Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
juni 2012 

Aktuellt


Välkommen, Västerås!
Klimatkommunerna välkomnar sin nyaste medlem, Västerås stad, som bland annat har både en bilpool och en cykelpool för medarbetarna. Kommunen samarbetar också med det lokala näringslivet om anskaffning och införande av elbilar, och ser över laddstolpar och infrastruktur. Sedan våren 2009 finns en transportrådgivare anställd inom Västerås stad. Dennes jobb är att få människor att bryta sina vanebeteenden med att åka bil och istället påverka för mer kollektivåkande och cykling.

Klimatkommunerna uppmanar till att skriva under Biogasuppropet
Ska målet om en fossilfri bilflotta 2030 nås måste en kraftfull satsning på alternativa drivmedel ske och inte minst biogas kommer att ha en stor betydelse. Därför har Klimatkommunerna nu anslutit sig till den växande skara som skriver under Biogasuppropet, och uppmanar regeringen att införa kraftfulla och långsiktiga styrmedel för biogas. Även flera medlemmar i föreningen, exempelvis Skellefteå väljer att skriva på. Klimatkommunerna uppmanar nu alla kommuner, landsting och regioner i Sverige att skriva under Biogasuppropet.  
Läs mer om Biogasuppropet här. Bakom uppropet står Energigas Sverige.

Klarar era bilar nästa miljöbilsdefinition?
www.miljofordon.se kan du numera söka fram vilka fordon som klarar kraven i förslaget till ny miljöbilsdefinition, som presenterades i vårbudgeten. Miljöfordon.se är Sveriges ledande resurs för fakta om miljöklassade personbilar, lätta transportfordon och tunga lastbilar, miljöbränslen samt regler och förmåner för miljöbilar. Webbplatsen drivs av miljöförvaltningen i Stockholm tillsammans med miljöförvaltningen och gatukontoret i Malmö. Data om bilarna uppdateras kontinuerligt av företaget Autonet. 

Läs mer om regeringens förslag till miljöbilsdefinition 2013
Dagsfärsk lista på personbilar som uppfyller regeringsförslaget till ny miljöbilsdefinition
Dagsfärsk lista på  lätta transportbilar som uppfyller regeringsförslaget till ny miljöbilsdefinition

Nya publikationer


Dags att välja framtidens energisystem - Naturskyddsföreningen
Investeringar i vind- och solel, effektivisering av elanvändningen och mer biokraft. Rapporten ”Dags att välja framtidens energisystem” som Naturskyddsföreningen lanserar idag visar att det går att tillgodose Sveriges elbehov 2030 med 100 procent förnybart, och det blir till och med el över att exportera. 
Läs rapporten här 
 
Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck – SEI
Enligt en rapport från Stockholm Environment Institute orsakar svensk konsumtion utsläpp på drygt 14 ton per person, vilket är cirka 90 procent högre än de utsläpp som vanligen rapporteras, skriver Miljörapporten Direkt.
Läs rapporten här

På gång hos medlemmarna


Upplands Väsby 
Utbildning i sparsam körning med simulator
I maj fick kommunens medarbetare och invånare prova på sparsam körning i simulatorer i Väsby Centrum. Utmaningen var att köra sparsamt med så låg bränsleförbrukning som möjligt. 126 godkända körningar genomfördes och ganska många fler icke godkända. De flesta tyckte att det var roligt och att de fick bra tips för sin framtida körning. Det fanns även möjlighet att prata energi och klimat, elcyklar och el- och gasbilar med kommunen. 
Kontaktperson: Jimmy Rudemyr, jimmy.rudemyr@upplandsvasby.se

Fyra nya företag skrev på Klimatavtal Väsby på företagsmässan
Under Upplands Väsbys företagsmässa anslöt sig fyra nya företag till Klimatavtal Väsby. Företagen åtar sig att kartlägga företagets nuvarande energianvändning, upprätta en åtgärdsplan med mål för hur de ska minska sin energianvändning och årligen följa upp och kontrollera effekterna av åtgärderna. Kommunfullmäktige har som mål att 50 företag (jämfört med dagens 28) ska ha tecknat Klimatavtal Väsby senast år 2014.  
Läs mer om Klimatavtal Väsby här

Region Skåne
Biogastema i Almedalen
Under årets Almedalsveckan medverkar Region Skåne som arrangör av seminariet ”Ny miljöteknik ger lärdomar och lösningar för Sverige” där nyttorna med biogas blir belysta från olika håll. Bland annat presenteras en helt ny studie av biogassatsningarnas samhällsekonomiska effekter som Region Skåne låtit ta fram. Efter seminariet blir det biogasdisco med mingel för biogasintresserade och andra där inbjudna politiker spelar sina bästa låtar. 
Seminarium: 2 juli, 15:30 – 17:00
Biogasdisco: 2 juli 17:30 – 18:30 Anmälan
 
Kristianstad
Sista investeringsprogrammet genomfört
 I maj avslutades Kristianstads åttonde och sista investeringsprogram. Tack vare bidragen i programmet minskade Skånemejerier sina CO2- utsläpp med 94 %, 350 småhusägare gick över till fjärrvärme och två stycken metandieselfordon kom ut på marknaden. Uppskattningsvis har det investerats ca 1 miljard kronor i de olika projekten. De projekt som fått mest i bidrag är ombyggnaden av miljonprogramsområdet Österäng, utbyggnad av fjärrvärme och biogas i Kristianstad.
 
Energieffektivsering ger resultat
Kommunens tekniska förvaltning, C4 Teknik, har presenterat resultaten av Energisparprogrammets första och andra etapp. Uppföljningen visar att energibesparingen uppgår till 18 % för etapp ett respektive 17 % för etapp två, vilket är betydligt mer än beräknat. Som exempel kan nämnas att Helgedahlsskolan har minskat värmeförbrukningen med 48 %. Åtgärderna har varit konvertering från direktverkande el till fjärrvärme, ny ventilation, tilläggsisolering av vind och nya styr- och regelsystem.
 
RES- chains – ett South Baltic projekt
Kristianstad är via Krinova deltagare i EU-projektet RES-Chains. Tidigare har utställningsrummet Supervisions utökats och omformats till en biogasutställning invigd nu i våras. För närvarande pågår så kallade Case Studies som utförs av Energikontoret Skåne. I Kristianstad studeras bland annat kraftvärmeverket, biogasanläggningen och solvärme på Österäng.  
Läs mer om projektet här 

Jönköping
Miljöprogram för byggnader
Jönköpings kommun har den 4 juni skickat förslag till Miljöprogram för byggnader på bred remiss. De krav som redovisas i förslaget har koppling till certifieringssystemet Miljöbyggnad.
Vill du veta mer? Kontakta annelie.wiklund@jonkoping.se

Stockholms stad
Miljölastbilar – nytt definitionsförslag
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd föreslår en miljöbilsdefinition för tunga lastbilar. Förslaget lämnas nu vidare för behandling i Stockholms kommunfullmäktige. Genom att själva använda och upphandla miljölastbilar, uppmuntra andra att använda dem och verka pådrivande för en nationell miljölastbilsdefinition och nationella styrmedel vill Stockholms stad bidra till en omställning mot miljöfordon även på lastbilssidan. Exempel på fordon som omfattas är elhybridfordon, metandieselfordon och fordon drivna med fordonsgas, etanol eller DME (diemetyleter).
Läs mer här

Dom ger rätt att bedriva och ta betalt för tillsyn av energianvändning  
Enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen har Stockholms stad rätt att bedriva tillsyn på verksamhetsutövarens arbete med energianvändning och energieffektivisering enligt hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § miljöbalken parallellt med kommunens tillsyn enligt lagen (2006:985) om energideklarationer. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver dock göra ett tillägg i beslutet om tillsynstaxa så att det tydligt framgår att avgiften även tas ut för tillsyn enligt MB kap 2.

Stockholms Läns Landsting 
Första elbilen i Stockholms läns landsting
Den 24 augusti rullar landstingets första elbil ut i trafik. Det är Astrid Lindgrens barnsjukhus som är pionjär. Elbilen kommer att användas inom hemsjukvården av personal som besöker barn för vård i hemmet.
Kontaktperson Anders Nordkvist e-post: anders.nordkvist@karolinska.se


Nästa steg för lägre energiförbrukning
Nu ska energiförbrukningen i landstingets hyrda lokaler kartläggas. Kartläggningen startades eftersom det inte har funnits någon överblick över hur energianvändningen ser ut i de lokaler som landstinget hyr av andra fastighetsägare.
- Målet är en samlad bild över nuläget som kan bli utgångspunkt för hur vi kan energieffektivisera även i de lokaler som vi inte själva äger, säger Johan Böhlin, som är projektledare för arbetet.
Kontaktperson: Johan Böhlin, Miljöavdelningen SLL TMR,
johan.bohlin@sll.se

Malmö 
Sustainability Week i Malmö
Att skapa en hållbar och attraktiv stad är den övergripande ambitionen i Malmös översiktsplan. Under 17-21 september lägger Malmö särskilt fokus på hållbar utveckling, med inte mindre än fem konferenser kring olika aspekter av detta ämne, då omkring 1000 experter från hela Europa samlas i Malmö för Sustainability Week på MalmöMässan. Länk till anmälan på http://www.malmo.se/sustainabilityweek
 
Stadshusets solcellsanläggning invigd
På världsmiljödagen invigdes den 656 kvadratmeter stora solcellsanläggningen som pryder väggar och tak på Malmös stadshus.
Läs mer: http://malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Nyhetsarkiv/Miljo--hallbarhet/6-5-2012-Stadshusets-solcellsanlaggning-invigd.html


Lund 
Växande intresse för solenergi
 I april gjorde representanter från Lunds Kommun, fastighetsbolaget och energikoncernen tillsammans med Skanska och Ikano fastigheter en studieresa till Osnabrück i Tyskland för att lära sig mer om hur man jobbar med solceller. Lund jobbar nu vidare på att hitta en strategi för att öka andelen solenergi.

Arbetet fortsätter efter Planet Lund 
Planet Lund 2012 ligger bakom oss − men egentligen är det nu det börjar, säger hållbarhetsgeneralen Peter Kisch. Fokus ligger nu på att sammanställa och utvärdera värdet och effekterna av festivalen och vad och hur vi bäst tar tillvara och utvecklar innehållet. Planet Lund involverade 118 aktörer med över 200 evenemangstillfällen under två festivalveckor i maj. Allt från ett fåtal besökare till 300 personer deltog i workshops, prova på, filmer, debatter, testa, utbyta idéer med olika målgrupper inom- och utomhus.
Läs mer om Planet Lund 

LundaEko2
Lunds kommun är nu i full gång med att revidera miljöprogrammet, Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko2. Politiker från samtliga nämnder och styrelser har arbetat fram en vision och en policy. Sex arbetsgrupper ska nu ta fram övergripande mål, etappmål och indikatorer inom lika många temaområden, innan november. Parallellt med revideringen av LundaEko har Lund startat upp arbete med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Arbetet med arbetsgrupper och förankring ska vara klart inom ett år.
 
Twin town climate
Lund arrangerar en tredagars klimatkonferens med representanter från Lunds kommun och Greifswald och deras vänorter. På dagordningen står bland annat studiebesök och en workshop om energianvändning i socialt utsatta hushåll. 


Linköping 
Fotoutställning med miljötema visades i Linköping
Under två veckor i maj och juni visades fotoutställningen Hard Rain: Whole Earth? i Linköping. Utställningen, med bilder tagna av den brittiska fotografen Mark Edwards, tar upp de utmaningar som mänskligheten står inför kopplat till klimatförändringen, befolkningsökning och hur vi använder jordens resurser. Under utställningsperioden anordnades en rad aktiviteter i Linköping, exempelvis fladdermussafari, biogasdag och lunchseminarium om globala utmaningar och lokala lösningar inom miljöområdet. Utställningen sågs av flera hundra personer och väckte många tankar hos de många besökarna.

Invigning
Miljöministern invigde en ny anläggning för för utsortering av biologiskt avfall den 11 maj.
Läs mer här

Östersund 

Deltagarrekord i klimatbilsrally i Östersund
 På torsdag går startskottet för årets Zero Rally. Rallyt går från Östersund via Åre till Trondheim och har i år 60 bilar som drivs med el, vätgas, etanol eller biogas. Kändisar som skidåkaren Björn Dählie, motorcykelföraren Annie Seel (känd som ökenprinsessan i Paris Dakar-rallyt) och musikern Timbuktu är med, och åtskilliga bilmärken ställer upp. Det är Green Highway som arrangerar rallyt tillsammans med Norges största miljöorganisation Zero. I Östersund arrangeras också ett eltrafikseminarium med 170 deltagare.

Uppsala 

Solcellsdriven laddstation invigd
Idag invigdes Uppsala kommuns första laddstation som genererar solel till elbilar. Laddstationen är den första i sitt slag och kommer att förse kommunens eltjänstebilar med ren fossilfri el, som dessutom har producerats direkt på plats.  Den solcellsdrivna laddstationen från Solelia Greentech producerar el för upp till cirka 1000 mils körning per år och per bil.
Läs mer här  

Uppsala klimatprotokoll II undertecknat
Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet. Den 8 juni undertecknades Uppsala klimatprotokoll II som sträcker sig från 2012 till 2015. Klimatprotokollets nya och större lag består av 25 medlemmar, som alla vill minska sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser samt bidra till Uppsalas utveckling. De vill samverka med varandra men också bidra till att påverka andra verksamheter och konsumenter i Uppsala.
- Vi vill och ska bli det klimatsmartaste träningscentret i Uppsala. 13,65 procent av Uppsalas invånare tränar hos oss och vi ska få med dem i klimatarbetet, säger Ingrid Hovstadius, verksamhetschef på Friskis & svettis i Uppsala. 
Läs mer här
  
Klimatinvesteringsprogram avslutat
Uppsala kommuns Klimatinvesteringsprogram 2008 – 2012 som omfattade utbyggnad av biogaskammare, prioritering av tidtabellslagda bussar vid trafiksignaler och en kommunikationssatsning med mål att öka kollektivtrafikanvändningen, har avslutats. Utbyggnaden av biogaskammare har resulterat i en ökad produktion av biogas som innebär att cirka 1 616 000 liter dieselbränsle kan ersättas med biogas varje år. Bussprioritering i trafiksignaler kan bespara bussarna cirka 80 sekunder i morgonrusningen, vilket är högre än det ursprungliga målet på 30 sekunder. Av de arbetspendlare som under en månad fick åka kollektivtrafik gratis, åker över 50 % av testresenärerna ett halvår efter testmånaden fortfarande regelbundet med kollektivtrafik.

Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 14 augusti. 

Kalendarium

14-16 juni
Zerorally längs Green Highway     - Sundsvall-Trondheim

21 juni
Källsortera dina resor - Orsa

2 juli
Ny miljöteknik ger lärdomar och lösningar för Sverige
- Almedalen

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2012 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp