Algemene Ledenvergadering

Wetenschappelijk gedeelte

 

Op 4 november jl. was de najaarsvergadering van de NVAB. Tijdens het wetenschappelijk gedeelte presenteerden eerst de drie genomineerden voor de Reinier Zielhuispenning 2015 hun onderzoek. Arjen Hoitsma onderzocht de samenhang tussen arbeidsparticipatie, kwaliteit van leven en chronische vermoeidheid bij patiënten met terminale nierinsufficiëntie. Jan Scheffers verrichtte een onderzoek naar verzuim bij medewerkers die voor hun werk frequent vliegen. Inge Tofield-van der Ende schreef haar scriptie over cardiovasculair risicomanagement in een keuringssituatie bij het Defensie Helikopter Commando. Vervolgens lichtte het EMGO-instituut van VUmc een aantal van hun onderzoeken toe, onder andere over de risico's van zitten en lichamelijke inactiviteit, over een app die leidt tot verbetering van fitheid, slaapkwaliteit en gezond gedrag bij piloten, en over de leidraad participatieve aanpak. Het verslag vindt u o.a. in de rubriek Verenigingsnieuws van TBV december 2015.
 

Algemene Ledenvergadering

Huishoudelijk gedeelte

Randvoorwaarden voor
goede bedrijfsgeneeskundige zorg


 

 
Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergadering discussieerden de leden over de randvoorwaarden voor goede bedrijfsgeneeskundige zorg. De ideeën en argumenten die leden naar voren brachten, worden gebruikt voor het NVAB-document over visie, missie en kernwaarden dat in 2016 opnieuw aan de leden wordt voorgelegd. Het verslag van de ALV vindt u op onze website in de ledensectie.
 

Werkwijzer Arbeidsconflicten

Gezamenlijke verklaring NVAB en STECR

 

Na publicatie van de STECR Werkwijzer ‘Arbeidsconflicten' heeft de NVAB gesteld dat haar leden niet gebonden zijn aan deze werkwijzer. Na vragen over en kritiek op dit standpunt heeft een NVAB-vertegenwoordiging overleg gevoerd met STECR over de knelpunten. De conclusie was dat deze met een toelichting op de werkwijzer opgelost kunnen worden. De NVAB heeft vervolgens besloten dat bedrijfsartsen – op basis van de toelichting – de werkwijzer kunnen gebruiken. U vindt de toelichting (in de vorm van een gezamenlijke verklaring) op de websites van NVAB en STECR. Begin volgend jaar publiceert de NVAB in TBV een uitgebreid artikel over de toelichting en de totstandkoming ervan. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via nvab@nvab-online.nl.
 

Gezamenlijk kwaliteitsbeleid

Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen nemen initiatief

 
 

De NVAB, de NVVG en de GAV hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Om dit financieel mogelijk te maken pleiten zij voor de instelling van een fonds waaraan alle betrokken stakeholders een bijdrage leveren. De belangrijkste aandachtspunten voor het meerjarig kwaliteitsbeleid van de drie beroepsverenigingen zijn:
·  opleiding en nascholing
·  ontwikkeling en herziening van richtlijnen
·  implementatie van richtlijnen en kwaliteitsinstrumenten
·  kwaliteitsvisitatie
·  ontwikkelen van een kennisagenda
·  academisering van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.
Lees verder op onze website.
 

Informatie en instrumenten over fysieke belasting

 

TNO vertaalt inzichten uit (internationaal) onderzoek naar bruikbare kennis en praktische instrumenten. Dit gebeurt voor een deel binnen het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden dat gefinancierd wordt door het ministerie van SZW. Een specifiek deel van dit programma richt zich op de preventie van klachten door fysieke belasting op het werk. Daarvoor zijn een aantal praktijkgerichte instrumenten en hulpmiddelen ontwikkeld die online aangeboden worden en gratis te gebruiken zijn. Zie verdere informatie via deze link naar TNO.
 

Gezond en veilig werken met straling

Nieuwe publicatie wijst de weg

 
 

De regels voor werken met straling zijn vastgelegd in de Kernenergiewet. Bij controles door de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven vaak niet volledig op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt. Daarom heeft I-SZW een  publicatie ontwikkeld, die werkgevers informeert over de risico’s van straling en over de regels en de maatregelen die de gezondheid en de veiligheid van medewerkers beschermen. Voor meer informatie: zie de site van I-SZW.
 

Brief OVAL over rol bedrijfsarts bij ontslagprocedure vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

 

Onlangs heeft OVAL UWV en de minister van SZW een brief gestuurd over de rol van de bedrijfsarts bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Per 1 juli 2015 ontbreekt de wettelijke grondslag voor een 'verklaring bedrijfsarts' in het kader van de 26e weeksprognose. OVAL heeft gevraagd om de wet- en regelgeving en het ontslagformulier van UWV aan te passen. OVAL pleit ervoor om de benodigde verklaring van de bedrijfsarts weg te laten en de 26e weeksprognose beoordeling in het kader van de ontslagprocedure uit te laten voeren door de eigen UWV-deskundigen. Lees verder via deze link naar OVAL.
 

Jeannette Hemke bedrijfsarts par excellence 2015


Het NVAB-bestuur heeft de titel bedrijfsarts par excellence 2015 toegekend aan Jeanette Hemke.

Zij was betrokken bij initiatieven voor arbocuratieve samenwerking, zoals “De bedrijfsarts in de eerstelijn" en “Sterk naar werk”. Ze werkte een dagdeel per week in een gezondheidscentrum waardoor de huisarts patiënten met arbeidsgerelateerde klachten kon doorverwijzen naar de bedrijfsarts. Lees verder op onze website.
 

Reinier Zielhuispenning 2015 voor Inge Tofield-van der Ende


De winnaar van de Reinier Zielhuispenning 2015 is Inge Tofield-van der Ende voor haar scriptie: Goed voorspellen kan afkeuren voorkomen. Dr. Teake M. Pal lichtte het jury-rapport toe en gaf aan dat zij de prijs wint vanwege de eenduidigheid van de vraagstelling en de herkenbare relatie met de bedrijfsgeneeskundige praktijk.

De Reinier Zielhuispenning wordt uitgereikt aan de bedrijfsarts die de beste scriptie heeft gemaakt in het kader van de 4-jarige opleiding tot medisch specialist voor arbeid en gezondheid - bedrijfsarts.
Lees verder op onze website.
 Tijdelijke tariefsverhoging RGS

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG is genoodzaakt de tarieven voor haar diensten met 15% te verhogen. De tariefsverhoging voor registratie, herregistratie en erkenningen van aios, specialisten en opleidingsinstellingen gaat in per 1 januari 2016. Het nieuwe tarief geldt voor alle aanvragen die de RGS op of na deze datum ontvangt. De tariefsverhoging zal voor een periode van vijf jaar gelden. Meer informatie vindt u bij de KNMG.   


 

Kiezen voor een zorgverzekering
Neemt u uw zorgverzekering onder de loep? Kijkt u dan goed naar welke soort zorgverzekering past bij wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld of u terecht kunt bij de zorgverleners in uw buurt, de hoogte van de vergoedingen en het risico op bijbetalen. Dit verschilt per soort zorgverzekering. Weet u waarin de restitutie-, natura- en budgetverzekering van elkaar verschillen?  Een toelichting geeft de VvAA via deze link.


 

Nieuwe samenstelling ALV van de federatie KNMG

 

 
Namens de NVAB zijn Peter Buijs en Marielle A-tjak vertegenwoordigers in de ALV van de KNMG. Via de districten neemt ook René Naber deel aan deze vergadering.
De samenstelling van het federatiebestuur van de KNMG vindt u op de website van de KNMG.


Bedrijfsarts in de media

NVAB-bestuurslid Marlo van den Kieboom werd als expert op het gebied van burnout bij Zorg van de Zaak geïnterviewd door RTV Noord over werkdruk en burnout in specifieke beroepen/sectoren. Het interview is te beluisteren via deze link naar RTV Noord (start om 2:39:00).


 

Scholings- en arbeidsmogelijkheden voor ongedocumenteerden

 

Binnen de huidige wetgeving is vrijwel elke vorm van dagbesteding, zoals het volgen van onderwijs of het doen van (vrijwilligers)werk, verboden voor ongedocumenteerden. Met een manifest richten een aantal organisaties zich tot de overheid om de mogelijkheden voor (vrijwilligers)werk en scholing voor ongedocumenteerden te verruimen. Wanneer u het recht op arbeid een warm hart toedraagt, kunt u tijdens een werksessie op 3 december meedenken over dit project. Meer informatie vindt u in dit document (pdf).

 

Contributie NVAB 2016

In de ALV van najaar 2013 is besloten om de contributie jaarlijks te indexeren. Voor 2016 zijn de tarieven als volgt:
• Gewone leden: € 527
• Leden in opleiding tot bedrijfsarts: € 288
• Buitengewone leden: € 527
Copyright © 2015
Ons adres is:
NVAB
Postbus 2113
3500 GC Utrecht
Email Marketing Powered by Mailchimp