Voorstel wijziging Arbowet naar Tweede Kamer

 
 
Op 23 december 2015 heeft minister Asscher het voorstel tot wijziging van de arbeidsomstandighedenwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De wijziging betreft de manier waarop de geneeskundige zorg in ondernemingen is vormgegeven en met name de rol en positie van de bedrijfsarts. Daarbij is ook het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel en de reactie van de minister daarop (het ‘nader rapport’) openbaar geworden.
Lees verder op onze website.
 

Kwaliteitsbeleid domein arbeid en gezondheid geen zaak voor de overheid?

 

Op vrijdag 27 november jl. stuurde minister Asscher, mede namens de minister van VWS, zijn visie op het kwaliteitsbeleid voor goede arbeidsgerelateerde zorg naar de Tweede Kamer. De NVAB vindt dat zijn visie ernstig tekort schiet en de gezondheid voor werkenden in gevaar brengt. 
Lees verder op onze website.
 

Investeren in versnelde terugkeer naar werk bij mensen met kanker loont

 

Return to Work-interventie voor mensen met kanker bespaart de maatschappij miljoenen per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Antoni van Leeuwenhoek. Een relatief eenvoudige kosteneffectieve interventie is beschikbaar, maar wordt in Nederland door vergoedingsproblemen maar heel weinig aangeboden.
Lees verder op onze website
 

Online cursus over effectief communiceren over hiv op het werk

 

In deze gratis online cursus bespreken vijf mensen met hiv en bedrijfsarts Jaap Maas verschillende onderwerpen die kunnen spelen op het werk. De cursus geeft handvatten voor de afweging om al dan niet over hiv te vertellen op het werk. Ook komt aan bod wat een rol kan spelen bij gesprekken met collega’s, leidinggevenden of de bedrijfsarts en worden tips en suggesties gegeven.
Verdere informatie en de cursus is te vinden op positief werkt.nl.
 

Meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat dat u de persoonsgegevens die u verwerkt moet beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 13 Wbp). Vanaf 1 januari 2016  moet een datalek worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene als het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer. Bij overtreding van de meldplicht kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen.
Zie verdere informatie op overheid.nl.
 

Gratis zelfhulpcursus voor werkende mantelzorgers

 

Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC) heeft een zelfhulpcursus ontwikkeld voor werknemers die in hun privé-situatie belast zijn met mantelzorg voor een naaste. De cursus is gratis, werknemers kunnen er zelfstandig mee aan de slag (bijvoorbeeld thuis), en het cursusmateriaal is digitaal en in geprinte (werkboek)vorm beschikbaar.
Heeft u als bedrijfsarts te maken met werknemers die belast zijn met mantelzorg? Vraagt u hen dan contact op te nemen met dr. Edwin Boezeman voor het eventueel volgen van de cursus: via e-mail (e.j.boezeman@amc.nl) of telefoon (maandag, dinsdag, donderdag: 020 566 5340).
 

Claimbeoordeling beroepsziekten door apart instituut


Het voorstel van minister Asscher om een onafhankelijk instituut op te richten voor de diagnostisering van beroepsziekten verdient volgens de NVAB nadere uitwerking. Naast de medische aspecten voeren werkgevers en werknemers juridische procedures over de erkenning en compensatie van beroepsziekten. Dit betreft een juridische claimbeoordeling waar de bedrijfsarts geen rol in heeft.
Lees verder op onze website.

 

Sportarts per
1 januari 2016 in basisverzekering

 

 

Per 1 januari 2016 zit sportgeneeskundige zorg in het basispakket, maar hebben pas drie zorgverzekeraars sportgeneeskunde in hun basispolis opgenomen. Er is dus nog veel onduidelijkheid. Daarom is de Vereniging voor Sportgeneeskunde de voorlichtingscampagne ‘Nog steeds last van die blessure?’ gestart. Die is in eerste instantie gericht op de huisartsen omdat nog lang niet alle huisartsen – laat staan de sporters zélf – zich bewust zijn van de nieuwe mogelijkheden die vanaf
1 januari 2016 gelden.
Verdere informatie op sportgeneeskunde.nlKlachtenreglement ook verplicht voor zelfstandige bedrijfsartsenBedrijfsartsen (of hun arbodienst) zijn verplicht om een klachtenreglement te hebben (Regionaal Tuchtcollege Zwolle op 28-11-2014). De NVAB ontwikkelde in 2008 het Klachtreglement zelfstandige bedrijfsartsen. Voor bedrijfsartsen werkzaam bij een arbodienst geldt de klachtenregeling van de dienst. Arbodiensten aangesloten bij OVAL hebben een uniform klachtenreglement.

Waar een werknemer/werkgever terecht kan met een klacht over de bedrijfsarts staat bij de FAQs op onze website.
 Bedrijfsarts gezocht voor herziening Classificaties voor Arbo en SV (CAS)
 De CAS (classificaties voor Arbo en SV) zijn in 1997 vastgesteld. UWV heeft besloten te starten met herziening van de CAS en gaat een werkgroep formeren waarin verzekeringsartsen en bedrijfsartsen zitting nemen.
 
Belangstelling voor deelname aan de werkgroep?
U vindt verdere informatie op onze website.
  


 

Nascholing NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening


De werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening verzorgt jaarlijks drie bijeenkomsten, gecombineerd met geaccrediteerde nascholingen voor bedrijfsartsen werkzaam bij of met interesse in SW-bedrijven. De bijeenkomsten in 2016 zijn gepland op
18 maart, 3 juni en 4 november. De kosten bedragen 90 euro per persoon per jaar ongeacht het aantal bijeenkomsten dat bijgewoond wordt.
Meer informatie en aanmelden: Helen van Oene (secretaris van de werkgroep) van.oene.med-psy.advies@casema.nl
 
Copyright © 2016
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp