Alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg

 

Werk is een van de belangrijkste onderdelen van ons leven. We verdienen er onze boterham mee en het biedt een plek om erbij te horen, ons te ontwikkelen en iets bij te dragen. Om dat een carrière lang vol te houden moet je het op een gezonde manier aanpakken. De NVAB ziet uitdagingen en mogelijkheden voor innovatie van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Maar het betekent ook dat we zorgvuldig willen zijn hoe we ons beroep uitoefenen door een kritische reflectie op onszelf en de context waarbinnen we opereren. Waar staan we voor? En waar gaan we voor? Lees de column van Jurriaan Penders op onze website.
 Autoriteit Persoonsgegevens 

 

De beleidsregels die de Autoriteit Persoonsgegevens in april jl. publiceerde hebben tot vragen geleid bij onze leden. Bij nadere bestudering blijkt dat de beleidsregels juridisch niet veranderd zijn, maar dat de uitleg/toelichting explicieter is opgeschreven, bijvoorbeeld als het gaat om antwoorden op vragen naar ‘functionele mogelijkheden en beperkingen’. Deze zijn te herleiden tot gezondheid en vallen daardoor onder het verbod op registratie door de werkgever. Ook mededelingen over de gezondheid met toestemming van de werknemer of spontaan gedaan, mogen niet geregistreerd worden omdat de werknemer die informatie niet in volledige vrijheid kan prijsgeven. Dit betekent niet dat de werkgever helemaal niets mag vragen of ‘altijd naar de bedrijfsarts moet verwijzen’. De werkgever mag vragen naar arbeidsmogelijkheden voor zover beperkt tot concreet werk of concrete taken (‘kun je aan de balie werken’ of ‘kun je het eigen werk wel in deeltijd doen’). Voorstellen van de werknemer mogen dan wel geregistreerd worden. Een beschrijving van vastgestelde beperkingen of functionele mogelijkheden is voorbehouden aan de bedrijfsarts.
Een andere vraag van NVAB-leden betrof de probleemanalyse: mag deze wel of niet naar de werkgever verstuurd worden? Of een document naar de werkgever mag, wordt bepaald door de inhoud. Wat er in het document geschreven staat, maakt of het naar de werkgever mag; niet de naam of het doel van het stuk. De probleemanalyse zoals voorgeschreven door de WVP bevat in de regel meer dan er naar de werkgever mag. Een probleemanalyse die geen niet-toegestane informatie bevat (bijvoorbeeld het op juiste wijze ingevulde UWV formulier) mag wel naar de werkgever.

Voor nadere vragen of toelichting kunt u mailen naar vraagbaak@nvab-online.nl.

 KNMG: Wat betekent werk voor uw patiënt?


Opmerkingen als ‘Zou u niet rustig een tijdje thuis blijven? ’of ‘Stopt u anders met werken’ passen niet meer in de huidige opvattingen over het bevorderen van (arbeids)participatie als onderdeel van gezondheid (nog los van het feit dat dit juridische problemen kan geven: de huisarts mag geen oordeel geven over iemands arbeidsgeschiktheid). Waar het om draait, is de vraag ‘Hoe kunt u zó met uw ziekte omgaan dat u kunt blijven werken?’ Aldus René Héman, voorzitter ad interim artsenfederatie KNMG, in zijn column. Lees verder op de KNMG website.
 

Werken met een zeldzame spierziekte met begeleiding van de bedrijfsarts
 

 

Bij zeldzame spierziekten is er vaak sprake van sluipend toenemende beperkingen die functioneren op het werk bedreigen. Onbekendheid met zeldzame spierziekten maakt dat men de minder zichtbare beperkingen gemakkelijk over het hoofd ziet. Samenwerking tussen patiënt en bedrijfsarts kan vermijdbare uitval/arbeidsongeschiktheid voorkomen. Spierziekten Nederland en NVAB hebben voor de bedrijfsarts een brochure ontwikkeld over Facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD, ziekte van Landouzy-Dejerine). U vindt de brochure via deze link voor hulpverleners naar Spierziekten.nl 

Verwijzing bedrijfsarts naar revalidatie wordt vergoed

 
 

Zilveren Kruis erkent en ondersteunt inmiddels het verwijsrecht van bedrijfsartsen in de volle breedte van revalidatiezorg. Ze heeft opgenomen dat in 2016 verwijzing door een bedrijfsarts naar medisch specialistische revalidatie ook mogelijk is. Dit maakt onderdeel uit van het beleid “Gezond Werken” (beleid voor de reguliere zorg), waarbij o.a. gestuurd wordt op een goede samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts. Zilveren Kruis geeft aan dat bedrijfsarts en huisarts als tandem gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn voor optimale zorgverlening aan werkenden. Zie website Zilveren Kruis.
 

Van Rijn wil betere samenwerking
huisarts-bedrijfsarts

 
 

Volgens staatssecretaris Van Rijn moet de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen verbeteren om een beter werkklimaat te creëren voor mensen met een chronische aandoening. Van Rijn: “Als een huisarts niet alleen naar de aandoening kijkt, maar ook kijkt naar wat voor werk iemand doet, kom je vaak tot andere beslissingen en andere oplossingen dan wanneer je dat niet zou doen. En contacten tussen huisartsen en bedrijfsartsen kunnen echt wel een tandje beter. Dus die aanbeveling van de SER om die verbinding ook in professionele zin te zoeken, dat huisartsen zich meer moeten bezighouden met wat voor werk iemand doet en dat de werkgever de relatie via de bedrijfsarts ook met de zorg kan leggen dat gaat voor heel veel mensen al heel veel betekenen." Lees verder op onze website.


NVAB-Ledenbijeenkomst op 19 september

 

Afgelopen ALV is de nieuwe Visie, Missie en Strategie van de NVAB aangenomen. Op basis van deze Visie, Missie en Strategie gaat de NVAB nog meer documenten actualiseren en daarom is er maandag 19 september van 17.30 tot 21.00 uur een ledenbijeenkomst (locatie Domus Medica te Utrecht).

Op die bijeenkomst hoort het NVAB-bestuur graag uw mening en input over de volgende onderwerpen:

1
De hoofstukken ‘moreel fundament’ en ‘ organisatorisch/contractuele randvoorwaarden voor professionele bedrijfsgeneeskundige zorg’ (toe te voegen aan de Visie, Missie en Strategie).

2
Het Landelijk Opleidingsplan en daarin het competentieprofiel, in een samenvatting toe te voegen aan de Visie, Missie en Strategie.

3
De KNMG-Visie-in-ontwikkeling ‘Arbeidsgerichte Medische Zorg’ waarover Gerrit van der Wal op de BG-dagen een presentatie gaf.

Wilt u zich aanmelden? Dat kan tot uiterlijk 5 september via deze link.

 


App ischemische hartziekten: vaardigheidstraining

 


Op 22 september organiseert de NVAB voor haar leden een training over de app ischemische hartziekten. Deze training kunnen we eenmaal gratis aanbieden; het maximaal aantal deelnemers is 20. De training wordt verzorgd door J.J.L. (Jaap) van Dijk, klinisch arbeidsgeneeskundige en projectleider van de richtlijn Ischemische Hartziekten. Ook de bouwer van de app is aanwezig om vragen over het gebruik te beantwoorden. De app is tijdens de BG-dagen gepresenteerd. Hij is geschikt voor  Android- en Apple (ook voor op een tablet). Met deze app kunnen bedrijfsartsen alle stappen van de richtlijn doorlopen. De conclusies en adviezen kunnen in een PDF-document worden omgezet, zodat de gegevens in het bedrijfsgeneeskundig dossier geplaatst kunnen worden.
U vindt de app in de Google Play en Apple App Store.


 

Psychisch verzuim is te voorspellen

 


Meer dan een derde van het verzuim bij de politie wordt veroorzaakt door psychische klachten en aandoeningen. Om te komen tot een structurele aanpak hiervan en omdat een vroegtijdige aanpak van deze vaak complexe problematiek het meest effectief is, heeft de Nationale Politie besloten om haar focus te verleggen: niet meer uitsluitend aandacht voor verzuim, maar sturen op duurzame inzetbaarheid, mentale vitaliteit en weerbaarheid. Lees verder in Medisch Contact.

 


Bedrijfsarts berispt door Regionaal Tuchtcollege


Volgens het college heeft de bedrijfsarts de medische beperkingen van een patiënt over het hoofd gezien, onzorgvuldig gehandeld en geen vervolg gegeven aan begeleiding.

Het college vindt dat de arts te snel de conclusie heeft getrokken dat de klachten werkgerelateerd waren, zeker omdat bij de man eerder sprake was van langdurige stress en een burn-out.

Wat leert deze casus ons?

Van belang is een professionele beoordeling van de werknemer, en zeg duidelijk wat je bedoelt. Bijvoorbeeld: “er is geen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte maar ik adviseer wel om het werk nog niet te hervatten en eerst mediation te proberen”. Hierbij tekenen wij aan dat dat in de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten versie 6 wat duidelijker naar voren komt dat in versie 5.

Lees hier de uitspraak van het Tuchtcollege.

 

 

Als bedrijfsarts beter vanuit autisme leren kijken?


Op de website ‘U aan Zet’ staan handreikingen, voorbeelden en tips. De website is ontwikkeld door de werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ die is ingesteld door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  De werkgroep opereert onafhankelijk. Zie verder op de website van U aan Zet.

 

Copyright © 2016
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp