Copy
MIGS Press Release 19/06/2015
*English text follows
 

Υπογραφή Σύμβασης Ορόσημο για την Βία κατά των Γυναικών

Στις 16 Ιουνίου 2015, η Κυπριακή κυβέρνηση υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης  – Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατα των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας – 4 χρόνια μετά το άνοιγμα της για υπογραφές στις 11 Μαΐου 2011. Η Κύπρος είναι η 38η χώρα που υπογράφει τη Σύμβαση εκ των οποίων 18 την έχουν ήδη επικυρώσει. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), το οποίο για χρόνια ασκεί πολιτική πίεση για την υιοθέτηση της Σύμβασης στην Κύπρο, χαιρετίζει την απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης να βάλει σε εφαρμογή τις υποσχέσεις της.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί την πρώτη νομικά-δεσμευτική Ευρωπαϊκή σύμβαση η οποία εστιάζει συγκεκριμένα στην βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την αποτελεσματική πρόληψη, προστασία, ποινική δίωξη και την δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτικών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τοποθετεί το θέμα της βίας κατά των γυναικών στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της ανισότητας των φύλων και της έλλειψης σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών. Όπως δηλώνει η Σουσάνα Παύλου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου «Αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας και αποτελεί μια ευκαιρία ανάληψης δράσης για την Κύπρο αφού το παρόν νομικό και θεωρητικό πλαίσιο εστιάζεται κυρίως στον τομέα της ενδο-οικογενειακής βίας. Μέσω αυτού του εργαλείου δίνεται στην Κύπρο η δυνατότητα επικέντρωσης σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών».

Σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών και κοριτσιών γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες και ορατές κάθε μέρα:
  • 1 στις 5 γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία στην Κύπρο.
  • 28% των κυπρίων γυναικών υπέστηκε κάποια μορφή κακοποίησης από νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο.
  • 82% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι γυναίκες και κορίτσια.
  • Υπήρξαν 30 δολοφονίες γυναικών από συντρόφους ή πρώην συντρόφους τα τελευταία 10 χρόνια.
Η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει τώρα να μεταφράσει αυτήν την επίδειξη πολιτικής βούλησης σε συγκεκριμένες ενέργειες διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα είναι ασφαλείς από τη βία, και να παρέχει στα θύματα την υποστήριξη που χρειάζονται για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Η σύμβαση μπορεί να τεθεί σε πλήρη ισχύ στην Κύπρο μόλις επικυρωθεί, και αυτό απαιτήσει εκτεταμένες νομοθετικές αλλαγές, την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, συντονισμένη και εμπεριστατωμένη συλλογή δεδομένων και έρευνα, καθώς και ολοκληρωμένες και συντονισμένες πολιτικές σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Το Ινστιτούτο καλεί τα αρμόδια υπουργεία να δημιουργήσουν, χωρίς καθυστέρηση, ένα συντονιστικό διεπιστημονικό επιτροπή για να συντονίσει την όλη διαδικασία, και που να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές υπηρεσίες, αλλά και γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση.

Η υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης γίνεται πραγματικότητα με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση. Η επικύρωση δεν μπορεί να περιμένει άλλα τέσσερα. Το κόστος της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι τεράστιο - τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο.


Cyprus signs Landmark Convention on Violence against Women

On the 16th June 2015, the Cyprus Government signed the Istanbul Convention – CoE Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence – over 4 years after it opened for signature on 11 May 2011. The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), who for years been lobbying for adoption of the Convention in Cyprus, warmly welcomes the decision of the Cyprus Government to make good on its promises.

The Istanbul Convention is the first legally-binding European treaty specifically targeting violence against women and domestic violence. It sets out minimum standards on prevention, protection, prosecution and the development of integrated policies.

The Convention also clearly links violence against women to gender inequality and unequal power relations between women and men. As Susana Pavlou, Director of MIGS, points out “this is extremely important and is an opportunity for action for Cyprus, given that its legal and policy framework focuses mainly on violence in the family. Through this tool Cyprus can at last begin taking action on all forms of violence against women, including domestic violence, from a gender equality perspective”.
Grave human rights violations against women and girls are becoming more prevalent and visible every day:
  • 1 in 5 women has experienced physical and / or sexual violence in Cyprus.
  • 28% of Cypriot women have experienced some form of abuse by current or former spouse or partner.
  • 82% of domestic violence victims are women and girls.
  • Over 30 women have been killed by partners or ex-partners in the last 10 years.
The Cyprus Government must now translate this show of political will into concrete action to keep women and girls safe from violence, and provide victims with the support they need to rebuild their lives. The Convention can only fully come into force in Cyprus once it is ratified, and this will require extensive legislative change, the development of specialist support services, the implementation of prevention programmes, robust data collection and research, and comprehensive and coordinated policies across all government services.

In order to achieve this, the government must work in coordination and partnership with NGOs and civil society and involve them in any law making, as well as in the planning and implementation of policies and measures. The Institute calls on the relevant Ministries to establish, without delay, a coordinating mulch-disciplinary body to co-ordinate this process that includes all relevant services and NGOs as foreseen by the Convention.

The signing of the Istanbul Convention is already four years overdue. Ratification cannot wait another four. The costs of violence against women and girls are too great – both in human and economic terms.
Copyright © 2015 Mediterranean Institute of Gender Studies, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in at our website or at a conference/event hosted my the Mediterranean Institute of Gender Studies.

Our mailing address is:
Mediterranean Institute of Gender Studies
46 Makedonitissas Ave.
P.O. Box 24005
Nicosia 1703
Cyprus

Add us to your address book