Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
maj 2013

Aktuellt


Ny ordförande i KlimatkommunernaKarin Thomasson
Karin Thomasson från Östersund valdes till ny ordförande för Klimatkommunerna under föreningens årsmöte i april.
- Jag är mycket hedrad och glad över att få uppdraget. Klimatkommunerna är en viktig aktör i klimatsverige som framgångsrikt lyfter lokalt klimatarbete på en nationell nivå, säger Karin Thomasson och fortsätter;
- Nu när vi närmar oss ett valår är det extra viktigt för oss i Klimatkommunerna att se till att lokalt klimatarbete hamnar högt på agendan hos partierna även på riksnivå. Vi ska se till att synas överallt där de här frågorna diskuteras.

Karin Thomasson är ansvarig för klimat- och miljöfrågor i Östersunds kommun, har uppdrag på riksnivå inom Miljöpartiet samt i SKL, Sveriges kommuner och landsting.

På Klimatkommunernas årsmöte bestämdes även att Klimatkommunerna ska ansöka om medlemskap i det internationella nätverket Energy Cities. Energy Cities arbetar för att städer ska ställa om till att bli mer energisnåla och dess medlemmar utgörs av 200 kommuner, regioner och nätverk från 30 länder. 

Nya publikationer


Energiläget 2012
Med skriften Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, offentlig sektor, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget hör även publikationen Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserierna från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel eller som en powerpointpresentation. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden.

Verktyg hjälper dig kalkylera samhällsnyttan av energieffektiviseringsåtgärder
BeBo har lanserat ett webbaserat verktyg som hjälper dig att beräkna förväntade resultat av de energieffektiviseringsåtgärder du överväger att genomföra. Ett unikt verktyg som också gör det möjligt att väga in samhällsnyttan av åtgärderna.

På gång hos medlemmarna


Region Skåne

73 procent fossilbränslefritt
Region Skånes miljöredovisning för 2012 visar att utsläppen av koldioxid minskar. Andelen förnybar energi har ökat till totalt 73 procent när det gäller egna fastigheter, kollektivtrafiken och egna fordon. 62 procent av bussarna i kollektivtrafiken går på gas. Tjänsteresorna med privata bilar respektive inresor flyg minskade under året, men är fortsatt på en relativt hög nivå.
Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 27 procent. Inom områdena antibiotikaanvändning, kemikalieanvändning och avfall visas svagt positiva förändringar, men här behövs fortsatt intensivt arbete för att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
Läs hela miljöredovisningen här

Karlstad


Pendla Grönt - 37 bilister ställer bilen
Pendla grönt handlar om att ge bilpendlare goda förutsättningar att ställa om dina resvanor till en mer klimatsmart arbetspendling. Under tre månader i vår och sommar testar 37 inbitna bilister buss eller cykel till jobbet. Det har gått över förväntan,
-Jag älskar att åka buss! Vi har sålt vår andrabil och nu är det buss till jobbet som gäller för mig, säger en av deltagarna. Projektet består även av en bredare informationskampanj om arbetspendling till invånarna i Karlstadsregionen.
Läs mer om Pendla Grönt här och på Facebook

Energieffektivisering spar 5,9 miljoner per år
Energieffektiviseringsprojektet, EPC, gör att kommunen sedan 2012 spar 5.9 miljoner per år i energikostnader. EPC-projektet har varit ett av Sveriges största kommunala energieffektiviseringsprojekt och totalt har det berört 159 av kommunens 250 fastigheter. Ett stort arbete har varit att byta ut alla oljeeldade anläggningar.
- Vi har konverterat alla oljeeldade anläggningar i kommunen och kopplat på fjärrvärme och satt in värmepumpar, säger Benny Åhlund, projektledare för EPC.

Örebro 


Örebro och Kumla har startat gemensamt vindkraftsbolag
Örebro har bildat ett vindkraftbolag tillsammans med grannkommunen Kumla. Planen är att bygga minst 20 nya lokala vindkraftverk till 2020. Bolaget ägs av de två kommunerna men är öppet för andra delägare, såväl offentliga som privata. Avsikten är också att bilda ett vindkraftskooperativ där privatpersoner och mindre företag kan bli delägare. Satsningen på vindkraft har sin grund i Örebro kommuns klimatplan. Om målet i klimatplanen uppnås kommer kommunkoncernen att vara självförsörjande på egen förnybar el 2020.
Mer information finns här

Solkarta ska visa på potentialen för solceller
Att producera el från solceller blir alltmer konkurrenskraftigt och kan bli ett komplement till vindkraft för att nå kommunens mål om minskad klimatbelastning till 2020. Den 7 maj gav programnämnd Samhällsbyggnad klartecken till att ta fram underlag för en handlingsplan för solceller i Örebro kommun. I uppdraget ingår att ta fram en så kallad solkarta, som är en kartläggning av potentialen för elproduktion från solceller på befintliga tak i Örebro tätort. Den tar hänsyn till orientering, taklutning och skuggning från andra byggnader. Solkartan kan även användas för att bedöma potentialen för solvärme. I uppdraget ingår även att genomföra fallstudier för att närmare bedöma potential och lönsamhetsaspekter.

Mer information: Niklas Jakobsson, klimatstrateg, niklas.r.jakobsson@orebro.se , 019-211568 Solkartan, exempel från Göteborg

Förslag till nya riktlinjer för parkering
Ett förslag till parkeringsriktlinjer med en vidhängande handlingsplan är just nu ute på samråd. Avsikten är att i större utsträckning använda parkering som ett verktyg i en positiv stadsutveckling. Utgångspunkten är en rapport som tagits fram av Sweco, ”Parkering för ett attraktivt stadsliv i Örebro”, som diskuterats grundligt med politiker, tjänstemän, handel och fastighetsägare. Handlingsplanen innehåller ett tjugotal åtgärder, bland annat en översyn av parkeringsnormen och framtagande av områdesvisa parkeringsplaner.
Läs mer

Försök med hyrcykelsystem avslutat
Örebro kommun har under tre års tid arbetat med att utveckla ett elektroniskt hyrcykelsystem, i huvudsak avsett att vara en del i resekedjan för inpendlare till staden. Efter två testperioder och en oberoende utvärdering hösten 2012 har projektet nu lagts ner. Utvärderingen visade bland annat att kapaciteten är begränsad i relation till behovet och att systemet har höga driftskostnader. För att underlätta för pendlare kommer kommunen istället att satsa på säkrare och bättre cykelparkeringar vid Resecentrum och andra viktiga bytespunker för kollektivtrafiken.
Läs mer

Upplands Väsby


PACT visar på styrkor och svagheter
Under vintern har Upplands Väsby testat PACT för att utveckla kommunens arbete inom klimatområdet. Verktyget har använts för att göra en genomlysning på nio olika områden och har lett fram till en konkret handlingsplan för kommunen. Genom verktyget har vi fått reda på våra styrkor respektive svagheter. Resultatet presenterades för politiken i april och nästa steg blir att fundera vidare på fortsättningen och hur vi ska använda handlingsplanen.
Läs mer

Malmö


Malmö blir Europas Green Room under Eurovision
Malmös gator är nu smyckade till Eurovisonfest och artister och journalister har fyllt staden. Malmö stad, som står värd för Eurovision tillsammans med Region Skåne, passar på att visa upp sitt klimatarbete men jobbar också med att miljöanpassa själva värdskapet genom att använda certifieringen ISO20121.
– Detta innebär rent praktiskt att Malmö stad och Region Skåne arbetar för att öka medvetenheten kring frågan och ställer tydliga miljö- och etiska krav för mat och dryck, transporter, avfall och energi, förklarar Susanna Winblad som är projektledare för Malmö stads miljöarbete i ESC.
Läs mer

Kristianstad


40 % mer förnybar el från Allöverket
En ny turbin på 8 MW är installerad och efter provköring och intrimning tas den i drift i maj 2013. Detta kommer att kunna öka elproduktionen från kraftvärmeverket med ca 40 %.

Båttransporter från Arboga till Kristianstad
Åhus hamn genomför just nu ett projekt tillsammans med Starka AB angående klimatsmarta transporter mellan deras anläggningar i Kristianstad och Arboga. Det är byggelement som används till ett nytt parkeringshus i centrum som transporteras sjövägen.
Läs mer

Lund


Ny forskningsorganisation ska göra Lunds universitet grönare
Lunds universitet håller på att bygga upp en ny paraplyorganisation som ska knyta samman ett tiotal forskargrupper inom energi- och miljöforskningen. Styrelseordförande blir Margot Wallström. Den nya organisationen ska formaliseras innan sommaren och går i dag under arbetsnamnet Det gröna universitetet. Kansliet är tänkt att ledas av universitetets miljöchef Claes Nilén.

Planet Lund är tillbaka
I år har Planet Lund stadsodling som aktuellt tema. Ett brett program 24-26 maj riktar sig till både yrkesverksamma, odlingsintresserade och alla som helt enkelt trivs i gröna miljöer.

Seminarium i Lund om Solkartan och andra verktyg för stadsplanering för solenergi
En webbbaserad solkarta har tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, Lunds Energi, Lunds kommun och Solar Region Skåne med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond. Solkartan ska bidra till ett ökat intresse för, och utbyggnad av, solceller. Den visar, på ett enkelt sätt, med hjälp av olika färger, hur mycket el en viss yta kan producera under ett år och därmed vilka tak som är lämpliga att installera solceller på. Kartan är framtagen för hela Lunds kommun, men går att applicera även i andra kommuner som gjort laserskanning.

Ändrade bilvanor på SUS
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus är väldigt bra på att minska miljö- och hälsofarligt trafikbuller i stadsmiljön. Närmare 800 medarbetare har ändrat sina bilvanor sedan 2010. Förändringen är en effekt av unikt samarbete för att minska miljöpåverkan, öka hälsan och bidra till en attraktivare stadsmiljö.  
–  Resultatet av samarbetet är en förebild. Jämfört med andra organisationer vi jobbat med har SUS en extremt låg bilandel, säger Ylva S. Åqvist, trafikmiljörådgivare, som har drivit projektet från Lunds kommun.


Göteborg


Bäst på stadsodling
Göteborg är klart bäst av landets fem storstäder på stadsodling. Tidningen Allt om Trädgård har utsett Göteborg till ”solklar vinnare”. Malmö kom tvåa och de andra tre – Stockholm, Uppsala och Linköping – delar tredjeplatsen. Allt om Trädgård konstaterar att Göteborg är den enda av de fem städerna som tagit fram konkreta riktlinjer för stadsodling och som också arbetar praktiskt med frågan.
– Vi är förstås jätteglada och stolta, säger Annette Gustavsson, projektledare för stadsnära odling på fastighetskontoret. Fastighetskontoret har fått sju extra miljoner kronor per år för att kunna arbeta med stadsnära odling, oftast i samarbete med park- och naturförvaltningen och med odlarföreningar. Läs mer


 

 


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 11 juni. 

Kalendarium

15 maj
Ordning och reda i klimatfinanserna – leder det till minskade utsläpp? - Stockholm

Power to Gas - Stockholm

22-24 maj

Global Conference on Sustainability and Reporting  - Amsterdam

29-31 maj

ECOMM Gävle European Conference On Mobility Management  - Gävle

1-2 juni

Öresund Electric Car Rally - Malmö


Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

 
Copyright © 2013 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp