Moet een zelfstandige bedrijfsarts een klachtenreglement hebben?


Zelfstandige bedrijfsartsen zijn verplicht om een klachtenreglement te hebben. Zo oordeelde ook het Regionaal Tuchtcollege Zwolle op 28-11-2014. De NVAB ontwikkelde in 2008 het Klachtreglement zelfstandige bedrijfsartsen in opdracht van de Commissie Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen.
Voor bedrijfsartsen werkzaam bij een arbodienst geldt dat arbodiensten verplicht zijn om een klachtenregeling te hebben. Arbodiensten aangesloten bij OVAL hebben een uniform klachtenreglement.

Meer informatie vindt u op de NVAB-website: Waar kan een werknemer/werkgever terecht met een klacht over de bedrijfsarts?

CRPS 1: het einde van een ziektebeeld?


In hun artikel in het NTvG geven auteurs uit het Radboudumc in Nijmegen aan dat de inzichten rond CRPS-1 veranderen. Onderzoek leidt tot de conclusie dat het waarschijnlijk een uiting is van ‘disuse’ van een extremiteit na immobilisatie, en dat de behandeling moet gericht moet zijn op oefenen en het bewegen van de aangedane extremiteit. ‘Pain exposure in physical therapy’ (PEPT)  blijkt een effectieve en goedkope behandeling bij CRPS-1. Lees verder op onze website.
 

Oudere werknemer snel opnieuw in de knoop


Handarbeiders hebben vaker psychische problematiek dan kantoorpersoneel, maar kantoorwerkers hebben meer tijd nodig om te herstellen van emotionele problemen, stemmingsstoornissen en neurotische klachten. Veel verschillen in terugval zijn er niet, maar bedrijfsartsen zouden met name moeten letten op oudere werknemers. Die lopen een duidelijk verhoogd risico op terugkerende psychische problemen. Lees verder via deze link naar het NTvG en in het European Journal of Public Health.
 

Positieve Gezondheid in de bedrijfsgezondheidszorg

 

In 2011 publiceerde Machteld A.S. Huber een nieuwe, dynamische definitie van gezondheid in BMJ: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Na een periode van onderzoek naar de dimensies van deze definitie promoveerde zij op 17 december 2014 op het onderwerp ‘Towards a new, dynamic concept of health’. Meer informatie kunt u lezen in Medisch Contact.
Inmiddels is Huber samen met een aantal andere partijen, waaronder bedrijfsarts Kees van der Ploeg, gestart met een Proeftuin Positieve Gezondheid in het UMCG. In deze proeftuinopzet worden ook de ervaringen en resultaten meegenomen van het proefschrift van dr Arjella van Scheppingen (Fostering self-regulation in health in organisations, oktober 2014).
Machteld Huber zal op 19 juni tijdens de Bedrijfsgeneeskundige Dagen een presentatie en een parallelsessie verzorgen.

Nieuwe publiekswebsite
over zwangerschap en arbeidsrisico’s


De brochure over ‘zwangerschap en arbeidsrisico’s’ en de biijbehorende informatiebladen zijn nu rechtstreeks beschikbaar voor publiek op de website www.rivm.nl/zwangerschap/werk.
Tot voor kort waren deze voorlichtingsproducten alleen te vinden in de communicatietoolkit voor professionals ‘Kinderwens, zwangerschap en werk’ (www.rivm.nl/toolkits).

Deze informatie en de voorlichtingsproducten kwamen tot stand met medewerking van de bedrijfsartsen Monique van Beukering en Teus Brand.

 

Online training ‘Mensen met Mogelijkheden’ van startMeer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project “Mensen met Mogelijkheden‟, een initiatief van de NVvA, de NVVG en de ministeries van VWS en SZW, Samen met 21 betrokken beroepsgroepen (waaronder de NVAB), werkgevers en een groot aantal ervaringsdeskundigen, zijn inmiddels bijzondere initiatieven tot stand gekomen. In oktober 2014 ging het online inspiratieboek live dat professionals in de ketenzorg, onderwijs en werk een krachtige methode biedt om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen aan arbeidsparticipatie te werken. Als vervolg hierop is er nu de gratis online training die professionals en werkgevers op een andere manier leert kijken naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en beter leert samen te werken binnen de keten van onderwijs, zorg, werk en inkomen. De training is online, kan in eigen tempo worden doorlopen en omvat video minicolleges, filmfragmenten van ervaringsdeskundigen en werkgevers en uiteraard de nodige theoretische achtergrond.
Meer informatie via www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.
 

Leden voor de Commissie Opleiding en Onderwijs


Het visiedocument KOERS (Kwaliteitsvisie Opleidingen En Raamplan Sociale geneeskunde) wordt het uitgangspunt voor de landelijke opleidingsplannen van de wetenschappelijke verenigingen en voor de regelgeving van het CSG. Om de uitgangspunten uit KOERS verder vorm te geven voor de opleiding tot bedrijfsarts zoekt de NVAB bedrijfsartsen die een bijdrage willen leveren aan het nieuwe landelijke opleidingsplan. Dit plan moet eind 2015 klaar zijn. Bedrijfsartsen met ervaring in en affiniteit met opleiding en onderwijs nodigen we graag uit om zitting te nemen in deze commissie. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Marjolein Bastiaanssen T 030 2040620 of nvab@nvab-online.nl.

 

Leden voor de Autorisatiecommissie


De Autorisatiecommissie heeft tot taak de beoordeling van:

•  de wetenschappelijke onderbouwing van het in een conceptrichtlijn voorgestelde beleid (mede aan de hand van het AGREE II-instrument en soortgelijke instrumen­ten);
•  de opzet van de conceptrichtlijn, met name indeling, consistentie, taalgebruik, toegankelijkheid;
•  de implementeerbaarheid, met name praktische toepasbaarheid, noodzakelijke tijdsbesteding voor de uitvoering, vereiste randvoorwaarden (oa instrumentarium, regelgeving, logistiek).

Hierbij zal de Autorisatiecommissie een afweging maken tussen het in wetenschappelijk opzicht nood­zakelijke, het optimale in ideale omstandigheden en het praktisch haalbare in normale omstandigheden.
 
De Autorisatiecommissie wil haar gelederen graag versterken met twee praktiserende bedrijfsartsen. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter Bertus Robeer T 06  31961892 of  b.robeer@hotmail.com.

 
Copyright © 2015
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp