Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
maj 2016Aktuellt

 

Klimatkommunernas årsmötesdagar i Uppsala


På Klimatkommunernas årsmötesdagar i Uppsala den 21-22 april träffades politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, inspireras av Uppsala, diskutera och hålla årsmöte. Uppsala berättade om hur de jobbar för att bli klimatpositiva 2050, hur de ska bli Sveriges bästa cykelstad och hur de samarbetar med näringslivet för att öka tempot i omställningen. Vi fick lyssna på Klimatkommunernas ordförande Karin Thomasson samtala med Gunnar Hedberg från SKLs klimatberedning om samordningsvinster och lärdomar.

Slutligen berättade Yvonne Ruwaida om regeringens satsningar på klimatet, med Klimatklivet, stadsmiljöavtal och Fossilfritt Sverige bland annat.

Ett stort tack till alla deltagare för givande diskussioner och ett extra tack till Uppsala för ett utmärkt mottagande!Presentationer och anteckningar från dagarna finns här.

 

Klimatkommunernas styrelse 2016


Vid årsmötet i Uppsala den 22 april 2016 valdes Klimatkommunernas styrelse. Karin Thomasson (MP) Östersund, sitter kvar som ordförande. Thomas Olson (L) Åmåls kommun, fortsätter som förste vice ordförande och Ann-Christin L Frickner (C) Upplands Väsby kommun, valdes till andre vice ordförande. Till övriga styrelsen valdes Camilla Lindoff (S) Hässleholms kommun, Bo Frank (M) Växjö kommun, Carina Svensson (S) Malmö stad, Lennart Bondeson (KD) Örebro kommun, Märta Stenevi (MP) Region Skåne och Rikard Warlenius (V) Stockholms stad. Ersättare är Maria Gardfjell (MP) Uppsala kommun, Arne Jonsson (C) Eskilstuna kommun och Anders Lundström (KD) Helsingborg kommun.
 
Nätverksträff i Borås - save the date!


Klimatkommunerna hälsar medlemmarna välkomna till nätverksträff i Borås den 25-26 augusti. Boka in i kalendern redan nu, vi återkommer med program och detaljer.


Klimatkommunerna fick besök av delegation från Argentina

En delegation med tretton borgmästare och tjänstepersoner från Argentina och El Salvador besökte i maj Danmark och Sverige för att ta del av lokala lösningar för en hållbar utveckling. Besöket anordnas av det Argentinska nätverket mot klimatförändringar, som samlar över 80 kommuner i Argentina. Det fanns stort intresse av hur Klimatkommunerna arbetar och organiserar sig. Delegationen besökte Stockholms stad och Lunds kommun i Sverige.

Det delegationen lyfte fram som inspirerande under besöket var bland annat vikten av politisk samstämmighet för att fatta långsiktiga beslut, samarbete mellan offentlig och privat sektor, hur hållbar utveckling och arbetet mot klimatförändringar har lyfts in som hörnstenar i den kommunala verksamheten, samt planering utifrån mål satta på lång och kort sikt. 


April 2016 - den varmaste aprilmånaden någonsin


April 2016 var med stor marginal den varmaste aprilmånaden som någonsin har uppmätts globalt. I sju månader i rad har temperaturrekordet slagits. – Större varningar än så här kan mänskligheten inte få, säger klimatexperten Pär Holmgren i SVTs Aktuellt. Pär vill se ett definitivt slutdatum för fossila bränslen. Om vi ville skulle man kunna göra det på åtminstone 10-20 års sikt, säger Pär. Läs mer härBarnens framtid vs Washington: 1-0


Sju amerikanska barn har stämt staten och delstaten Washington för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska klimatutsläppen. Domaren meddelade att “this is an urgent situation…these kids can’t wait” och dömde Washingtons miljömyndighet att innan årets slut arbeta fram en lag om utsläppsminskning.  Läs mer här.
 

 

Nya publikationer


Utsläppen minskar för långsamt!


Naturvårdsverket har gjort en första uppskattning för Sveriges utsläpp 2015 som visar att utsläppen från transporter inte minskar i den takt de borde. Faktum är att de inte minskade alls från 2014 till 2015 vilket är ett trendbrott. Utsläppen av växthusgaser uppskattas ha varit 53,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket indikerar en minskning av utsläppen om cirka 25 procent sedan 1990.


Miljöfordonsdiagnos 2016
Miljöfordon Syd och Bisnode granskar varje år kommunernas och landstingens fordonsflottor. I år toppar Stockholm och Botkyrka kommunrankingen. ”Hos de bästa kommunerna drivs 9 av 10 bilar på fossilfritt bränsle. Snittet för kommunerna är 3 av 10 bilar. För Sverige i stort är snittet 6 bilar av 100. För de bästa landstingen är motsvarande siffra också 9 av 10 bilar respektive i genomsnitt 4 av 10 bilar på fossilfritt bränsle.” Läs mer här och i nyheterna från Stockholm och Karlstad nedan.

På gång hos medlemmarna


Stockholm


Stockholms stad och Botkyrka kommun uppmärksammas för sitt miljöarbete med de egna fordonen
Stockholms stad och Botkyrka kommun är de kommuner som har kommit längst i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.  Det visar en utvärdering från Miljöfordon Syd och Bisnode som granskar kommunernas och landstingens fordons­flottor varje år.
 
Granskningen visar också att:
  • Koldioxidutsläppen minskade med 6 g/km i genomsnitt per personbil hos kommunerna mellan 2014 och 2015. En förbättring med 4 procent, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 2 970 ton, beräknat på 33 000 fordon och 1500 mil.
  • Kommunerna i genomsnitt är 20 gånger bättre och de tio bästa kommunerna 100 gånger bättre på elbilar än Sverige i övrigt.
  • Kommunerna i genomsnitt är 20 gånger bättre och de tio bästa kommunerna 60 gånger bättre på gasbilar än Sverige i övrigt.
  • Kommunerna i genomsnitt är dubbelt så bra och de tio bästa kommunerna 10 gånger bättre på etanolbilar än Sverige i övrigt.
 
För att öka andelen elbilar har miljöförvalt­ningen i Stockholm bland annat köpt in en elbil som lånats ut till stadens verksamheter. Det har varit en lyckad insats – 85 % av dem som provat den har sedan köpt in en eller flera egna elbilar. Läs mer på stockholm.se


Foto: Cecilia Nordstrand

Erfarenheter från laddetablering 
Arbetet med uppdraget att anlägga över 100 publika laddplatser i Stockholm har dokumenterats och analyserats för att dra lärdomar och ta fram en plan för framtida utbyggnad av laddinfrastruktur i Stockholm. Dokumentationen presenteras nu i en rapport.
 
Mer information och länk till rapporten finns här


Foto: Cecilia Nordstrand

Välkommen till seminariet: Smart upphandling för en fossilfri fordonsflotta den 7 juni
Seminariet syftar till att visa på upphandlingens möjligheter att användas som verktyg för att nå både en fossilfri fordonsflotta samt andra viktiga offentliga mål. Under dagen kommer exempel på upphandlingar av fordon och transporttjänster att presenteras för att visa hur upphandlingar har använts som offensivt verktyg för att driva en hållbar regional utveckling. Seminariet är kostnadsfritt.
 
Läs mer och anmäl dig här

 

Upplands Väsby


Ny miljöutbildning
Eftersom mycket har hänt sedan kommunens miljöutbildning lanserades 2008 har nu en ny tagits fram! Anledningen till att Upplands Väsby gör utbildningen är för att hålla miljökunskaperna uppe och för att veta hur alla medarbetare kan bidra till miljöarbetet. Miljöutbildningen är nu uppdelad i tre delar; allmän miljökunskap, de globala miljöproblemen samt kommunens miljöarbete. Förutom ny och uppdaterad information har den nya utbildningen även bilder och filmer som visar problem och lösningar till olika miljöfrågor. Eftersom miljöutbildningen är ett krav enligt ISO 14001 kan frågan dyka upp under nästa miljörevision. Därför ska alla medarbetare ha genomfört utbildningen senast vid årsskiftet.

 

Eskilstuna


Testbäddsprojekt
Eskilstuna kommun har drivit ett testbäddsprojekt för ny energieffektiv och klimatsmart teknik. Testbädd kan definieras på olika sätt, Vinnova utvecklar detta i sin senaste utlysning.
 
Eskilstunas definition går mer åt det som Vinnova kallar test- och verifieringsprojekt. Kommunen köper in på kommersiella villkor och ger företagen möjlighet till bra referensinstallationer. Det är en viktig del i trovärdigheten för en referensinstallation. Mätning och uppföljning är också viktiga beståndsdelar men de kan inte bli lika bra upplagda som när man provar enligt Vinnovas modell. Eskilstuna ligger lite längre fram i utvecklingskedjan med sin modell och båda behövs.
 
Mer att läsa om projektet och några exempel på testbäddsobjekt finns här

 

Göteborg


Göteborg erbjuder pendlare att testa elcyklar
Är det möjligt för fler att pendla med elcykel till och från arbetet?
Nu startar Göteborgs Stad, trafikkontoret ett testcykelprojekt, där bilister får chansen att prova elcykel under tre månader i höst. 

Läs mer här 

Södertälje


Sista torven på Igelsta!
Söderenergi har slutat använda torv och minskar därmed koldioxidutsläppen med ca 50 000 ton per år. Detta mål har kommunen och regionen arbetat för i många år och nu har det nåtts genom att torven ersatts med tallbecksolja som sjunkit i pris och ökat i tillgång. En stor miljövinst för kommunen och regionen. Läs mer här

Södertälje samarbetar med de stora företagen för att få fler att resa kollektivt till och från arbetet
Kommunen samverkar med Astra, Sjukhuset, Telge, Trafikförvaltningen, Nobina m.fl. för att få flera av de anställda att resa kollektivt till och från arbetet. Nya bussar som är utrustade med Wifi, USB, mobilladdare, informationsskyltar med realtidsinformation kommer att lanseras till hösten. En stor kampanj med information om resmöjligheter, vinster med att resa kollektivt, möjlighet att ta med cykel på pendeln vissa sträckor mm planeras.

Södertälje med flera kommuner i regionen söker medel från Klimatklivet för att bostadsrättsföreningar ska etablera el-laddstolpar
Ansökan gäller stöd för informations – och beteendepåverkande insatser för utbyggnad av laddinfrastruktur riktat till bostadsrättsföreningar.

 

Lund 


Lund är en av tre svenska finalister i Earth Hour City Challange
Lund, Eskilstuna och Umeå har utsetts till finalister bland sexton städer i Sverige och går vidare i WWFs klimatutmaning Earth Hour City Challenge 2016. Den 31 maj utses en av dem till årets svenska klimatstad. Läs mer här och här.


Klimatkommuner från Argentina har besökt Lund
Den 3 maj fick Lund besök från Argentina av ett nätverk för städer med ambitiöst klimatarbete. Tretton borgmästare och klimatexperter besökte bland annat Lunds Renhållningsverk, Örtofta kraftvärmeverk och vattenreningsprojektet Den varma och rena staden. Syftet med besöket var att studera tekniker som kan minska klimatpåverkan och skapa gröna jobb. Besökarna imponerades bland annat av att Lundaborna är så bra på att sortera sitt avfall hemma att ingen ytterligare separering av avfallet behövs.
 

Miljöläget i Lund
Den 4 maj hölls konferensen Miljöläget i Lund med deltagare från kommunens förvaltningar och bolag och gäster från bl.a. länsstyrelsen och grannkommuner. Under en halvdag presenterades miljöredovisningen för 2015 och uppföljningen av miljöprogrammet LundaEko II. Deltagarna fick ta del av goda exempel och diskussioner mellan politiker och tjänstemän kring hur vi möter Lunds utmaningar.


Hållbara Lund
Läs mer om Lunds hållbarhetsarbete på Facebook, se här.

 

Karlstad 


Klimatsmartare arbetsplats tack vare miljödiplomering
Minskade utsläpp av klimatgaser, bättre källsortering och miljöutbildad personal är några fina resultat tack vare miljödiplomering. Det är Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad kommun, som första förvalting, som beslutat att miljödiplomera all verksamhet.

- Det känns jätteroligt att vi har kommit så här långt nu, säger Ulrika Fahlstad, projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen.

- Miljödiplomeringen innebär att vi för in miljö- och klimatfrågorna som en del i arbetet i alla våra verksamheter. Diplomeringen är ett lärande och en ständigt pågående process, berättar Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör.

Under 2015–2016 miljödiplomeras Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Läs mer här

Karlstads kommuns bilar i miljötoppen
Fyra av fem bilar i Karlstads kommuns fordonsflotta är fossilfria vilket är femte bäst i hela Sverige. Det visar nya siffror från Miljöfordonsdiagnosen. Karlstads kommun är också bäst i Sverige när det gäller att byta ut lätta lastbilar mot miljöanpassade alternativ. Karlstads kommun jobbat aktivt med att sänka sin miljöpåverkan bland annat genom att köpa in fordon som drivs med el och gas.

- Jag tycker det är lite extra roligt att vi hamnar på första plats när det gäller utbytestakten av miljöfordon bland lätta lastbilar. Det visar att det går att vara miljöanpassad även på det området, säger miljösamordnare Charlotte Wedberg.

Mer information finns här

 

Malmö


Malmö stad vill minska fossila placeringar
När kommunstyrelsen i Malmö beslutade om en ny finanspolicy den 6 april 2016 fanns ett nytt stycke med – Malmö stad ska undvika att placera i värdepapper utgivna av företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor.
Läs mer här
 
Malmö ny partner i Climate-KIC
Som första svenska kommun har Malmö stad gått med i det europeiska nätverket för klimatinnovationer - Climate-KIC. Våren 2016 lanserades Malmös partnerskap i samband med Climate-KIC:s nätverksträff i Malmö med tema stadsutveckling. Mer information finns här.


 
Malmö ska få ett solkvarter i Hyllie
Bostadskvarter som försörjs av solenergi planeras nu i Hyllie. I samarbete med forskare vid Lunds Tekniska Högskola ska så kallade solkvarter utvecklas och bli ett modellområde för lokal produktion av solenergi.


Linköping
Nu invigs Linköpings nya kraftvärmeverk, Lejonpannan
Torsdagen den 19 maj invigs Lejonpannan, Linköpings nya kraftvärmeverk. Anläggningen är Tekniska verkens största investering någonsin och en viktig del i Linköpings målsättning att bli en koldioxidneutralt 2025 samt ett viktigt steg mot företagets vision att bygga världens mest resurseffektiva region. Lejonpannan är en av världens modernaste anläggningar för att utvinna energi ur avfall. Lejonpannan kommer att minska utsläppen av växthusgaser med motsvarande 97 000 ton CO2 per år.
Se informationsfilm här

Lyckade Solenergidagar i Linköping
Årets solenergidagar i Linköping har innehållit tre aktiviteter som fallit väl ut. I slutet av april deltog energi och klimatrådgivningen på ko- och kalvsläpp i eklandskapet. Temat var solel och kommunen marknadsförde solkartan och annat informationsmaterial från Linköping. Strategin var att finnas på plats med information i populära sammanhang som drar mycket folk.

I samband med kommunens projekt Hållbara kvarteren i Lambohov förlades årets Solrunda till just bostadsområdet Lambohov. Tre intressanta solcellsanläggningar visades: kyrkan, en villa och ett av Stångåstadens hyreshus. Nytt för i år var att kommunen inte gick ut så brett med inbjudan till Solrundan utan koncentrerade sig på de boende och verksamma i Lambohov. Med hjälp av solkartan identifierades 200 villatak med optimalt läge för solelsproduktion. De fick en riktad inbjudan till Solrundan i sin brevlåda.

I samarbete med energi- och klimatrådgivningen i Kinda kommun, energikontoret och LRF arrangerades visning och information om solceller riktat till lantbrukare och lantbruksföretag i början av maj. Även elfordon visades, bland annat en eldriven hjullastare. Drygt 50 intresserade personer deltog och även media lockades dit i det vackra vädret.

Fortfarande populärt att låna elcykel
Intresset att låna elcykel i kommunens stadsdelsprojekt Smarta resan håller i sig. Redan efter tre dagar var alla tre testperioder uppbokade för den första stadsdelen och 58 arbetspendlande bilister står nu i kö för att bli testresenär i två veckor. Syftet med Smarta resan är att få fler att upptäcka fördelarna med att färdas lite mer hållbart i vardagen och introducera elcykeln som ett grönare alternativ till bilen i stadsdelar som ligger en bit utanför city där bilinnehavet är högt.

I uppföljningsenkäten som genomfördes efter de första tre testperioderna visar att 80% av de som var testresenärer känner sig motiverade till att börja cykla mer och 70% har köpt en elcykel eller börjat titta på alternativen som finns på marknaden. Den långsiktiga effekten följs upp om ett år. Det här är en aktivitet som genomförs för att bli en koldioxidneutral kommun till år 2025.
 
Cykelkarta på fler språk
Nu finns Linköpings cykelkarta översatt till fler språk; engelska, somaliska och arabiska. Syftet är att underlätta för boende och besökare som inte talar svenska att ta del av ”bra att veta”- information så som vägmärken och skyltning, vintercykling, krav på utrustning och önskvärt beteende. Kartorna kommer även användas i utbildningssyfte i cykelkurserna som anordnas för vuxna. Redan idag skickas cykelkartan hem till alla nyinflyttade och från och med årsskiftet får alla internationella studenter på Linköpings universitet varsitt exemplar på engelska.
 
Cykelns dag - premiär i Linköping
För första året kommer Linköpings kommun arrangera Cykelns dag den 28 maj i samverkan med sex lokala cykelhandlare, cykel-föreningar/klubbar och andra aktörer. På agendan står bland annat; Cykelshowroom, lastcykel-”ridning”, BMX-show, återbrukspyssel av cykeldelar med mera. Läs mer här

 

Helsingborg 


Eldrivna färjor mellan Helsingborg och Helsingör
Nu är det snart möjligt att resa koldioxidfritt över sundet mellan Helsingborg och Helsingör på färjorna Aurora och Tycho Brahe. Under 2017 kommer rederiet HH Ferries att utrusta de två färjorna med batterier för eldrift. Färjorna kommer att laddas med el vid varje hamnstopp utan att det påverkar längden på tiden för stoppen.  De blir bland de första större färjorna i världen att drivas uteslutande på batteri, speciellt på en så högintensiv rutt som Helsingborg-Helsingör. Omläggningen från dieseldrift till eldrift kommer att leda till stora klimat- och miljövinster. Dessutom blir färjorna betydligt tystare.
 
Nanny Palmkvistskolan ska minska matsvinnet
På Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg samarbetar pedagoger, elever, skolledning, kock och köksområdeschef för att minska matsvinnet. Arbetet följer en metod för avfallsminimering som tagits fram av Maria miljödialog på uppdrag av Avfall Sverige. Nulägesbeskrivning, analysworkshop och framtagande av handlingsplan är några av stegen. Projektgruppen på skolan ser en stor fördel i att yrkesgrupper som vanligtvis inte träffas får möjlighet att diskutera ett problem ur flera olika synvinklar. Det visade sig att brist på kommunikation är en av grundorsakerna till att det uppstår onödigt matsvinn på skolan. Exempelvis kom pedagogerna till insikt om att de borde prata mera om mat med eleverna i undervisningen.  För mer information se här eller kontakta Monika.RullLundin@helsingborg.se

 

Uppsala


Uppsala initierar EU-projekt för storskalig solladdning av elfordon
Uppsala kommun har tillsammans med Solelia Greentech AB tagit initiativ till EU-projektet ”Solar Charge 2020”, vilket Sverige och Norge genomför. I projektet länkas laddning av elbilar samman med produktion av solenergi. Tanken med detta är att producera mer solel lokalt och via smarta elnät ladda elbilar för att minska belastningen på elnätet. Större system för solladdning ska uppföras i både Uppsala och Tromsö.
Mer information finns här
 
Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad
Den 30:e mars beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden om 57-listan, en åtgärdslista om 57 punkter för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad till år 2018. Kommunens medborgare har under de senaste åren fått komma med förslag om förbättringar, och de åtgärder man nu beslutat om kommer att utföras under en tvåårsperiod. Nya cykelvårdsstationer, nya cykelpumpar och förbättrat cykelnät är några av punkterna på listan.

 

Sollentuna


Premiär för interaktivt miljöbokslut
En framgångsrik hantering av miljöfrågorna är central för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet. För andra året i rad har Sollentuna kommun tagit fram ett miljöbokslut som visar exempel på sitt miljöarbete. Fokus ligger på de fyra områden som prioriteras i kommunens miljöpolicy: Konsumtion och resurshantering, mark och vatten, trafik och trafiklösningar, samt kommunikation och kompetensutveckling. Miljöbokslutet 2015 är unikt eftersom det är helt digitalt med interaktiva element som gör det möjligt att ta del av olika nyckeltal på ett visuellt och grafiskt sätt. Miljöbokslutet innehåller olika filmklipp och interaktiva funktioner som användare kan testa på egen hand. De interaktiva diagrammen visar nyckeltal som inköpt energi, utsläpp, kommunens miljöbilar och ekologiska livsmedel.

Läs mer om miljöbokslutet här!
 


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 14 juni.
 

Copyright © 2016 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp