Copy
Cymraeg      English
View this email in your browser

Bwletin Newydd i Hyb newydd

Croeso i fwletin rheolaidd newydd, fydd yn rhoi diweddariadau am hynt y Cyngor Gofal a’i bartneriaid wrth ddatblygu cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol i gefnogi gweithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Amcan y fenter hon, sy’ wedi’i ariannu gan
Lywodraeth Cymru, yw sicrhau ein bod yn cefnogi a hysbysu’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol yn unol â chyfraith Cymru a’i gydgysylltiad â stadudau perthnasol eraill, ac i ymarfer yn unol ag egwyddorion y Ddeddf.

Hyb newydd yn mynd yn ‘fyw’!

Fel rhan o’r fenter hon, rydym wedi datblygu ‘siop un stop’ ar-lein, gydag amrywiaeth o adnoddau mewn fformatau gwahanol, i gyd ar gael o un hyb canolog. Enw hwn yw’r Hyb Gwybodaeth a Dysgu ac mae bellach yn ‘fyw’ ar www.cgcymru.org.uk/Hyb-deall-y-Ddeddf. Bydd yr Hyb o dan faner Deall y Ddeddf, a chaiff ei ddiweddaru’n gyson gyda gwybodaeth newydd a deunyddiau dysgu ac ymwybyddiaeth. Felly, dewch nôl yn aml i weld beth sy’n newydd.
Pecyn cyflwyniad ac ymwybyddiaeth nawr ar gael
Ymlith adnoddau cyntaf sydd ar yr Hyb yw pecyn, gyda chyflwyniad, i gyflwyno’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) i godi ymwybyddiaeth o’r hyn mae’n feddwl i bobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, gofal iechyd a gwasanaethau ehangach. Mae’r pecyn yn tynnu ar ystod o ddeunyddiau sy’ wedi’u datblygu ledled Cymru i gefnogi cynnal gweithdy dwy-tair awr. Ei amcan yw rhoi trosolwg o’r Ddeddf, braenaru’r tir ar gyfer gweithredu’r ddeddfwriaeth a gosod cynsail i hyfforddiant mwy manwl ac arbennig lle bo ei angen ar bobl. Bydd pobl sy’n cymryd rhan yn y gweithdy yn ymwybodol o gefndir y Ddeddf a’i rhannau a nodweddion gwahanol. Byddant hefyd yn gwerthfawrogi gwahaniaethau allweddol yn y pwyslais ar ofal a chymorth yn y dyfodol, yn ogystal â nodi newidiadau i ymarfer ac unrhyw hyffoddiant ychwanegol fydd ei angen arnynt. Ar hyn o bryd, mae’r pecyn ar ffurf pdf, ond bydd e ar gael fel dogfen Word cyn bo hir.
Ym mis Gorffennaf, bydd fersiwn e-ddysgu o’r cyflwyniad a’r pecyn ymwybyddiaeth ar gael, fydd yn gadael aelodau’r gweithlu i gwblhau’r hyfforddiant ar-lein mewn modd rhyngweithiol. Bydd adnoddau pellach yn cael eu hychwanegu wrth i anghenion hyfforddi grwpiau arbennig ddod i’r amlwg, ac yn yr hydref bydd deunyddiau mwy manwl ar gyfer pobl sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf yn eu rolau gwaith.   
Y Gweinidog yn cyflwyno adnodd dysgu newyddDyma fideo gan Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, lle mae’n annerch pobl sy’n defnyddio’r pecyn cyflwyno ac ymwybyddiaeth newydd. Mae’r Gweinidog hefyd yn cyflwyno’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ac yn siarad am ei goblygiadau.

Gwyliwch y fideo yn https://youtu.be/2gdEHY3pCbs
Gweithio mewn partneriaeth
Rydym wedi sefydlu Grŵp Ymgynghori Strategol i gynghori ar flaenoriaethau strategol, i ddod ag ystod o safbwyntiau rhanddeiliaid i’r gwaith ac i gynorthwyo gyda gweithredu’r cynlluniau prosiect. Yn bwysicaf oll, mae’r grŵp yno i sicrhau ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gref a chyd-gynhyrchu i sefydlu cynllun hyfforddi cadarn ac effeithiol sy’n cyrraedd anghenion gweithlu amrywiol. Bydd y grŵp yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cynnwys cynrychiolaeth gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS); Cyngor Gofal Cymru; Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Cymru (AGGCC); Fforwm Gofal Cymru; Plant yng Nghymru;  Conffederasiwn GIG Cymru Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA);  Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC);  Llywodraeth Cymru; a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).
Yn sgîl y cyfarfod cyntaf, rhyddhaodd Rhian Huws Williams, Prif Weithredwr y Cyngor Gofal, y datganiad hwn:
www.cgcymru.org.uk/news/2015/04/27/dod-i-ddeall-y-ddeddf-hyfforddiant-i-gefnogi-cyflwyno-deddf-gwasanaethau-cymdeithasol-a-llesiant-cymru/
Cynllun y prosiect

Mae’r Grŵp Ymgynghori Rhanddeiliaid wedi rhoi ei gefnogaeth lawn i gynllun prosiect sy’n rhannu’r gwaith yn gamau. Nawr ein bod ni wrthi ar y cam cyntaf o gyhoeddi deunyddiau cyflwyno ac ymwybyddiaeth, bydd y cam nesaf yn cynnwys:
  • datblygu pedwar modiwl o ddeunyddiau dysgu, wedi’u cysylltu â rhannau’r Ddeddf ar gyfer y rhai sy’n cael eu heffeithio gan y newidiadau drwy eu rolau. Bydd lefelau gwahanol o ddeunyddiau. Mae’r Cyngor Gofal yn comisiynu a datblygu’r deunyddiau hyn a byddant ar gael o hydref 2015. Yn ogystral â dysgu am gynnwys y Ddeddf, bydd y deunyddiau’n pwysleisio amcanion bras y Ddeddf – a’r diwylliant ac ethos angenrheidiol i gyrraedd yr amcanion ac egwyddorion yn y Ddeddf ar gyfer dinasyddion Cymru
  • Ystyried deunyddiau dysgu ar gyfer y gweithlu sy’n darparu gofal, eto gyda phwyslais cryf ar egwyddorion y Ddeddf: llais a rheolaeth i ddinasyddion; atal ac ymyrraeth gynnar; hyrwyddo llesiant; cyd-gynghyrchu a gweithio mewn partneriaeth.
  • Ystyried a thrafod hyfforddi a dysgu ar gyfer pobl sy’n arwain a rheoli darpariaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r Cyngor Gofal yn gweithio’n agos gyda’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol ar elfennau o’r cynllun
  • cynnal dadansoddiad o anghenion dysgu – gweithio gyda chi i ddeall yr hyn sydd ei angen ar y gweithlu i wneud gweithredu’n llwyddiant. Rydym hefyd yn trefnu archwiliad o ddeunyddiau dysgu presennol er mwyn sicrhau bod gennom ystod o adnoddau defnyddiol mewn un lle i gefnogi dysgu. Mae’r gwaith hwn yn dechrau nawr ac bydd yn parhau i flwyddyn nesaf.
Bydd y Cyngor Gofal yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar arweinwyr rhanbarthol ar gynllun datblygu i sicrhau bod yr hyfforddi’n cael ei gynllunio’n dda ac ar gael i’r bobl sydd ei angen.
Byddwn yn ystyried anghenion dysgu arbenigol wedyn, a sut y gallem weithio’n uniongyrchol gyda rhai sefydliadau i ddod i’r afael â’r rhain. 


I weld crynodeb fer o bryd bydd adnoddau ar gael, cliciwch i weld llun o’r amserlen 
 
Gwybodaeth bellach
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â sheila.lyons@cgcymru.org.uk neu ei ffonio hi ar 01745 586864.
 
 
Copyright © 2015 Cyngor Gofal Cymru
All rights reserved.


Rhestr post
newsletters@ccwales.org.uk

Dad-danysgrifio   Diweddaru tanysgrifiad