GEEN TERUGKEER NAAR OUDE MAASDRIELSE TIJDEN MAAR TOCH EEN FLINKE KRITISCHE HOUDING VAN GROENLINKS TEN AANZIEN VAN BIO-INDUSTRIELE CONGLOMERATEN IN HET BOEREN BUITENGEBIED EN DE AANHANGENDE PROCEDURES!
GOEDE RAAD 37
NIEUWSBRIEF VAN GROENLINKS MAASDRIEL

"Geen 5100 geiten door een binnenbocht-constructie "

Het grootste onderwerp in politiek Maasdriel is ( als vanzelfsprekend bijna) niet de afbraak van de zorg, of de achterblijvende begeleiding van vluchtelingen,  maar de vestiging van een gigastal voor geiten op de plaats van een verlaten varkensbedrijf.


Het lijkt zo gewoon, zo alledaags, een proceduredingetje: een nieuwe stal naast andere in de direkte omgeving. Mooi verhaal, spelende geitjes en een vrolijke tractor in de wei. Samen Sterk Maasdriel worstelt er maar mee - lees de  bijdrage van Maarten Daalder. Wat jammer dat het maken van deze worst niet aan de regeltjes voldoet, althans de schijn wordt gewekt.

Vragen die volgens GroenLinks beantwoord moeten worden zijn: 
  • Hoe tellen de signalen uit de gezondheidszorg ten aan zien van de gigabedrijven?
  • Zijn de voorbehouden van de GGD niet te groot om de ontwikkeling van dit bedrijf te rechtvaardigen?
  • Is een openlijke oorlog met de inwoners, bedrijven en gemeentebestuur van  Zaltbommel  de moeite waard? Voor tegenstanders van een herindeling gouden koren op de molen.
  • Zijn de vermeende te vergunnen emissierechten wel volgens de regels bij elkaar gesprokkeld van inactieve beëindigde bedrijven ( Provincie!)?
  • Is het netjes om een grote planologische ingreep via kleine wijzigingen te regelen?
  • Kunnen  Tweede Kamerkamer-vragen en krantenartikelen genegeerd worden met een houding van gekrenkte trots?
  • Is het slim een MER rapportage niet af te wachten?
 

Raadslid Kees van Drunen vond de besluitvorming te veel binnenskamers en heeft initiatief genomen om de Gemeenteraad uiteindelijk te laten beslissen over dit onderwerp.

 

Maar liefst 44 zienswijzen zijn op dit plan binnen gekomen en een ernstige rel met de hogere overheid, de Provincie Gelderland, die herhaaldelijk tevergeefs naar het schijnt verder overleg over dit onderwerp verlangde, ligt in het verschiet. Wil de Provincie een ruildeal maken, geen geitenstal en wel een bedrijventerrein op maagdelijk buitengebied? Wat er allemaal niet in de vergaderkamers afgedeald wordt is ons een raadsel.

Een misverstand dat door de standsorganisaties en met name ook door gemeenteraadslid en bestuursvrouw Linda de Groot in LTO-blad Nieuwe Oogst versterkt weergegeven wordt is, dat de weerstand tegen produktiewijzen van dierlijk leven komt van "enkele individuen". De globale problematiek waarin oerwouden wijken voor kaalslag en monoculturen van veevoer en ons kleine landje omgetoverd wordt tot een groot bedrijventerrein met  hoogproductieve raaigras weilanden laat leden van GroenLinks zeker niet koud. Maar de industrialisatie van ons buitengebied gaat veel meer mensen ter harte! Gegoochel met feiten en procedures mag niet verpakt worden als "de ondernemer heeft ook rechten". Ook GroenLinks respecteert de rechten van een ieder! Maar hier worden creatief rechten uitgebreid.

 

Kees van Drunen deelt zijn overwegingen in dit debat: 

“ ’t Laatste woord is er nog niet over gezegd. Ook binnen het college en binnen het CDA houden ze er nu rekening mee dat het plan voor de 5100 melkgeiten in Rossum of aangepast of afgeblazen moet worden. Reken er maar op, dat er met gespannen verwachtingen naar het adviesrapport van de Commissie MER wordt uitgekeken. De inwoners en bedrijven in Maasdriel en Zaltbommel mogen nu verwachten dat de volgende stappen van de procedure beter te volgen zullen zijn dan zoals tot nu toe ervaren.”

 

“Wie het gevolgd heeft, weet dat we niet zonder slag of stoot zover gekomen zijn. Ik vond het een enerverende maand. Nadat ik in de gemeenteraad het agenderen in de Commissie Ruimte aankondigde, werd er eerst nog even geprobeerd om dat te voorkomen. SSM en burgemeester vonden dat gelukkig zo ongepast, dat het bij een verholen poging bleef. Ik wilde voorkomen dat de discussie niet verder zou komen dan 'we weten dat GroenLinks nou eenmaal tegen intensieve veehouderij is, maar wij denken daar anders over'. Daarom heb ik een discussienotitie met daarin de kwetsbare punten in het dossier uitgewerkt. Zoals het tricky GGD-rapport over de volksgezondheidskanten, de voorzienbare verkeersproblemen en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de A2-zone. Gelukkig, zeg ik nog maar weer een keer, zien vier partijen wel dat de punten die GroenLinks daarin aangedragen heeft belangrijk zijn om onder de loep te nemen en in alle openheid te bespreken. Door alle ontstane commotie kwam portefeuillehouder Van den Anker in de commissievergadering ook schoorvoetend van z'n plaats: er kan toch een commissiebespreking van het voorgenomen besluit komen. En na een eerste afwijzing: de praktische uitwerking van het GGD-advies op toezicht en handhaving zal voor het bestemmingsplanbesluit voorbereid worden.”

 

“Vanwege het gebulldozer tot aan die aarzelende toezeggingen leek het me goed om in de raadsvergadering nog een paar puntjes op de i te zetten. Ik stuurde daarvoor vier moties naar de andere fracties. Want ik weet uit ervaring dat GroenLinks als kleine fractie met moties zelden ergens komt, als we die niet vooraf in de week leggen. Die moties hebben ook weer voor de nodige dynamiek achter de schermen gezorgd. Met extra fractie- en coalitie-overleggen van CDA en SSM op de dinsdagavond voor de raad (we zouden alleen maar hamerstukken op de agenda hebben). Woensdagmorgen kreeg ik via SSM als terugkoppeling dat CDA en SSM de motie over de commissie-agendering zouden steunen als ik een passage over een eventueel voorlopig Commissie MER advies zou schrappen en de agendering in de gemeenteraad zou laten afhangen van de commissiebespreking. De moties over het GGD-advies en de wegaanpassing, zo stelden die fracties,  liepen vooruit op het doorgaan van 5100 geiten (daar kon ik goed mee leven als agendering goed geregeld zou worden met de eerste motie). De motie die oproep tot open gesprekken met partijen, daar was men nog niet uit. Woensdagavond om 10 uur kreeg ik echter opnieuw een telefoontje, nu vanuit de CDA-fractie, die sommeerde om nog passages van de motie-toelichting te schrappen. ‘Wij geven onze eigen toelichting wel Kees!’. Met een donderdagmorgen telefoneren (ik was gelukkig vrij die dag) kon die plooi toch nog glad gestreken worden. En zelfs op het punt van open gesprekken ontstond er in de namiddag bij de wethouder nog een openingetje ….. “

 

“De verzamelde pers had wellicht op wat meer reuring in de raadsvergadering gerekend of wellicht zelfs gehoopt. Ik zelf aarzelde in de vergadering op het punt om de laatste motie over de gesprekken aan te passen. Dat moet je als raadslid niet doen bij de snelle bestuurders en CDA-raadsleden op het puntje van hun stoel! Want daarmee gaf ik het weg om het in een motie precies vast te leggen. Dus ik had resoluter moeten zeggen ‘dan schrijven we het zo op in de motie …’ en die in stemming moeten brengen. Maar het is wel in de actielijst van de raadsvergadering opgeschreven. En burgemeester en raadsvoorzitter Henny van Kooten benadrukte het nog: afspraak is afspraak!”

 

“Ben ik tevreden? Ja en nee.
Ja, want ik denk dat we qua afspraken voor het vervolg het maximale eruit heb gehaald dat nu gehaald kon worden.
Nee op het punt van zelfreflectie door B&W. Wethouder van den Anker verklaarde namens B&W hoe persartikelen de plank mis geslagen hebben. Een verklaring over de boze buitenwereld die het allemaal niet goed wil zien. Zo’n verklaring heeft voor mij nul en generlei waarde als die niet ook terugblikt op de eigen rol en welke aanleidingen je zelf gegeven hebt dat die buitenwereld een en ander interpreteert zoals het nu tot stand is gekomen. Er valt dus nog wat te doen. Ik moet met deze en gene nog maar eens een afspraak gaan maken.” 

Wijzigingsbevoegdheid 

Commentaar door Henk van Kray
 
Meer dan een jaar geleden werd Gerard van de Anker geïnformeerd over een verzoek tot vestiging van een mega-geitenstal op de Schoofbandweg.
In de afgelopen tijd werd deze aanvraag voorbereid door de ambtenaren van de wethouder.
Zij adviseerden om de wijzigingsbevoegdheid te gebruiken en van varkensstal naadloos over te gaan naar mega-geitenstal.
 
De wijzigingsbevoegdheid is bedoel voor zaken waar gelijksoortige activiteiten elkaar opvolgen voor wat betreft de bestemming.
 
Op die manier heeft men kennelijk gedacht, maar iets verder nadenken over de impact van het woord “geitenstal” bij geconfronteerde inwoners zou tot een
andere insteek hebben kunnen leiden en de raad zou moeten zijn geconsulteerd in deze nieuwe bestemming; jammer dat die empathische houding ontbrak en tot nu toe ontbreekt.
En dan het cliëntelisme: We moeten ervan uitgaan dat aanvragen op de inhoud worden beoordeeld en behandeld; dat in korte tijd twee keer de voorzitter van het CDA en zijn broer een aanvraag indienen met een gigantische impact in landschap en milieu, had van tevoren toch reden kunnen zijn om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden;
Ook hier missen wij een alerte houding van het college van B&W, want o zo gemakkelijk denkt de burger hier het zijne van.
 
Hoe om te gaan met het instrument “Wijzigingsbevoegdheid”?
De keuzes of dat instrument gebruikt moet worden, mag worden, kan worden of ook ongebruikt kan blijven, behoren tot de mogelijkheden; deze keer was het beter geweest om geen gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid van wege de impact zoals hierboven omschreven.
Het excuus van een verbod Détournement de Procedure is in deze casus helaas een gezochte formaliteit en getuigt van weinig inzicht in de gevoelens van burgers.
 
Copyright © 2016 GroenLinks Maasdriel, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp
 klik hier als u geen toezending van de Goede Raad meer wenst  | update subscription preferences