Copy

‘Meldpunt verwijzen’ geopend

NVAB-leden ervaren steeds meer problemen bij het verwijzen van cliënten/patiënten. Om deze problematiek concreet aan de orde te kunnen stellen bij CVZ en VWS is casuïstiek uit de praktijk nodig. Daarom heeft de NVAB het ‘meldpunt verwijzen’ geopend. Ervaart u problemen bij verwijzingen? Meldt het dan zo spoedig mogelijk via onze website.

Zorg voor werkenden hoort bij bedrijfsarts

Het rapport ‘Verzuimbegeleiding, een corrupt systeem’ van FNV Bondgenoten laat schokkende resultaten zien. Volgens de NVAB moet de regie over de zorg voor werkende mensen terug naar de bedrijfsarts. Alleen dan is de privacy en het belang van werknemers gegarandeerd.

Het FNV-rapport, gebaseerd op 6.168 meldingen van werknemers op het meldpunt verzuimbegeleiding, brengt duidelijk in beeld hoe de privacy van werknemers geschonden wordt en dat zij geen toegang hebben tot passende arbeidsgerelateerde zorg. De NVAB maakt zich al langer zorgen over de inzet van casemanagers die op de stoel van de arts gaan zitten, maar ook over 'arboartsen' die geen opleiding als bedrijfsarts hebben gehad en niet deskundig zijn. Lees de reactie van de NVAB op het rapport ’Verzuimbegeleiding, een corrupt systeem’.

Visie NVAB op SER advies toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Arbeidsgerelateerde gezondheidszorg moet op hoog niveau blijven. Daarvoor zijn gespecialiseerde artsen nodig als linking pin tussen curatieve zorg en bedrijfsleven. Deze aanbeveling maakt deel uit van de visie die NVAB aan de SER stuurde. Lees verder.

Introductie vervolgvisitatie op
27 november 2013

Op woensdag 27 november (18.00-20.00 uur) organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst over de vervolgvisitatie in Utrecht. Deze introductie is bestemd voor iedereen die zich wil oriënteren op de vervolgvisitatie. Ook wanneer die nog wat verder in de toekomst ligt, kan het voor u een zinvolle bijeenkomst zijn. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar visitatie@nvab-online.nl.

Collega’s die hun eerste visitatie tussen 2007 en 2010 succesvol hebben afgerond, zijn binnenkort toe aan de vervolgvisitatie. Wij adviseren u om u minimaal 18 maanden voor uw herregistratiedatum aan te melden. Meer informatie vind u op onze website.


NVAB bezorgd over aanbesteding Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft recent een aanbesteding uitgeschreven voor dienstverlening door bedrijfsartsen bij verzuim. In de aanbesteding is volgens de NVAB geen ruimte te werken volgens de gangbare richtlijnen en professionele kaders zoals de Kernwaarden van de bedrijfsarts en het Professioneel Statuut. Lees verder op de website.

Informatie voor aanbieders van geaccrediteerde nascholing

Het Accreditatie Overleg (AO) van medisch wetenschappelijke en beroepsverenigingen, waar ook de NVAB onderdeel van uitmaakt, heeft  besloten dat alle sprekers tijdens geaccrediteerde bijeenkomsten ongeacht hun achtergrond (arts, onderzoeker, psycholoog, ambtenaar, manager, enz.) verplicht zijn om een disclosure slide te gebruiken. Het gaat daarbij om het vermelden van relaties met de genees- of hulpmiddelenindustrie. In ons vakgebied zal dan ook meestal vermeld kunnen worden ‘geen relatie met de genees- of hulpmiddelenindustrie’.

Meer informatie via de volgende links: 

GAIA – disclosure ‘belangen spreker’ (PPT sheet) 

GAIA - disclosure ‘belangen spreker’ (pdf met info)

GAIA – disclosure (pdf met info over accreditatie-aanvraag)

Praktijkperikel: IVF

Een 40-jarige administratief medewerkster  vertelt dat ze al enkele jaren bezig is met haar kinderwens, ze heeft nu IVF-behandelingen. Ze vertelt dat het haar steeds zwaarder valt. In het verleden meldde ze zich af en toe ziek, maar ze probeert zo veel mogelijk zelf verlof op te nemen. Ze is moe en haar vakantiedagen zijn op. Ze kan nu starten met IVF in België en ziet dit als haar laatste kans. Ze is nog gewoon aan het werk, maar merkt wel dat de collega’s en leidinggevende het niet prettig vinden dat ze zo vaak snipperdagen opneemt. Ze vraagt uw ondersteuning.

Wat is de handelwijze van de bedrijfsarts? Lees het hier.Najaars-
ledenvergadering
op 6 november 2013

Heeft u zich nog niet opgegeven voor het deelname aan de algemene ledenvergadering? Uw aanwezigheid en uw mening stellen we zeer op prijs en nodigen u bij dezen graag uit. Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u via deze link naar onze website. We hopen u volgende week te mogen begroeten!Gezond en veilig werken in Europa

Wist u dat… we wat misplaatst arrogant doen in Nederland over de zorg voor arbeidsomstandigheden in de rest van de wereld maar dat Nederland ondanks een aanpassing van de Arbowet in 2005 nog steeds niet voldoet aan de Europese kaderrichtlijn? Met deze vraag begint voorzitter Jurriaan Penders zijn recente column in Medisch Contact en geeft  tien aanbevelingen voor gezond en veilig werken.Leidraad
meldingen IGZ 2013


Voor het melden van incidenten bij de Inspectie Gezondheidszorg is sinds 21 oktober de nieuwe ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’ van kracht. Veranderd zijn de eisen die gelden voor verplichte meldingen en het online meldingenformulier. U vindt de leidraad op de website van IGZ.Gepubliceerd:
Jaarverslag CKA 2012

In het jaarverslag doet de SER-commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) verslag van zijn activiteiten in 2012. Tevens wordt kort vooruitgeblikt naar in 2013 te verrichten activiteiten. Link naar het jaarverslag.Nationaal Symposium Zoönosen

Thema van het symposium is 'Wildlife Zoönosen: Hoe wild is Nederland?' Er zal gesproken worden over wilde fauna als reservoir van opkomende zoönosen en enkele voor Nederland relevante zoönotische risico's. Het symposium is op 3 december en bedoeld voor bedrijfsartsen, GGD-artsen, arbeidshygiënisten, dierenartsen, huisartsen, infectieziektedeskundigen. Meer informatie via deze link naar het RIVM.

Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp