Copy
Här kommer Klimatkommunernas nyhetsbrev 
Follow on Twitter Friend of Facebook
Klimatkommunernas nyhetsbrev
juni 2013 

Aktuellt


Förlängt energieffektiviseringsstöd föreslås 
Näringsdepartementet föreslår i en promemoria att förlänga energieffektiviseringsstödet för kommuner och landsting, som en del i Sveriges implementerande av energieffektiviseringsdirektivet. Kommuner och landsting behöver även fortsättningsvis ha en aktuell strategi för energieffektivisering för att få stödet, och Näringsdepartementet menar även att krav bör ställas på inköp av produkter, tjänster och byggnader med hög energiprestanda.
Läs mer (avsnitt 7.4)

Seminarium för Borgmästaravtalskommuner
Europeiska kommuner som skrivit under Borgmästaravtalet har länge väntat på besked om hur den uppföljande inventeringen ska göras. Nu verkar väntan vara över - i slutet av juni släpps mallen för uppföljning och i höst kommer riktlinjerna. Klimatkommunerna bjuder in till ett seminarium den 24/9 i Stockholm, då fokus kommer att ligga på vad som krävs i uppföljningen, och erfarenhetsutbyte om detta och annat kommuner emellan. Håll utkik efter mer info och inbjudan på mailen, och kontakta kansliet@klimatkommunerna.se om du har några frågor.

Nya publikationer


Vad är ett bra cykelgarage?
För att få fram cykelgarage som är anpassade till cyklisterna behov behövs ett grundligt arbete. Malmö stad har därför tagit fram en handbok som riktar sig till cykelplanerare och arkitekter.  
Här hittar du handboken:
Kapitel 1-2
Kapitel 3-4
Kapitel 5-6


På gång hos medlemmarna


Jönköping  
Samordnad varudistribution
Kommunfullmäktige har beslutat att en samordnad varudistribution ska upphandlas 2014 och införas 2015. I samband med detta ska även en förbättrad beställarorganisation införas. Vill du veta mer? Kontakta thomas.roden@jonkoping.se

Kemikaliekonferens och miljöfika
Den 5 juni hölls konferensen " Kemikaliefrågan idag - vad är problemet och vem bär ansvaret?"  Två av världens mest initierade kemikalieforskare talade; Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och Monica Lind, docent i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Den 16 maj berättade Angela Wulff, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet om Havet och klimatet på en miljöfika.

Uppsala  
Examensarbete om Klimatprotokollets åtgärdskartor för bostadsrättsföreningar nominerat till pris
Uppsalastudenten och vikarierande energi- och klimatrådgivare Liselott Dahlström har nominerats till tidningen Byggindustrins pris för bästa examensarbete. Syftet med arbetet var att undersöka hur man kan få bostadsrättsföreningar intresserade av energieffektivisering. Bostadsrättsföreningarna fick en åtgärdskarta som ger god överblick över kostnadseffektiviteten och effekten för olika åtgärder. Åtgärdskartan är sprungen ur Uppsala klimatprotokoll och utvecklad av Riksbyggen, Vattenfall, energi- och klimatrådgivaren och Energikontoret i Mälardalen. Läs mer om nomineringen

Invigning av laddstolpe för elbilar under Solenergihelgen 18-19 maj
Den 18 maj invigdes en ny solcellsdriven laddstolpe för elbilar i centrala Uppsala. Kommunalrådet Stefan Hanna (C) invigde och energi- och klimatrådgivningen finns på plats för att berätta om hur man kan använda solceller i sin vardag. Det bjöds även på eko-fika, provkörning av elbilar och tävlingar för barn. Invigningen var en del av Solenergihelgen – ett samarbete mellan kommunen, Uppsalahem och Uppsala universitet. Söndagen den 19 maj var det aktiviteter och visningar på Ångströmslaboratoriet. Läs mer

1,5 miljoner till färdplan för klimatneutralt Uppsala

Energimyndigheten har beviljat 1,5 miljoner kronor till Uppsala kommun, genom Energikontoret i Mälardalen, för att ta fram en lokal färdplan för klimatneutralitet. Färdplanen kommer att utvecklas som en del av arbetet med Uppsala klimatprotokoll. Utsläppsscenarier beräknas med hjälp av programmet LEAP från Stockholm Environment Institute, och arbetet ska mynna ut i ett referens-, aktörs- och målscenario med åtgärder. Färdplanen utvecklas i flera steg och ska vara klar 2014. Ett par kommuner erbjuds att följa arbetet. Läs mer

Stockholm 
Stockholms solkarta
Nu lanseras Stockholm solkarta, som visar hur mycket solen strålar på stadens alla tak. Kartan ska hjälpa fastighetsägare att bedöma om taken är lämpliga för solceller eller solfångare. När man klickar på en byggnad så får man fram solinstrålningen i kilowattimmar (kWh) på olika delar av takets yta.
 
 – En vanlig uppfattning är att vi har ett solfattigt land, men i själva verket är instrålningen av solenergi över Stockholm på årlig basis lika stor som i Centraleuropa, säger Mika Hakosalo, projektledare vid Energicentrum.
 
Solkartan tagits fram på uppdrag av Energicentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholm, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholm. Läs mer

CleanTruck gav Stockholm ledning på miljölastbilar
I projektet CleanTruck testar en rad företag nya miljölastbilar i sin vanliga verksamhet och mackar för förnybara lastbilsbränslen etableras. Det ger resultat: 2012 ökade miljölastbilarnas marknadsandel i Stockholm dubbelt så fort som i riket som helhet. Men trots det är miljölastbilarna ännu så länge försvinnande få.
-Vi behöver betydligt fler lokala miljölastbilsprojekt runt om i landet och fler styrmedel som gör att åkerier och transportköpare prioriterar miljölastbilarna, kommenterar Gustaf Landahl, avdelningschef på Stockholms miljöförvaltning.
Stockholm antog ihop med Göteborg, en definition för vad som är en miljölastbil, och ser gärna att fler städer ansluter sig till denna, i väntan på en nationell miljölastbilsdefinition med kraftfulla styrmedel. Läs mer

Lokal klimatfärdplan på remiss
Stockholms stads Färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm är nu ute på remiss i staden och hos flera utomstående organisationer, som högskolor och statliga myndigheter. Remissrundan ska vara avslutad den 21 juni och förhoppningen är att synpunkter ska komma in från många olika håll. Läs mer

Helsingborg 
EVAA – konkreta lösningar för energi, vatten, avlopp och avfall
Helsingborgs stad har tillsammans med de kommunala bolagen Nordvästra Skånes Renhållning AB, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp och Öresundskraft tagit fram en teknisk förstudie för att pröva några konkreta lösningar inom just energi, vatten, avlopp och avfall. Förstudien har gjorts med utgångspunkt i omvandlingen av en del av hamnområdet till en attraktiv och energineutral stadsdel, H+.  Arbetet fick stöd från Delegationen för hållbara städer.  Läs mer

Biogas Kom In
Text Helsingborg har senaste åren deltagit i projekt ”Biogas Kom In” och inom ramen för projektet utarbetat en biogasplan. Biogasplanen är nu färdig och finns på kommunens hemsida. För mer information, kontakta Andreas Mårtensson Lamppa (042-104947).

Minskad energianvändning i lokaler
Helsingborg arbetar kontinuerligt med utbildning och information riktat mot brukare av kommunala lokaler för att minska deras energianvändning. Under våren 2013 har tio skolor fått besök av den energieffektiviseringsansvarige, och vaktmästare, vårdpersonal och andra målgrupper har fått gå energiutbildningar. För Kärnfastigheters bestånd har energianvändningen minskat med totalt 18 procent under perioden 2005-2012 och med 37 procent under perioden 1998-2012. För mer information, kontakta Andreas Mårtensson Lamppa (042-104947).

Elbilsrally
Den 1-2 juni gick den tredje upplagan av Oresund Electric Car Rally av stapeln. Kampen om att köra energisnålast och med bäst precision blev stenhård: hela 60 bilar startade. Bland förarna fanns exempelvis Miljöpartiets Åsa Romson, som körde tillsammans med rallydrottningen Tina Thörner. Rallyt runt Öresund går via Helsingborg, där bilarna laddas under ett nattstopp och kilowattimmeförbrukningen mäts. OECR arrangeras av EU-projektet E-mission, för att främja elbilsanvändning och energieffektiv körning i Öresundsområdet. Läs mer

Växjö 
Klimatsmart tennisarena vinnare i arkitekttävling
Tävlingen Svenska Arkitekturpriset för passivhus 2013 är avgjord. Bland pristagarna finns goda exempel på att man kan kombinera energieffektiv byggnation med bra arkitektur. Vinnaren av första priset och prissumman på 10 000 SEK blev Kent Pedersen Arkitektfirma ApS i danska Hellerup för passivhustennishallen Södra Climate Arena i Växjö. Läs mer

Ny klimatanpassningsplan
I slutet av april antogs en klimatanpassningsplan i Växjö. Klimatanpassningsplanen, som togs fram med hjälp av EU-stöd från Interreg IVc, innehåller fyra huvudsakliga områden; Tekniska försörjningssystem & infrastruktur, Bebyggelse & byggnader, Naturmiljö, areella näringar & turism, och Människors hälsa. Läs mer

Göteborg


Renova testar förnybar diesel i sopbilarna
Det kommunala återvinningsföretaget Renova gör nu tillsammans med DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test av OKQ8:s nya syntetiska bränsle Diesel BioMax, som framställs av förnybara råvaror. Bränslet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter med upp till 90 % minskning av CO2-utsläppen.
- Att vara testpilot för nya lösningar är en viktig del av vårt eget utvecklingsarbete med målsättningen att nå en fossilfri flotta redan år 2015, säger Viktoria Edvardsson, miljö- och kvalitetschef på Renova. Läs mer


 

Inspirationsfilm från PRINCIP
EU-projektet PRINCIP har samlat goda exempel på energirenovering av byggnader, transporter och små- och medelstora företag i en inspirationskatalog i wikipedia-format.  Förutom inspirationskatalogen finns filmer som visar ett urval av fem goda exempel från Danmark och fem från Sverige.
Länk till katalogen
Länk till filmerna


Närodlad tomat inte alltid den grönaste
Kan en spanskodlad, transporterad tomat vara ett bättre alternativ ur klimatsynpunkt än en svensk tomat? Svaret är ja. I vissa fall kan transporter bidra till att minska koldioxidutsläppen. Det visar en ny studie från SIK, framtagen på uppdrag av Göteborgs Hamn. Läs mer

Örebro
Ny biogasstrategi antagen
Örebro siktar på att bli en fossilfri kommun senast 2050, och kommunens nya biogasstrategi ska bidra till att uppnå målen i klimatplanen. Strategin ringar in vad som är kommunens roll och innehåller sju mål och ett antal prioriterade åtgärder inom produktion, distribution och konsumtion. Det handlar bland annat om att bygga fler tankställen, att säkra tillgång till gas lokalt och att få in fler aktörer genom att göra gasnätet operatörsoberoende 2020. Läs mer

Örebro köper in sig i Karlskoga biogas
Som en del av den nya biogasstrategin kommer Örebro kommun att köpa in sig som delägare i Karlskoga Biogas AB. Produktionen i anläggningen kommer igång redan hösten 2013 och innebär att örebroarnas komposterbara avfall, som idag körs till Linköping, istället blir till biogas i Karlskoga. En viktig anledning till delägarskapet är att säkra tillgången till fordonsgas lokalt. Karlskoga och Örebro kommuner är överens om att i framtiden pröva möjligheten att bereda plats för fler delägare i bolaget. Läs mer

Tre nya huvudcykelstråk
Tre nya huvudcykelstråk öppnades i Örebro 5 juni. Huvudcykelstråken är en del av kommunens satsning för att öka cyklandet i staden. De två första invigdes våren 2012. Huvudcykelstråken riktar sig i första hand till vuxna cyklister. Tanken är att de ska underlätta för den som vill arbetspendla med cykel. Kommunen planerar att bygga ytterligare tio huvudcykelstråk fram till 2020. Läs mer

Internationella gäster studerade cykling i Örebro
I slutet av maj besökte cykelplanerare från flera europeiska länder Örebro för att delta i en tvådagars workshop. Workshopen var en del av projektet CHAMP www.champ-cycling.eu, ett EU-finansierat samarbete mellan sju städer från olika delar av Europa för att utveckla cyklandet. Ett genomgående tema i CHAMP är att lära av varandra och arbeta systematiskt för att bli en ännu bättre cykelstad. Läs mer

Lidköping

Energisatsningar i Lidköping
Lidköpings kommun ska se över sina fastigheter för att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi. Kommunen har tre stora satsningar på gång; det så kallade Totalprojektet, certifiering till Miljöbyggnad silver samt satsning på solenergi. Läs mer

Karlstad


Karlstadsbuss byter till biogas
Drygt 50 000 karlstadsbor reser varje månad med Karlstadsbuss. Från den 1 juli åker de med biogasbussar. Över en natt byter vi från diesel till biogas. De nya bussarna är också större med fler sittplatser och fullspäckade med ny teknik som tv-skärmar och fritt internet.  Sedan 2005 har resandet med Karlstadsbuss ökat med 60 procent. Läs mer

Treårigt EU-projekt minskade bilåkningen till skolorna
I EU-projekt SMILES – Gå och cykla till skolan, minskade bilåkandet i genomsnitt med 17 procent för de nio deltagande skolorna samtidigt som antalet gående och cyklande till och från skolan ökade. Cirka 900 elever med föräldrar samt personal fick under tre år lära sig mer om trafiksäkerhet, renare miljö och bättre hälsa. Förutom Karlstad deltog fyra andra städer i England, Irland och Spanien. Läs mer

Upplands Väsby


Utbildning i eco-driving för kommunanställda
Som ett led i kommunens energieffektiviseringsarbete hölls i maj en utbildning i eco-driving. Den primära målgruppen var anställda inom de kommunala bostadsbolagen. På utbildningen användes Eco2Trainer, ett datorbaserat träningsverktyg för att öva sparsam körning. Totalt deltog 29 personer på utbildningen.

Medarbetare fick testa elbil och elcyklar på lunchen
Under tre tillfällen gavs anställda möjlighet att prova kommunens elbil och elcyklar. Elbilen finns i kommunens bilpool och cyklarna finns i cykelpoolen. Förhoppningen är att fler ska se nyttan och nöjet med att använda dessa fordon för kortare tjänsteresor. Så här säger en av de som provat:
- Det var jättekul, och annorlunda. Jag kommer absolut att boka elbilen när jag ska ut och köra.

På jakt efter energitjuvar i kommunens skolor
Kommunen har genomfört energironder på flera skolor i Upplands Väsby för att leta energitjuvar. Arbetet fortsätter nu med ett nytt skolområde och jakten fortsätter för att hjälpa skolorna att minska sin energiförbrukning. Energironderna är ett led i kommunens arbete med att uppfylla det årliga energimålet; att minska energianvändningen med 3 % årligen. Läs mer

 


Har du nyhetstips? Skicka dem gärna till kansliet@klimatkommunerna.se !
Följ Klimatkommunerna på Twitter och Facebook för senaste nytt om kommunalt klimatarbete! Nästa nyhetsbrev kommer ut 20 augusti

Kalendarium

24 juni
Covenant of Mayors Ceremony 2013 - Bryssel

Fler händelser hittar du alltid i Klimatkommunernas kalendarium
 


 

Copyright © 2013 Klimatkommunerna, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp