Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
januari 2016

Aktuellt

 

Klimatkommunernas guide till fossilfria placeringar och gröna obligationer.


Klimatkommunerna har med stöd av WWF knutit kontakter med ett antal kunniga och engagerade personer från kommuner, landsting, banker, investerare, tredjepartsgranskare och andra organisationer, för att hjälpa fler kommuner, landsting och regioner att förverkliga sina idéer om gröna obligationer och fossilfria placeringar.


 
För att guida kommuner/landsting som vill jobba med fossilfria placeringar och gröna obligationer har vi på Klimatkommunernas webb samlat material som kan vara till hjälp:
   

Gröna bilisters konferens Mobilitet och beteende 28 januari


Ett ändrat beteende är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Missa inte Gröna Bilisters konferens på temat där bland andra Klimatkommunernas ordförande Karin Thomasson deltar. Program och info om anmälan finns här. 
 

 

Nya publikationer


Ny snabbguide till EU:s program och fonder


Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020. Den samlar majoriteten av de program och fonder som kommuner, landsting och regioner kan söka medel från. 
 

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015


Kommuner och landsting har minskat sina årliga energikostnader för lokaler och bostäder på fem år med hela 1,5 miljarder kronor. SKL redovisar i rapporten Energi och Klimat 2015 resultatet av fem års arbete med energieffektivisering i kommuner, landsting och regioner och visar på en minskad energianvändning i både bostäder och lokaler och en kraftigt ökad användning av förnybar energi i både kollektivtrafiken, byggnader och egna bilar.
 

15 hållbara lösningar för framtiden


I antologin 15 hållbara lösningar för framtiden presenterar forskare vid Lunds universitet femton ögonblicksbilder med utmaningar och lösningar för en hållbar utveckling. Läs till exempel om hur vi väcker allmänhetens klimatengagemang och hur vi tar tillvara på vardagscyklingens potential.
 

Klimatanpassning vid nybyggnation


I en ny skrift från SKL berättar företrädare för Norrköping, Ljusdal, Göteborg och Luleå hur kommunerna hanterar klimatrisker vid planering av nybyggnation. Fokus ligger på hur kommunerna genomför förebyggande insatser mot översvämningar. Läs mer här.

 

På gång hos medlemmarna


Jönköping


Förstudie – BRT-stråk
Med syfte att åstadkomma en attraktiv kollektivtrafik genomförs nu en förstudie för att belysa förutsättningarna för att kunna bygga ett konfliktfritt kollektivtrafikfält längs med stora delar av linje 1 som är den mest använda busslinjen i Jönköping. I förstudien undersöks även förutsättningarna för att trafikera stråket med trådbuss eller något annat klimatsmart och kapacitetsstarkt trafikslag.

För mer information, kontakta peter.gustavsson2@jonkoping.se.
 
Föreläsningar vår 2016
Nu är programmet för vårens föreläsningar om miljö och stadsutveckling klart. Det finns att ladda ned här.
 
Retoy – stora lekdagen
Jönköpings kommun kommer, i samarbete med Retoy, under 2016 att arrangera tio aktiviteter med syfte att byta och återanvända leksaker. Först ut är den stora lekdagen den 30 januari.

Foto: Pernilla Larding

 

Malmö


Seminarium kring industriell symbios
Här vill Malmö närmare diskutera vad potentialen är för att utveckla industriell symbios med syfte att öka konkurrenskraften och den regionala utvecklingen i svenska regioner med ett extra fokus på hamnregioner. Genom resultat och lärdomar från projekt i Malmö, vill Malmö vidare diskutera frågeställningar som; Vilka olika aktörer medverkar i arbetet, och vilka olika roller tar de på sig?

Under SymCity 2016 den 28 januari håller Malmö seminarium på Arbetets Museum i Norrköping. 

Affärsmöjligheter ur outnyttjade restflöden
Plattformen för industriell symbios i Malmös hamnområde har för avsikt att under de kommande fem åren arbeta aktivt med ett antal nya affärsmöjligheter inom, och i anknytning till hamnområdet.  Malmö vill genom denna workshop dela med sig av sitt arbete samt skapa nya kontakter som är intresserade av samma utveckling som dem.

Workshopen hålls 4 februari kl 09.00 på Klaffbron, Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö.
Anmälan till ellen.corke(at)malmo.se

 

Kristianstad


Earth Hour City Challenge
Kristianstad deltar som en av 16 svenska städer WWF:s nationella och globala tävling Earth Hour City Challenge. I tävlingen utses bland annat Årets Klimatstad i Sverige.

Årets tema är Bridging the gap, dvs. att överbrygga gapet mellan den rådande utvecklingen och målet att den globala uppvärmningen inte får gå över 2°C. Utmaningen innebär att kommunerna delar med sig av åtaganden, åtgärder och mål för det lokala klimatarbetet. En internationell jury väljer först ut nationella vinnare (National Earth Hour Capitals), i Sverige kallad Årets klimatstad. Sedan utnämner juryn en global vinnare, kallad Global Earth Hour Capital.

Food Hackathon ger lösningar till livsmedelsbranschens ekosystem
Vad blir det om man kombinerar de senaste trenderna inom mat med den senaste IT-tekniken?  Det får vi se den 22-24 januari då Krinova Incubator & Science Park för andra året arrangerar Food Hackathon.  Årets tema Food ( r )Evolution sporrar till att upptäcka nya banbrytande lösningar till de utmaningar livsmedelsbranschen ekosystem står inför. Under 48 timmar bjuds programmerare, designers, jurister, lingvister och helt enkelt alla människor med mat som intresse eller yrke till Krinova i Kristianstad. Tillsammans får de chansen att utifrån sin samlade kunskap och erfarenhet utveckla lösningar till livsmedelsbranschens utmaningar.

Food Hackathon är fritt i sin form och bygger helt på de utmaningar som presenteras och som deltagarna väljer att jobba vidare med. Med erfarenheten från fjolårets hackathon så är det troligt att stort fokus kommer att ligga på hur vi äter, slänger, producerar, transporterar och upplever mat. Prissumman som de vinnande teamen får dela på är 50 000 kr.

Läs mer: www.krinova.se och facebook/hack för maten.

Fyrfacksinsamling av förpackningar och tidningar införs i Kristianstad
Renhållningen Kristianstad har som mål att bli bäst i Sverige inom kommunal avfallshantering år 2020. En åtgärd för att förbättra miljö- och klimatarbetet inom avfallshanteringen är införandet av fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl hos villor och fritidshus. Systemet, som kommer att införas etappvis med start under våren 2017, innebär att man har två stycken sopkärl, med fyra fack i varje, på tomten. I facken lägger man pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och restavfall. Dessutom kommer det att finnas en påhängsbehållare för småelektronik, ljuskällor och batterier. Erfarenhet från andra kommuner som har infört fyrfacksinsamling visar också att mängden insamlade förpackningar och tidningar till återvinning ökar och att materialet blir renare.

 

Karlstad


EU-pengar till  hållbart resande
Från Europeiska regionalfonden får Karlstads kommun tillsammans med Värmlandstrafik sammanlagt 18 miljoner för projekt om hållbart resande. Projektet fokuserar på tillväxt genom att skapa bättre möjligheter för hållbart resande inom regionen. Det ska bidra till fler och starkare företag, ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan genom att fler går, cyklar och åker kollektivt. I tider av stora infrastruktursatsningar för ökat hållbart resande bidrar projektet till en nödvändig koldioxidsnål samhällsutveckling med ökad livskvalitet.

- Vi får fler och starkare företag och möjliggör för näringslivets kompetensförsörjning, säger Torbjörn Nilsson, ordförande för miljönämnden i Karlstads kommun.
Projektet pågår 2016 -2018.

Regeringen ger Karlstad 70 miljoner till utveckling av framtidens kollektivtrafik
Karlstads kommun har beviljats 70 miljoner kronor i regeringens satsning på stadsmiljöavtal för att utveckla och testa framtidens kollektivtrafik. Pengarna ska användas till ett snabbusstråk med tillhörande hållplatsområden mellan Karlstad C, Stora Torget och Nobelplan samt bron över E18. Karlstad växer som aldrig förr och 2015 gav stadsbyggnadsnämnden bygglov till över 1000 nya bostäder. - Med det här projektet knyter vi ihop Karlstads tillväxt på ett hållbart sätt, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.
Läs mer här. 

Foto: Karlstad kommun – nytt läge vid Karlstad C

 

Uppsala


Gröna Svanenmärkta möten på Uppsala Konsert & Kongress
Uppsala Konsert & Kongress har gått från att 2011 ha varit den första restaurangen i Uppsala som blev Svanencertifierad till en utökad certifiering som nu även omfattar konferensverksamheten. Detta innebär att UKK lever upp till Svanens tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Några exempel är Svanens krav på energiförbrukning, CO2-utsläpp och vattenförbrukning.

Läs mer.

Uppsala kommun antar vattenprogram
Programmet sträcker sig över åren 2017-2019, vilket betyder att det är första gången som Uppsalas kommunfullmäktige antar ett så långtgående vattenprogram. Vattenprogrammet har tagits fram för att säkerställa Uppsalabornas tillgång på rent vatten framöver. Det innehåller mål och åtgärder för hur stadens vattenområden ska få bättre vattenkvalitet, hur sjöar och åar utvecklas ur rekreationssynpunkt och hur staden klimatsäkrar vattenhanteringen.

Läs mer.

 

Helsingborg 


Helsingborgsexpressen får statlig medfinansiering
Helsingborgs stads satsning på en mer attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik får 98 miljoner kr i statligt stöd inom ramen för stadsmiljöavtal. Helsingborgsexpressen som kommer att sättas i trafik 2019 ska utgöras av spårvägsliknande bussar som delvis ska gå i egna körfält. De nya bussarna kommer att sättas in på Helsingborgs mest trafikerade stadsbusslinje där restiden mellan ändhållplatserna kommer att förkortas med 10 minuter.  Med det statliga stödet följer krav på staden att vidta ytterligare åtgärder som främjar hållbara stadsmiljöer. Helsingborgs motprestation blir satsningar på cykelvägar och förtätning utmed kollektivtrafikstråken.

Läs mer här och här.

Helsingborg antar utmaningen för städer
Helsingborgs stad deltar i Earth Hour City Challenge 2016. Utmaningen ger oss möjlighet att utvärdera och kommunicera vårt klimatarbete. Som en viktig del i Earth Hour City Challenge arbetar elever och lärare på högstadie- och gymnasieklasser i projektet Vår stad 2030 för och om hållbar utveckling. De projektarbeten som väljs ut från varje skola presenteras för tjänstemän och politiker i en utställning i samband med ett rådslag i mars. Resultatet av Vår stad 2030 kan komma att utgöra en del i dialogunderlaget till Stadsplan 2017, en fördjupning av Helsingborgs översiktsplan.

 

Upplands Väsby 


20 000 elever tävlade i Matsalskampen
Matsalskampens syfte är att minska matavfallet och uppmärksamma miljöfrågan i skolorna under Europa minskar avfallet-veckan. Tävlingen arrangeras av kommunens avfallsbolag SÖRAB och förutom Upplands Väsby deltog även skolor från de andra SÖRAB-kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Vallentuna. Fem skolor från Väsby var med i kampen och totalt deltog 57 skolor och 20 000 elever i 2015 års tävling.

Matsalskampen har två deltävlingar och Breddenskolan i Upplands Väsby tog hem första pris i Matsalskampens ena deltävling. Skolan minskade sitt matavfall med hela 82 procent jämfört med innan tävlingens start!
- Det känns väldigt roligt och angeläget att vi tog hem priset i ena tävlingen. Matsalskampen har satt igång tankar och ett stort engagemang hos eleverna och i och med det följer vi vårt uppdrag att ha ett miljöperspektiv i alla skolans ämnen, säger Ebba Wannegård, rektor på Breddenskolan.

 

Lund 


Klart för spårväg i Lund
I december tog kommunfullmäktige i Lund ett igångsättningsbeslut för att bygga en spårväg på linjen Lund C - ESS. Trafikverket har beviljat spårvägsprojektet 298 miljoner kronor via regeringens satsning på stadsmiljöavtal.
Det innebär att byggarbetet kan påbörjas under 2016 och att den planerade trafikstarten är 2019.

Läs mer.


Foto: Metro arkitekter och Lunds kommun
 
Hästar röjer
Tekniska förvaltningen i Lund tar hjälp av hästar för röja och gallra i kommunens parker. Att använda arbetshästar minskar bränsleåtgången och ger mindre skador både på nylagd asfalt och på gräsytor. Dessutom är det ett uppskattat inslag i stadsbilden.

Se nyhetsinslag här.

Solceller på parkeringshustak
Förra veckan invigdes Lunds kommuns parkerings AB (LKP) och Kraftringen hittills största solcellsanläggning på parkeringshuset Dammgården. Taket på parkeringshuset täcks av 1 200 kvadratmeter solceller.

Läs mer.
 

Östersund 


Nytt laddinfrastrukturprojekt
Östersunds kommun har beviljats medel inom Klimatklivet för ett nytt laddinfrastrukturprojekt för elbilar. Det gäller laddstationer på landsbygden, till kommunflottans bilar och till en kombinerad event/besöksparkering.

Expresscykelvägar, väg och järnväg i Funktionella Mittstråket
Tillväxtverket har beviljat medel till Funktionella Mittstråket. Det är ett projekt där offentliga aktörer i Västernorrland och Jämtland samlat små och stora investeringar, på väg och järnväg mellan Sundsvall och Storlien i ett EU-projekt. Projektet omfattar totalt 320 miljoner och syftar till kortare restider, ökat kapacitet för gods och förbättrad trafiksäkerhet. Östersunds kommun bygger inom projektets ram bland annat 6,5 km expresscykelvägar.

Elbusslinje
Östersunds kommun har också av Trafikverket beviljats medel i Stadsmiljöavtalet för laddinfrastruktur till en elbusslinje i Östersund.
 
Flytande biogas
Green Highwayprojektet bjuder in till en informationsdag om biogas och tunga fordon den 4:e februari.
I Skogn, 7 mil från Trondheim, byggs just nu norra Europas största produktionsanläggning för flytande biogas av Biokraft AS. Biogasen kommer att produceras i början på 2017 och tack vare att den är flytande går den att transportera långa sträckor.
 
Fossilfria placeringar
Kommunstyrelsen i Östersunds kommun beslutade den 2015-12-16 att inte längre placera pensionskapital i kol, olja eller gas.

Läs mer.

 

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om lokalt och regionalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 23 februari.
 

Kalendarium

16-17 september
Klimatomställning 2.0 - Göteborg

19 september
Dagens och framtidens hållbara lösningar - Östersund

23 september
Från energiplan till resultat - hur Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen - Piteå

26-27 november
Klimatkommunernas nätverksträff - Östersund

17 mars 2015
Earth Hour City Challenge, konferens och prisutdelning - Stockholm

Fler händelser hittar du i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2016 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp