Copy
E-mail brief met het laatste nieuws voor alle woonbootbewoners in Amsterdam Noord 
WBK nieuwsbrief december 2018
 
Van de redactie
2018 een jaar waar veel en niet veel is gebeurd. Na jaren is het Paard van Noord bij Zijkanaal I in ere hersteld, is er een brug over het Zijkanaal I bijgekomen voor de voetgangers en fietsers, zijn er discussies over de inrichting van de Sixhaven alsmede Buiksloterbreek en blijven er diverse discussies over bijvoorbeeld precario en de hoogte van de kosten voor pleziervaartbootjes die door de Amsterdamse grachten willen varen. In 2019 zullen wij scherp met elkaar moeten blijven op al hetgeen de gemeente centraal wil en gaat beslissen. Daar is ieders hulp van harte welkom bij. Vanuit het WBK bestuur en redactie willen wij iedereen veel gezondheid en succes wensen.
 


Woonbotenbeleid
In maart 2018 zijn de stadsdelen opgeheven en gaat het woonbotenbeleid centraal aangestuurd worden. Met een aantal andere actieve woonbootorganisaties in Amsterdam heeft het WBK een klankbordgroep gevormd die met de gemeente het gesprek is aangegaan over beleid en uitvoering van alle zaken die het wonen op het water aangaan. Onderstaand een overzicht van uit te voeren beleid en voorgenomen regelgeving van de gemeente Amsterdam op dit moment.
 
Huisvestigingsverordening 2020
De gemeente heeft het voornemen om woonboten in 2020 onder de Huisvestingsverordening te brengen. In de loop van 2019 komt dat voorstel in de inspraak. Bedoeld om verdere woningonttrekking te voorkomen, daaronder uitbreiding van de permanente hotel exploitatie zoals nu van 30 tot 40 woonboten in de binnenstad. Tijdens de vergadering op 15 januari 2019 staat onder andere wat we hier verder van gaan vinden staat ter discussie.
Lees hier meer
 
Nota varen deel I
Voor inspraak vrijgegeven is een nota over het recreatief en bedrijfsmatig varen op Amsterdams water, uitgezonderd de doorgaande routes. Te vinden op de gemeentelijke site als: nota_varen_deel_1_toegankelijk.
Lees hier meer
 
Omgevingsplan
Ter vervanging van de Wabo procedures en bestemmingsplannen, zou er in 2022 een omgevingsplan van kracht moeten zijn. In afwachting daarvan blijft voor woonboten in Amsterdam tot minstens 2022 de al verleende ligplaatsvergunning bepalend, onafhankelijk van de Wabo. Zo kan het tot die tijd dus voorkomen dat er hoewel een Wabo vergunning is toegekend, er vanuit nautische overwegingen toch geen ligplaatsvergunning wordt verleend!
 
Paraplubestemmingsplan
Het gemeentelijk paraplubestemmingsplan drijvende bouwwerken was bedoeld om uitsluitend een juridische aanpassing te construeren op de wet ter verduidelijking van de voorschriften voor woonboten, zoals die begin 2018 van kracht is geworden. Door een lawine aan zienswijzen, gebleken omissies en een wisseling van projectleider, is de beantwoording pas in de loop van 2019 te verwachten.
 


Nulmeting
In heel veel gevallen kwamen bij de nulmeting de afmetingen van woonboten niet overeen met de registratie bij de stadsdelen. Het gemeentelijk beleid is dat de afwijkingen worden aangepast in de ligplaatsvergunning.
Bij de aanpak van de grootste problemen, zoals waar de nulmeting geweigerd is, het ontbreken van een ligplaatsvergunning, ontbreken van dossiers en bij welzijnsexcessen, wordt altijd eerst de eigenaar verzocht om de situatie aan te passen om legalisering mogelijk te maken. Pas als dat niets oplevert komt er een aanschrijving. Ook hier: de verleende vergunning blijft leidend.
Opvragen van het rapport nulmeting van de eigen woonboot is altijd mogelijk.
 
Tuintjes
De gemeente blijft op het standpunt staan dat er geen enkel recht bestaat op het gebruik van grond van de gemeente. Ook al wordt dat al 20 jaar of meer gedoogd, altijd behoudt de gemeente zich het recht voor de grond op te eisen voor eigen –dus ander- gebruik. Door bewoners aangespannen -en verloren- rechtszaken hebben de gemeente hierin alleen maar gesterkt. Om zich juridisch in te dekken heeft het vastgoedbedrijf in veel gevallen de grond al op voorhand opgeëist.
 
Precario
Voor 2019 blijft het precario tarief voor woonboten op € 6,69 per m² gehandhaafd. Maar het plan om de grondslag voor de precario te wijzigen is niet ingetrokken.
 
Javabrug
Rijkswaterstaat heeft alle zes gemeentelijke ontwerpen voor de Javabrug afgekeurd op grond van nautische bezwaren: te weinig wachtruimte bij gesloten brug, zeker aan de westkant, en de doorvaartbreedte van het beweegbaar deel is te smal. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is zondermeer niet enthousiast en zal niet bijdragen aan de kosten. Provincie Noord-Holland, het havenbedrijf Amsterdam, de ondernemersvereniging Amsterdam en uiteraard de passagiersterminal PTA, zijn allemaal tegen.
 
Wethouder Udo Kock heeft begin december 2018 op het Havendiner verklaard dat de projecten Javabrug, woningbouw Haven-Stad in de Vlothaven, Coenhaven en op het NDSM terrein en de verplaatsing van de PTA opnieuw worden bekeken. De gemeente heeft inmiddels bedacht dat het beter is om samen met Rijkswaterstaat te bekijken hoe, waar en wat voor oeververbinding over dit hoofdscheepvaartwater te ontwerpen.


Sixhaven
Wat betreft eventuele verplaatsing van de 20 woonboten in de Sixhaven / Willem III sluis is er op het niveau van de centrale stad niets in voorbereiding. En daarmee kan het allemaal nog jarenlang voortslepen.

Johan van Hasseltkanaal
Na een traject van ongeveer 10 jaar zijn op zaterdag 15 december 2018 de eerste woningen geplaatst van de eerste drijvende woonwijk in Nederland met een eigen energievoorziening in het Johan van Hasseltkanaal. De overige woonarken zullen in twee fasen in 2019 worden geplaatst. De wijk zal ruimte bieden aan 46 huishoudens met meer dan 100 bewoners en één collectieve gebruikersplek, op 30 waterkavels.
Alle nieuwe bewoners heten wij uiteraard van harte welkom.  
Klik hier voor het filmpje van de plaatsing van de nieuwe woonarken.
 
Paard van Noord eindelijk op z’n poten
Na vijf jaar actie en lobbyen is deze herfst de kraan in de bocht van zijkanaal i opgeknapt en op een nieuwe plek neergezet. En dat werd groots en meeslepend gevierd. Met een bruisend buurtfeest, muziek, dans, circus, cocktails, taart en paëlla. De openingshandeling was een dans- en vuuract en daarna werd de kraan feestelijk verlicht. 


Klaprozenweg Noordoost
Bewonersinitiatief De Groene Draak gaat onverminderd voort met het in goede banen proberen te leiden van de plannen rondom Klaprozenweg Noordoost. De bewoners van de Buiksloterbreek (huizen) en Zijkanaal I hebben een bewonersvisie gemaakt met behulp van een stedebouwkundige.
 
De bewonersvisie kunt u hier nalezen

Het dagelijks bestuur (DB) van stadsdeel Amsterdam Noord heeft opnieuw opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de oever van Zijkanaal I meer openbaar gemaakt kan worden. Leden van het bewonersinitiatief schreven een brandbrief naar het DB. Klik hier om de brief te lezen.
 
Heeft u vragen of wilt u inspreken? Neem dan contact op met bewonersinitiatief De Groene Draak:
Email: info@buiksloterdijkpark.nl
Facebook: www.facebook.com/buiksloterdijkpark
www.buiksloterdijkpark.nl

Werk in uitvoering
In deze rubriek benoemen wij de ons betreffende projecten die de gemeente in gang wil zetten of die reeds ten uitvoer worden gebracht. Momenteel zijn er zoveel plannen en worden gemeentelijke projecten uitgevoerd dat het soms enigszins onoverzichtelijk wordt. Heb je vragen over een bouwproject? Dan is het handig om de juiste nummers bij de hand te hebben. Alle relevante contactinformatie op een rij in deze nieuwe rubriek
 
Project Buiksloterbreek:
Betty Bijl (projectleider) b.bijl@amsterdam.nl  Telefoon 020 252 9870
https://www.amsterdam.nl/projecten/bannezuid/deelprojecten/verbetering/
 
Project Sixhaven:
Projectmanager ‘sprong over het ij’ Maurits de Hoog is vervangen door Dilia Schouten: sixhaven@amsterdam.nl
Projectsecretaris ‘Sprong over het ij’ Joost Molenaar: joost.molenaar@amsterdam.nl
 
Fiets- en voetgangersbrug over Noordhollandsch Kanaal
Als maatregel 1 van ‘Sprong over het IJ’ wil de gemeente een brug bouwen over het kanaal 150 meter ten noorden van de Willem-I sluis aan de Buiksloterweg. Dat de brug er komt is definitief, alleen de vorm en de aanrijhoogte zijn nog onderwerp van discussie. In het laatste kwartaal van 2018 wordt het ontwerp behandeld door college B&W en gemeenteraad. Bewoners en geïnteresseerden worden geïnformeerd over mogelijkheden inspraakmomenten.

https://www.amsterdam.nl/projecten/brug-nhk/
Omgevingsmanager Kees Kaptein, 06 2909 8286, k.kaptein@amsterdam.nl

Project nieuwbouw (zelfbouw) Appelweg kruising Oostzanerdijk
Nieuwbouw aan de Appelweg is voorlopig uitgesteld. Er is een nieuwe projectmanager: mevrouw Renee Engels (contactgegevens zijn nog onbekend)
 
Project Bongerdverbinding
Over de Bongerdverbinding is inmiddels bekend dat uit de verkeersstudie in geheel Noord is beoordeeld dat deze verbinding nut kan hebben voor een verbeterde aan- en afvoer van verkeer in noord-zuid richting. Er wordt op dit moment een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor gemaakt. Dat betekent dat er wordt gekeken of een verbinding wenselijk is en welke verbinding op welke plek dan het meest haalbare is. Resultaat van de analyse wordt pas einde van dit jaar verwacht.Contactpersoon: Sander Visser, 06 22522986, sander.visser@amsterdam.nl

Bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost
Klaprozenweg Noordoost is nu nog een bedrijventerrein. De gemeente onderzoekt of dit gebied kan veranderen in een prettige woon- en werkbuurt.Dit gebied kan de Noordelijke IJ-oever verbinden met oud-Noord. De Klaprozenweg zou een aantrekkelijke stadsstraat kunnen worden met winkels en voorzieningen in de plint. De gemeente wil ook graag de kwaliteit van het groen verbeteren en de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk versterken. 
 
En tot slot een handige site voor alle Amsterdamse bouwprojecten per stadsdeel:
https://www.amsterdam.nl/projecten/overzicht/
of voor de bekendmakingen en kennisgevingen:
https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/
Contact informatie

Handige telefoonnummers

WBK-vergadering:
15 januari 2019
Clubhuis Thalassa
Papaverweg 24

Polhuis financiele diensten

Tevens aan- en verkoopbegeleiding
geen courtage, maar vaste lage tarieven
www.polhuisfd.nl
drijvende woning verzekering
ABC Arkenbouw
Droomt u er ook van uw eigen ark te bouwen?
www.arkenbouw.nl
Polhuis financiele diensten
Appelweg 24 B
1033 AT  Amsterdam
tel: 020-6368249

 
Makelaardij Wirtz-Visser
Onmisbaar bij de aan-en verkoop van woonboten
www.wirtz-visser.nl
Beekhoven bikes
500m2 Fietsplezier voor jong en oud
Vanaf nu op Draaierweg 16
www.beekhovenbikes.nl
AWN makelaar
Bemiddeling bij aan- en verkoop, financieringen, taxatie en bouwbegeleiding
www.awn.nl
Capaan & Falkeisen
Scheepsmakelaardij
Taxaties, maritiem advies, makelaardij
Beëdigd taxateurs
www.cafa.nl
Scheepswerf Stella Maris
W.F. Breurken
Klaprozenweg 69
1032 KK Amsterdam
tel: 020-6362508
Rijschool van Gulik
Voor al uw rijbewijzen
Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
020-6314757
www.rijschoolvangulik.nl

Storing aan uw rioolpomp?
Bel direct: 0251 – 292 553
www.pompservicenederland.nl

 

Hei- en baggerwerk, slepen en duwen, bergingswerk. Voor elke klus hebben we een passende oplossing.

www.pkwaterbouw.nl
Copyright © 2018 Woonbotenkomitee Amsterdam Noord, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp