Bedrijfskundige Dagen 2016 terugblik

 

De Bedrijfsgeneeskundige Dagen zijn een traditie, dit jaar voor de 61ste keer. De traditie ging dit jaar gepaard met een aantal vernieuwingen, die vindt u in de rechter kolom.
 Thema: Leve(n) lang werken! 


Congresdag 1
Het doordraaiende brein


Carel Hulshof gaf de aftrap voor de inhoudelijke presentaties over het congresthema. Werkvermogen is een belangrijk aandachtspunt bij lang(er) doorwerken en Preventief Medisch Onderzoek een belangrijk instrument voor bedrijfsartsen om het functioneren en de inzetbaarheid van werkenden te bewaken en te verbeteren. Om werkenden gezond aan het werk houden is het nodig om te sturen op het verbeteren van werkomstandigheden, van gezondheid (leefstijl, behoud van werkvermogen bij gezondheidsproblemen, aanpassing van werk) en van Human Resources beleid (werk-privé balans, duidelijkheid organisatiedoelen, waardering vanuit leiding, ‘good jobs’). En natuurlijk illustreerde Carel zijn presentatie met voorbeelden uit de wielerwereld.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.
 

Beatrice van der Heijden, hoogleraar Strategic Human Resource Management, ging in op ‘employability’. Zij onderzocht vijf pijlers van employability en daaruit blijkt dat organisatiesensitiviteit een belangrijke voorspeller is voor employability. Verder bracht zij naar voren dat leeftijdsstereotypering riskant is voor de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. (presentatie is niet beschikbaar)
 

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland hield een pleidooi voor een verbindende opstelling van de bedrijfsarts bij contacten met werkgevers en werknemers bij het MKB en deed een oproep om niet alleen met verzuim, maar ook met preventie (“aan de voorkant”) actief te zijn. (presentatie is niet beschikbaar)

Raymund Roos, hoogleraar neurologie, zette helder uiteen wat de zichtbare en onzichtbare gevolgen kunnen zijn van een beroerte. Er bestaan grote verschillen in hersteltijd, ook al zie je uiterlijk niets meer. Er zijn ook grote individuele verschillen in restverschijnselen, en tussen wat het lijkt en wat het is. Het is daarom belangrijk om te vragen naar de dagelijkse praktijk van (cognitief) functioneren. Actieve begeleiding en revalidatie dragen positief bij aan terugkeer naar werk na een beroerte. Dit vraagt om een individuele aanpak.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Jac van der Klink, hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid, inspireerde de deelnemers met zijn presentatie over de waarde van werk. Hij maakte daarbij gebruik van het begrip capability. Vertaald naar werk betekent dit dat alle mensen recht hebben op werk waarin ze kunnen zijn wie ze willen zijn en kunnen doen wat waardevol is.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, gaf aan het eind van de eerste congresdag een ‘magnifique masterclass’ over neuropsychologie en (werk)functioneren. Om je brein vitaal te houden is bewegen belangrijk. Maar ook momenten ‘met de benen op tafel’ - slow down -  zijn belangrijk, met name voor bezinning en creativiteit. En luisteren naar muziek waarvan je houdt, beïnvloedt je brein ook positief. Een energierijk, leuk een leerzaam slot van de eerste dag.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.
 

 Congresdag 2
Verstandig lang(er) doorgaan


Herman Spanjaard, vice-voorzitter NVAB, startte met een korte terugblik op de Europese conferentie ‘Voorkomen van werkgerelateerde kanker’. Daar presenteerde minister Asscher (SZW) de ‘Roadmap on Carcinogens 2016-2019’. De Roadmap is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van de kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen is. Herman Spanjaard riep bedrijfsartsen op om bij te dragen aan dit actieprogramma, onder andere door alert te zijn op kankerverwekkende stoffen en beroepsziekten - en deze natuurlijk te melden.
Meer over de ‘Roadmap on Carcinogens 2016-2019’ via deze link naar youtube.

Kees van Vliet, directeur NVAB, kwam het podium opgefietst.
 

Hij gaf in combinatie met muziekfragmenten een presentatie over de NVAB’s projectactiviteiten. De Vraagbaak voor NVAB-leden, richtlijnen, visitatie, scholing & opleiding en de lobby bij de politieke en bij andere organisaties passeerden zo de revue. Hij sloot af met het volgende statement: “bedrijfsarts is het mooiste beroep in de gezondheidszorg en dat is tevens het best bewaarde geheim in de gezondheidszorg!”
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Thomas Rustemeyer, hoogleraar dermato-allergologie en arbeidsdermatologie, deelde zijn expertise over handeczeem. Beroepsziekten is een belangrijk thema voor bedrijfsartsen. Rustemeyer beschreef de oorzaken, de risicogroepen, de diagnostiek, de therapie en preventieve maatregelen. Deze maatregelen zijn:
•  huidbescherming (voorzichtige huidreiniging, bv met plantaardige olie, en frequente verzorging met indifferente crèmes of zalven voor, tijdens en na het werk)
•  vermijden van irritatieve stoffen
•  dragen van de juiste handschoenen (bij nat werk: vinyl, bij werk met chemische stoffen: nitril).
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Gregor Bruecker, Department of Health Promotion BKK Federal Association, presenteerde de aanpak van psychische werkbelasting d.m.v. het programma psyGA in Duitsland Dat programma richt zich op drie dimensies: stress-preventie, promoten van positieve psychologie en zorg voor werknemers met psychische problemen. Het succes van het programma wordt bepaald door de samenwerking van zowel de overheid (de ministeries van sociale zaken en van gezondheid), werkgevers, werknemers en (bedrijfs)gezondheidsorganisaties. Brochures en folders van het programma psyGA kregen veel belangstelling van de deelnemers. Het materiaal is vrij verkrijgbaar via deze link naar psyGA.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Jan Walburg, de eerste hoogleraar positieve psychologie sloot met zijn presentatie goed aan bij het gedachtegoed van psyGA. Positieve psychologie bestudeert de omstandigheden waaronder mensen en hun netwerken tot bloei komen. Bloei is de ontwikkeling van het fysieke, sociale en mentaal vermogen. Het gaat daarbij om vaardigheden en talenten als creativiteit, emotionele intelligentie, sociale vaardigheden, leervaardigheden en veerkracht. Bedrijfsartsen kunnen positieve psychologie in hun werk vorm geven door:
•  meer aandacht voor mentale problemen
•  meer aandacht voor het voorkomen van mentale problemen en
•  het ondersteunen van de gezondheid en de bloei van de werknemers.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.
 

Allard van der Beek, hoogleraar epidemiologie van Arbeid en Gezondheid, liet aan de hant van een aantal onderzoeksprojecten zien dat er verschillende vormen van economische evaluaties zijn. Het is belangrijk om bij onderzoek goed te kijken om welke vorm het gaat. Wanneer de economische evaluatie positief is, wil het niet zeggen dat deze wordt geïmplementeerd. Struikelblokken kunnen zijn dat de opbrengsten bij een andere partij (bijvoorbeeld werkgever) dan de investeerder (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) terecht komen. Bedrijfsartsen kunnen in ieder geval verwijzen naar een interventie voor chronische rugklachten met een zeer hoge return on investment. Dat gebeurt nu nog niet.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Gerrit van der Wal presenteerde als onafhankelijk voorzitter van de KNMG-Werkgroep de visie-in-ontwikkeling over ‘Arbeidsgerichte medisch zorg’. Daarin staan zeven gezamenlijke uitgangspunten voor alle artsen:
•  Gezondheid van de werkende staat altijd voorop
•  Gericht op participatie
•  Specialismen moeten elkaars competenties kennen
•  Arbeidsgerichte medische zorg is integraal onderdeel van de zorg
•  Artsen zijn alert op arbeid als determinant van gezondheid
•  Artsen voorkómen medicalisering; geven passende arbeidsgerichte zorg
•  Arbeidsgerichte medische zorg is toegankelijk voor álle werkenden.
 

In de visie-in-ontwikkeling wordt geen (stelsel)wijziging voorgesteld, maar wel een extra toegang tot bedrijfsgezondheidszorg voor alle werkenden in de vorm van een arbeidsarts in gezondheidscentra/bij de huisarts.
De KNMG-Werkgroep gaat deze visie nog voorleggen aan de federatiepartners en vervolgens met hun commentaar aan de slag.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

Paulien Brunings, beleidsontwikkelaar bij Zilveren Kruis, gaf toelichting op het project dat gericht is op meer aandacht van huisartsen voor arbeid bij de diagnose en behandeling, betere samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts, en ondersteuning van de huisarts bij vragen over arbeid. Ondanks het belang dat huisartsen hechten aan zowel de aandacht voor arbeid als aan de samenwerking met bedrijfsartsen, hebben zij nog geen gebruik gemaakt van de helpdesk van het project. De komende periode wordt het project voortgezet en zullen de verschillende project-partners door onder andere meer awareness en (na)scholing de implementatie voortzetten.
De presentatie vindt u via deze link op onze website.

De afsluiting van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2016 was in handen van achtereenvolgens Jacobine Geel en Ard Schenk.

Jacobine Geel is voorzitter van GGZ Nederland en zij nodigt ons uit om samen te werken met de GGZ bij mensen met een verhoogde psychische kwetsbaarheid en om aan te sluiten bij het manifest betere geestelijke gezondheid. Werk biedt volgens haar een belangrijke aanknopingspunten voor verbinding tussen de GGZ en de bedrijfsgezondheidszorg.
Informatie over het manifest vindt u via deze link naar GGZ NL.
 

Ard Schenk presenteerde zijn visie op en ervaring met gezond en vitaal ouder worden. Zijn advies: neem iedere dag 2 uur voor jezelf: één uur om te bewegen en één uur om te ontspannen. (presentatie is niet beschikbaar)
 

Michiel Peereboom, cabaretier, vatte de presentaties nog kort samen. Hij was de dagvoorzitter tijdens deze BG-dagen en gaf elke spreker een persoonlijke introductie gebaseerd op informatie van de social media. Serieus, luchtig, met humor en (soms) confronterend gaf hij deze dagen een extra kleur.
 


De BG-dagen 2016 werden georganiseerd door de Commissie NVAB Nascholing, het Kwaliteitsbureau NVAB en EPS 2.0 (congressecretariaat BG-dagen). Jurriaan Penders bedankte de organisatie na afloop.
 Visie-Missie-Strategie

Voorzitter Jurriaan Penders presenteerde de nieuwe Visie, Missie & Strategie 2016-2021: ‘De NVAB en al haar leden willen dat alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg. Deze zorg richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle (potentieel) werkenden en het streven naar een verantwoorde arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden.’

De presentatie vindt u via deze link op onze website.
Alle congresdeelnemers ontvingen een samenvatting van ‘Visie, Missie & Strategie 2016-2021’ en kaartjes met de kernboodschap. Deze zijn ook beschikbaar via onze website: zie samenvatting en kernboodschap.


 Congres App

 

De deelnemers konden informatie over de presentaties, de parallelsessies en de collega’s die ook hadden ingeschreven vinden in de Congres App. Ook werden de parallelsessies geëvalueerd via de app en konden de deelnemers stellingen beantwoorden. Volgend jaar zullen de mogelijkheden van deze app verder uitgebreid worden.App voor NVAB-richtlijn Ischemische Hartziekten

 

Tijdens de BG-dagen werd de app voor de richtlijn Ischemische Hartziekten gepresenteerd. Hij is geschikt voor  Android- en Apple (ook voor op de computer). Met deze app kunnen bedrijfsartsen alle stappen van de richtlijn doorlopen. De conclusies en adviezen kunnen in een PDF-document worden omgezet, zodat de gegevens in het bedrijfsgeneeskundig dossier geplaatst kunnen worden.
U vindt de app in de Google Play en Apple App Store.
 

 

Parallelsessies BG-dagen 2016


Een groot aantal onderwerpen kwamen aan de orde in de verschillende parallelsessies. De links naar deze presentaties zijn geplaatst in het programma van de BG-dagen op onze website.

Niet-aangeboren hersenletsel
 
Kanker en werk, een voorproefje van de nieuwe richtlijn

Communiceren met moeilijke patiënten

Beargumenteerd rapporteren

Integriteit is kwaliteit!

ICOH: normen en waarden van de bedrijfsarts in internationaal perspectief

Beroepsziekten: aan de slag met preventie?!

Zeldzame spierziekten en arbeid: samenwerking patiënt - bedrijfsarts werkt!!

Preventie van beroepskanker is meer dan het voorkomen van domme pech

Zet mensen met de Ziekte van Parkinson weer in hun kracht

De bedrijfsarts herontdekt

Nieuw! De richtlijn Chronisch zieken en werk

KANS in breder perspectief: over de herziene richtlijn Klachten Arm, Nek en Schouders

De nieuwe richtlijn Depressie: wacht niet af totdat een depressie tot verzuim leidt

Nieuwe wetenschap (1)

Reflecteren kun je leren – vervolgvisitatie

Bedrijfsarts in een grenzeloze wereld. Over opduikende infecties en andere uitdagingen

Zingeving van werk voor Oncologische patiënten met Palliatieve behandeling

Update richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Preventieve consultvoering tijdens PMO: hoe doe je dat?

Het Belgisch perspectief op Preventie en Bescherming op het Werk

Arbeid als medicijn

Knieartrose: wel of niet door knielen, hurken, traplopen of tillen?

Zijn er (nog) duurzame dokters?

Nieuwe indeling volgens DSM V: Zijn wij dan allemaal gek?

Vitaliteit en inzetbaarheid van de oudere werknemer

Preventie in Europa, gluren bij de Franse buren

Licht op het juiste moment

De Wet werk en zekerheid voor bedrijfsartsen nader belicht

Nieuwe wetenschap (2)
Copyright © 2016
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp