Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
februari 2016

Aktuellt

 

Romson deltar på Klimatkommunernas årsmöte


Klimatkommunernas årsmöte äger rum den 21 och 22 april i Uppsala. Klimat- och miljöminister Åsa Romson gästar oss på nätverksträffen på torsdagen. Då kommer även värdkommunen Uppsala berätta om sitt spännande arbete med bland annat klimatprotokoll och solkarta. På fredagen hålls Klimatkommunernas årsmöte. Kallelse och dagordning till årsmötet kommer inom kort!

Bild: Klimatprotokollet i Uppsala
 

Solskatt med Lise Nordin


Representanter från Klimatkommunerna uppvaktade på måndagen den 22 februari miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin. Samtalet kretsade kring hur nya skatteregler hindrar kommuner att storsatsa på solenergi och vindkraft. Klimatkommunerna hoppas på en fortsatt bra dialog i den här frågan! 


 

Äntligen en klimatlag!


Klimatkommunerna välkomnar Miljömålsberedningens förslag om en klimatlag och ser fram emot en fortsatt dialog om hur konkreta åtgärder och styrmedel kan utformas.


RE:Source


Vinnova, Energimyndigheten och Formas har fattat beslut om att avsätta 154,5 miljoner kronor till innovationsprogrammet RE:Source. Under 2016 har RE:Source 40,5 miljoner kronor att fördela till forsknings- och innovationsprojekt för att utveckla både tekniska och affärsmässiga innovationer som bidrar till en mer hållbar resurs- och avfallshantering. Lär mer här


Nya publikationer

 

Mot framtiden och vidare - rapport från Klimatkommunerna


Hos Klimatkommunernas medlemmar återfinns ambitiösa klimatmål, investeringar för att nå fossilbränslefrihet och en drivkraft att nå längre. Men ibland stoppas ambitionen på lokal nivå av hinder i lagstiftningen eller ekonomiska medel som styr åt fel håll.  

I rapporten Mot framtiden och vidare samlar vi nu förslag på förändringar i lagar och styrmedel som skulle underlätta i kommunernas klimatarbete. Vi föreslår till exempel att fler styrmedel bör fördelas ned på lokal nivå, att stopp-regeln för kommunala energikrav bör tas bort och att en grön skatteväxling införs där produkter och tjänster får bära sina klimatkostnader.


 

Energimyndigheten - laddinfrasturktur


Sverige har idag över 500 laddstationer med över 1 600 laddpunkter. Om laddfordonen ska bli fler måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer. Laddstationen måste även utrustas med rätt laddeffekt för ändamålet. Energimyndigheten har publicerat information om laddning på olika platser och råd till dig som ska sätta upp laddstationer.

På gång hos medlemmarna


Upplands Väsby


Klimatbokslut visar företagens arbete i Klimatavtal Väsby
Klimatbokslutet sammanfattar Klimatavtalsföretagens arbete sedan starten år 2009 fram till 2015. Det visar att många av företagen har minskat sin energianvändning och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan. En viktig del i Klimatavtal Väsby har alltid varit att lyfta goda exempel som leder till minskade utsläpp och ökad lönsamhet samt att visa upp det klimatengagemang som finns hos företagen i Upplands Väsby kommun. Läs igenom Klimatbokslutet och låt er inspireras av företagens arbete!

Väsby testar mobil återvinningscentral
Sedan november har Väsbybor kunnat lämna in återvinningsbart grovavfall, matfett och elavfall på en mobil återvinningscentral placerad vid Väsby Centrum, som ett komplement till den ordinarie återvinningscentralen. Under testperioden, som sträcker sig till april 2016, står den bemannade återvinningscentralen redo att ta emot avfall från medborgare varannan måndag kväll. Den mobila återvinningscentralen ska underlätta för medborgare att lämna in och sortera ut sitt avfall på rätt sätt.
 

Kristianstad 


Miljövärdar utbildar i avfallskunskap
Kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen utbildar miljövärdar som ska knacka dörr i bostadsområdet Gamlegården. Under 2016 ska de besöka 1850 bostäder och målet är att minska felsorterat avfall och sprida kunskap om vinsterna med att sortera sitt avfall.

HVO transporterar skolbarn i Kristianstads kommun
En nyinköpt Mercedez Intouro trafikerar nu de norra kommundelarna. Det är elever på Spängerskolan och Fröknegårdskolan som får åka med denna skolbuss. Bussen drivs på HVO som är en syntetisk diesel framställd genom hydrering av växt- och djurfetter. Till skillnad från den fossila dieseln är HVO inte farligt för vattenlevande organismer och är naturligtvis förnybar.

Mattias Goldmann föreläser på klimatseminarium
I samband med att Mattias Goldmann deltar på konferensen Urban Magma Meeting point 2016 i Kristianstad 7-9 mars ger han även en föreläsning på Regionmuseet. Temat är "Från FN-förhandlingar till skånsk verklighet". Mattias Goldmann är VD för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Han är även känd miljödebattör som medverkade i klimatförhandlingarna i Paris.

Malmö
Innovationstävling för framtidens avfallshantering
I samarbete med Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad och MKB Fastighets AB utlyser Malmö stad, Sveriges lantbruksuniversitet SLU Alnarp och VA SYD en nationell innovationstävling för framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden. Deltagare i tävlingen får möjlighet att utveckla sin idé med expertis från olika områden samt chans att vinna upp till 200 000 kronor. Mer information om tävlingen och tävlingsprogram finns här.

100% fossilfritt i Malmös stadsbussar
Sedan den 1 december drivs Malmös stadsbusstrafik 100% fossilfritt huvudsakligen med biogas. Den fossila delen av gasen är nu utfasad i linje med Skånetrafikens mål att all stadsbusstrafik ska vara fossilfri senast 2015. Dessutom har Skånetrafiken, som en av de första i landet, på köpet utvecklat ett system för uppföljning och spårbarhet av biogas. Läs mer här.

Samlastning ska ge bättre luft
I området Sege Park i Malmö drar ett samlastningsprojekt igång 1 mars. Leveranserna till verksamheterna i området (däribland förskola, skola och vårdinrättning) kommer att samlastas på fossilfria fordon via en mikroterminal utanför området. Efter leverans hämtas dessutom verksamheternas avfall för retur till mikroterminalen. På så sätt ska utsläppen och bullret i området minska och projektet kan förhoppningsvis spridas till fler stadsdelar eller andra städer.

Svårt att nå Malmös klimatmål i tid
I Malmö stads miljöredovisning för 2015 konstateras att det blir svårt att nå Malmös klimatmål till målåret 2020. Energianvändningen och koldioxidutsläppen har ökat sedan 2000. Trenden inom de flesta delområden är övervägande positiv men samtidigt sker inte förändringen i den takt som skulle behövas för att uppnå målen inom utsatt tid. När det gäller klimatmålet att minska utsläppen med 40 procent räknat från 1990 ser det ut att nås först år 2029 i nuvarande tempo.

Stockholm
Så gör du snabbt klimatbokslut för kommunens fordonspark
På miljofordon.se finns en kalkyl som förenklar för den som vill göra ett miljöbokslut för företagets eller organisationens bilar. Genom att mata in den totala förbrukningen av respektive drivmedel får du fram den klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv som körningen orsakat. Kalkylen beräknar också vilken energimängd fordonen förbrukat. Underlaget till kalkylen är mest aktuella data om livscykelutsläpp från drivmedel sålda i Sverige enligt den officiella rapporteringen till Energimyndigheten. Gör kalkylen här. Miljofordon.se görs av Stockholm och Malmö i samverkan.
 

Helsingborg


EU-stöd till fossilbränslefria kommuner
Helsingborg stad är en av tio skånska kommuner som kommer att ingå i EU-projekten fossilbränslefria kommuner i norra respektive södra Skåne. Projektgruppen består av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne. De deltagande kommunerna är sedan tidigare anslutna till kampanjen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Genom EU-projekten som pågår under drygt 3 år kommer kommunerna att få möjligheter att utarbeta effektiva metoder och interna rutiner för hur de ska kunna bli fossilbränslefria som organisationer. Aktiviteterna kommer att fokusera på fossilbränslefria lösningar för fordonsflottan, tjänsteresor, uppvärmning av lokaler samt för fjärrvärme. För mer info kontakta: Anna.AguayoKjellman@helsingborg.se
 
Vinnare utsedd i tävlingen Solkraft

Laröd skola kommer att kunna stoltsera med solceller på taket efter att ha tagit hem segern i tävlingen Solkraft.  Tävlingen som riktade sig till Helsingborgs femte och sjätteklassare syftade till att väcka elevernas intresse för hållbar energi. De deltagande klasserna hade bland annat i uppgift att på ett kreativt sätt motivera varför just deras skola skulle få solceller. Klass 6 på Laröds skola vann juryns gillande med en pedagogisk film som visade på god kunskap och stort engagemang. Tävlingen Solkraft är en del i Helsingborgs storsatsning på solceller till stadens lokaler. Läs mer om tävlingen här och se det vinnande bidraget här!


Bild: Helsingborgs kommun
 

Linköping


Miljönätverk för barn och ungdomar
Linköpings kommun satsar på barn och ungdomar i arbetet med att bli en koldioxidneutral kommun till 2025. Miljönätverket Miljöspanarna startades för tre år sedan och riktar sig till barn och ungdomar 4-16 år. Sedan starten har Miljöspanarna engagerat hela 4500 barn. Nätverket skall engagera unga i miljöfrågor på ett lekfullt och kreativt sätt. I Miljöspanarna arbetar barnen med miljöfrågor och deltar i ett miljöspanaruppdrag. Det här läsåret är uppdraget att ”Spana på spännande och sällsynta djur och växter” och under läsåret 2016/2017 kommer Miljöspanaruppdraget handla om giftfri vardag. En utvärdering som genomförts av Linköpings universitet visar att de barn som deltagit blivit mer miljömedvetna samt spridit budskapet till sina familjer. Läs mer om Miljöspanarna här.
 
Nudging som metod i stadsdelsprojekt
Linköpings kommun använder nudgning som metod i projektet ”Hållbara kvarteren i Lambohov”. Syftet är att skapa en verktygslåda med praktiska och utvärderade miljöinformationsprojekt för en hållbar livsstil.
I projektet arbetar vi med fokusområden transporter, energi och hållbar livsstil. Syftet är att kunna använda lyckade exempel i nybyggda områden med start i Vallastaden 2017. Ytterligare ett skäl är att stärka samarbetet med de kommunala bolagen kring miljökommunikation. Den första nudgen vi testar gäller ökat resande med kollektivtrafiken. 500 hushåll har fått ett prova på-kort varav hälften av hushållen med argument kring personliga vinster och den andra med miljöargument. Inom kort analyseras data för att se vilket argument som fått flest att resa med kollektivtrafiken. Följ projektet här.
 

Södertälje 


Fossilfritt bränsle i kommunens bilar
Samtliga dieselbilar som används i Södertäljes stadsmiljö körs nu på fossilfritt bränsle - HVO diesel 200. Detta är ett stort steg mot att kommunkoncernen ska bli fossilbränslefri 2020. HVO är ett förnyelsebart diselbränsle som ger hög reduktion av det fossila utsläppen med cirka 88%. Produkten framställs av förnybar råvara och benämns HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Läs mer här.
 
Telge Energi samarbetar med WWF och installerar solceller på Filippinerna

Initiativet är ett långsiktigt projekt som syftar till att installera solceller på skolor i utsatta länder och områden. Förnybar energi är en viktig komponent för att trygga tillvaron för de mest utsatta av klimatets förändringar. Först ut är Nangka Scholl i Marikina, Filippinera. Solcellerna ska uppfylla skolans behov av el genom att producera ren el från solenergi och de nya solcellerna förväntas även spara pengar. Satsningen är ett resultat av Södertäljes konferens för barn i samband med COP 21 i Paris.
 

Östersund 


Östersund arrangerar en Earth Hour-vecka
Under veckan anordnas en mängd olika aktiviteter. Bland annat en lunchföreläsning om miljö och design, en utställning med studenter på Mittuniversitetet om Hållbar produktutveckling och seminariedag om projektet Solcellsbilar. Dessutom kan du under en föreläsning om solceller och elbilar få veta mer om hur du till exempel kan producera egen el med solceller, dimensionering, bidrag och skattereduktion, möjligheter att sälja el till elnätet och ladda elbilen med solel. På en förskola genomförs ett energiprojekt där man synliggör energianvändningen med glad/ledsen gubbe för barn och personal. Föreläsning med Carina Brydling - ”Öka kunskapen om hållbar mat!” och miljöfrukost för företagen med information om Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Under själva Earth Hour anordnas ett arrangemang i Vinterparken för kommunens invånare med nedsläckning, eldshow och fackeltåg.
 

Lund 


Ny klimatfond ska stimulera till åtgärder
Lunds kommunfullmäktige beslutade den 28 januari om en ny koldioxidavgift och klimatfond. Koldioxidavgifter ska tas ut på alla resor och transporter som kommunens tjänstemän och politiker gör. Avgifterna placeras i en klimatfond där förvaltningarna sedan kan söka bidrag till klimatåtgärder, läs mera på Lunds hemsida.

”Nu är vi i mål - vi kör fossilfritt”
Nu är avfallstransporterna vid Lunds Renhållningsverk fria från fossilt bränsle. Ett målmedvetet arbete genom åren har nu kommit i mål, läs mer här.
 
Strategi för förnybar energi beslutad
Lundafastigheter, som bygger och förvaltar kommunens lokaler, har i dagarna antagit en strategi för förnybar energi. Sedan tidigare finns det finns mål i kommunen för hur mycket produktionen av förnybar energi ska öka. Lundafastigheters nya strategi går in på en mycket detaljerad nivå och beskriver bland annat vilken typ av fastigheter som ska prioriteras när det gäller solceller och solfångare, hur solceller ska handlas upp, hur man ska agera vid byten av tak och hur satsningar på förnybar energi ska finansieras. Kontakta Elin Dalaryd om du vill ta del av dokumentet, elin.dalaryd@lund.se.
 
Föreläsningar om hållbar utveckling och klimat
I mars 2016 hälsas alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria föreläsningar om klimat och hållbar utveckling, läs mer här.
 
Fyra nya laddplatser i centrala Lund

Den 12 februari invigdes fyra laddplatser för eldrivna fordon på Mårtenstorget i centrala Lund. Det finns cirka 500 laddningsbara fordon i Lund - rena elbilar och laddhybrider som har nytta av de nya laddstolparna. Läs mer i Sydsvenskan här.
 
Expertråd för hållbart energisystem i Lund
Lunds kommun har träffat en grupp med experter från Lunds universitet och Energikontoret Skåne för att blicka framåt mot ett hållbart energisystem i Lund. Tanken är att experternas kunskap ska tas tillvara i arbetet med ny översiktsplan. I expertrådet ingår Jouri Kanters, Lars Nilsson, Markku Rummukainen, Nora Smedby och Cecilia Thapper. Läs mer om den nya översiktplanen och arbetet med att ta fram den här.
 

Lidköping


Hållbart föreläsningspaket
Lidköpings kommun ingår i Biosfärområde Vänerskärgården-Kinnekulle. Biosfärkontoret arrangerar tillsammans med andra flera föreläsningar varje år på temat miljö och hållbarhet. Under våren kommer det bland annat att föreläsas kring vänerfisket, Earth hour och solenergi.  
 
Mycket vegetarisk mat i Lidköping

Många kommuner har idag uttalat vegetariska dagar i sina verksamheter. Lidköping har istället valt att ha vegetariska rätter som naturliga inslag på menyn och minska mängden kött i vissa maträtter. Under hösten var det till exempel bara två veckor där det inte serverades vegetarisk mat på kommunens förskolor och skolor. På gymnasieskolan och högstadieskolorna kan de som vill äta vegetariskt varje dag. Alla måltider planeras och serveras med ett klimatperspektiv. Det innebär bland annat vegetarisk kost, ekologiska råvaror, närproducerade varor, matsedlar som planeras efter säsong och ett aktivt arbete för att minska matsvinnet.


Karlstad 


Mer klimatsmart mat i förskola och skola
Nu satsar Karlstad på mer klimatsmart mat i förskola och skola. Genom ett projekt som sträcker sig fram till december 2017 kommer fokus att läggas på att laga mer klimatsmart mat i skolrestaurangerna och minska den mat som slängs.
– Livsmedel och mat har en stor klimatpåverkan, genom att laga mer klimatsmart mat och arbeta aktivt för att minska matsvinnet i våra restauranger har vi möjligheten att bidra till en mer hållbar utveckling, säger Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Läs mer här.

Karlstadsbuss har Sveriges nöjdaste kunder
Karlstadsborna är nöjdast i hela landet med sin kollektivtrafik. Det står klart efter att 2015 års mätningar i den nationella kollektivtrafikbarometern sammanställts. Samtidigt ökar resandet i stadstrafiken för tionde året i rad.- Jag är jätteglad och stolt över Karlstadsbornas förtroende,  säger Mattias Bergh, chef för Karlstadsbuss. Kunderna är inte bara nöjda utan de blir även allt fler. Resandet i stadstrafiken ökade för tionde året i rad. 2015 gjordes 6,7 miljoner resor i stadstrafiken, vilket är en ökning med 72% jämfört med 2005 då det gjordes med 3,9 miljoner resor.Läs mer här.

 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 22 mars.
 

Kalendarium

7 mars
Seminarium Klimatklivet - Information och speed-dating Fores och 2030-sekretariatet - Stockholm

17 mars
Uppstartskonferens för Klimatkommunernas projekt VEGA - Mölndal

19 -20 april
SMHI Grundkurs om klimatanpassning - Norrköping

21-22 april
Årsmöte och nätverksträff Klimatkommunerna - Uppsala

27 april
Konferens Ekotransport 2030 - Stockholm

21-22 september
Konferens Gröna idéer - Helsingborg

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium


 

Copyright © 2016 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp