultur 2015”, blevet fulgt op af en ny kursusrække i Bygningsbevaring- Teori og Praksis, der havde fokus på teknikker og materialer til istandsættelse og vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bygningerne skal bevares – men også bruges og udvikles
Det er også værdisætning og handlingsplaner, der er på tapetet i den kommende tid, men suppleret af et nyt initiativ, der sætter fokus på tekniske installationer i de fredede bygninger. Takket være fondsmidler fra Dalgas Innovation, kan vi nu, i samarbejde med ingeniører fra Orbicon Byg, indlede et arbejde omkring udfordringerne med at tilføje nye tekniske installationer i de fredede bygninger, uden at svække de bærende bevaringsværdier.  Det er et samarbejde som vi forventer os rigtig meget af, og som vi håber, kan være med til at løse en af de helt store udfordringer for dansk bygningskultur!

NYANSÆTTELSER

Anders Bæhr Nielsen
Anders er ansat som bygningskonstruktør / projektleder. Anders beskæftiger sig primært med bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, undervisning, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme, samt byggestyring på renoverings- og restaureringsprojekter. Anders har arbejdet som bygningskonstruktør og arkitekt i over 20 år.

Troels Østergaard Jørgensen
Troels er ansat som arkitekt MAA / projektleder. Troels beskæftiger sig primært med by- og bygningsanalyse, SAVE vurderinger, kommune- og kulturarvsatlas, bevaringsplanlægning og lovgivning, vedligeholdelsesvejledninger, rådgivning og byggestyring. Troels har tidligere været ansat ved Kulturstyrelsens fredningsgennemgang og i Center for Bygningsbevaring.

KURSER OG UNDERVISNINGKursuslokalerne i Raadvad
Vi har rykket rundt, så vi nu har udstilling i de tidligere kursuslokaler og indrettet stort lyst kursuslokale med den smukkeste udsigt over Raadvad Mølledam. Center for Bygningsbevaring skylder en stor tak til Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Augustinus Fonden, Nykredits Fond, Knud Højgaards Fond, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Dreyers Fond samt Aase og Ejnar Danielsens Fond for bidrag til centerets anvisningsblade, men også til indretningen i vores kursus- og besøgslokale samt en plancheudstilling. Vi håber, at mange nye og gamle samarbejdspartnere samt kursister også vil få glæde af begge dele i årene fremover.

Kursus: De bærende fredningsværdier som grundlag for projekt. Raadvad
I samarbejde med Kulturstyrelsen har Centeret afholdt et velbesøgt kursus i de metoder, der anvendes i arbejdet med at beskrive de bærende værdier for såvel de bevaringsværdige som de fredede bygninger. De bærende fredningsværdier er både udgangspunkt for fremtidige projekter og for de handlingsplaner, som Kulturstyrelsen tilbyder private ejere som opfølgning på fredningsgennemgangen. Metoden er koordineret med SAVE og kurset lagde op til en tæt dialog imellem Kulturstyrelsen og rådgiverne. På kurset underviste henholdsvis Kulturstyrelsen og Center for Bygningsbevaring.

Kursus: Handlingsplaner for de fredede bygninger med udgangspunkt i de bærende fredningsværdier. Raadvad
På baggrund af Kulturstyrelsens fredningsgennemgang vil private ejere af fredede bygninger, der selv har mulighed for at vælge den rådgiver, blive tilbudt individuelle handlingsplaner for deres ejendomme. Handlingsplanerne vil indeholde en gennemgang af bygningerne og en oversigt over, hvilke arbejder der bør udføres for at fastholde eller reetablere de bærende fredningsværdier for ejendommene.
For at være godt rustet til det fremtidige samarbejde om udarbejdelse af handlingsplaner blev interesserede rådgivere inviteret til at deltage i et kursus i de metoder, der er udviklet til udarbejdelse af handlingsplanerne.
Kurset blev afholdt i Raadvad med deltagelse af underviser fra både Kulturstyrelsen og Center for Bygningsbevaring.

Kursus: Bebyggede strukturer på landet. Randers
Kommunerne blev inviteres til kursus i vurdering og kortlægning af kulturmiljøer og bebyggede strukturer.
Kursusdag foregik i Randers Kommune og tog udgangspunkt i kommunens landsbyregistrering. Kurset blev afviklet i landsbyen Lem i Randers Kommune og afholdes som en del af Bygningskultur2015. Kurset var tilrettelagt som workshops med fokus på dels metoder til vurdering og kortlægning samt på koblingen mellem vurderingerne, den lokale planlægning og sammenhængen med anden bevaringslovgivning.

Kursus: Bebyggede strukturer og selvstændige strukturer i byen. Bispebjerg
Kommunerne blev inviteret til kursus i vurdering og kortlægning af kulturmiljøer og bebyggede strukturer. Kursusdag blev afholdt på Bispebjerg Hospital i København og tog udgangspunkt i den kortlægning og udpegning af bevaringsværdier, der er udarbejdet som grundlag for konkurrencen om et nyt hospitalsbyggeri. Kurset var tilrettelagt som en workshops med fokus på dels metoder til vurdering og kortlægning samt på koblingen mellem vurderingerne, den lokale planlægning og sammenhængen med anden bevaringslovgivning. Kurset blev afholdt som en del af Bygningskultur2015.

Kursus og studiebesøg: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo på ophold i Raadvad
Tre dages studiebesøg tilrettelagt for 8 norske MASTER-studerende med et indhold der spændte fra undervisning i kulturarv, bevaring og materialer til værkstedsbesøg og ekskursioner til både klassisk dansk arkitektur, fredede bygninger og helt ny arkitektur i og omkring København.Kursus: KBH Erhvervsakademi
Københavns Erhvervsakademis kommende konstruktører fra 5. semester på både den danske og den internationale linje, bliver et par gange om året undervist i Raadvad. Eleverne hører om klassiske byggematerialer og anvendelsen af dem i forbindelse med restaureringsopgaver, og eleverne har bl.a. mulighed for at forsøge sig med at blande klassiske farver til brug i traditionelle malerteknikker.

Kursus: Kunstakademiets Arkitektskole. SAVE i Viby for arkitektstuderende
Kerteminde Kommune har netop udarbejdet bevarende lokalplaner for to meget velbevarede landsbyer i kommunen – Viby og Maale. I den forbindelse gennemførte studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med Center for Bygningsbevaring SAVE vurdering af områdets bygninger. Center for Bygningsbevaring havde både det faglige ansvar for kurset og for den efterfølgende afrapportering til kommunen.Kurser: Summer Workshop i Viby for private husejere
Igen i år havde ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger mulighed for at lære mere om, hvordan de kan sætter deres hus i stand på en måde, der bygger på en kombination af lange erfaringer og den nyeste viden.
Den lille kursusrække for private blev afholdt af Søren Vadstrup på hans fredede firelængede bindingsværksgård Vadstrup i Viby ved Kerteminde på Fyn i samarbejde med Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur. De fire kursusdage omhandlede restaurering af bindingsværk, restaurering af vinduer, udvendig og indvendig maling, samt anlæg af haven.
Det forventes at kursusrækken gennemføres igen i 2014.
Læs mere her (pdf)

Kursus: SAVE for Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune har sammensat et team som skal står for SAVE vurderingerne af kommunens ældre bygninger. Center for Bygningsbevaring afholdt et opstartskursus på stedet bestående af lige dele teori, praksis og workshoparbejde.

Kursusrække: Naturstyrelsens Bygningscenter
Naturstyrelsens medarbejdere fik gennem kursusrækken en teoretisk og praktisk introduktion til de begreber og metoder, som knytter sig til værdisætning af fredede ejendomme med særligt fokus på den metode, Kulturstyrelsen har udviklet til udpegning af fredningsværdier. Medarbejderne skulle herefter hjem og bruge den nye viden aktivt i den daglige bygningsdrift.

Kursus: NUKAKA
Sammenslutningen af grønlandske museer NUKAKA var interesseret i at høre om håndtering af fredede og bevaringsværdige bygninger både i planlægningen og rent praktisk.

Kursus: Kulturetaten, Oslo Kommune
Kurset var tilrettelagt for Kulturbyg i Oslo Kommune, Kulturetaten. Kursisterne arbejder med alt fra udvikling til drift af kulturmindearealer i Oslo. Kursusdagene tog som udgangspunkt afsæt i bindingsværkshusenes facader og konstruktioner.

Kursusrække: Bevaringsværdier i byggesagsbehandlingen – Bygningsbevaring teori og praksis
Bygningskultur2015 inviterede sagsbehandlere fra kommunernes tekniske forvaltninger på en kursusrække, hvor deltagerne blev undervist i, hvordan man bedst bibeholder bygningerne frednings- og /eller bevaringsværdier. Kursusrækken omhandlede restaureringsteori og holdninger, fredningsgennemgang og handlingsplaner, energiforbedringer og kulturarv, facader, vinduer, tagbeklædninger og overfladebehandlinger.

En lignende kursusrække udbydes igen i 2014.
Læs mere herMøde: Kalkforum – møde om kornkurver i kalkmørtler
Nordisk Forum for Bygningskalk, som Center for Bygningsbevaring har været med til at stifte for 12 år siden, afholdte et danske medlemsmøde i centerets lokaler i Raadvad. Denne gang var det overordnede emne for eftermiddagen kornkurver i kalkmørtler. De lufthærdende kalkmørtler har en række attraktive egenskaber i forhold til cementholdige mørtler, specielt i forbindelse med restaurering og reparation af ældre bygninger.
Læs mere om Kalkforum

Møde: Kalkforum – møde om overfladebehandling med luftkalk
Nordisk Forum for Bygningskalk afholdte endnu et danske medlemsmøde i centerets lokaler i Raadvad. Denne gang var emnet overfladebehandling med luftkalk. Hvidtekalk og kalkfarver har en række meget interessante egenskaber, når de bliver anvendt som overfladebehandling på murværk.
Læs mere om KalkforumMøde: Kalkforum – møde om kalkmørtel til bærende konstruktioner
Nordisk forum for Bygningskalk, hvis sekretariat nu er tilbage i Center for Bygningsbevaring, afholdte endnu et medlemsmøde i Raadvad. En ren luftkalkmørtel / funktionsmørtel uden hverken cement eller hydraulisk kalk, kan igen bruges i bærende konstruktioner på byggeopgaver.
Læs mere om funktionsmørtlen i artikelserien:
Længe leve kalkmørtel

Besøg: Hedeselskabet på besøg i Raadvad
Hedeselskabet havde henlagt et af sine medlemsarrangementer til Raadvad, hvor deltagerne hørte om centerets aktiviteter og var på besøg i et par af Raadvads restaureringsværksteder.
Hedeselskabet er en forening med status som erhvervsdrivende fond og har en lang tradition for at gennemføre udviklings- og forskningsprojekter inden for natur, miljø og energi. Center for Bygningsbevaring er hægtet op på Hedeselskabet via vores tilhørsforhold til datterselskabet Orbicon A/S under Dalgasgroupe A/S

Besøg: Ingeniørforeningen. IDA Hillerød
IDA afholdt et lille medlemsmøde i Raadvad med foredrag om centerets arbejder med de fredede og bevaringsværdige ejendomme.

Besøg: Sør-Trøndelag Fylekskommun ved Trondhjem i Norge
Afdelingen ”Regional utvikling, areal og miljø” var på besøg i Center for Bygningsbevaring for at lade sig inspirere til udvikling af et lignende center i Norge.

INFORMATIONNye Anvisningsblade på Hjemmesiden
Center for Bygningsbevaring skylder endnu engang stor tak til Aase og Ejnar Danielsens Fond for bidrag til revidering af eksisterende anvisningsblade og til udarbejdelse af nye anvisningsblade, som alle nu ligger frit tilgængelige på vores hjemmeside. Vi håber, at mange fagfolk og private husejer vil få glæde af dem.
Link til AnvisningsbladeneByggefilm - Fortsættelse af samarbejdet ”Klik et håndværk”
Klik et Håndværk / Byggefilm er udviklingsinitiativ under renovering 2010, der er et partnerskab mellem GI – Bedre Boliger og Realdania om udvikling af bygningsrenovering i Danmark. Center for Bygningsbevaring har deltaget som faglige konsulenter på de første film og vil ligeledes deltage som konsulenter på de kommende.
Link til ByggefilmeneInformation om Bygningsbevaring revideres og opdateres
Center for Bygningsbevaring er i fuld gang med at reviderer Kulturstyrelsens succesrig informationsblade fra 1989-90. Denne gang inkluderer opdateringen tillige en udskiftning af dele af illustrationsmaterialet.
Informationsbladene forventes udgivet i januar 2014. Hold øje med Kulturstyrelsens hjemmeside.

To bøger med fokus på arkitektonisk kulturarv og uddannelse                                                     
”Arkitektonisk Kulturarv” har været i fokus i to udgivelser fra hhv. Kunstakademiets Arkitektskole og Forum for Arkitektonisk Kulturarv AAA i Århus. Søren Vadstrup har bidraget til Kunstakademiets bog ”Lost and Found”, mens Arne Høi har bidraget til bogen ”EFTERTANKER – om enzymet i den arkitektoniske kulturarv”, der er udgivet af Forum for Arkitektonisk Kulturarv, der er en forening for tidligere studerende fra Arkitektskolen i Aarhus´ restaureringsafdeling.

Rådgivning
Centeret udfører mundtlig ekspertrådgivning om bygningsbevaring, restaurering, traditionelle byggematerialer m.v. for Bygningskultur2015. Det kommunale netværk samt rådgivere og husejere har mulighed for at rette spørgsmål til rådgiverpanelet via www.bygningskultur2015.dk eller direkte pr. telefon til Center for Bygningsbevaring. Den mulighed er der over 400 personer der har gjort brug af i 2013.
Link til rådgivningen

PROJEKTER – uddrag

Handlingsplaner for Kulturstyrelsen
Centeret har deltaget i et pilotprojekt i samarbejde med Kulturstyrelsen og har i den anledning udarbejdet 10 handlingsplaner for 10 forskellige fredede bygninger. De 10 handlingsplaner skal danne grundlag for udarbejdelsen af handlingsplaner på alle de fredede bygninger, som ejeren søger om tilskud til at få en gennemgang af og en plan for.

Center for Bygningsbevaring tilbyder, som en del af centerets bygningssynsordning, at udføre disse handlingsplaner for ejerne. Der kan dog først ansøges om udarbejdelse af en handlingsplan, når fredningsgennemgangen har været på besøg. For at benytte tilbuddet skal ansøgningen sendes elektronisk via link på Kulturstyrelsens hjemmeside.
Se eksempler på handlingsplaner og læs om hvordan du ansøgerVejle Vindmølle
Centeret har tegnet rådgiverkontrakt på istandsættelse af Vejle Vindmølle. Centeret har fået opgaven på baggrund af en gennemgang og udarbejdelsen af en tilstandsrapport udarbejdet i 2011. Vejle Vindmølle har været udsat for de samme pudsskader, som Centeret har erfaringer med i forbindelse med udarbejdelsen af en Syn – og Skønsrapport og en efterfølgende rådgiveropgave på Dybbøl Mølle.KB hallen
I samarbejde med BBP Arkitekter har Center for Bygningsbevaring for KB Hallen, udarbejdet projektforslag til istandsættelse af den fredede KB Hal efter hallen brændte i 2011. Projektet tager udgangspunkt i hallens bærende fredningsværdier og  implementerede samtidig nye funktionskrav til publikumsfaciliteter, sceneforhold,  indeklima, lyd og professionelle sportsarrangementer. Projektet er godkendt i Det Særlige Bygningssyn. Efterfølgende er der konstateret forhold omkring hallens bærende konstruktioner, som har medført en ansøgning om affredning af hallen.Rosenlundsvej i Lynge – opmåling, værdisætning og restaureringsforslag
Center for Bygningsbevaring har hjulpet med opmåling, værdisætning og forslag til restaurering, retablering og transformation/ombygning. Huset blev ved samme anledning SAVE vurderet for Allerød Kommune og er nu det eneste udnævnte bevaringsværdige hus i Allerød Kommune. Da bygherren allerede beboer huset, har han på baggrund af en grundig arbejdsbeskrivelse og en aftale om at centeret var ”tilkaldevagt” såvel på stedet som pr. telefon og E-mail, selv kastet sig ud i at være byggestyrer på projektet.Læsø Tangtage
Bevaringsvurderinger og handlingsplaner for de tangtængede ejendomme på Læsø udarbejdet for Kulturstyrelsen. Projektets overordnede formål er at beskrive og vurdere den aktuelle situation for tanggårdene på Læsø og på baggrund heraf at opstille et samlet prisestimat for tiltag, der er nødvendige at sikre, fastholde og udvikle denne helt unikke bygningskultur. Center for Bygningsbevarings del af opgaven er gennemført i 2012 og 2013 i dialog med Læsø Kommune, Læsø Museum samt tækkemand Henning Johansen fra Læsø. Alle er en del af en gruppe bestående af både lokale og folk fra fastlandet, som har lagt et stort arbejde og initiativ i at skabe interesse om de problemer, der er med at bibeholde de tangtængede tage på Læsø.

 
Problemer med at læse nyhedsbrevet?
Se det i din browser


Vil du modtage Nyhedsbrevet fremover?
Tilmeld dig her

Du modtager nyhedsbrevet fordi du har deltaget på et kursus, eller er en af vores leverandører og sammarbejds-partnere.
Videresend til en ven
Updater din profil

Center for Bygningsbevaring
er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige
bygninger og kulturmiljøer. Centeret fungerer som rådgiver for både statslige og kommunale myndigheder, for private bygherrer samt som specialrådgiver for tegnestuer og rådgivere.
 
Center for Bygningsbevaring
har til formål at medvirke til at sikre og udvikle den byggede kulturarv gennem forskning, formidling, kurser, rådgivning og projekter.
 
Center for Bygningsbevaring
har fire store indsatsområder, der alle har til formål at sikre og udvikle bygningskulturarven.

1. Forskning og
    videnindsamling
2. Kurser og 
    efteruddannelse
3. Information og 
    oplysning
4. Rådgivning og
    projekter
 

Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Kgs. Lyngby | www.bygningsbevaring.dk | Tlf. +45 45 96 99 90
Afmeld nyhedsbrevet | Videresend til en ven | Updater din profil

(C) 2013 Center for Bygningsbevaring