Copy
MIGS Press Release 19/06/2012

Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών χαιρετίζει την νέα Στρατηγική της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Λευκωσία 19.06.2012

Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών και η Οργάνωση για την Προστασία Θυμάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης - ΣΤΙΓΜΑ χαιρετίζει τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εξάλειψη της Εμπορίας Προσώπων 2012-2016 η οποία υιοθετήθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την αποτελεσματικότερη και πιο συντονισμένη καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

Η Στρατηγική είναι ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο εργαλείο το οποίο έχει ως βάση του την αρχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Στρατηγική βασίζεται σε πέντε προτεραιότητες οι οποίες είναι: Α. Ο εντοπισμός, η προστασία και η παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας, B. Η ενίσχυση της πρόληψης, Γ. Η αύξηση στις ποινικές διώξεις των διακινητών, Δ. Η ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των βασικών φορέων και της πολιτικής συνοχής, και E. Η αύξηση γνώσης και η αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις σε σχέση με όλες τις μορφές εμπορίας. Η στρατηγική συμπεριλαμβάνει επίσης μια σειρά δράσεων τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εφαρμοστούν τα επόμενα πέντε χρόνια σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Μια από της σημαντικότερες πτυχές της Στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις προτεραιότητες και προβλεπόμενες δράσεις. Η διάσταση του φύλου συμπεριλαμβάνεται και ως ξεχωριστή δράση που προνοεί την ανάπτυξη γνώσης για τις έμφυλες διαστάσεις της εμπορίας προσώπων και για ομάδες υψηλού κινδύνου όπως τα παιδιά και άτομα Ρομά. Μια άλλη σημαντική δράση η οποία προβλέπετε στη Στρατηγική καταπιάνεται με την κατανόηση και τη μείωση της ζήτησης για όλες τις μορφές εμπορίας προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης στοχεύοντας τους χρήστες, καθώς και τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τη μείωση της ζήτησης.

Είναι φανερό ότι η Στρατηγική επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα στηρίξουν και θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εναρμόνιση και στην εφαρμογή της νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και την Προστασία των Θυμάτων. Επιπλέον η Στρατηγική έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. Σημειώνεται ότι η Κύπρος αναμένεται να ενσωμάτωση την Οδηγία στο νομοθετικό πλαίσιο μέχρι το 2013. Η στρατηγική υπογραμμίζει επίσης την εξαιρετική σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ κρατών και όλων των αρμοδίων φορέων συμπεριλαμβανομένου και των ΜΚΟ.

Η Στρατηγική κάνει ειδική αναφορά στην υπόθεση Rantsev vs Κύπρου και Ρωσίας που πλέον χρησιμοποιείται ως υπόθεση ορόσημο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας και την τεράστια ευθύνη που έχουν τα κράτη στην αποτελεσματική προστασία των θυμάτων εμπορίας. Για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος, όπως το πιο πάνω γεγονός, καλούμε το Κυπριακό κράτος να αξιοποιήσει πλήρως την Στρατηγική σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών και δράσεων για την εξάλειψη της εμπορίας προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου.Καλούμε επίσης το κράτος να λάβει άμεση δράση για τη μείωση της ζήτησης για όλες τις μορφές εμπορίας προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η υιοθέτηση της Στρατηγικής είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό επίτευγμα για μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευελπιστούμε ότι αυτή η Στρατηγική δεν θα λάβει μόνο την απαραίτητη χρηματοδότηση αλλά και την πλήρη συνεργασία των κρατών μελών και άλλων αρμόδιων φορέων για την επιτυχή υλοποίηση της.

Σημείσωση προς τους συντάκτες: Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών αποτελείται από 16 γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ και είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (EWL). To EWL, με 2000 οργανισμούς μέλη σε 30 χώρες, είναι η μεγαλύτερη συμμαχία γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
www.womenlobby.org


Cyprus Women's Lobby welcomes the adoption of new EU Strategy to Combat Trafficking

Nicosia, 19.06.2012

The Cyprus Women’s Lobby and the Organization for Protecting Victims of Sexual Abuse & Exploitation – STIGMA, welcomes the new European Strategy for the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012 – 2016 that was adopted by the European Commission today for a more effective and coordinated response to trafficking in human beings.

The Strategy is a comprehensive and multifaceted tool that is based on the principle of human rights. It is structured around the following five priorities: A. identifying, protecting and assisting victims of trafficking; B. stepping up the prevention of trafficking in human beings; C. increased prosecution of traffickers; D. enhanced coordination and cooperation among key actors and policy coherence; and E. increased knowledge of and effective response to emerging concerns related to all forms of trafficking in human beings. The Strategy also outlines a number of actions which the European Commission proposes to implement over the next five years in cooperation with the Member States and other relevant stakeholders.

One of the most important aspects of the Strategy is the systematic incorporation of the gender perspective in all the priorities and actions foreseen. There is also a specific action foreseeing the development of knowledge on the gender dimensions of human trafficking and other high risk groups including children and persons belonging to Roma communities. Also significant is the inclusion of a specific action on understanding and reducing demand for all forms of trafficking, including sexual exploitation including awareness raising campaigns targeting users of services, as well as research on reducing demand through the under the Seventh Framework Programme, among others.

It is evident that the Strategy focuses on specific actions that will support and assist Member States to harmonize and implement the new Directive of the European Commission on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting its Victims. It is expected that Cyprus will transpose the Directive into the national legal framework by 2013. Moreover, the Strategy seeks to complement the efforts of Member States, international organizations and civil society while emphasizing the importance of coordination and cooperation among Member States and all relevant stakeholders including NGOs.

The Strategy makes specific reference to the Rantsev vs Cyprus and Russia case, which is now now used as a human rights benchmark for the obligations of Member States to effectively address all aspects of trafficking in human beings. Within this framework, and to avoid the mistakes of the past, we urge the Cyprus state to fully utilize the new Strategy in the formulation and development of policy and other measures to eliminate trafficking in human beings, taking into account the gender dimension. We also call on the state to take immediate action to reduce demand for all forms of trafficking in human beings, including sexual exploitation.

The adoption of the European Strategy for the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012 – 2016 is undoubtedly a significant achievement for a more holistic and integrated approach to combating trafficking in human beings in the European Union. We trust that it will not only receive the necessary funding but also the full cooperation of Member states and other stakeholders for its timely and successful implementation.

Note to Editors: The Cyprus Women's Lobby is a network of 16 women's organisations and NGOs and is a full member of the European Women's Lobby (EWL). The EWL, with over 2000 member organisations across Europe, is the largest umbrella organisation of women’s associations in the European Union (EU), working to promote women’s rights and equality between women and men. 
www.womenlobby.org

 
Copyright © 2012 Mediterranean Institute of Gender Studies, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in at our website or at a conference/event hosted by the Mediterranean Institute of Gender Studies.

Our mailing address is:
Mediterranean Institute of Gender Studies
46 Makedonitissas Ave.
P.O. Box 24005
Nicosia 1703
Cyprus

Add us to your address book