Copy
Klimatkommunerna

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Ladda ner det här

Klimatkommunernas nyhetsbrev februari 2012

Aktuellt

Nominera till Sustainable Energy Europe Awards 2012

I juni delas Sustainable Energy Europe Awards ut av EU-kommissionen i Bryssel. Utmärkelsen går till framstående och innovativa lokala initiativ som handlar om energieffektivisering och förnybar energi. Alla kommuner som skrivit under Borgmästaravtalet kan nu nominera sina energiplaner eller projekt. Senast den 29 februari ska nomineringen vara inne.

Läs mer om hur nomineringen går till på Covenant of Mayors webbplats.   

Mer pengar att söka till hållbar stadsutveckling

Delegationen för hållbara städer fortsätter att dela ut ekonomiskt stöd till planeringsprojekt för hållbara städer under 2012. Det ekonomiska stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser. De projekt som får stöd ska visa potentialen i utvecklingen av hållbara städer och underlätta informationsspridning och miljöteknikexport. Senast 1 mars ska ansökan lämnas in.

Läs mer

Svenska jordbrukets klimatpåverkan fortsatt nedåt

Klimatpåverkan från jordbruken fortsättar att minska, det visar siffror från Jordbruksverket. Sedan 1990 har utsläppen från jordbruket sjunkit med 13%. Minskningen beror framförallt på att jordbruket blivit mindre i omfattning och effektivare. Bland annat har växthusproduktionen blivit mer klimatsmart genom att man har gått över till förnybar energi vid uppvärmning. Minskningen är dock inte helt okomplicerad. Köttkonsumtionen har ökat kraftigt och är en starkt bidragande orsak till klimatgasutsläpp. Mycket av köttet importeras från andra länder, vilket i praktiken innebär att utsläppen har flyttat från Sverige.

Läs mer  

Nya publikationer

Boverket: Boendets miljöpåverkan

Boverket har i en studie försökt samla den kunskap som finns om vilken miljöpåverkan som boendet står för. Studien fokuserar på klimatpåverkan i vardagen och möjligheterna att minska miljöpåverkan beroende på geografiskt läge och boendeform. Syftet är att få en samlad bild av olika aspekter av boendets miljöpåverkan vilket kan bidra till att man bättre förstår hur styrmedel kan anpassas för att minska boendets miljöpåverkan.  

Ladda ned rapporten på Boverkets webbplats

Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län: Stigande vatten

Nu finns handboken Stigande vatten som Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram tillsammans med REposition. Syftet är att hjälpa kommunerna att ta hänsyn till ökade regnmängder, stigande vattennivåer och översvämningar när det planeras och byggs nytt. 

Ladda ned handboken på REpositions webbplats
 

På gång hos medlemmarna

Helsingborg

Trafikvision 2035
Helsingborgs stad håller på att ta fram en samlande vision för trafiken till år 2035. Som ett led i detta genomfördes en enkätundersökning i VTI:s regi, där 2500 helsingborgare erbjöds att svara. Knappt 1500 svarade. Respondenterna fick möjlighet att ange vilket av tre alternativ de föredrog när det gällde trafiken i stadskärnan. 44 % valde det alternativ som var mest restriktivt för biltrafiken och där gång, cykel och kollektivtrafik gynnades. 34 % valde ett alternativ som var relativt restriktivt för bilar, med lägra hastigheter och mer plats för gång, cykel och kollektivtrafik. 22 % valde det alternativ där biltrafiken gynnades på övriga trafikslags bekostnad. Resultatet är statistiskt säkerställt på 95 % -nivån och kommer att utgöra ett av underlagen till trafikvisionsarbetet. Liknande studier har tidigare gjorts i Linköping och Örebro. För mer information, kontakta Martin Wester: martin.wester@helsingborg.se eller 042-105278.

Biogasstrategi
Helsingborg är med i Biogas Syds projekt ”Biogas Kom In 2012” tillsammans med sex andra kommuner. Projektet har sökt och fått bidrag från Landsbygdsprogrammet och Malmö stad är projektledare. Projektet går ut på att inventera biogaspotentialen i kommunerna och också att ta fram en strategi kring ökad användning och produktion av biogas. Ett nära samarbete sker med NSR AB. För mer information, kontakta Roger Rothman på roger.rothman@nsr.se eller 042-400 13 53 alternativt Anneli Gille på anneli.gille@helsingborg.se eller 042-105809.

Färdplan 2050
Länsstyrelsen har bjudit in ett antal kommuner och energibolag till en dialog kring Färdplan 2050, Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan växthusgasutsläpp 2050. De kommuner i Skåne som var klimatkommuner, deltagare i uthållig kommun och/eller hade skrivit på Klimatsamverkan Skånes upprop om ett fossilbränslefritt Skåne 2020 var inbjudna till träffen. Öresundskraft var inbjuden till en motsvarande dialog vid ett senare tillfälle.

Lund

Pilotprojekt för hållbar belysning
Utmaning hållbart Lund, ett samarbete mellan Lunds kommun och Lunds universitet, startar ett pilotprojekt om hållbar belysning. Projektet innebär att en helt ny belysning installeras i en eller flera lokaler i en skola eller förskola. Belysningen utgår från den senaste flervetenskapliga forskningen om bästa möjliga ljus i lärandemiljöer. Projektet leds av Torbjörn Laike, miljöpsykolog och ljusforskare vid Lunds universitet. Skolans personal engageras i arbetet genom ett utbildningspaket i ljus och belysning och genom att vid olika tillfällen ta emot studiebesök.

Läs mer

Kristianstad

Skånemejerier ersätter över 1600 m3 olja
Skånemejerier i Kristianstad har tidigare använt fossil olja för framställning av ånga till processen. Genom att dra en ledning med stöd av Klimp-bidrag till kraftvärmeverket i Kristianstad levereras numera ånga baserad på biobränslen till företaget. Skånemejeriers egen koldioxidinventering visar att utsläppen har minskat med 94 % mellan 2009 och 2011. Skånemejerier är ett av företagen i Kristianstadregionens klimatallians.

Sveriges bästa fjärrvärme?
Allöverket i Kristianstad presterar år från år Sveriges förmodligen klimatbästa kraftvärme. Under 2011 var biobränsleandelen så hög som 99,1 %.

Första elbil i Kristianstad kommun
Kommunens första elbil har i dagarna levererats till C4 Energi.
- MiEv är praktisk och rolig att köra, och med noll i CO2-utsläpp vid körning är bilen en symbol för vårt arbete med en hållbar utveckling, säger Göran Thessén, VD C4 Energi. Bilen drar endast ca 1 kWh per mil vid normal körning.

Biogasrekord i Kristianstad
Under 2011 noterades ett nytt försäljningsrekord för fordonsgas i Kristianstad. Total såldes 34,3 GWh biogas, en ökning med 27 % jämfört med förra året. All gas som går att uppgradera avsätts nu som fordonsgas. Det är framförallt Skånetrafikens stora efterfrågan på gas som har drivit på utvecklingen.

För mer information, kontakta  Lennart Erfors på telenr: 0733 13 61 60

Region Skåne

Kollektivtrafiken i Skåne tar marknadsandelar
Kollektivtrafiken i Skåne har näst högst marknadsandel av samtliga län i Sverige. Andelen har dessutom ökat med mer än 4 procentenheter sedan föregående år. Detta visar den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern 2011.
Läs mer

CLIRE visar vägen mot framtidens sjukvård
Under de kommande åren ska projektet CLIRE, Climate Friendly Health and Care, visa vägen för hur hälso- och sjukvården kan halvera sin klimatpåverkan. CLIRE är ett samarbetsprojekt mellan Region Skåne och Malmö stad och bedrivs med stöd av EU:s miljöfond Life+.
Läs mer

Upphandling av bränslecellsfordon
Region Skåne deltar i projektet Next Move, Skandinaviska regioner och kommuner som tidiga användare av avgasfria fordon. Inom ramen för projektet kommer regionen att köpa in ett antal bilar som drivs av vätgas och bränsleceller. Den första fasen, upphandlingen av fordon, har nu inletts och vi räknar med att se de första bilarna rulla i början av nästa år. Projektet delfinansieras av Interreg IV A Öresund – Kattegat – Skagerak.
Läs mer

Stor resvaneundersökning
En kartläggning inom Region Skåne av medarbetarnas tjänsteresor och arbetspendling har genomförts 2011 med stöd av Trafikverket. Studien visar att koldioxidutsläppen från arbetspendlingen är dubbelt så stor som från tjänsteresandet. En vanlig vardag kommer drygt 9 000 bilar med ensamåkande in till Region Skånes arbetsplatser. Utredningen föreslår detaljerade mål för att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor och från arbetspendlingen.
Läs mer

Östersund

Mindre tunna gav minskat matsvinn
Wargentinskolan i Östersund har genom enkla åtgärder minskat matsvinn. Skolan bytte ut den stora komposttunnan mot en mindre modell. På detta sätt har svinnet halverats. Läs mer och lyssna här

Förbättrade dialog med cyklister
Grön Trafik har sammanställt erfarenheter från Cykelrapporten - medborgardialog med cyklister och långtidsuppföljning av vintertramparna. Cykelrapporten har på ett påtagligt sätt förbättrat möjligheten till dialog mellan medborgarna och kommunen i cykelfrågor och förenklat för medborgarna att ta kontakta kommunen.

Östersund släcker
Östersunds kommun kommer att delta i Earth Hour.

Södertälje

Telge energi lanserar solel
Det kommunala bolaget Telge energi är först i landet med att lansera solel! Avtalet innebär att svenska villaägare som använder sig av solenergi säljer vidare den el de inte själva förbrukar till andra elkunder och är det första i sitt slag. Efterfrågan på solel är stor och en undersökning från SIFO visar att 4 av 10 svenskar är beredda att betala mer för att få in sol i sin elmix. Läs mer
 
Finalist i Guldkon
Kostenheten i Södertälje kommun har gått till final i Arlas Guldkon i kategorin bästa miljöarbete. Kommunen har idag över 40% ekologiska livsmedel och arbetar med att få in mer närproducerade livsmedel i verksamheterna. Läs mer
 

Kalendarium

6 mars
Svensk Energiutbildnings BBR-dag - Malmö
7 mars
Svensk Energiutbildnings BBR-dag - Stockholm
13-15 mars 2012
Energiutblick - Göteborg
14-15 mars
"Urban flooding" - Planning for a blue and green city - Malmö
21 mars
Hållbar upphandling 2012 - Nacka
22-23 mars
5th European Summit of Regions and Cities - Köpenhamn
27 mars
Energieffektivisera nu! - Stockholm
29 mars
Svensk energiutbildnings BBR-dag - Göteborg

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium

Vi vill bli bättre! Tipsa oss på kansliet@klimatkommunerna.se

Övriga klimatnyheter

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete

Håll dig uppdaterad om de senaste klimatnyheterna genom Westanders nyhetsbrev:
www.westander.se/dagensklimatnyheter.html

Nästa nyhetsbrev kommer 13 mars

www.klimatkommunerna.se | 046-359 93 28 | kansliet@klimatkommunerna.seSent to <<E-postadress>> — why did I get this?
unsubscribe from this list | update subscription preferences
Klimatkommunerna · Box 41 · Lund 221 00 · Sweden
Email Marketing Powered by Mailchimp