Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
november 2012 

Aktuellt


Solenergi i fokus när Klimatkommunerna besökte Säffle och Åmål
Hur produceras solenergi på en lantgård utanför Åmål? Hur går det att utvinna el från en jätteparabol? Det var några av frågorna soBesök hos lantbrukaren Leif Svantesson utanför Åmålm deltagarna fick svar på när Klimatkommunernas medlemmar gästade Åmål och Säffle för nätverksträff. Gruppen besökte entreprenören Leif Svantesson utanför Åmål, en lokal solenergiföretagare och entusiast som visade och berättade om sina närproducerade solpaneler. Studiebesök nummer två gjordes på företaget Cleanergy, som producerar stirlingmotorer för sol och biogas, något som imponerade stort på flera av deltagarna.

Välbesökt Arena Hållbar Stad
Omkring 400 aktörer besökte konferensen Arena Hållbar Stad, den 6-8 november på Chalmers i Göteborg. Delegationen för hållbara städer höll konferensen Arena hållbar stad tillsammans med Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures. Ett referat av konferensen finns att läsa på Miljödepartementets blogg.


Nya publikationer


Debattartikel: ”Låt ambitiösa kommuner kräva energisnålare hus”
I Dagens Nyheter skriver en rad kommunföreträdare med olika partitillhörighet tillsammans med nturskyddsföreningens Svante Axelsson en debattartikel där man uppmanar regeringen att tillåta kommuner att gå före med ambitiösa regler för energianvändning vid husbyggen, istället för att tvingas följa svaga nationella byggregler. Det befarar man bli resultatet av en pågående utredning.

Swedwatch: ”Vi konsumerar, de kompenserar – en granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter”
En tredjedel av den svenska klimatpolitiken bygger på köp av krediter som finansierar utsläppsminskningar i andra länder. Hittills har 600 miljoner kronor placerats i sex multilaterala fonder som förvaltas av storbanker. Men kontrollen av fondprojektens klimatnytta är enligt Swedwatch alldeles för svag.

Rapporten och en sammanfattning hittar du här.

Energimyndigheten: Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2011
Nu finns en sammanställning över energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler för år 2011.

Här hittar du statistiken.
 

UFOS: Bygg energieffektiva lokaler – lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
En ny skrift från UFOS (Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor som har kansli hos SKL), Bygg energieffektiva lokaler, handlar om hur det går till att uppfylla de krav som ställs på näranollenergibyggnader i lokaler.

Läs mer och beställ skriften här
 

På gång hos medlemmarna


Stockholms läns landsting

Waxholmsbolaget kör sparsamt
Med ny teknik och sparsam körning ska Waxholmsbolaget minska utsläppen. Idag arbetar bolaget för att minska utsläpp, vågsvall och andelen fossilt bränsle. Men Waxholmsbolagetutvecklingen och distribution av fossilfritt för sjötrafik går långsamt. Under tiden har Waxholmsbolaget satsat på teknologi och förändrad körteknik. Ett exempel är Västan som med sina 112 år är Waxholmsbolagets äldsta båt. Efter en rejäl renovering har hon fått ett modernt inre med dieselelektriskt maskineri, LED-belysning och selektiv katalytisk avgasrening, som nästan helt tar bort utsläppen av kvävedioxid.

Men Waxholmsbolaget investerar också i teknik för sparsam körning. Sänkt fart och jämnare körning minskar bränsleförbrukningen rejält. Med hjälp av bränsledatorer och elektroniska sjökort kan båtarna anpassa farten till exakt ankomsttid. Och det har blivit en sport bland befälhavarna att förbruka så lite bränsle som möjligt.

Kontaktperson: Johan Böhlin, johan.bohlin@tmr.sll.seSkellefteå

100% förnybart
Skellefteå deltog i ett seminarium på tema 100% förnybart, som ordnades av World future council i Danmark. Skellefteå lyftes upp som ett gott exempel på en kommun som satt upp tuffa mål för förnybar energi och producerar idag 90% förnybar energi i sitt kommunägda kraftverk.

Malmö


Mer biogas i Malmö
Biogasproduktionen i Malmö förväntas ta ett rejält skutt framåt de närmaste åren. Förutom det faktum att stadsdel för stadsdel nu får obligatorisk matavfallsinsamling så planeras flera större produktionsanläggningar i Malmö. Den som är först på banan är avfallsföretaget Carl F som ska bygga en rötningsanläggning på 3 miljoner m3 biogas som ska kunna vara i drift 2014. Strax efter kommer Sysav, det kommunalägda avfallsbolaget, som ska bygga en rötningsanläggning för matavfallet i Malmö. Utöver detta har andra aktörer planer på större produktionsanläggningar i Malmö också, bland annat E.ON.

Efter Rio+20 — Lokala initiativ allt viktigare för hållbar utveckling
Städer är allt mer pådrivande aktörer för hållbar utveckling. Det var en av slutsatserna av konferensen Efter Rio+20 - hur skapar vi en hållbar framtid globalt och lokalt? Läs hela referatet från konferensen den 30/10 i Malmö.

Diana bloggar om klimatsmart mat
Diana Dosen Grunning som arbetar med hållbara måltider inom Malmö stad har startat en blogg där hon delar med sig av inspiration, säsongsanpassade recept och lite enkla knep för hur du kan äta mer hållbart. Till vardags utbildar Diana kockar och måltidspersonal inom förskola och äldreomsorg i Malmö.

Uppsala


Medborgare involveras i framtagande av ny cykelpolicy
Kontoret för samhällsutveckling har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till policy och handlingsplan för att fler invånare ska använda sig av cykeln som transportmedel. Den 22 oktober offentliggjordes ett förslag och fram till den 4 november har Uppsalas kommuninvånare kunnat skicka in synpunkter och förslag via e-post. Den 30 oktober hölls en välbesökt medborgardialog och under vecka 46 kommer ett dokument med en sammanställning av alla inkomna synpunkter att publiceras. Policyn och handlingsplanen ska, efter antagande, på ett tydligt sätt användas inom både planeringen, byggnation, drift och underhåll.
Läs mer här

Energieffektivisering i Uppsalas avloppsreningsverk
Uppsala Vatten och Avfall har under de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att effektivisera sina avloppsreningsverk, några med hjälp av investeringsbidrag från Svenskt Vatten. I Björklinge har en värmepump installerats. Värmepumpen använder renat avloppsvatten som värmekälla och värmen används för uppvärmning av bassänghallen i reningsverket. Utifrån erfarenheter från driften under de första månaderna beräknas värmepumpen minska behovet av el för uppvärmning med 35-40 % eller 15 % av den totala elförbrukningen, vilket motsvarar ca 60 MWh per år. I samband med upprustningen av ett av bassängblocken vid reningsverket i Kungsängen, kemsteget, så byttes också 37 flockningsomrörare. Elbesparingen beräknas till ca 280 MWh per år, baserat på uppmätning av elförbrukningen vid några av omrörarna. Man har också bytt ut blåsmaskiner, tilläggsisolerat och ställt av värmen i vissa obemannade verk, vilket har resulterat i betydande energibesparingar.
För mer information, kontakta Ernst-Olof Swedling, Utredningsingenjör Uppsala Vatten och Avfall AB på 0187279323, 0708248186 eller Ernst-Olof.Swedling@uppsalavatten.se

Seminarium: Sol på alla tak – en outnyttjad resurs?
Fredagen den 7 december bjuder Skapa morgondagen tillsammans med Uppsala Klimatprotokoll in till eftermiddagsseminarium om solenergi. Joakim Widén från Uppsala Universitet föreläser under rubriken Solenergin i stadsmiljön - potential och möjligheter. Det blir också samtal med Bengt Stridh, Solelpionjär från ABB Corporate Research och dagen avslutas med ett panelsamtal. Den övergripande målsättningen med seminariet är att besvara/belysa frågan ”HUR kan vi gå från småskaliga solenergilösningar till mer storskalig solenergiproduktion i Uppsala?”
Läs mer här

Upplands Väsby


Klimatseminarium med Maria Wetterstrand
Under eftermiddagen den 7:e november genomförde Upplands Väsby kommun i samarbete med näringslivsföreningen Upplands Väsby Promotion ett klimatseminarium. Eftermiddagen var full av grön kreativitet på temat Smart, grönt och lönsamt. Talade gjorde Maria Wetterstrand, Jonas Bjuggren, Vasakronan, Michael Staffas, Fiskarhedenvillan, Anders Sterner, Energigymnasiet och Ronja Krische, Upplands Väsby kommun.
Seminariet var uppskattat och avslutades med utdelning av diplom till sju nya Klimatavtalsföretag. Totalt är det nu 35 företag som tecknat Klimatavtal Väsby.
Läs mer 

Kristianstad

Kristianstad fossilbränslefritt till 91 %
En analys av energianvändningen under 2011 visar att kommunkoncernen är fri från fossila bränslen inklusive drivmedel till ca 91 %. Som diagrammet visar är en viktig faktor att merparten av elen som upphandlas är förnybar. Målet är att kommunen ska vara helt fossilbränslefri år 2020.


Lund

Stora Nanodagen - Kunskaper för en revolutionerad vardag
Nanotekniken tillhör framtiden − men har redan flyttat in i vår vardag. Så vad handlar det om? Lunds universitet, Lunds kommun och SwedNanoTech bjuder i samarbete in till en populärvetenskaplig temadag. Vi söker svaret på frågan hur nanotekniken kan förändra vardag och arbetsliv mot ett hållbart samhälle − här hemma i Lund och runt om i världen.
Läs mer här.

Kompetenscentrum kring belysning
Forskare inom Lunds universitet håller på att bygga upp ett Kompetenscentrum kring belysning. Projektledare för samarbetsprojekt mellan Lunds kommun och Lunds Universitet, Utmaning hållbart Lund, är aktivt delaktig i uppbyggnaden.  Det finns en vilja att bygga upp ett antal testbäddar inom staden med både inom- och utomhusbelysning.

Belysning för äldre och yngre
Forskare inom Lunds Universitet har fått FoU-medel från Energimyndigheten för att studera belysning i äldreboende. Samarbete sker med Lunds kommun som nu söker lämpliga lokaler och äldre som önskar delta i studien. Dessutom har Serviceförvaltningen inom Lunds kommun satt i gång ett projekt med syfte att hitta metoder för projektering och upphandling av lärande belysningslösningar inom förskoleverksamhet. En förskola har utsetts att vara test för metodutvecklingen. I arbetet med projekteringen ingår bl.a. fastighetsansvarig, förskolepersonal, ljusplanerare, arkitekt, elektriker och ljusforskare. Projekteringsfasen väntas vara klar vid årsskiftet.

Lund processar fram ny energi- och klimatstrategi
Lund processar fram en ny energiplan med stor delaktighet från kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen. I början av 2013 kommer ett förslag att läggas fram för remissbehandling. Arbetet görs parallellt med revideringen av LundaEko, Lunds program för ekologisk hållbar utveckling.


Östersund

Utbildas i energieffektiv drift
Med hjälp av energieffektivisieringsstöd från Energimyndigheten har Östersund upphandlat en utbildning i energieffektiv drift som ska genomföras i november och december. All personal på Teknisk förvaltning, Fastighet och Östersundshem ska delta under två heldagar.

Ekoledarskap
Östersunds kommun deltar som en av åtta kommuner i projektet Ekoledarskap för grön framgång. Projektet, som delfinansieras av Jordbruksverket och drivs av Hushållningssällskapet Väst, har som syfte att ge stöd till kommunen när det gäller att öka andelen ekologisk mat. Ett av målen med projektet är att öka kunskapen om, samt motivationen och engagemanget för, hållbar utveckling och ekologisk mat. En viktig del av projektet handlar om att ta fram en strategi för hur andelen ekologiska livsmedel kan öka och hur detta kan genomföras i organisationen.

På cykel i Östersund
Den 11 december arrangeras ett seminarium om cykling i Östersund med bland andra regeringens utredare Kent Johansson och Åke Ståhlspets. Även en forskare som studerat hur lycklig man blir av att resa till jobbet på olika sätt. Cykelintresserade hälsas välkomna att delta. Läs mer 

Bygget av Storsjöstrand på gång
Kommunen har fått bidrag från delegationen för hållbara städer och processen med att bygga Storsjöstrand kan följas på www.ostersund.se 

Grön asfalt
Östersunds kommun köper Green Asphalt. Det är en annorlunda process hos asfaltverket med bland annat sänkt temperatur som minskar klimatpåverkan. Under 2011 sparades 2347 ton CO2. Under 2013 fortsätter Östersunds kommun att lägga denna typ av asfalt.


Helsingborg


Biogas Kom In
Helsingborg deltar tillsammans med sex andra skånska kommuner i projektet Biogas Kom In 2012. Projektet syftar till att ta fram kommunala handlingsplaner för ökad produktion och användning av biogas och utgångspunkten är en regional biogaspotentialstudie som gjorts av Envirum. Ett utkast till biogasstrategi har arbetats fram och kommer att bearbetas vidare med målsättning att strategin/handlingsplanen är färdig i mars 2013.
För mer frågor kontakta: Andreas Mårtensson Lamppa andreas.martenssonlamppa@helsingborg.se, 042-104947
Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 13 december. 

Kalendarium

20 november
Gemensamt seminarium eharbours/emobility
Malmö
Hållbara transporter
Stockholm

23 november
Hur gör vi då? Ekonomin, klimatet och framtiden
Stockholm

11 december
Seminarium om cykling
Östersund


Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp