Nieuwe website

U heeft NV@B Nieuws even moeten missen. Het ontwerp en de bouw van de nieuwe website had de afgelopen periode prioriteit. U kunt de nieuwe site bekijken op dit adres www.nvab-online.nl. Wat er de afgelopen periode nog meer gebeurde, leest u in deze nieuwsbrief.
 

10 jaar Kwaliteitsbureau: terugblik op het jubileumsymposium


Jurriaan Penders feliciteert de jubilarissen:
Carel Hulshof, Kees van Vliet, Marian Lebbink en Jos Manders met hun 10-jarig dienstverband

Op 23 oktober vierde de NVAB het 10-jarig bestaan van haar Kwaliteitsbureau met het jubileumsymposium ‘Gendersensitieve bedrijfsgeneeskunde leidt tot betere zorg’.
Directeur NVAB Kees van Vliet  leidde het thema in: ‘Wij willen goede zorg leveren. Dat is voor een wetenschappelijke beroepsvereniging van doorslaggevend belang. En daarom is het een logische keuze om vanmiddag voor een inhoudelijk thema te kiezen dat relevant is voor onze beroepsuitoefening. Toine Lagro-Janssen, dagvoorzitter, gaf haar voordracht de titel ‘Wat u altijd al had willen weten over gender’. Zij vertelde over de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen met problemen omgaan en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid(sproblemen). Angela Maas hield een presentatie over verschillen in (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Boukje Cuelenaere schetste de samenhang tussen werk, inkomen en gezondheid bij vrouwen. Zij riep bedrijfsartsen op om vrouwen te steunen in een goede combinatie van werk, zorg en inkomen. Hoe gendersensitief zijn NVAB-richtlijnen? Weinig tot niet zo bleek uit de inventarisatie van Carel Hulshof. Hij pleitte dan ook voor het integreren van gendersensitieve bedrijfsgeneeskunde, om te beginnen bij de herziening van NVAB-richtlijnen.
 

Reactie NVAB op SER-advies


 
Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden van gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar. Op onze website vindt u de brief die wij stuurden aan de ministers Schippers (VWS) en Asscher (SZW). 
 

Richtlijn Arbeid en Lymeziekte gepubliceerd

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte gaat in op de aanpak bij preventie van lymeziekte en op de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden met lymeziekte. De richtlijn heeft als doel:
 • het handelen van bedrijfsartsen en andere (arbo)professionals te uniformeren
 • de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren.

 
De NVAB werkte bij de ontwikkeling van de richtlijn samen met het RIVM. Deze richtlijn geldt als aanvulling op de CBO-richtlijn Lymeziekte uit 2013.. U vindt de richtlijn op onze website via deze link.
 

Verwijzen door de bedrijfsarts: een update

Naar aanleiding van de knelpunten die bedrijfsartsen ervaren met de verwijsfunctie heeft de NVAB overlegd met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en andere betrokken organisaties. Hieruit blijkt:
 • dat de verwijsbevoegdheid van de bedrijfsarts onveranderd is, maar dat zorgverzekeraars niet verplicht zijn om bedrijfsartsen te accepteren.
 • dat Menzis de enige zorgverzekeraar is die bedrijfsartsen (maar ook medisch specialisten)  NIET accepteert als verwijzer voor de GGZ.
 • dat de knelpunten in de verwijsfunctie vooral veroorzaakt worden doordat bedrijfsartsen meestal verwijzen naar ‘dure’ zorg: instellingen voor arbocuratieve trajecten die voor hun programma vaak de duurste DBC activeren.
 • dat Zorgverzekeraars Nederland bij problemen met de verwijzing overleg adviseert tussen de bedrijfsarts en de medisch adviseur van de betreffende zorgverzekeraar.
Voor de bedrijfsarts zijn de NVAB Leidraad Verwijzen uit 2004 en de daarin genoemde tips nog steeds actueel:
 • maak verwijsafspraken met de zorgverzekeraar(s);
 • werk actief samen met zorgaanbieders in de regio en overleg dan gezamenlijk met  zorgverzekeraars over de vergoeding van de werkwijze volgens samenwerkingsprotocollen.
De NVAB ondersteunt deze activiteiten op landelijk niveau, maar kan - evenmin als bijvoorbeeld de LHV voor huisartsen - geen landelijke contracten afsluiten voor bedrijfsartsen met zorgverzekeraars. Meer informatie vindt u op onze website.
 

Paradigmagroep

In het kader van de Stuurgroep verbetering poortwachter zijn SZW, UWV, bedrijfsartsen, en arbeidsdeskundigen in 2012 gestart met een Paradigmagroep. Doel van de groep is om de onderlinge communicatie te verbeteren.
 

De afgelopen periode heeft de Paradigmagroep het Inzetbaarheidsprofiel (IZP) verder ontwikkeld. Het IZP is een instrument om de belastbaarheid te beschrijven. Hoewel dit instrument nog onderzocht gaat worden op validering en onderbouwing, wordt het nu al door de betrokken partijen geaccepteerd en kunnen bedrijfsartsen het gebruiken. Er is ook nadrukkelijk afgesproken dat UWV niet mag vragen om een FML. Dit is vastgelegd in de nieuwsbrieven van  de Paradigmagroep.

Verder is de re-integratie 2e spoor (re-integratie bij een andere werkgever) in de Paradigmagroep besproken. Deze inspanningsverplichting van de werkgever is gebaseerd op de veronderstelling dat het 2e spoor een zinvolle re-integratie-optie is. Volgens werkgevers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen is dit niet altijd het geval. Daarom heeft de Paradigmagroep aan de Stuurgroep verbetering poortwachter gevraagd om een analyse te maken van de effectiviteit van spoor 2. In de Paradigmagroep is afgesproken dat UWV een adequate onderbouwing van de werkgever over spoor 2 (als dat geen reële optie (meer) is) mee zal wegen in het oordeel over de re-integratie-inspanningen. Meer informatie vindt u op onze website.
 

 

Winnaar Zielhuispenning 2014 is Peter de Bruin 

Hij ontving op 29 oktober de penning voor zijn afstudeerscriptie 'De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek en behandeling van stress-gerelateerde klachten'. De Bruin deed zijn opleiding tot bedrijfsarts bij de NSPOH. Zie ook het judicium op onze website.
 

Visitatie: leuk, leerzaam en inspirerend 

‘Naïef optimisme’ was de vriendelijke feedback van mijn collega’s die constateerden dat ik ondanks hun eerdere waarschuwing mijn doelen te voortvarend en ambitieus koos; waarop een vaag gevoel van herkenning mij bekroop…

Lees verder de column van NVAB-voorzitter Jurriaan Penders over zijn visitatietraject.

 

Uitnodiging Seniorleden

De kennis en ervaring van leden die niet meer actief praktiseren, wil de NVAB graag behouden binnen de vereniging. Daartoe organiseren we enkele malen per jaar een bijeenkomst: de eerstvolgende is op donderdag 27 november (in Helmond). Voor meer informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden, verwijzen we u graag via deze link naar onze website.Richtlijnen voor arboprofessionalsIn het kader van het project ‘Onderzoek en informatievoorziening arbodeskundigen’ zijn inmiddels voor de volgende zeven onderwerpen evidence based richtlijnen ontwikkeld:
 1. Tillen (2012)
 2. Werkdruk (2013)
 3. Agressie en Geweld (2013)
 4. Veilig gedrag in productieomgevingen (2013)
 5. Computerwerk (2014)
 6. Balans werk – privé (2014)
 7. Trillingen (verschijnt eind 2014)


 

Herzien: UWV-richtlijn ‘Zwangerschap en bevalling als oorzaak van ongeschiktheid voor arbeid’

De aanleiding voor herziening was nieuwe en gewijzigde wetgeving en actualisering van de inzichten in de causale relatie tussen arbeidsongeschiktheid en zwangerschap/bevalling.
 

 
De richtlijn gaat in op de vraag of de arbeidsongeschiktheid van de vrouw voor haar arbeid het gevolg is van zwangerschap en/of bevalling. Anders gezegd: is er sprake van causaliteit tussen zwangerschap/ bevalling en arbeidsongeschiktheid?

De auteurs geven aan dat naast de problematiek die in deze richtlijn aan de orde komt, nog vele andere vragen leven rondom zwangerschap, arbeid en arbeidsgeschiktheid. Deze richtlijn gaat daar niet op in. Daarvoor verwijzen de auteurs naar andere richtlijnen voor verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en behandelend artsen. Wel is in een bijlage  een toelichting op de regelingen in de Ziektewet en in de Arbeidsomstandighedenwet opgenomen. De richtlijn is te downloaden via deze link naar de site van het UWV. 

Inspiratieboek ‘Mensen met Mogelijkheden’

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project ‘Mensen met Mogelijkheden’. Aan dit project doen 21 beroepsverenigingen mee, waaronder de NVAB.
 

 
Het inspiratieboek, te downloaden via deze link, biedt professionals een methode om samen met anderen - waaronder werkgevers en ervaringsdeskundigen - meer arbeidsparticipatie te realiseren van mensen met een psychische beperking.


Copyright © 2014
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp