Algemene 
Ledenvergadering
3 november 2016

 

Wetenschappelijk middagprogramma

 

Reinier ZielhuispenningDe najaarsvergadering 2016 opende met drie presentaties van de genomineerden voor de Reinier Zielhuispenning. Edwin Endert deed onderzoek naar gezondheidsschade bij duikers. Erik Staudt onderzocht twee methoden voor de beoordeling van functiegeschiktheid bij brandweerlieden. Lianne Schouten liet in haar onderzoek de mogelijkheden zien van de Work Ability Index als screeningsinstrument voor het voorspellen van verzuim. Lianne Schouten won de Reinier Zielhuispenning  2016 vanwege haar kwalitatief hoogstaande onderzoek.

Lees verder op onze website waar ook het Judicium staat dat Taeke Pal, voorzitter van de Commissie  Reinier Zielhuispenning, uitsprak.


 Tranzo 


Het wetenschappelijke gedeelte van de najaarsledenvergadering werd voortgezet door Tranzo-Tilburg University. Tranzo richt zich op de verbinding tussen wetenschap en praktijk en er functioneren onder de vlag van Tranzo inmiddels 12 academische werkplaatsen en netwerken, waaronder de Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid (AWAG). Jac van der Klink lichtte de onderzoekslijnen van AWAG toe:
-  duurzame inzetbaarheid (capability-model, organisatiekant van duurzame inzetbaarheid
-  psychische gezondheid / problemen/ klachten (interventies, hulpmiddelen, richtlijnen en zorgstandaarden en implementatie daarvan). Link naar de presentatie.

 


Eveline Brouwers vervolgde met haar presentatie over de belemmeringen voor arbeidsparticipatie door het stigma  dat mensen met psychische problemen vaak krijgen/hebben. Ze pleitte voor een tweesporenbeleid: verminderen van het stigma in de werkomgeving en verminderen van het zelfstigma waar mensen met psychische problemen vaak last van hebben. Dit is de aanpak die in het project Samen sterk zonder stigma wordt gefaciliteerd. Link naar de presentatie.
 


De implementatie van de NVAB Richtlijn Psychische problemen is het onderwerp waar Karlijn van Beurden op 19 december op promoveert. Tijdens de ledenvergadering presenteerde Margot Joosen de resultaten. Uit het onderzoek blijkt het nodig is om  naast het ontwikkelen van richtlijnen te investeren in het opleiden van professionals en in het commitment van arbodiensten en werkgevers.  Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het toepassen van de richtlijn wordt ingebed in de dagelijkse praktijk en de kennisinfrastructuur. Link naar de presentatie.
 

 

Patricia van Casteren onderzocht welke werkwaarden hoogbegaafde werkenden belangrijk vinden. Ze keek naar een aantal waarden zoals kennis en vaardigheden, een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols, betekenisvolle werkcontacten met anderen en ethiek/normen en waarden/rechtvaardigheid. Link naar de presentatie.
 


De ‘fit’ tussen werkgever en werknemer in het kader van duurzame inzetbaarheid en capability is het thema dat door afwezigheid van Benedikte Schaapveld werd gepresenteerd door Iris Arends. Benedikte Schaapveld gaat onderzoek uitvoeren waarbij ze een capability vragenlijst afneemt bij werknemers en de resultaten afzet tegen de beoordeling van deze werknemers door hun leidinggevende. Link naar de presentatie.

Het onderzoek van Joost de Beer richt zich op de arbeidsparticipatie van mensen met dyslexie. In welke mate slagen werknemers met dyslexie erin de waarde van werk te realiseren en welke rol speelt dyslexie in dat proces? Hij gaat hiervoor werknemers interviewen. Ook interviewt hij leidinggevenden om te weten te komen welke beeld zij hebben van medewerkers met dyslexie. Link naar de presentatie.
 

 

Het wetenschappelijk gedeelte van de ledenvergadering werd afgesloten door Iris Arends die liet zien welke samenwerkingsverbanden en -projecten er zijn tussen Tranzo en andere onderzoeksinstituten en -afdelingen, zowel binnen als buiten Tilburg University. Het bijvoorbeeld om de volgende (onderzoeks)projecten:
- Begeleiden van jongeren met licht verstandelijke beperkingen naar de arbeidsmarkt
- Effect van weerbaarheid op functioneren agenten
- Effecten van robotisering voor de arbeidsmarkt.
Link naar de presentatie. 


 

Huishoudelijk avondprogramma

 

Visie, Missie en Strategie


In de voorjaarsvergadering
en tijdens de Bedrijfs-

geneeskundige Dagen presenteerde het bestuur de Visie, Missie en Strategie. Inmiddels is dit document aangevuld met d e grondslagen (de ICOH Code of Ethics en de 10 Kernwaarden), het competentieprofiel voor de bedrijfsarts (vakinhoud) en de randvoorwaarden voor het goed kunnen functioneren als bedrijfsarts. De Visie, Missie en Strategie  is tijdens deze ALV vastgesteld en zal binnenkort gepubliceerd worden op onze website. Dan wordt ook aangegeven welke oude(re) beleidsdocumenten worden vervangen door dit document. De samenvatting van de Visie, Missie en Strategie vindt u via deze link op onze website.

 


Landelijk Opleidingsplan Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde


Het afgelopen jaar is het (nieuwe) Landelijk Opleidingsplan (LOP) voor de opleiding tot bedrijfsarts ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het plan is steeds afstemming geweest met de NVVG en KAMG. In de commentaarronde in september is het plan voorgelegd aan de commissies en werkgroepen van de NVAB, aan opleidingsinstituten en aan praktijkopleidingen (via OVAL en KoM). Ook is het besproken in de ledenbijeenkomst van 19 september. De presentatie op de ledenvergadering vormde de afronding van het ontwikkelproces. Daarna is het aangeboden aan het College Geneeskundig Specialisten. De implementatie van het LOP vindt plaats in 2017, zodat vanaf 2018 de opleiding  volgens het nieuwe plan kan starten. U vindt het LOP op onze website via deze link.  


 

Jaarplan en begroting 2017


Het Jaarplan en de begroting voor 2017 werden door de aanwezigen goedgekeurd. Leden van de NVAB kunnen deze documenten inzien op het besloten ledengedeelte van onze website.
 


 


Afscheid
 

Tenslotte nam voorzitter Jurriaan Penders afscheid van Herman Spanjaard (boven) die na 8 jaar het bestuur van de NVAB gaat verlaten. Ook stond het bestuur stil bij het afscheid van beleidsmedewerker Jos Manders (onder) die per
1 januari 2017 na ruim 12 jaar zijn werkzaamheden voor de NVAB zal beëindigen.

 


Contributie NVAB 2017


Najaar 2013 heeft de ALV  besloten om de contributie jaarlijks te indexeren. Voor 2017 zijn de tarieven als volgt:
• Gewone leden: €535
• Leden in opleiding: €293
• Buitengewone leden arts: €535
• Buitengewone leden niet-arts: €354
• Gepensioneerden: €231


Copyright © 2016
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp