Copy

Praktijkperikel: Verpleegkundige met niertumor

Een 40-jarige verpleegkundige vertelt dat ze behandeld is voor een niertumor. Ze overhandigt informatie van de specialist aan de bedrijfsarts. Ze heeft haar werk nog niet hervat in verband met vermoeidheidsklachten en wordt begeleid door een psycholoog (verwezen door de bedrijfsarts). Onder collega’s en leidinggevende rijzen twijfels over het gedrag van hun afwezige collega. De bedrijfsarts vraagt met schriftelijke toestemming van betrokkene zelf informatie op bij de specialist. Het ziekenhuis antwoordt dat ze betrokkene niet kennen. Hoe nu verder?

Rapport: Q-koorts en de menselijke maat

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer presenteerde dinsdag 19 juni in Den Haag de bevindingen van zijn onderzoek naar Q-koorts. Hij concludeert dat de overheid de burgers onvoldoende en niet tijdig heeft voorgelicht over de risico’s en oorzaken van Q-koorts. En dat de overheid de belangen van omwonenden en passanten te weinig aandacht heeft gegeven en onvoldoende betrokken heeft bij de problematiek rond de Q-koorts. Lees meer.Agenda voor een gezonder Nederland

De GGD, de KNMG, de NPCF, de NPHF, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland sporen alle partijen aan om in hun verkiezingsprogramma’s in te zetten op een sterk gezondheidsbeleid. Voorgesteld wordt om een aantal concrete maatregelen op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. “Wij spannen ons in om meer gezondheid en maatschappelijke participatie mogelijk te maken, maar daar hebben we ook rijksbeleid bij nodig.”  Lees meer.

Wijziging privacywetgeving

De wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is recent gewijzigd. Wat is er veranderd? Op 1 juli 2012 wijzigt een aantal uitvoeringsbesluiten ten aanzien van het verminderen van administratieve lasten. Zo wordt in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp de maximale vergoeding die aan een patiënt in rekening gebracht mag worden voor een afschrift van diens persoonsgegevens, verder aangepast. Die vergoeding wordt € 0,23 per pagina tot een maximum van € 5,00. Welke wijzigingen staan er de komende jaren nog meer voor de deur? En wat betekent dit voor de privacy in de zorg? De antwoorden vindt u bij de KNMG.

Toolkit Heart Disease gelanceerd

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) heeft een uitgebreide toolkit met richtlijnen, factsheets en patiënteninformatie gelanceerd. Lees meer.

E-coach voor diabetes en werk

DVN heeft een nieuwe online-cursus voor patiënten met diabetes die knelpunten ervaren in hun werk: ‘Diabetes en werk’. Werk en diabetes kunnen goed samengaan, maar diabetes hanteerbaar en bespreekbaar maken op het werk is daarbij belangrijk. ‘Diabetes en werk’ leidt tot een plan van aanpak om knelpunten aan te pakken die ontstaan door diabetes op het werk. Lees meer.
Dialooggestuurde reïntegratie

Het project DIA van de samenwerkende patiëntenorganisaties WSN, Steungroep ME en PDSB ontwikkelt producten om zieke werknemers te ondersteunen en hun positie te versterken. Daarnaast levert het project een advies aan bedrijfsartsen en werkgevers voor constructieve communicatie met de zieke werknemer.
Lees meer over dit project.


Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp