Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief juni 2022
 
Van de redactie
De lente is al lang en breed begonnen. Over het water glijden eendekuikens, mensen en bootjes betrekkelijk vreedzaam langs elkaar heen. Zo net voor de zomer hebben we voor jullie een volle en tikkie taaie nieuwsbrief - iets om op te kauwen zullen we maar zeggen. Na de zomervakantie zijn we terug met de aankondiging van de WBK buurtborrel, inclusief vraag-maar-raak loket. Hier kun je terecht bij onze waterwoon-experts met al je vragen en zorgen. Maar eerst: zomer(vakantie)!
 

Rechtzaak tegen Precario verhoging
Woonbootvereniging Amsterdam (WVA) heeft enige tijd geleden een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente over de precario verhoging. Het WBK geloofde om verschillende redenen niet in het bewandelen van deze weg en heeft dat meermaals aangegeven bij het bestuur van het WVA (Zie ook onze eerdere berichtgeving hierover via deze link: linken naar site). Zoals te verwachten was heeft de rechter de WVA eis afgewezen om de precario te herzien. In een Parool artikeltje laat Sander Rutten weten nu bij de formerende partijen voor een nieuw B&W in Amsterdam aan te dringen op huur of erfpacht contracten.
Dit is niet verstandig om te doen, want daarvoor moet de waarde van de ligplaats bepaald worden. Dat wordt gedaan door taxateurs, die bij de huidige overspannen woningmarkt in Amsterdam een grondwaarde gaan bepalen, waarnaar dan een tarief wordt vastgesteld. In Amsterdam worden nu alleen nog ligplaatsen in erfpacht uitgegeven. De waarde bij Sluishuis in IJburg is € 350.000. Daarbij is het weer een gok hoe dit wordt omgezet in een vierkante meter prijs. Bij verkoop en bij inschrijving worden al hogere bedragen genoteerd. Stel dat de € 350.000 voor 100 jaar afgesloten hebt, dan moet je per jaar minimaal € 3.500 op gaan hoesten, in de praktijk meer omdat je voor dat bedrag of geld hebt geleend, of de iets hogere canon moet betalen.
Het is overigens in de vastgoedwereld gebruikelijk dat een grondprijs in 16 tot 17 jaar terug verdiend moet worden; 7% dus. Die grondwaarde bepaling roepen bootbewoners zo zelf over zich af. Met dank aan de veelverdieners van het WVA.
Lees hier de brandbrief die het WBK stuurde aan Woonbotenvereniging Amsterdam:

 

Huurbescherming
Er is bij de Tweede Kamer een wet ingediend die meer zekerheid moet verschaffen voor het huren van ligplaatsen wat betreft de prijs en opzegging. Dit is nog een uitvloeisel van de acties ruim tien jaar geleden tegen de huurverhogingen door destijds Domeinen. Het gaat in dit wetsvoorstel uitsluitend om gehuurde ligplaatsen. Het huren van de woonboot zelf of een deel daarvan, valt hier helemaal buiten.
De ligplaatshuur wordt gelijkgetrokken met huur in de vrije sector. Voor huurprijsverhoging geldt de komende 2 jaar na hetzelfde maximum. Ook de huuropzegging van de ligplaats wordt hetzelfde als voor een woning.
De Tweede Kamer heeft deze wet inmiddels aangenomen. Eind maart 2022 stond dit onderwerp op de agenda bij de Eerste Kamer. Daarna moet nog een koninklijk besluit volgen voor de inwerkingtreding. Pas twee jaar later zijn verhuurders aan deze wet gebonden.
 
Kade herstel
Om de verzwakte kades te kunnen herstellen moeten 1700 woonboten - voornamelijk in Centrum en West - tijdelijk voor een jaar of twee verplaatst worden. Het kan wel 10 jaar of langer gaan duren voordat dit hele project is afgerond. Eind 2021 waren er nog maar 20 wissel locaties beschikbaar. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar tijdelijke ligplaatsen in de naaste omgeving van de huidige ligplaats om geen sociale verbanden te doorbreken. Zo kunnen buurtgebonden activiteiten en het schoolbezoek gewoon doorgaan. Ooit zal er een piek in de verplaatsingen gaan komen waarbij 141 woonboten tegelijk naar een andere tijdelijke ligplaats moeten verkassen.
Voor deze tijdelijke verplaatsingen is er een uitgebreid protocol opgesteld waarin de rechten en plichten zijn beschreven van zowel bootbewoners als van de gemeente. Dit is afgeleid van het Beverprotocol, dat afgelopen jaren gebruikt is bij noodzakelijke opheffing en vervangen van ligplaatsen. In de loop van 2021 is dit nieuwe protocol voorgelegd aan de woonbootorganisaties in het Amsterdams klankbordoverleg voor de gemeente. De belangen van bootbewoners lijken redelijk goed gewaarborgd. Alle woonbootbelangenorganisaties in de gemeentelijke klankbordgroep zijn akkoord gegaan. Nu gaat het erom dat ook de projectleiding zich in de uitvoering houdt aan de uitgangspunten. Op 15 maart 2022 heeft de gemeenteraad dit protocol vastgesteld. Evenals een hiervan afgeleid protocol voor eventueel noodzakelijke definitieve verplaatsingen.
 

(On)roerend
Nu dachten we een paar jaar geleden af te zijn van juridische hoogstandjes wanneer een woonboot roerend of onroerend goed zou zijn. Helaas, we hadden het mis. In de Rotterdamse Nassauhaven zijn watervilla’s gelegd, die als onroerend staan geregistreerd. Iets dergelijks gaat ook gebeuren op de Lentse Plas tegenover Nijmegen.
Er zitten voor- en nadelen aan dit verschil. Bijvoorbeeld bij de koop van onroerend goed:
 • moet 8% overdrachtsbelasting betaald worden en bij roerend goed niets;
 • kan je beroep doen op de Nationale Hypotheek garantie, bij roerend niet.
Bij huur van onroerend goed heb je:
 • huurbescherming, bij roerend niet;
 • de mogelijkheid van huurtoeslag, bij roerend niet.
 
Nog wat verrassingen die voor water wonen anders liggen dan op de kant. Goed om te onthouden als bootbewoner:
 1. Een woonboot is roerend goed en kan daarom niet onteigend worden. Maar op grond van de VOB (verordening op binnenwater) kan wel de ligplaats opgeheven worden.
 2. De welstandscommissie kan zich uitspreken over het uiterlijk van een woonboot. Laat het er bij verbouwing of nieuwbouw dus niet op aan komen, maar zorg van begin af aan in gesprek te gaan en te blijven.
 3. Het kan zijn dat Welstand een ontwerp goedkeurt, maar altijd gaan de maten zoals in het bestemmingsplan bepaald - in 2023 de omgevingswet met visies - daar overheen.
 4. Ook al krijg je voor je woonboot een Wabo vergunning, nog altijd kan in Amsterdam een ligplaatsvergunning geweigerd worden op grond van de VOB.
  
Hoog water, laag water
31 maart 2022 woei er een aanhoudende storm 9 tot 10 uit het Noordoosten. Door stuwing vanaf Enkhuizen steeg het water in het Buiten IJ tot zo’n 80 cm boven winterpeil. Paniek bij ark bewoners die pas zijn komen wonen, of de ark weg zou drijven. Dat gebeurde gelukkig niet. Rijkswaterstaat bellen helpt in zon geval ook niet. Er kan nergens een stop worden uit getrokken.
Dit geeft wel aan dat op het Buiten IJ woonboten zo vastgelegd moeten worden dat waterstand verhoging met 80 cm mogelijk moet zijn. Afwaaien met 1.50 cm komt ook voor bij Zuidwest 11. Arken vallen dan meestal droog en scheef. Woonschepen direct aan de steigers kunnen het best touwtjes zetten naar voren en naar achter van 8 tot 10 meter vanaf de bolder. Dan breken er geen touwen bij afwijkende waterstand. Het derde of tweede schip op rij kan dan draden dwars zetten om te voorkomen dat de boel afwaait.


Bezwaarprocedures
De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de een paar jaar geleden ingekorte bezwaarprocedure. Die beperking blijkt nu in strijd verklaard te zijn met de Europese regels. Nieuwe bezwaren op grond van milieu en anderszins kunnen wel degelijk nog in later stadium worden ingediend. Ook niet direct belanghebbenden mogen in beroep gaan, mits hun bezwaar in het voortraject al is kenbaar gemaakt. En belanghebbenden mogen wel degelijk naar de rechter stappen, zelfs als zij bij eerdere inspraakrondes nog geen bezwaren hebben geuit. Dat kan voor overheden een chaos worden na invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2022 of 2023.
 
Windmolens
Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State bepaald dat er voor plaatsing van windmolenparken altijd een MER (milieueffecten rapportage) nodig is. Dit naar aanleiding van kwesties in Houten en Oss.
Maar pas op! Deze uitspraak heeft de beperking dat de 30 regio’s of gemeenten zelf de minimumeisen mogen vaststellen voor zo’n MER. Onthoud dat ten behoeve van een bezwaarprocedure het verschil tussen een toegelaten geluidsbelasting van 45 dB of van 47 dB nog altijd 200 meter bedraagt.
  
Metrostation Sixhaven
Al ettelijke jaren zijn de bootbewoners van Sixhaven en Willem III beziggehouden met steeds weer andere plannen met, op of naast hun ligplaatsen. Voor samenspraak met bewoners hadden de diverse projectleiders nooit veel aandacht. Maar nu zit de Gemeente met begrotingstekorten, dus zijn de fietsbrug ten Noorden van de sluis en de aanschaf van twee grotere ponten toch voldoende om de bereikbaarheid voor fietsverkeer tussen de stad en Noord te verlichten. Hiermee is er een voorlopig einde aan alle grootse plannenmakerij. De laatste werkelijkheid is dat het Sixhaven gebied groen wordt. In ieder geval de eerste vijf jaar.

 
Varende woonschepen
Rabobank is in Nederland verreweg de grootste actieve hypotheeknemer voor woonboten. Maar nadat de Scheepshypotheekbank is verkocht begrijpen ze daar niets van varende woonschepen. Met een hypotheek op het schip mag er van de Rabobank niet meer gevaren worden. Bang dat het schip naar het buitenland verdwijnt. Ondanks een kadaster inschrijving, ondanks een lopende verzekering.
Om te mogen varen moeten woonschepen boven de 20 meter lengte of een waterverplaatsing van 100 m³ sinds begin 2019 gekeurd zijn voor een Europees CBB binnenvaart certificaat of een CvO voor de (Duitse) Rijn. Een beroep op de overgangsregeling is niet meer mogelijk. Wie nu een woonschip boven deze maten varend wil maken, moet aan nieuwbouw eisen voldoen. Of een beroepsschip met een nog geldige keuring kopen.
Met de ‘wet verduidelijking voorschriften woonboten’ (Wvvw) van begin 2018 behoren alle woonboten voortaan tot de gebouwde omgeving. Met uitzondering van varende woonschepen, deze zouden daarmee niet omgevingsvergunningsplichtig zijn. Na een gerechtelijke uitspraak zijn varende woonschepen toch weer wel een gebouw, maar genieten ze enkele uitzonderingen op het bouwbesluit. Maar let op: daarmee heb je nog lang geen ligplaatsvergunning!
Volgens Amsterdam vallen varende woonschepen onder de Woningwet. Interessant is wat nu eigenlijk een varend woonschip is. Want dat staat niet omschreven en daar is ook geen jurisprudentie over. Dus kan een zeilschip of sleepschip - zonder ooit gemotoriseerd te zijn geweest - als varend schip worden opgevoerd.
 
Update nulmeting
In de nasleep van het centraliseren van het woonbotenbeleid na het ontmantelen van de stadsdelen, zijn alle 2900 woonboten in Amsterdam bezocht. Doel van deze nulmeting is de vergunning en de werkelijkheid met elkaar in overeenstemming te brengen. Handhaving in Nieuw West en Zuid is inmiddels rond. Noord en Centrum zijn in 2022 aan de beurt. Het gaat vooral om handhaving op de ernstigste overtredingen zoals woonboten die gevaar voor de bewoners en hun buren opleveren. Voor meer informatie zie ook:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woonboten/nulmeting-woonboten of
Aanpak Nulmeting en Handhavingsstrategie Woonboten

Ervaart u problemen met de gemeente vanwege deze nulmeting of heeft u vragen? Mogelijk kan het WBK helpen. Mail naar: wbkamsterdamnoord@gmail.com
 
Zijkanaal i swim
Het zwemseizoen is weer begonnen. En zet het maar alvast in je agenda: op zondag 4 september is de Zijkanaal i swim. Onze eigen cityswim over bijna de hele lengte van het kanaal. Met koffie en taart vooraf en BBQ toe. Wij zijn alvast in training!
 • Verzamelen bij de steigers: 14.00 uur
 • Start swim: 15.00
 • BBQ vanaf 16.00 uur

  
Tot slot
In de laatste nieuwsbrief d.d. 22-3-2022 was een stukje gewijd aan het niet zomaar tekenen van een contract van/bij de gemeente.  Gebleken is dat er enige onduidelijkheid was over welke contracten dat precies zou gaan. Het gaat hier om de contracten betreffende de tuinen.
 
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
Nadere info volgt
Uw drijvende woning goed en betaalbaar verzekeren?
www.drijvendewoningverzekering.nl of bel 072-5408490
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.abcwaterwoningen.nl
Tevens aan- en verkoopbegeleiding. Geen courtage maar vaste lage tarieven
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs

www.cafa.nl
www.Scheepswerfstellamaris.nl
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032KK Amsterdam
tel: 020-6362508

De ark van de dromen bouwen?
Spruyt geeft je de vrijheid.
www.spruytwaterwoningen.nl

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033VL Amsterdam
tel: 020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

 

Riooltechniek
Onderhoud aan uw riool/pomp installatie
www.vanvelzenrioolservice.nl

Copyright © 2022 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp