Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
september 2016

Aktuellt


Klimatkommunerna besökte Borås


Den 24-25 augusti träffades Klimatkommunernas medlemmar i Borås. Det var två inspirerande dagar där Borås Stad bland annat berättade om sitt system för klimatkompensering. En avgift på 1,5 kr/kg co2 tas ut för tjänsteresor med bil och flyg och används sedan i den förvaltning eller det bolag som gjort resorna för till exempel miljöutbildningar, elcyklar, elverktyg, arbetet med grön flagg och giftfri förskola, test av bränsle eller energieffektiv belysning.Vi hade även besök av Jonas Karlsson, från Analysgruppen för grön omställning som redogjorde för gruppens resultat. Läs slutrapporten Omställning till hållbarhet och konkurrenskraft, Sveriges väg mot ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle.

Fredagen ägnades åt inspel och diskussioner om klimatsmart kapitalförvaltning. Några axplock: I Örebros placeringspolicy står det att kommunens kapital ska arbeta mot fossilfritt 2050 och i Örebros klimatstrategi spetsar målet till ytterligare genom formuleringen: klimatbelastningen från kapitalförvaltningen ska vara lägre än jämförbara index och årligen minska med ambitionen att kapitalförvaltningen ska vara klimatneutral 2030. Göteborg, som gett ut fyra gröna obligationer, planerar att regelbundet ta fram Impact report, för att till investerare redovisa den klimat- och miljönytta projekt finansierade av gröna obligationer har.

Dokumentation från träffen i Borås finns här.


 

Har du anmält dig till Borgmästaravtalsdagarna? 


Den 26-27 oktober anordnar Klimatkommunerna, Covenant of Mayors office, Helsingborg och Helsingör Borgmästaravtalsdagar för nordiska kommuner. Dagarna är riktade till tjänstepersoner som jobbar med klimat- och energifrågor och Borgmästaravtalet. Vi kommer att prata om hur vi med förenade krafter kan arbeta med effektiva klimatåtgärder lokalt. Framgångsfaktorer inom kommunsamarbeten presenteras och vi får höra mer om vilken roll regionala samordnare kan ha inom Borgmästaravtalet. Dessutom kommer vi se över hur väl kommunernas modeller för uppföljning överensstämmer med de modeller som används för inrapportering till Borgmästaravtalet 2030. Anmälan är öppen fram till den 30 september, du hittar den här!    

Utblick: delade maskiner


MuniRent är ett initiativ i USA om att städer lånar arbetsmaskiner av varandra. Resurssmart delandeekonomi! Läs mer på munirent.co


Nya publikationer


Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar vi målet?


Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta, men det finns ingen tydlig och konkret färdplan för hur målet ska nås. Utifrån detta presenterar Sweco, Energiforsk, VTI och Fores 2030-sekretariatet, med stöd av Energimyndigheten, en gemensam satsning för att skapa en Strategisk Innovationsagenda för 2030-måluppfyllelse. Klimatkommunerna har deltagit i projektet och slutrapporten kan du läsa här.


Podcast om trafik


Lyssna på Esplanad, Trivectors nya podcast, för intressanta samtal om självkörande bilar, cykling i staden, bildominans och mycket mer.


Om jag var statsminister…


Läs hur elva experter skulle vilja förändra klimatpolitiken för att Sverige ska kunna nå våra de uppsatta klimatmålen. Ny skrift framtagen på uppdrag av Miljömålsberedningen och Mistra. Klimatpolitiken, om jag var statsminister.

På gång hos medlemmarna


Upplands Väsby


Elcyklar har delats ut till verksamheter! 

Enligt undersökningen av medarbetarnas pendlings- och tjänsteresor som gjordes 2015 är många bilresor som görs inom kommunen under 5 km. Som ett steg i arbetet med att göra kommunen mer klimatsmart fick vissa verksamheter frågan om de var intresserade av att få en elcykel för att minska behovet av bil. Intresset var så stort att det fick göras en upphandling. Nu har ett avtal skrivits med Cykelkedjan och 18 elcyklar har delats ut till LSS-boenden, äldreboenden, förskolor och skolor.  Alla medarbetare får även personalrabatt på företaget. 

Väsbys första kommunala naturreservat bildat
Väsby har två naturreservat sedan tidigare, Vallensjö och Sättra, men norra Törnskogen är det första som kommunen bildar själv. Kommunen äger marken och kommer att ansvara för skötseln. Naturreservatet bildas till gagn för det rörliga friluftslivet, för att säkra grönstrukturen i Rösjökilen och för att bevara den biologiska mångfalden i området. Läs mer här.

Finspång

Testvecka med elbilar i kommunal verksamhet         
I maj hölls ett seminarium om elbilar, ellastcyklar och elbilsladdning för politiker, chefer och tjänstemän i Finspångs kommun. Därefter fick hemtjänst, lokalvård och internpost låna elbil under en vecka för att använda den i ordinarie verksamhet och förskolan fick låna ellastcykel. Både kunskap om och intresse för elfordon ökade markant efter testveckan. Seminariet och testveckan möjliggjordes av EU-projektet BEAST.

Mindre fossil olja i Finspångs fjärrvärme
Den 24 augusti invigde Finspångs Tekniska Verk sin 46 meter höga ackumulatortank, som rymmer 6000 m3 vatten och ska hjälpa till att minska behovet av fossil olja under kalla vinterdagar. Ackumulatortanken är ett viktigt steg på vägen mot målet att kommunen och de kommunala bolagen ska vara fossilfria 2025. 


 

Stockholm


Många vägar leder till hållbara transporter
Att ställa miljökrav för transporterna i tjänsteupphandling i Stockholm kostar inget extra om det görs på rätt sätt. Det visar en rapport som gjorts av konsultföretaget Trivector. Några av argumenten mot miljökrav i upphandlingar har varit dels att det riskerar att driva upp priset, dels att det kan begränsa konkurrensen genom att vissa leverantörer slås ut. Konsultföretaget Trivector som både gått igenom upphandlingar och intervjuat ett antal leverantörer har visat att detta inte stämmer. Mer information hittar du här


Foto: Fredrik Persson
 

Göteborg


Open Innovation Day
Business Region Göteborg har tillsammans med Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park och Climate KiC haft en utlysning för att få fram innovationer som fokuserar på klimatsmarta köp, hållbara transporter, delad ekonomi och hållbar fritid. Innovationer som kan gynna både Göteborg, dess invånare och turister. Den 6 oktober, under Open Innovation Day, kommer de bästa innovationerna presenteras. Alla med målet att det ska vara lätt att konsumera rätt. Förutom presentation av idéerna blir det inspirationsföreläsningar från företag, forskare och politiker. Mer information här

Inbjudan: Konferens om hållbara livsstilar 8-9 nov i Göteborg
Att vi måste ställa om till mer hållbara livsstilar är allt fler överens om, men hur ökar vi takten och tar ytterligare steg? Välkommen till en nationell verkstad där aktörer från olika sektorer i samhället gemensamt inspirerar, utmanar varandra och samskapar lösningarna som underlättar och gör det attraktivt att leva hållbart.

Ur programmet:
• Från global till lokal nivå - regeringens ambitioner med Agenda 2030
• Aktuell forskning inom området
• Inspiration, konkreta exempel och innovationer för hållbara livsstilar
• Speed-dating, dialog och nätverkande

Här hittar du hela programmet och anmälan: Nationell verkstad hållbara livsstilar. Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures är värdar för årets konferens i samarbete med Naturvårdsverket, inom ramen för Sveriges åtaganden i 10YFP, FN:s program för hållbar konsumtion och produktion.

Mölndal   


Ett vänligt upprop till alla arbetsplatser!
Första omgången av Cykelvänlig arbetsplats är avslutad. Cykelvänlig arbetsplats är öppen för alla arbetsplatser i deltagande kommuner i Västsverige. Arbetsplatserna fyller i checklistan över cykelvänliga kriterier. Beroende på hur många kriterier som uppfylls belönas arbetsplatsen med mellan en och tre stjärnor. I Mölndal har Astra Zeneca och CPAC Systems uppnått tre stjärnor och koras därmed som kommunens cykelvänligaste arbetsplatser.
 
Mölndal Energi och mölndalsborna sparar 150 000 ton koldioxid
Mölndal Energis verksamhet har genomgått en mätning av konsultföretaget Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö. Profu har gjort klimatbokslut  för flera energibolag. Mölndal Energis klimatbokslut visar tydligt att kollektiva lösningar, som fjärrvärme, är mycket mer resurseffektiva och har lägre klimatpåverkan än individuella lösningar. Tillsammans med våra kunder, Mölndalsborna, har vi för 2015 gjort en koldioxidbesparing på hela 150 000 ton koldioxid jämfört med individuella lösningar. Det är lika mycket som att alla kommuninvånare avstår från att köra bil under cirka 23 månader. Läs rapporten här

Fallfrukt blir biogas
Så här års är det mycket frukt som går till spillo. Men i Mölndal behöver det inte vara så. Runtom i staden finns containrar där mölndalsborna kan slänga sin fallfrukt och samtidigt minska risken för att älgar kommer på besök i trädgården. Fallfrukten som samlas in rötas och blir biogödsel och biogas, precis som andra matrester. Biogasen används till att driva bussar och bilar. Den är ett mycket rent fordonsbränsle: bensin och diesel har tio gånger så stor miljöpåverkan jämfört med biogas.

Södertälje   
Anders Wijkman till Södertälje
Kommunen bjuder in Anders Wijkman för seminarium den 10 oktober för att berätta om EU:s klimatarbetet, nya Klimat- och luftstrategin med mera. I samband med detta lyfter vi kommunens egna arbete med att ta fram ett nytt Miljö- och klimatprogram. Södertälje kommer också att svara på Klimat- och luftvårdsstrategin.
 
Arbete med kemikalier
Kommunen drar igång arbetet med att ta fram en ny kemikalieplan med fokus att fasa ut och minska användningen av farliga gifter i organisationen. Arbetet kommer att drivs i olika arbetsgrupper; fastigheter, upphandling, tillsyn etc.

Vecka 37 har kommunen en kemikalievecka för att sprida kunskap om kemikalier och gifter och hur vi bättre kan minska användandet. Föreläsningar, filmvisning och experter på plats i Stadshuset.

Blastic- plastens väg från stad till hav är ett samarbete med Håll Sverige rent, IVL med flera länder runt Östersjön för att minska användningen och spridningen av plast till havet. Syftet är i första hand att ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Mer info här
 
Restfest
Onsdagen den 14 september har medborgarna bjudits på en restfest. Matkreatör Sara Begner lagar pizza på överblivna råvaror från Coop-butiker i Södertälje. Med restfesten vill kommunen uppmärksamma att det slängs alldeles för mycket mat i samhället. Mer info här

Karlstad

Blötare och varmare Karlstad kräver klimatanpassningar
En ny rapport slår fast att konsekvenserna av klimatförändringarna i Karlstad bland annat innebär ökade temperaturer, större nederbördsmängder och förändrade flöden i våra vattendrag. Det betyder att översvämningar, skyfall, värmeböljor, brand och skred kan inträffa oftare och bli mer intensiva. I rapporten har en risk- och konsekvensanalys tagits fram som beskriver hur de olika system som bygger upp samhället påverkas av olika klimatförändringar. Klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på kommunens planeringsförmåga och en klimatanpassningsplan ska därför tas fram.
 
Ny webbplats ger miljöförbättrande tips
Vill du testa ditt klimatavtryck, göra smartare resval eller gå vår digitala klimatutbildning? Karlstad kommun presenterar nu en ny webbplats med samlad information om miljöfrågor. Där presenteras arbetet med Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi och vad Karlstadsborna kan göra för att tänka mer på hållbarhet i sin vardag. Se hemsidan här.  
 
Gratis utlåning av fritidsprylar i nyöppnad bank
Nu har äntligen Fritidsbanken öppnat i Karlstad. Fritidsbanken finns för närvarande i 17 orter i Sverige och bygger på tre regler: alla får låna, allt är gratis och fokus på miljön. Fritidsbanken i Karlstad fungerar som ett bibliotek med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning som till exempel skidor, skridskor, inlines, snowboards och mycket mer. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där vi tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av. Läs mer här

Nu KRAV-certifierar vi skolrestaurangerna
Som ett led i Karlstads arbete med att servera mer hållbara måltider i förskola och skola KRAV-certifierar vi nu våra kök. Certifieringen är ett viktigt steg i kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete och en del i projektet Klimatsmart mat. Certifieringen innebär en större möjlighet att berätta för våra gäster hur vi arbetar med hållbar mat. I den första omgången certifieras 18 grundskolekök, 36 förskolor och 4 gymnasiekök, målsättningen är att certifiera samtliga kök inom barn- och ungdomsförvaltningen.
– Det är fantastiskt bra att vi serverar hållbart producerade råvaror ur både hälsosynpunkt och miljösynpunkt, det är en självklarhet för oss, säger Bernt Thyrell Kökschef på skolområde Öst.
Läs mer här

Sollentuna


Sollentunas kommunfullmäktige antog enhälligt en ny miljöplan
Nu drar Sollentuna igång fler än 40 aktiviteter för att minska kommunens klimat- och miljöpåverkan. Målet är att Sollentuna år 2040 inte ska tära på jordens resurser och att utsläppen av växthusgaser ska vara noll.  Alla kommunens förvaltningar har varit involverade i att ta fram en gedigen lista med åtgärder. Under 2015-2016 gick kommunens alla anställda igenom en miljöutbildning för att skapa ett brett engagemang. Exempel på miljöaktiviteter som Sollentuna kommun satsar på är att minska matsvinnet, kontrollera kemikalieanvändningen, anlägga cykelbanor och reducera buller. Hela mål- och handlingsplanen för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna kommun till 2020 hittar du här


Foto: Robin Hayes

Västerås
Västerås bäst på miljö och energi 
I juni utsågs Västerås av tidningen Aktuell hållbarhet, till Sveriges bästa miljökommun. Det är resultatet av många års arbete med att ta fram smarta planer, rutiner och system som gör det möjligt att vara miljösmart. Ett exempel är klimatprogrammet med målsättningen att minska utsläppen av växthusgaser med 90 procent per invånare till år 2050. Arbetet backas upp med en handlingsplan för transporter, energi, mat och konsumtion.

I september utsågs Västerås dessutom till årets bästa energikommun. Västerås får utmärkelsen för att under ca 10 år arbetat strukturerat och målmedvetet med energifrågan. Energiplanen antogs 2007 med sju konkreta mål och åtgärder. Exempelvis har elanvändningen i lokaler som ägs av Västerås stad minskat med 35 % sedan 2004. Dessutom är hela 40 % förnybart bränsle i fordonstankarna och under åren 2012-2015 har produktionen av solel ökat med ca 240 %.  

Just nu revideras klimatprogrammet där energi är ett av åtgärdsområdena. Fortsatta energieffektiviseringar är såklart med, samt fortsatt arbete med att öka andelen förnybart bränsle både i fordonstankarna och i kraftvärmeverkets pannor. Dessutom har en handlingsplan för fossilfria fordon nyligen antagits med en spännande satsning på laddplatser för elbilar.
 
För mer information:
Anna Jungmarker, processägare Miljö & Klimat
Johanna Olsson, miljöstrateg
Jenny Bergström, transportrådgivare, ansvarig för Handlingsplan för fossilfria fordon 

Helsingborg   
Premiär för eldriven skolskjuts
Sedan en månad tillbaka är Sveriges första eldrivna skolskjuts i trafik i Helsingborgs närområde. Dagligen åker 10 till 15 barn någon resa med elbilen. Barnen får information av föraren om att de åker elbil.
Idén till att köpa in elbilen kom från Telepass som tillsammans med Samres ansvarar för särskild skolskjuts i Helsingborg. Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg stad ser mycket positivt på initiativet.

– Det är inte alls omöjligt att det blir fler eldrivna skolskjutsar framöver säger Otto Svensson på Telepass. Vi har ett relativt långt avtal med kommunen som gör att det finns möjligheter till utveckling och satsningar på miljövänliga alternativ.

Kontakta: Otto Svensson och Leif Bengtsson. Solskatt hinder för Solvision 
Fastighetsförvaltningen i Helsingborg vill satsa stort på sol som ett led i arbetet att bli fossilbränslefria. I projektet Solvision har de projekterat för solceller på 11 byggnader med en sammanlagd yta på ca 5 000 m2. Bygglovshandlingarna är snart klara. Dessvärre bromsas projektet av den nya energiskatten för större solcellsanläggningar som började gälla i juli 2016. Solcellerna skulle kunna bli direkt olönsamma varför projektets utförande läggs på is. Detta gäller även ytterligare ca 5 000 m2 solceller som är planerade i etapp två av Solvision.
Kontakt: Thomas Augustsson

Vi ses på Gröna idéer!
På onsdag, den 21 september, är det äntligen dags för hållbarhetskonferensen Gröna idéer på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Det blir en inspirerande heldag då du får lyssna på spännande föreläsningar, intressanta diskussioner och träffa andra deltagare som också brinner för hållbar utveckling. Har du ännu inte anmält dig så gör det nu. Varmt välkommen! Läs mer om programmet och anmäl dig här.Uppsala
Svenska Solelmässan 2016
Den 28:e november är det dags för årets nationella Solelmässa på Uppsala Konsert och Kongress! Mässan kommer i år att ha fler utställare, med bland annat produktnyheter inom byggnadsintegrerade solceller och energilager. Under mässan presenterar även Sveriges hetaste miljöteknikföretag sina innovationer i programnyheten Green Innovation Standup! Mer information och anmälan, rabatterat pris innan 30:e september.
 
Nytt avtal om Uppsalas energiframtid
Uppsala kommun och Vattenfall AB Värme förlänger i år sitt samarbetsavtal om fjärrvärme och andra energisamarbeten. I det nya avtalet läggs mer kraft på konkreta projekt och åtgärder. Exempel på detta är bland annat hållbar fjärrvärme, öppen fjärrvärme och E-mobility. Mer information: Hannes Vidmark, Avdelningschef ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret. 072-581 9596

Lomma

Fossilbränslefri trafikplanering
Hur planerar vi trafiksystem för en fossilfri framtid? Lomma kommun har startat upp arbetet med en ny översiktsplan med ett planeringsperspektiv till omkring år 2040. Under denna tiden måste vi ställa om till fossilfria transporter. Det är ont om målbilder för hur ett fossilfritt samhälle ser ut, och Lomma har därför satt igång ett projekt med medel från Energimyndigheten för att bland annat ta fram en utredning som svarar på frågorna: Hur många bilar är det rimligt att kommunen på ett rättvist sätt kan förse med alternativa bränslen? Hur mycket kollektivtrafik behövs för att täcka upp behoven? Hur behöver cykelinfrastrukturen se ut när vi reser fossilfritt? Vilka andra transportmedel kommer ta plats på cykel- eller bilvägarna? Vad behöver kommunen göra för att möjliggöra omställningen? Vilka ställningstaganden behövs i ÖPn? Projektet kommer att pågå fram till 2018.

Trafikantveckan 
Lomma uppmärksammar Europeiska Trafikantveckan genom att inviga en ny gång- och cykeltunnel under järnvägsspåret, tacka och intervjua cyklister längs pendlingsstråken och visa Bikes vs cars på biblioteket.

Lund


Lund söker ljusdesigner för att minska matsvinn
Kan bra belysning minska matsvinnet? Det är en av de saker som ska undersökas inom Lunds del av utvecklingsprojektet Lighting Metropolis. Nu går Lunds demonstrationsprojekt in i nästa fas då det är dags att hitta rätt ljusdesigner för att skapa en trivsam måltidsmiljö i en skolmatsal. Läs mer här

Ekobibblan på hjul
I Lund har det varit premiär för Ekobibblan, ett grönt popup-bibliotek på hjul, fyllt med böcker om miljö, klimat och hållbarhet. Under hösten och våren kommer Ekobibblan att turnera runt till Lunds alla folkbibliotek och även dyka upp på Kulturnatten och Skördefesten. Första stopp är Stadsbiblioteket där Ekobibblan står parkerad fram till den 26 september då den rullar vidare till Genarp. Läs mer härFörnybar giraff
Nu är Giraffe 2.0 på plats mitt i den planerade forskarbyn på Brunnshög i Lund. Skulpturen är producerad av Innoventum och är en kombinerad vindkrafts- och solcellsanläggning som kan producera 14 000 kilowattimmar el per år. Brunnshög siktar på att bli världens främsta forsknings- och innovationsmiljö och ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. Giraffen är i linje med Lunds kommuns vision för hela Brunnshögsområdet, där det ingår att byggnaderna ska få 100 procent förnybar och lokalt producerad energi. Läs mer här.Framtidsgatan under Europeiska Trafikantveckan
Framtidsgatan heter Lunds kampanj under Europeiska Trafikantveckan. Mellan den 16 och den 23 september är tre gator avstängda för all trafik utom varutransporter, taxi och bussar. Parkeringsplatserna används till dialog med kommuninvånarna, tillfälliga marknadsplatser och avkoppling i grön miljö. Läs mer här.  

Karolina Skog i Lund för att presentera nyheter i budgeten
Tisdagen den 20 september presenterade miljöminister Karolina Skog nyheter från regerings budget 2017 i Lund. Hon berättade om en förstärkning och förlängning av stadsmiljöavtalen, som bland annat inneburit pengar kopplade till Lunds spårvägssatsning. Karolina Skog gjorde också ett besök för att studera arbetet med spårvägen. Läs mer här
 
Östersund 


Europeiska trafikantveckan 
Östersunds kommun arrangerar Europeiska trafikantveckan den 16-22 september. En av huvudpunkterna under veckan är en workshop om en klimatfärdplanprocess i Östersunds kommun. Politiker från kommun, region, länsstyrelse, kommunala bolag och företag träffades för att diskutera klimatfärdplanprocessen och Mattias Goldmann modererade. 
 
- Det fanns ett stort engagemang under dagen och riktigt många bra förslag på hur Östersunds kommuns väg mot  fossilbränslefri och energieffektiv kommun till år 2030 ska gå till, säger Anne Sörensson som är projektledare.


 
Fler arrangemang under europeiska trafikantveckan
Den 20 september arrangerar Green Highway ett vätgasseminarium "Green Hyway" som direktsänds via www.greenhighway.nu.
 
Den 21 september arrangerar Östersunds kommun, regionen, länsstyrelsen och Länsförsäkringar Jämtland ett klimatseminarium. Mer info här.  SVT kommer att sända seminariet i efterhand på SVT Forum.


Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 18 oktober.
 

Copyright © 2016 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp