Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
oktober 2013 

Aktuellt


Snabbkurs i EU-finansiering 18/10
Vi har fått önskemål om att det vore bra med en ”crash course” i extern finansiering. Därför har vi bestämt oss för att anlita Lotta Hauksson på WSP för att skanna av tänkbara fonder och bidrag för kommuner och presentera dem för oss på ett webbinar. Det blir även tillfälle för en dialog kring fonder och bidrag. Webbinaret på fredag 18/10 kl 10-12 genomförs med stöd från SKL och IEE. 
r anmäler du dig till webbinaret. och här är länken till mötesrummet, gå in i god tid innan mötet börjar och kolla att du ser och hör ordentligt. Vi vill ha din anmälan senast 17/10, men helst så snart som möjligt! 

Nya publikationer


ClueE belyser hinder och möjligheter för energieffektivisering
I forskningsprojektet ClueE har SP samarbetat med Göteborgs universitet för att belysa hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Produktion och användning av biogas 2012
Produktion av biogas från gårdsanläggningar ökar kraftigt. Samtidigt fortsätter trenden med en ökad användning av biogas för fordonsdrift. Detta framgår i Energimyndighetens rapport ”Produktion och användning av biogas 2012”.
 
Svenska småhusägare köper mindre energi
Sedan 2001 har den köpta energin för uppvärmning och varmvatten minskat med en sjättedel i småhus. Under förra året använde ett småhus i genomsnitt 21 400 kWh köpt energi för uppvärmning och varmvatten. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
 

På gång hos medlemmarna


Jönköping

Hur mår Jönköping? 
Hur mår Jönköping? är ett urval av nyckeltal från Hållbarometern som valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun. 2013 års version av det tryckta dokumentet har nu publicerats. Vill du veta mer, kontakta annelie.wiklund[at]jonkoping.se.
 
Nytt läromedel utvecklat av Upptech i Jönköping
Upptech är ett av Sveriges 19 science centers som arbetar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn, ungdomar och vuxna. Upptech har nu utvecklat ett läromedel inom tema vatten. Det är en spännande genomgång av kretslopp, djur- och växtliv och ekologiskt förhållningssätt, med teori och många praktiska uppgifter att använda i klassrumsmiljö och vid exkursioner. Läromedlet är anpassat till den lokala miljön kring Jönköping, men kan användas av andra skolor i landet som inspirationsmaterial. Läromedlet är anpassat till läroplanen och kostnadsfritt att använda. Klicka på länkarna nedan för att ladda ned ditt eget exemplar.
F-förskoleklass – Uppleva
Årskurs 1-3 – Håva
Årskurs 4-6 - Vattenrening
Årskurs 7-9 - Kvävets kretslopp
Vill du veta mer, kontakta anna.magnusson1[at]jonkoping.se
 
Energijakt i Jönköping!
I oktober drar årets Energijakt igång i Jönköpings kommun. Energijakten är ett samarbete mellan Upptech och det lokala energibolaget Jönköping Energi, där alla elever i årskurs 5 erbjuds att delta kostnadsfritt. Syftet med Energijakten är att få eleverna att fundera kring energins ursprung, hur man använder den och hur den kan användas i framtiden. Jakten har pågått sedan 2008, och arbetsmaterialet revideras årligen för att vara aktuellt. Energijakten består av två delar. Del 1 utförs på skolan utifrån ett unikt arbetsmaterial med särskilt fokus på energi i Jönköping. I materialet finns spännande diskussionsfrågor, experiment och teori kring temat energi – allt uppdaterat utifrån Lgr 11. Del 2 innebär ett temabesök på science centret, Upptech, med experiment och diskussioner kring energi utifrån det arbete som gjorts i skolan. Läs mer på Upptechs hemsida eller ladda ner arbetsmaterialet här!
Vill du veta mer, kontakta anna.magnusson1[at]jonkoping.se
 
Miljöfika
Den 14 november kommer Bengt Steen, senior professor, miljösystemanalys på Chalmers, att hålla en föreläsning med rubriken Sätt pris på miljön och stärk den demokratiska processen. Bengt kommer att berätta om hur man kan använda miljökostnader i produktutveckling och annat beslutsfattande. Program för höstens miljöfika hittar du här.

Helsingborg
Helsingborgs miljöarbete i snabbversion 
Helsingborgs miljöarbete - det är bra! År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Om det har vi gjort en fyra minuter lång film som du kan se här.

Grönfläckiga paddan tillbaks i Helsingborg efter 50 år
Den grönfläckiga paddan är akut hotad i Sverige, men får nu chansen i särskilt anlagda dammar på Örby ängar i Helsingborg. I slutet av april sattes rom ut i dammarna på Örby ängar. Den här utsättningen behöver fortsätta i flera år och först om tre, fyra år, när paddorna blivit könsmogna, kan vi se lekande paddor där.
Den grönfläckiga paddan är akut hotad i Sverige och finns bara på ett fåtal platser i Skåne och en i Blekingen. Målsättningen är att få tillbaka en stabil population av arten i Helsingborg, där den tidigare har funnits till åtminstone 1950-talet. Rommen hämtas från Limhamns kalkbrott, där den största kvarvarande populationen finns. Helsingborgs stad arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för växter och djur, bland annat genom att anlägga våtmarker, bilda naturreservat och anpassad skötsel i naturområdena. Arbetet med grönfläckig padda är ett exempel på detta. 

Helsingborgs stad deltar i LAB-projektet och ekosystemtjänster
Helsingborgs stad är medlem i ICLEI: Local Governments for Sustainability med 1300 medlemsstäder och deltar i LAB som är ett 3-årigt ICLEI-projekt. LAB handlar om ekosystemtjänster enligt TEEB konceptet, dvs. The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity. LAB betyder Local Action for Biodiversity. I projektet ingår att skriva en basrapport, City Biodiversity Report, där såväl tillgångar som problem och hot beskrivs. Därtill ska en handlingsplan skrivas, tre konkreta projekt ska anmälas och staden ska skriva under Durbanavtalet som innebär ett erkännande av ekosystemtjänsternas grundläggande betydelse för hållbarhet och att det ska genomsyra all verksamhet. För mer information kontakta Widar Narvelo 042 – 10 52 96.

Växjö

Växjö på god väg att nå klimatmålet
I Växjö görs varje år en energi- och koldioxidinventering. Resultatet för 2012 är nu färdigt och nedan presenteras några av huvuddragen.
 
Koldioxidutsläpp
Växjö har som mål att koldioxidutsläppen per invånare ska minska med 55 % till år 2015 jämfört med 1993. Siffran för 2012 blev -41 %. Vi ligger därmed på 2,7 ton per invånare. Huvudförklaringen till att minskningen inte blev större är att dieselleveranserna till Växjö ökade igen under 2012 – mer än vad bensinleveranserna minskade. Andra bidragande faktorer är ökad tankning av flygbränsle och att 2012 inleddes kallt, vilket återigen gjorde att kraftvärmeverket behövde öka oljeanvändningen. Trots detta ser vi det som sannolikt att målet för 2015 nås. Uppförandet av kraftvärmeblocket Sandvik III, ökad inblandning av biodrivmedel i diesel, biogasbussar mm, kommer sammantaget innebära stora minskningar.

Energi
Växjö har som mål att energianvändningen per invånare minskar med 15 % mellan 2008 och 2015. Hittills har minskningen varit 5 %. Den totala energianvändningen har inte varit så här låg på 10 år. Alla förnybara energislag (utom trädbränslen och biogas) har ökat i mängd och andel. Den förnybara andelen i transportsektorn är nu 8 %. Växjö har aldrig tidigare haft så hög användning av vare sig etanol, RME (FAME) eller biodiesel (HVO).

Utrikes transporter och konsumtion
Kommunen följer även upp utsläpp från utrikes transporter och vår konsumtion. Växjöbornas totala klimatpåverkan är 16,5 ton per invånare år 2012 – en minskning med 10 % jämfört med 1993.
För mer information, och för att ladda ner en rapport om resultatet, se någon av följande sidor.
 

Karlstad


Engagerade deltagare i miljöutbildning
I början av oktober var det avslutning på miljöutbildningen för invandrarföreningar från Kronoparken. Under drygt ett år har Rådrummet och studieförbundet ABF tillsammans med föreningarna genomfört teman om bland annat sopsortering, resvanor och hållbar konsumtion.

- Nu vet jag att det är bättre för miljön att cykla än att åka bil, och det kostar mindre. Det är kul med information, säger Maryam Saddik från Shahrazad kvinnoförening till Värmlands folkblad 

P-plats för bil blir cykelparkering 
Som en del i Karlstads pågående cykelsatsning finns nu en ny typ av cykelparkering i centrum. De nya cykelställen är utformade som bilar för att mana till eftertanke och visa vilka utrymmen som behövs. En bil eller tio cyklar? 
 
Nytt kraftvärmeverk - investering för en hållbar framtid 
Karlstad Energi genomför just nu en jätteinvestering på ett nytt biobränsle-eldat kraftvärmeverk. Den enskilt största investeringen i Karlstads kommuns historia som ger möjlighet att fasa ut all fossil olja och ökad produktion av förnybar el. Kostnaden för det nya kraftvärmeverket beräknas till 1 043 miljoner. 
Läs mer här

Örebro
Parkeringsriktlinjer tar ut ny riktning
Besökare till staden prioriteras framför boende och arbetspendlare. Färre bilar på gårdar, gator och torg, fler bilar i parkeringshus. Det kan bli följden av de parkeringsriktlinjer för Örebro kommun som antogs 8 oktober. De nya riktlinjerna gör parkeringen till en mer integrerad del av stadsplaneringen. Ett vidhängande handlingsprogram pekar ut ett antal frågor som behöver utredas vidare, bland annat att se över parkeringsnormen, ordna laddplatser för elbilar och förbättra cykelparkeringarna.
Dokumenten finns ännu inte publicerade på webben, för mer information kontakta Per Elvingson, 019-21 17 92, per.elvingson[at]orebro.se

Nytt cykelråd har haft sitt första möte
Som ett sätt att förbättra dialogen med stadens cyklister har Örebro kommun inrättat ett cykelråd. Alla som anmälde sitt intresse under en öppen rekryteringsprocess tidigare i år har erbjudits plats. Till det första mötet i september kom ett trettiotal personer. De fick möta ansvarigt kommunalråd och tjänstemän, delge sina förväntningar och ta del av kommunens planer. Ett starkt önskemål från rådet var att prata mer om vinterväghållning, vilket kommer att vara temat för nästa träff i början av december.
 
- Syftet med rådet är att vi bättre ska kunna fånga upp användarnas synpunkter. Men lika viktigt är att våra egna verksamheter får tillfälle att berätta om arbetsmetoder och prioriteringar. Det ökar förståelsen hos cyklisterna, samtidigt som vi får tillfälle att reflektera över det vi gör och förbättra oss, säger Anna Åhlgren, som ansvarar för rådets möten.
 
Mer information finns på www.orebro.se/16245.html, eller kontakta Anna Åhlgren, anna.ahlgren[at]orebro.se, 019-21 15 74

Utvärdering av cykelställ
Ett sätt att förbättra cyklisternas vardag är att skapa fler och säkrare cykelparkeringar, bland annat vid resecentrum. Nu har 
alla cyklister i Örebro möjlighet att testa och bedöma tio olika cykelställ i stadskärnan. De ställ som ingår i utvärderingen är utrustade med en qr-kod som leder till en webbaserad enkät. Testet pågår till och med 30 oktober. 
Mer information finns på http://cykelstall.orebro.se

 
Uppsala
Uppsalas trafikantvecka en succé
Den 21 september arrangerade Uppsala kommun och en mängd organisationer flera aktiviteter. Dagen var välbesökt och den fototävling som anordnades har nu avslutats och cyklar delats ut som priser. 
Läs mer här och här 
 
Kronprinsessan besöker Uppsala
Kronprinsessan Victoria besöker Uppsala för att på plats följa spetsforskning och utveckling inom miljöfrågor och life science som pågår inom Uppsala universitet och näringsliv. Besöket inleds hos Lantmännen Bioagri som bland annat kommer att berätta om företagets satsning på hållbar utveckling. Besöket fortsätter därefter på Uppsala slott där en rad företrädare för SciLifeLab i Uppsala som presenterar sin forskning om bland annat cancer. Vidare kommer det också att handla om energi, solceller, vågkraft samt ny teknik och utveckling som möjliggjort byggandet av Uppsalahems nya moderna bostadshus med Nordens största solcellsfasad som uppförts vid Resecentrum i Uppsala.
Läs mer här och här
 
Infrastrukturministern besökte Uppsala på Resenärsdagen den 20 september
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte Uppsala resecentrum tillsammans med Sj:s VD och generaldirektören för Trafikverket. De var i Uppsala för att observera hur resandet fungerade.
Läs mer här

Malmö
Välkommen till Sustainability Day Öresund
Malmö stad är medarrangör till Sustainability Day Öresund den 3 december, en konferens för dig som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor i Sydsverige.
Sustainability Day Öresund sätter regionen, den hållbara staden och företagens konkurrenskraft i fokus. Politiker, näringslivsprofiler och forskare kommer att diskutera framtidsplaner och aktuella frågor inom hållbar affärsutveckling kommer att presenteras. Bland talarna finns bland annat Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Katarina Ehrlingson, regionråd (C), Region Skåne, Klas Eklund, Senior Economist och ledamot av regeringens Framtidskommission och Dennis Pamlin, entreprenör och grundare av 21st Century Frontiers. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Göteborg
Skåne mindre miljöfarligt tack vare västsvensk modell
Nu tar Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) ett stort steg för att öka takten i insamlingen av elavfall. Drygt 50 exemplar av Renovas skåp för insamling av farligt avfall - Samlaren - kommer nämligen att placeras ut i matvarubutiker i Sysavs 14 ägarkommuner. Varje utställd Samlare bidrar också med 1000 kr till Världsnaturfondens arbete. Att samla in farligt avfall, avgifta kretsloppet och därmed skydda människor, djur och natur är ett gemensamt mål för WWF, Sysav och Renova.
 
 
Kristianstad
HKScan fjärrvärmesatsar i klimatkommunen Kristianstad
HKScan sparar både pengar och miljö i Kristianstad, när anläggningen nu går över från gasoleldning till fjärrvärme. Gasolanvändningen minskar nu med 2700 ton/år i kommunen.
 
– Det här är ytterligare ett viktigt steg mot att göra Kristianstad till en fossilbränslefri kommun, säger Kristianstads kommuns klimatstrateg Lennart Erfors. 
 
– HKScan blir en av våra största fjärrvärmekunder, med en energiförbrukning som motsvarar ungefär 650 normalvillor om året, säger Göran Thessén, VD för C4 Energi, C4 Elnät och Kristianstad Biogas AB.
 
Fjärrvärmen produceras med hjälp av biobränsle och en mindre del biogas. Sedan tidigare har HKScan utvecklat värmeåtervinning ur den interna processen, som idag svarar för omkring hälften av anläggningens totala energiförbrukning. Kretsloppet sluts allt tydligare samman för företaget.
Läs mer här För ytterligare upplysningar kontakta Lennart Erfors, Kristianstads kommun 0733 13 61 60

 
Östersund
Stort pådrag under trafikantveckan
Östersunds kommun har arrangerat Europeiska trafikantveckan för 11 :e året i rad med en mängd olika aktiviteter, se www.ostersund.se/trafikantveckan

Stort klimatseminarium
Ett klimatseminarium med 200 deltagare arrangerades den 20 september med bland annat Thomas B Johansson. Se livestreaming 

Ny elbilsguide
Green Highwayprojektet har tagit fram en ny elbilsguide samt en elbilskalkylator ihop med projektet Ecoast, se www.miljöfordonskalkylator.se 

Egen elproducent
Energikontoret driver projektet Bli din egen elproducent. För mer information och nyhetsbrev kontakta jimmy.anjevall[at]regionjamtland.se

Bara förnyelsebar el i kommunen
Östersunds kommun har gjort en ny upphandling och köper nu förnyelsebar el.

Stockholm
Stort intresse för klimatkrav på fordon
Den 9 oktober ordnade Miljöbilar i Stockholm samt Miljöstyrningsrådet en välbesökt dag om klimatkrav på fordon och transporter för såväl upphandlare som klimatstrateger. Nu finns alla presentationerna från dagen här inlänkade under respektive programpunkt

 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 19 november. 

Kalendarium

18 oktober
Hur effektiviserar vi företagets alla transporter? Hässleholm  

23-24 oktober
Vind - framtidens elförsörjning, Stockholm 
 


Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium

Webbinar om uppföljning av Borgmästaravtalet
Vi tar nu emot intresseanmälningar för ett webbinar om uppföljning av Borgmästaravtalet (samma presentation som på seminariet i Stockholm den 24/9).
Hör av dig till kansliet[at]klimatkommunerna.se om du skulle ha nytta av detta, så ordnar vi ett webbinar om intresset är tillräckligt stort!
 

 

Copyright © 2013 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp