Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
mars 2017

Aktuellt

 

Välkommet förslag om Miljözoner för lätta fordon


Klimatkommunerna har länge påtalat kommuners behov av att kunna införa lokala styrmedel. Miljözoner för lätta fordon är ett sådant styrmedel och kan, om det utformas rätt, bli ett viktigt verktyg för att minska utsläppen. Vi välkomnar därför förslaget som presenterades i början av året, men för i vårt remissvar fram kritik vad gäller utformandet och föreslår att växthusgasutsläpp inkluderas. Vi anser att Miljözon klass 1 borde utvidgas till att även gälla lätta fordon med de i förslaget nämnda kriterierna för Miljözon klass 2 samt att Miljözon klass 2 utformas till att särskilt gynna fordon med låga utsläpp, exempelvis gasbilar.

Läs hela svaret här.
 

Uppvaktning Trafikutskottet 


Den 23 mars uppvaktade representanter från styrelsen Riksdagens Trafikutskott för att diskutera kommuners förutsättningar att nå klimatmålen. Bland annat lyftes förändringar av parkeringslagstiftningen och utformningen av miljözoner för lätta fordon.
 

Klimatkommunerna intar Jönköping


På torsdag och fredag samlas ett 50-tal politiker och tjänstepersoner från Klimatkommunernas medlemmar i Jönköping för årsmötesdagar. Förutom att välja styrelse och fastställa verksamhetsplan, kommer vi bland annat ha en workshop om klimatkommunikation med Ida Lemoine från Beteendelabbet och få besök av Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige.

 

Fossilfria placeringar i offentlig sektor – hur gör vi? 


Den 2 juni 2017 bjuder Klimatkommunerna in till en konferens om gröna finanser, med fokus på fossilfria placeringar. Målgruppen är kommuner, regioner och landsting, politiker och tjänstemän, men även kapital- och fondförvaltare, ideella sektorn och granskare, leverantörer med flera. Syftet är att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och diskussion, och hjälpa varandra att nå längre. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommer även att gästa oss, för att ge en inblick i regeringens ambitioner i frågan. Konferensen arrangeras i samarbete med KPA Pension. 

Här hittar du inbjudan! 

Klimatbarometern 2017 och One Planet City Challenge


Enligt en ny SIFO-undersökning är klimatförändringar den viktigaste frågan för unga mellan 16 och 25 år. Undersökningen, som är gjord på uppdrag av WWF, finns att läsa här.

WWF har nu även dragit igång den globala stadsutmaningen One Planet City Challenge. Läs mer och anmäl din stad till utmaningen här.
 

Fossilfritt Sverige turnerar


Med start i Norrköping den 21 april ger sig Fossilfritt Sverige ut på konferensturné. På konferenserna, som arrangeras i samarbete med aktörer på plats, lyfts  lokala och regionala insatser. I Norrköping kommer det bland annat pratas synergier, utmaningar och innovationer. Medverkar gör miljöminister Karolina Skog (MP) och kommunalrådet Karin Jonsson (C) med flera. 

Övriga turnéstopp är:
16/5 Fossilfritt Skåne – Lund
19/9 Fossilfritt Norrbotten – Piteå
20/9 Fossilfritt Jämtland – Östersund
26/10 Fossilfritt Västra Götaland – Göteborg
7/12 Fossilfritt Kronoberg - Växjö

 

Nya publikationer

Inspireras av lokala framgångar 


SKL har tagit fram korta filmer om framgångsrikt arbete från olika delar av Sverige. Kolla på dem här.
 

Kollektivtrafikbarometern


Hur ser våra resvanor ut? Hur nöjda är kollektivtrafikresenärer? Och visste du att kollektivtrafikresenärerna cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister? Läs mer i Kollektivtrafikbarometern.


Lyssna på Prat om klimat!


I första avsnittet av Naturvårdsverkets podd Prat om klimat är temat mat. Matexperten Anita Lundström berättar om vilka råvaror som har störst klimatpåverkan och hur vi ska tänka vid matval. En familj får hjälp att välja rätt och tips på vegetariska middagar som hela familjen gillar. 

På gång hos medlemmarna

Lund


Fortsatt satsning på solceller på kommunens egna byggnader
Lunds kommun har haft en kraftig utbyggnad av solceller på de egna byggnaderna de senaste åren och mer är på gång. Sollägen utvärderas med hjälp av solkartan och de flesta lämpliga fastigheter i befintligt lokalbestånd har fått solcellsanläggningar (lämpligt utifrån solläge, takkonstruktion, storlek mm). Solceller utvärderas i alla nybyggnationer och används i de flesta fallen. 2016 fick Lund priset Skåne Solar Award för anläggningen på förskolan Tegelstugan.

Läs mer här. Kontaktperson: elin.dalaryd@lund.se


Under 2016 producerades totalt 394 MWh från de kommunala solcellerna!

Lunds tekniska högskola gör beteendestudie kring belysning på förskola
Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds tekniska högskola (LTH) kommer under hösten 2017 att genomföra en förstudie kring belysning och beteende på en förskola i Lund. I studien ska man undersöka om det går att påverka barnens beteende när det gäller att släcka lampor med hjälp av dels fysiska och digitala spel och dels genom någon form av åtgärd för strömbrytarna, t ex att sätta upp strömbrytare i en iögonfallande färg. Studien finansieras av Energimyndigheten och metoden kommer efter den initiala förstudien att förfinas och testas på fler förskolor.

För mer info: kontakta elin.dalaryd@lund.se
 
Lund deltar i Citylab Action med ett utvecklingsområde
Lund är med i programmet Citylab Action, ett forum för samverkan inom och mellan medverkande projekt, med ett utvecklingsområde som planeras för blandad bebyggelse. Under två intensiva dagar i Lund i mars samlades deltagande städer som det här året är med i programmet. Lund har gått med i programmet för att hitta verktyg och arbetssätt för hållbar stadsutveckling.
 

Uppsala

Uppsala klimatprotokoll fallstudie i klimatpolitiskt forskningsprogram – Mistra Carbon Exit
Svenska Miljöinstitutet IVL leder ett konsortium av forskare, företag, myndigheter och Uppsala klimatprotokoll, som beviljats forskningsprojektet Mistra Carbon Exit om totalt 80 miljoner kronor. Konsortiet har fått anslaget från Mistra för att visa hur transformationen av samhället mot en klimatneutral ekonomi kan se ut. Detta för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Projektet löper över fyra år med fem fallstudier: energisystemet, transportinfrastruktur, transporter, byggnader, den lokala arenan. Klimatprotokollet och Uppsala kommun är en del av den femte fallstudien och kommer där att vara en diskussionsplattform för forskare och övriga för att se hur det fungerar lokalt.
Läs mer här: Klimatstrateg Björn Sigurdson, Mistra, IVL Svenska Miljöinstitutet
 
Så ska Uppsala kommun bidra till FN:s mål
Genom en ny Hållbarhetspolicy ska Uppsala kommun skapa förutsättningar att bli en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt. I policyn har FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 varit utgångspunkten för att få in dessa i kommunens planering och styrning.
Läs mer här.
 
Fossilbränslefri avfallsanläggning
Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala är nu fossilbränslefri. Detta sedan de riktigt stora last- och grävmaskinerna fått HVO diesel som nytt drivmedel. I första hand används biogas som fossilfritt drivmedel inom det kommunala bolaget Uppsala Vatten och Avfalls fordonsflotta, men p.g.a. storleken på arbetsmaskinerna på Hovgården är HVO diesel det enda alternativet i dagsläget. HVO diesel reducerar koldioxidutsläppet med ca 90 % jämfört med vanlig diesel. Läs mer här.


Bild: Maria Gardfjell

Upplands Väsby


GAP-analys för övergången till nya ISO 14001
För att behålla miljöcertifikatet måste kommunen uppnå kraven som ställs i nya versionen av ISO 14001 senast år 2018. Arbetet har startat genom en GAP-analys som jämför miljöarbetet idag, med de nya kraven. Analysen gjordes genom att ett antal medarbetare på olika nivåer intervjuades och olika typer av dokumentation, processer och system granskades. Fokus under utredningen var ledningens engagemang, risker och möjligheter, livscykelperspektiv, intressentanalys och omvärldsanalys.  

Slutsatsen är att de grundläggande processer som behövs i den nya standarden finns i kommunen men att den röda tråden (ur ett miljöperspektiv) saknas. En åtgärd som ger mindre klimatnytta, men som är intressant för medborgarna, kanske kommer att behöva prioriteras högre i framtiden. Kommunen måste även vid inköp och åtgärder börja tänka mer ”livscykel” och inse att en produkt har en miljöpåverkan också innan och efter att vi har använt den.

Stockholm


Samlastning för att minska citytransporterna
Samlastning är ett bra sätt att reducera antalet tunga fordon i Stockholmstrafiken. I ett garage under Vasakronans huvudkontor på Mäster Samuelsgatan finns nu en ny samlastningscentral dit Bring levererar gods. Ragn-Sells tar emot och lastar om godset till ett eldrivet fordon och godset levereras därefter till mottagarna (butiker och kontor). I samband med leveransen hämtas återvinningsmaterial– exempelvis kartong, papper och trä samt returgods som tas tillbaka till samlastningscentralen och samlastas i större behållare/komprimatorer för att transporteras ut ur staden. Initialt omfattas ett antal postnummer i Stockholms innerstad med förhoppning om att området utökas successivt. Modellen är skalbar och kan appliceras på fler områden i Stockholms stad men också i andra städer.

Läs mer här.

Växjö


Earth Week 2017 – en succé!
För fjärde året i rad arrangerades Earth Week i Växjö – denna gång med en tydlig koppling till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Veckan invigdes av finansmarknadsminister Per Bolund i kombination med miljöteater och miljöutställningar.

Andra aktiviteter var bland annat att restaurangerna i Växjö centrum erbjöd 20 % rabatt på vegetariska rätter hela veckan. Framtidsdagen en seminariedag för näringslivet, anordnades av PwC, Länsförsäkringar, Sustainable Småland och Växjö kommun. Ett grönare Växjö – gymnasieungdomar föreslog lösningar på olika utmaningar för ett hållbart Växjö. Klimatmästerkockarna där det gällde att presentera en välsmakande trerätters middag utav matsvinn från butiker, det vinnande laget utnämndes till ”Årets klimatmästerkock”.

Veckan avslutades med  Earth Week festivalen där ett stort antal utställare samlades i och utanför stadsbiblioteket och träffade allmänheten för att prata hållbar utveckling. Utanför biblioteket hade vägen stängts av och en tillfällig park etablerats, till förtjusning för besökare som kunde njuta med lite fika i solstolarna på den gröna ytan, utan att störas av biltrafik.

Slutligen kom Earth Hour. All gatubelysning släcktes ned. Restauranger anordnade ”candlelight dinner”, och hundägare samlades för ”earth hour dogwalk” runt Växjösjön.

Kolla in fina filmer från veckan, mer information om programmet och bilder här: www.vaxjo.se/earthweek samt på Facebook och Instagram, #earthweekvaxjo.

Jönköping


Seminarium - Så får din Bostadsrättsförening Solel
Både privatpersoner och företag har börjat se såväl de ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att installera solceller. Men för bostadsrättsföreningar kan det vara svårare - regelverket kan vara snårigt, ekonomin svår och ett enhälligt beslut måste fattas om införskaffandet.

Den 4:e april hålls seminariet Så får din Bostadsrättsförening Solel på Energicentrum A6, där du och din förening får veta mer om vad man ska tänka på och hur andra har gjort.
 

Karlstad


Karlstad ska bli en fossilfri och klimatsmart kommun        
Den 25:e mars, i och med Earth Hour, gick startskottet för arbetet med att göra Karlstad till en fossilfri kommun. För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. Det tidigare målet, att minska klimatpåverkan från energi- och transportsektorn med 25 procent mellan 2008 och 2020, ser kommunen inte längre som tillräckligt. Det nya klimatmålet innebär att ingen uppvärmning, el eller transporter framöver ska baseras på fossila bränslen som tillexempel olja eller kol. Klimatmålet innebär även att Karlstad ska vara en innovativ kommun som använder smarta lösningar för att begränsa klimatpåverkan. Varje Karlstadsbos kunskap, delaktighet och agerande i klimatfrågan är viktig för att Karlstad ska nå klimatmålen.

Läs mer här.
 
Nu är alla hotell i Karlstad klimat- och miljömärkta
Samtliga hotell och Karlstad Conference center är nu miljömärkta. Enligt Global destination sustainability index (GDS-index) innebär det även att Karlstad är den första helgröna destinationen i Sverige.

– Vi kan konstatera att en klimatsmart mötesdestination inte är en självklarhet, varken i Sverige eller internationellt. Däremot ställer fler och fler mötesarrangörer större krav på miljöarbetet. Därför känns det fantastiskt att vi som första destination kan erbjuda att både sova och mötas grönt, säger Arman Teimouri, chief of external relations på Visit Karlstad.

Läs mer här.

Östersund


Östersunds kommun arrangerade Earth hour
Östersunds kommun arrangerade en Earth hour-vecka med föreläsningar, bl.a. på teman som Hur man äter hälsosamt & tänker på miljön” och ”Vilda växter, mat med minst miljöpåverkan”. Det delades också ut ”resenärsbelöningar” till cykel- och gångtrafikanter i staden. Förutom mat som tema, hölls också workshops om återbruk och en föreläsning om ljusföroreningar- hur det påverkar oss och naturen, samt vad vi kan göra åt det.

Mer info om programmet hittar du här. 

Helsingborg


Byggstart inför Helsingborgsexpressen
Nu börjar ombyggnationen av Helsingborgs paradgata, Järnvägsgatan - Drottninggatan som idag är en fyrfilig genomfartsled för biltrafik. Sommaren 2019, när allt ska vara klart, kommer det att finnas egna körfält för BRT-linjen, Helsingborgsexpressen, bättre plats för gående med fler mötesplatser och sittplatser och cykelbanor i båda riktningar. Befintlig gatubelysning att bytas ut mot LED-lampor och det kommer att skapas bättre livsmiljöer för träden som kantar gatan.  Ombyggnationen kommer att ge förutsättningar för fler människor att samsas på samma yta, vilket är nödvändigt eftersom Helsingborg ska växa till 175000 invånare år 2035.

Läs mer här.


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 25 april.
 

Kalendarium

30-31 mars 
Klimatkommunernas årsmöte 2017, Jönköping

21 april
Fossilfritt Östergötland, Norrköping

25-28 april
Energy Cities årsmöte, Stuttgart

26 april 
Ekotransport 2030, Stockholm

16 maj 
Fossilfritt Skåne, Lund

1 juni
Nätverksträff med kick-off för projektet Nettan, Stockholm

2 juni 
Konferens om fossilfria placeringar, Stockholm

19 september
Fossilfritt Norrbotten, Piteå

20 september
Fossilfritt Jämtland, Östersund

26 oktober
Fossilfritt Västra Götaland, Göteborg

7 december
Fossilfritt Kronoberg, Växjö


 

Copyright © 2017 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp