Bestuur, directie en medewerkers wensen u mooie feestdagen en een bijzonder goed en succesvol 2014.


 
Vanaf 25 december tot en met 1 januari zijn wij gesloten. Vanaf donderdag 2 januari kunt u ons weer bereiken.
 

Kwaliteitsbeleid en richtlijnontwikkeling

 
De NVAB gaat in 2014 vijf nieuwe projecten uitvoeren dankzij een gezamenlijke subsidie voor NVAB en NVVG van het ministerie van SZW. Eén project is gericht op het verhogen van de instroom in de bedrijfsartsenopleiding. De andere vier gaan over richtlijnontwikkeling en daarvan is er één gericht op een betere verankering van het kwaliteits- en richtlijnenbeleid voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Dit houdt in dat de NVAB een plan gaat opstellen om de (verouderde) richtlijnen te herzien. De NVAB is blij dat ze met deze subsidie het voornemen om de (verouderde) richtlijnen in te trekken niet hoeft uit te voeren en dat ze kan blijven werken aan praktische instrumenten voor bedrijfsartsen.
Door het verwerven van deze subsidie hoeft het Kwaliteitsbureau niet in de huidige formatie te snijden en worden de tijdens de ALV aangekondigde ontslagen van NVAB-medewerkers niet geëffectueerd. We gaan wel afscheid nemen van Jacqueline Gerritsen, omdat zij per 1 januari 2014 een functie elders heeft aanvaard.
 

Geef arbeidsparticipatie meer aandacht

“Patiënten vinden het van grote waarde om vroegtijdig in de zorg structureel aandacht te besteden aan de arbeidsparticipatie: ‘Ik wilde niet meer thuis zitten, ik wilde onder de mensen zijn, ik wilde weer werken en bezig zijn en een toekomst hebben. Als ik weer buiten ben, dan is mijn ziekte voorbij en ben ik weer beter.’
Artsen dienen daarom ook bij de reguliere zorg tijd en middelen te kunnen besteden aan de diagnostiek en behandeling die bijdraagt aan een tijdige en duurzame arbeidsparticipatie van de patiënt.”  Dr. P.P.F.M. (Paul) Kuijer en collega’s pleiten voor meer aandacht voor en betere financiering van de zorg voor arbeid in Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7024.
 

Beroepsziekten

Al jaren signaleert het NCvB een onderregistratie van beroepsziekten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie SZW zijn daarom een gezamenlijk project gestart ‘Versterken melding beroepsziekten’. Doel hiervan is om zowel de melding van beroepsziekten door bedrijfsartsen te bevorderen als de preventieve acties die daaruit volgen. De NVAB heeft zitting in de begeleidingscommissie van het project.   
  
Inmiddels hebben beide Inspecties alle BIG-geregistreerde bedrijfsartsen verzocht om online een enquête in te vullen. In de enquête worden ook redenen geïnventariseerd waarom bedrijfsartsen wel of niet melden. De NVAB vindt het belangrijk dat er aandacht is bij de inspecties voor beroepsziekten, maar heeft in de begeleidingscommissie wel kritische kanttekeningen gezet bij het verplichte karakter van deelname aan dit onderzoek.
 

Hoorzitting verzuimbegeleiding


 
De Tweede Kamer hield op 12 december 2013 een hoorzitting over de (knelpunten van) verzuimbegeleiding, de privacy van zieke werknemers en de positie van de bedrijfsarts. Aanleiding was het FNV-rapport over de resultaten van hun Meldpunt Verzuimbegeleiding. NVAB-voorzitter Jurriaan Penders heeft aandacht gevraagd voor terugkeer van het arbeidsomstandighedenspreekuur, toegankelijkheid van de bedrijfsarts van alle werkenden en het tekort aan bedrijfsartsen. Samen met OVAL heeft NVAB gepleit voor het vaststellen van minimumeisen voor arbodienstverlening. De NVAB heeft haar visie toegelicht in een position paper.
 

De bedrijfsarts positief in het nieuws

Uit onderzoek van GfK Intromart dat door OVAL is uitgevoerd blijkt dat werknemers tevreden zijn over bedrijfsartsen en arbodiensten (zie website van OVAL). Dit onderzoek is vorige week gepubliceerd.
 
Ook deze week viel het TBV op de mat. Uit de analyse van de visitaties blijkt dat bedrijfsartsen gemiddeld ruim tevreden zijn over hun werk. Werknemers waarderen de begeleiding door de bedrijfsarts met hoge rapportcijfers.
 

 

Adreswijziging
Na ruim 30 jaar beëindigt het Secretariaatsbureau o.l.v. Els van der Putten de NVAB-activiteiten per 1 januari 2014. Jurriaan Penders kondigde dit aan tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 november en bedankte Els voor haar jarenlange werkzaamheden voor de NVAB. Het officiële afscheid van Els is tijdens de BG-Dagen 2014. De werkzaamheden van het Secretariaatsbureau worden overgenomen door het Kwaliteitsbureau. Vanaf 1 januari 2014 zijn de contactgegevens

E nvab@nvab-online.nl
T 030-2040620

Postadres
Postbus 2113 
3500 GC Utrecht

Bezoekadres
Churchilllaan 11
Utrecht


 

Paradigmagroep

De NVAB heeft ook de afgelopen periode deelgenomen aan de paradigmagroep en gesproken over nog openstaande paradigma's met onder andere de NVVG en UWV. De belangrijkste openstaande paradigma’s betreffen het toetsen van het handelen van bedrijfsartsen door verzekeringsartsen en het gebruik van de inzetbaarheidslijst (IZL) door bedrijfsartsen. Meer informatie via deze link naar onze website.


 

Meldpunt ‘verwijzen door de bedrijfsarts’
 De NVAB krijgt steeds meer signalen dat verwijzingen door bedrijfsartsen niet worden geaccepteerd door verzekeraars. Om deze problematiek concreet aan de orde te kunnen stellen bij CVZ en VWS heeft de NVAB concrete  casuïstiek uit de praktijk nodig. Daarom hebben we het ‘meldpunt verwijzen’ geopend. Problemen bij verwijzen van cliënten? Meld dat dan zo spoedig mogelijk via onze website.


 

Samenstelling ICT-groep

Sinds 2006 gold dat tenminste 75% van de leden van de ICT-groep geregistreerd moet zijn in hetzelfde specialisme. Het NVAB-bestuur vond dat een gemengde ICT-groep van verzekerings- en bedrijfsartsen niet op deze norm mag worden afgerekend en heeft samen met de NVVG bij RGS/CGS aanpassing hiervan bedongen. Per 1 januari 2014 worden bij de beoordeling van de samenstelling van een intercollegiale toetsingsgroep de specialismen Arbeid en Gezondheid bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde gelijk gesteld. Wel moeten in een gecombineerde groep van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen minimaal twee deelnemers vanuit ieder specialisme deelnemen. (Zie artikel 57.6)


 
Copyright © 2013
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp