Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
januari 2019 

Några ord från kansliet


Och så fick Sverige sin nya regering. När statsministern igår presenterade sin regeringsförklaring fick klimatet en huvudroll. Stort fokus låg på hur Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, genom bland annat stora investeringar i industrin och järnvägsnätet, fler godstransporter med tåg, grön skatteväxling och gröna obligationer.

För kommunernas klimatsatsningar spelar den nationella nivåns mål, vilja och styrmedel en stor roll för vilka resultat som går att uppnå - det är dessa faktorer som sätter ramarna och bestämmer handlingsutrymmet. Medlemmar i Klimatkommunerna har två nyckelroller i Klimatsverige - en som inspiratör och förebild för andra kommuner och en annan som pådrivare och bollplank till aktörer på nationell nivå. Kommuner i framkant har särskild kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i det lokala klimatarbetet, och idéer om vad som kan förbättras, och genom Klimatkommunerna kan vi tala med en gemensam röst om detta. 

Ett färskt exempel är när Klimatkommunerna träffade riksdagens trafikutskott den 17/1. Då lyfte vi bland annat kommunernas drivande kraft i arbetet mot en fossiloberoende fordonsflotta och att vi vill se fler styrmedel på lokal nivå (läs mer och se utfrågningen på SVT Play här nedanför). Idag 22/1 besöker vi Klimatpolitiska Rådet för att prata transporter. 

2019 års första nätverksträff för medlemmar närmar sig, den här gången är det Karlstad som välkomnar oss. Under våren kommer vi också att jobba med ett projekt om klimatnyckeltal och ett om minskat spill från konstgräsplaner. Och valberedningen tar emot förslag på kandidater till Klimatkommunernas styrelse - välkommen att kandidera om du är politiker med ansvar för klimatfrågor i en av våra medlemskommuner, och är sugen på ett riktigt roligt och givande styrelseuppdrag! 

Bästa hälsningar,

/Maria och Filippa på Klimatkommunernas kansli

 

Nettonolltipset


Nettonoll.se presenterar Klimatkommunerna våra medlemmars arbete mot nettonollutsläpp. Vi analyserar nuläget och de största hindren och lyfter en rad goda exempel på kommuners arbete. Där kan du bland annat läsa om Vintercyklister. För att uppmuntra kommunens invånare att cykla till och från jobbet även under vinterhalvåret ordnar ett flertal kommuner vintercykelkampanjer. Som deltagare får du ofta olika typer av vinterutrustning i utbyte att du förbinder du dig att cykla en viss andel av dina resor till arbete, skola eller motsvarande under vintermånaderna. I Östersund får deltagarna dubbdäck, cykelhjälm, reflexväst och cykelbelysning och förbinder sig att cykla 60% av sina resor till arbete, skola, vara med på en uppstartsträff, använda cykelhjälm, redovisa sina resor samt svara på två utvärderingsenkäter.

 

Aktuellt


Vill du sitta i Klimatkommunernas styrelse?

Klimatkommunernas styrelse driver tillsammans med kontaktpersonerna och kansli föreningens arbete. Att sitta i styrelsen är lärorikt, kontaktskapande och utvecklande. Som lokalpolitiker är det en möjlighet att få synas i klimatfrågor och en väg att driva sina frågor utanför den egna kommunen. Klimatkommunerna är en plattform att driva klimatfrågor från – nationella och lokala. Styrelsen skriver debattartiklar, arrangerar seminarier, uppvaktar riksdag/utskott. Kommunerna behöver inte ta ett politiskt beslut på nomineringarna, men det är respektive kommun som nominerar, inte enskilda politiker eller tjänstepersoner. Nominerad person ska ha stöd och mandat från sin kommun för att driva klimatfrågorna i styrelsen. Skicka in er nominering till kansliet@klimatkommunerna.se
 

Nätverksträff i Karlstad

Klimatkommunerna hälsar medlemmar välkomna till nätverksträff i Karlstad den 7-8 mars. Vi djupdyker i Karlstads klimatarbete och får bland annat veta mer om Sharing Town, ett projekt för att utveckla delningsekonomi och projektet Hållbart resande i ett växande Värmland. Inbjudan med program och anmälningslänk hittar du här.

 

Projekt: Klimatnyckeltal för bättre jämförelser

Klimatkommunerna kommer under våren att göra en översyn av klimatnyckeltal för kommuner. Målet för projektet, som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting, är att göra det lättare för kommuner att jämföra sina resultat på klimatområdet, på samma sätt som de idag kan jämföra exempelvis insatser inom skola och utbildning. 
 

Projekt: Minskat spill från konstgräsplaner

Klimatkommunerna arbetar, tillsammans med Beställargruppen för konstgräs och med stöd från Naturvårdsverket, under våren fram en guide för hur kommuner kan minska spillet från konstgräs. Har du något tips på hur ni har jobbat i din kommun och lyckats reducera spillet, hör gärna av dig till kansliet@klimatkommunerna.se. Guiden kommer att presenteras i början av sommaren. 

 

Nya publikationer

Klimatkommunerna efterfrågade kraftfulla åtgärder av Trafikutskottet

Den 17/1 höll Riksdagens Trafikutskott en offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen. Klimatkommunerna deltog och lyfte kommunernas drivande kraft i arbetet mot en fossiloberoende fordonsflotta och att vi vill se fler styrmedel på lokal nivå, bättre samverkan mellan kommuner, staten, näringslivet och akademin samt kraftfulla, långsiktiga styrmedel som premierar förnybara drivmedel, gång, cykel och kollektivtrafik. Du kan titta på utfrågningen på SVT Play här.


Plastutredningen klar: Fokus på biobaserade plaster

Det är möjligt att minska den negativa miljöpåverkan från plastanvändningen. Men för att lyckas med detta krävs ekonomiska styrmedel och en ökad efterfrågan på biobaserade plaster. Det säger utredningen ”Minskad negativ miljöpåverkan från plast”, som också föreslår att Sverige inrättar en nationell plastresurs. Läs mer
 

Hur går transportomställningen till fossilfrihet?

Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tagit ett paket på 31 indikatorer. De ger en samlad bild av hur omställningen av transportsektorn går, samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll.
 

What happened in 2018 for the Covenant of Mayors in Europe?

Vad har hänt inom Borgmästaravtalet under 2018? Du hittar årsrapporten här! 


Transportplanering 2.0

Trafikverkets rapport Transportplanering 2.0 innehåller analys och förslag på insatser för att att utveckla dagens infrastrukturplanering till transportplanering.  
 

På gång hos medlemmarna

Lomma


Hållbara transporter till och från skolor

Genom att skapa hållbara transporter till och från skolor ska Lomma kommun satsa på att minska de lokala växthusgasutsläppen samtidigt som trafiksäkerheten ökar. Projektet, som initialt satsar på Strandskolan i Lomma tätort, möjliggör för lokalt engagemang och delaktighet för såväl elever och föräldrar som för personal. Avsikten är att projektet sedan ska implementeras på fler skolor i kommunen. Lomma kommun har för satsningen beviljats anslag från Energimyndigheten på 1 525 000 kronor inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling – Hållbara transporter. Läs mer här!
 

Uppsala


Mer träbyggnation och ingen ny fossil plast

Under 2018 kompletterades Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram med två nya etappmål: ett för plast och ett för byggmaterial. Målet för plast sträcker sig fram till 2030 då plasten i nyanskaffade produkter med plastinnehåll enbart ska komma från återvunnen eller förnybar råvara. Målet för byggmaterial innebär mer trä och klimatneutrala material i bygg- och anläggningsprocessen. I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska vid utgången av 2030 hälften av färdigställd byggnadsvolym vara utförd i trä och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral. 
I Miljö- och klimatprogrammet finns nu totalt tio etappmål som drivkraft i arbetet för att nå Uppsalas långsiktiga klimat- och miljömål.
 

Helsingborg


Gratis tågvägledning hos energi- och klimatrådgivarna 

Nu startar energi- och klimatrådgivarna i Helsingborg en ny tjänst: tågvägledning! Tanken är att guida och inspirera de som är nyfikna på att tågsemestra, men som tycker det verkar lite krångligt. Via telefon kan tågresenärer bland annat få tips om bokningssidor, hjälp med planering av sin resa och information om sina rättigheter som tågpassagerare. Tågvägledningen bidrar förhoppningsvis också till att fler Helsingborgare blir uppmärksammade på energi- och klimatrådgivarnas traditionella rådgivningsfunktioner som rör solenergi, laddstationer och energieffektivisering. 

För mer information kontakta: kristina.engdahl@helsingborg.se eller läs mer här. 


 

På god väg att halvera matsvinnet

Under parollen SmartMat Hbg pågår ett intensivt arbete med att minska matens klimatpåverkan i Helsingborgs skolor och förskolor. Ett av målen är att matsvinnet ska halveras från 240 ton 2017 till 120 ton 2019. Matsvinnet mäts på nästintill samtliga skolor och förskolor i Helsingborg. Resultaten för 2018 visar att matsvinnet redan har minskat till 156 ton. Tallrikssvinnet, som barnen inte orkat eller hunnit äta upp, står för merparten av svinnet och är svårare att minska jämfört med tillagningssvinn och serveringssvinn. Projektet, som finansieras av klimatklivet, ska även minska klimatpåverkan per kg inköpta livsmedel, vilket hittills har visat sig vara en tuffare utmaning än att minska matsvinnet. 
För mer information kontakta: cecilia.larsson@helsingborg.se eller läs mer här. 

 

Malmö


Välkommen till Miljölägesdagen den 13 februari

På konferensen Miljölägesdagen presenterar miljöförvaltningen i årets miljöredovisning och blickar fram mot de kommande åren tillsammans med Malmö stads förvaltningar och externa aktörer. Miljölägesdagen äger rum på Malmömässan den 13 februari och anmälningen är öppen till och med den 23 januari.
Läs mer och anmäl dig på malmo.se/miljolagesdagen
 

Ny funktion med områdesvärdar ska gynna miljömålen

Just nu pågår en förstudie där syftet är att skapa förutsättningar för en ny funktion i Malmö – så kallade områdesvärdar. Tanken är att funktionen i ett senare skede ska testas och utvärderas i ett genomförandeprojekt. Konceptet områdesvärdar samlar flera funktioner i en: samlastning, avfallshantering, skötsel av gröna ytor och skräpplockning. Konceptet kommer att utgöra en länk mellan staden, fastighetsägare, företagare och de boende. Förstudien delfinansieras av ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) genom Tillväxtverket och pågår fram till den 28 februari 2019. Vid frågor om projektet, kontakta anna.wagrowski@malmo.se 
 

Fler miljömärkta evenemang än någonsin

Under 2018 tilldelades åtta av Malmö stads arrangemang utmärkelsen Miljömärkt event. Bland annat utökades samarbetet mellan arrangemangsenheten och enheten besöksanläggningar gällande miljöfrågan och ett gemensamt miljöprogram för arrangemang påbörjades. Stort fokus har lagts på att skapa en samsyn gällande matförsäljning på arrangemang. Bland annat tilldelades Malmöfestivalen, Urban beach och Malmö Garden Show utmärkelsen. 

 

Karlstad


Sharing Towns – utvecklar delningsekonomi i Karlstad

Tillsammans med WSP och samverkanspartners kommer Karlstads kommun  driva det tvååriga projektet Sharing Towns, vars syfte är att minska klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Projektet ska utveckla nätverk och stöd, tjänster och arbeta med konsument och företagskommunikation. 

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Sharing Towns genomförs inom det nationella projektet Sharing Cities Sweden som utvecklar testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. 

Vill du veta mer? Läs pressmeddelandet här

 

Karlstads kommun minskar fossil plastanvändning 

Karlstads kommun har tillsammans med Landstinget i Värmland sökt och beviljats stöd från Klimatklivet för att minska användningen av fossil plast. Målet är 25 procent mindre fossil plast i kommunens verksamheter. Denna minskning motsvarar 450 ton lägre utsläpp av koldioxid. Under projekttiden kommer man arbeta för att minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter i verksamheterna, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material med biobaserade material. Projektperioden löper under 2018 till 2020. 

För mer information kontakta:
Jennie Rönnbäck, projektledare, Karlstads kommun, jennie.ronnback@karlstad.se , telefon 054-540 46 83
 

Ny slammottagning ger mer fordonsgas

Den nya slammottagningen på Sjöstads reningsverk har invigts. Det nya mottagningen har större kapacitet och kommunen kan nu producera mer fordonsgas. Karlstads kommun har som mål att öka gasproduktionen och bidra till ett mer fossilfritt samhälle. Kommunen har gått från 147 till 305 gasbilar från 2015 till 2017. Trots att totala antalet fordon i kommunen har ökat, från 420 fordon 2009 till 558 fordon 2017, har utsläppen av fossil koldioxid minskat med 59 procent.

Kolla filmen hur det går till! 

 

 
Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 19 februari 2019. 

Kalendarium
Miljöläget i Malmö
13 februari, Malmö

Mobilitet och beteende, Gröna Bilister
6 mars i Karlstad

Klimatkommunerna nätverksträff
7-8 mars i Karlstad

Klimatforum
15 mars i Stockholm

Renoveringsdagen och Cityfied
27-28 mars, Lund

Klimatkommunernas årsmötesdagar 2019
25-26 april i Örebro

Ekotransport 2019
7 maj, Stockholm
 

 

Copyright © 2019 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp