Copy

NVAB en de verkiezingen 12 september

Activiteiten van de NVAB hebben ertoe geleid dat een aantal verkiezingsprogramma’s specifieke aandacht besteden aan de bedrijfsarts en de bedrijfsgezondheidszorg.

 
De NVAB bracht in juni drie stellingen onder de aandacht van de politieke partijen:  
1.  De bedrijfsarts moet toegankelijk zijn voor alle werkenden.
2.  Structuur en financiering van de bedrijfsgezondheidszorg moeten worden veranderd.
3.  Opleidingsfonds voor bedrijfsartsen is noodzakelijk.

In een toelichting bij de drie stellingen maakte de NVAB duidelijk dat investeren in de duurzame inzetbaarheid van alle –potentieel– werkenden noodzakelijk is.


Lijst kankerverwekkende stoffen

Twee keer per jaar publiceert het ministerie van SZW in de Staatscourant een bijgewerkte lijst van kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De meest recente lijst dateert van 29 juni jl. en bestaat uit stoffen en processen die:
-  door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, en/of
-  door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG.
Aan de 'Lijst van voor de voortplanting giftige stoffen' is toegevoegd de stof: hexachloor­benzeen, CAS-nr. 118-74-1.


Dieselemissie en longkanker

Het agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificeerde dieseluitlaatgassen al in 1988 als mogelijk kankerverwekkend.  In juni dit jaar is de classificatie veranderd: volgens de IARC is aangetoond dat dieseluitlastgassen behoren tot dezelfde potentieel dodelijke categorie als asbest, arsenicum, mosterdgas, tabak en alcohol. Behalve longkanker is er volgens de experts mogelijk ook een verhoogd risico op blaaskanker is.
Hier vindt u het persbericht van IARC.

Het Nederlands centrum voor Beroepsziekten geeft informatie over (beroeps)ziekten en preventieve maatregelen bij dieseluitlaatgassen.
Ook bij het Arboportaal van SZW vindt u verdere informatie over de risico’s, wettelijke verplichtingen en (beheers)maatregelen bij uitlaatgassen van dieselmotoren.Proefschrift: Functionele beperkingen door psychische stoornissen

Het proefschrift van Fania R Gärtner (Coronel Instituut, AMC) heeft twee doelen:
1. ontwikkelen en valideren van een vragenlijst voor het meten van verminderd functioneren in het werk bij psychische klachten van verpleegkundigen en paramedici
2. ontwikkelen en evalueren van een psychische module PMO voor verpleegkundigen en paramedici met de verwachting dat de beoogde doelgroep eerder hulp zal zoeken en het functioneren zal verbeteren door gerichte oplossingen door hulpverleners.
Geconcludeerd kan worden dat doel 1 bereikt is: de ontwikkeling van een beroepsspecifieke vragenlijst verliep succesvol. Doel 2 is gedeeltelijk bereikt.
 
Op vrijdag 7 september om 10:00 uur zal Fania R Gärtner bij de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift verdedigen.


PreventieConsult door bedrijfsartsen

In oktober 2012 gaat het onderzoek voor bedrijfsartsen van start over hoe het PreventieConsult Cardiometabool Risico (PC CMR) in de dagelijkse praktijk het beste uitgevoerd kan worden. Ook is het de bedoeling om met deze pilot inzicht te krijgen in de effecten van het PC. De training voor de deelnemende bedrijfsartsen is op 25 september. Verder worden de deelnemers zowel vóór als na de pilot geïnterviewd. Tijdens de uitvoering van het PC wordt bedrijfsartsen gevraagd per werknemer een registratieformulier in te vullen.
Werkgevers en leidinggevenden van deelnemende bedrijven worden na afloop bevraagd over hun ervaringen met het PC en over hun investeringen in zowel het PC zelf als in de (leefstijl)interventies naar aanleiding van het PC. Deelnemende werknemers krijgen een vragenlijst over hun ervaringen met het PC en met de bedrijfsarts, en over de leefstijladviezen die zij kregen.
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deelname aan het onderzoek en de training op 25 september. Voor meer informatie of om u op te geven kunt u een e-mail sturen aan kwaliteitsbureau@nvab-online.nl. Telefonisch is het Kwaliteitsbureau NVAB te bereiken op 030-2040620.


Ploegendienst: verhoogd risico op myocardinfarct en beroerte. Gevolgen voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde?

Recent verscheen in het British Medical Journal een Systematische review en meta-analyse onder de titel ‘Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis’ (BMJ2012;345:e4800).

Uitnodiging voor praktijktest Richtlijn TiIlen

Graag nodigen wij NVAB-leden uit voor deelname aan de praktijktest.  De NVAB ontwikkelt de richtlijn Tillen samen met de arbeids- en organisatie-deskundigen, de arbeids-hygiënisten en de veiligheids­-kundigen. Doel van de praktijktest is inzicht te krijgen in de praktische haalbaarheid van de richtlijn.
Belangrijkste onderdelen van deze richtlijn zijn:
· Beoordelen of er gezondheidsrisico’s zijn  ten gevolge van tillen.
· Maatregelen voorstellen om tilbelasting te verminderen.
· Inzicht hebben in kosten-baten, belemmerende en bevorderende factoren en risicogroepen.
· Evaluatie van genomen maatregelen.
 
Bent u geïnteresseerd in deelname aan de praktijktest en heeft u vóór 10 oktober a.s. gelegenheid om er enkele uren in uw dagelijkse praktijk aan te besteden? Laat ons dat per ommegaande weten via kwaliteitsbureau@nvab-online.nl. Wij sturen u dan de conceptrichtlijn met instructie en feedbackformulieren.

Werknemers mentaal fit en veerkrachtig houden
NVAB Congres op 28 november

Tijdens de week van de mentale gezondheid organiseert de NVAB op verzoek van het ministerie van SZW een congres over het mentaal fit en veerkrachtig houden van werknemers. Tijdens die dag presenteert de NVAB drie nieuwe multidisciplinaire richtlijnen voor arboprofessionals over Agressie en Geweld, Tillen en Werkdruk. Na een plenaire sessie worden de drie richtlijnen in parallelle sessies  behandeld. Doelgroep van het congres zijn leden van de vier kerndisciplines: bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen en veiligheidskundigen.
 
Deelname
NVAB-leden kunnen zich alvast aanmelden via deze link naar de NVAB-website. Wees snel: het aantal plaatsen is beperkt!

Dit congres is in het kader van de ‘week van de mentale gezondheid’ van SZW. Gedurende die week verzorgen vier verschillende organisaties een congres. Op vrijdag 30 november organiseert  SZW de slotconferentie en worden de  bevindingen en resultaten van de voorgaande dagen gepresenteerd.Jaarcongres over KANS

Op vrijdag 28 september 2012 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeids-geneeskunde (NVKA) haar vijfde jaarcongres. Het congres is getiteld KANS: Klachten van Arm, Nek en Schouders en wordt gehouden in het Aluminium centrum te Houten.Rijbewijskeuringen

We kregen vragen van NVAB-leden over de nieuwe eisen die het Centraal Bureau Rijvaardigheid zou stellen aan de keurend arts bij rijbewijskeuringen. In de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’ is echter niets gewijzigd. Het CBR stelt onveranderd : Het geneeskundig verslag, dat bij de eigen verklaring hoort, moet u laten invullen door een geregistreerde bedrijfsarts of een arts verbonden aan een gecertificeerde arbodienst.

Er zijn wel nieuwe formulieren voor de medische beoordeling, waarop meer gegevens ter identificatie van de keurend arts ingevuld moeten worden. Het blijkt dat deze nieuwe formulieren de verwarring hebben veroorzaakt.
Overigens gaat met ingang van 19 januari 2013 de geldigheid van een rijbewijs C of D in de hele Europese Unie terug naar vijf jaar. Dat betekent dat houders van een rijbewijs C of D zich vanaf dan elke vijf jaar medisch moeten laten keuren.

 

Copyright © 2012
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp