Copy
English version below
Теми, хора, пространства през 2021 г.

Стартирала през 2019 г., платформата Open Art Files представлява база данни и архив за съвременно българско изкуство, онлайн библиотека и специално създадени тематични критически текстове. Двуезична още от създаването си, платформата се обновява и допълва, за да създаде все по-пълна картина на процесите, основните проблеми, артистите и събитията на съвременната българска арт сцена.

През 2021 г., към Open Art Files с личен профил се присъединиха повече от 30 художника, куратора, изкуствоведа, галерии и артистични инициативи. Създателите, кураторите и редакторите на платформата представиха и разказаха за съдържанието, целите и бъдещите й проекти в рамките на различни културни събития онлайн и на място. Повече информация за дейностите на Open Art Files публиката получи и чрез рекламни материали разпространявани дигитално и по време на тези събития.

Една от основните и важни цели, които Open Art Files си постави още със създаването си, е да разкаже по достъпен и интересен начин за многоликото развитие на българското съвременно изкуство и за участниците в този процес. През изминалата година, с редактор Вера Млечевска, платформата публикува 6 нови тематични материала, изследващи важни за българското изкуство въпроси, за които може да прочетете в следващите редове. С поглед към международната публика, всички 34 теми са достъпни и на английски език.

В парадигмата на целите и мисията на сайта Open Art Files e да запознава с българската арт сцена. През 2021 фондация „Отворени изкуства“ реализира и документалната видео серия “FUTURE UNFORGETTABLE – Общности" , като част от кураторския мултижанров проект на Веселина Сариева, Future Unforgettable. Документалната видео серия е снимана през лятото на 2021 година и представя картографиране на съществуващи и зараждащи се артистични общности в градовете Велико Търново, Габрово, Варна, Пловдив, София и някои области около тях. Идеята и концепцията на документалната видео серия са на Веселина Сариева, а заснемането на филмите, режисурата и монтажа - Владислав Севов. 

Може да се запознаете с видеата от плейлиста на FUTURE UNFORGETTABLE, който съдържа шесте филма тук 

Темите на сайта на Open Art Files


Красимир Терзиев, „Съобщение от космоса в двора“, видео инсталация, 2008.

Реалистично ли е да говорим за нов реализъм в изкуството?

Прилагателното “спекулативен” и познатият в съвсем друга светлина термин “реализъм” предизвикват, може би, съмнения“ пише художникът и куратор Красимир Терзиев в задълбочена статия посветена на Спекулативния реализъм в българското изкуство. С примери от собствената си практика, както и тази на художници като Рене Беекман, Албена Баева, Петер Цанев, Желко Терзиев, Калина Димитрова и др., Терзиев предлага нови гледни точки към въпроса „какво е това, което наричаме реалност“ взривяващи „принципа на причина-следствие, на бинарните опозиции и лесните дедукции.“

 

 

Из изложбата „Да колекционираш съвременно изкуство“, НГ „Двореца“, 2021.

Колекциониране на изкуство в България

В обширен и изключително информативен текст, изкуствоведът Светла Петкова разглежда колекционерските практики по нашите ширини. Без да пропуска прехода през историята и първите наченки на колекциониране от периода на Освобождението, тя обръща особено внимание на колекционерите днес, проблемите на средата, важните събития и програми подкрепящи тази (водеща до пристрастяване) практика.

 


 
Защо изкуство? Защо сега?

Метакритическият въпросник на философа Боян Манчев е с особена структура и важност. Той е за автора „резултат на убеждението, че работата на съвременния творец е невъзможна без усилието по извършване на критически и понятийни разграничения и създаване на активен речник.“ Отговаряйки на въпросите на Манчев, не само творците, но и всеки читател може да си даде по-добра сметка за собственото си отношение към изкуството и творческия процес.

 


Диана Попова преподава история на изкуството (в пушкома на )Гимназията за древни езици и култури, 1985, личен архив

Критикувам, следователно съществувам

Изследвайки процесите на зараждане и развитие на критиката на българската арт сцена, изкуствоведът Светлана Куюмджиева не пропуска да отбележи, че е „нужна доза самоотверженост да защитаваш позиции в това опасно поле, а и доста подготовка.“ Както и че „способността за критическа оценка е всъщност част от склонността към творчество.“ Своеобразно бойно кръщение за всички теоритици на изкуството, критиката заема особено място в процесите на българското съвременно изкуство.

 


Една история за художник, правата му, защитата им и още нещо

Изкуствовед и адвокат с богата практика, Ивана Мурджева обръща внимание на една рядко разисквана, но изключително важна тема – правата на визуалните артисти в България. Вместо да подходи към въпроса със стандартно изброяване на законовите разпоредби, Мурджева избира призмата на конкретна история и казус. „Защитата на авторските права – пише тя, е въпрос на отговорност пред колективния ни живот. Вярно това преминава през невъзнаградени лични усилия и често е свързано със загуби, но общия резултат си заслужава усилията. Развитието на визуалната култура може да доведе до подобряване на законодателната среда. Дали художниците са се замисляли за това?

 
Future Unforgettable - Общности FUTURE UNFORGETTABLE - Общности - Варна
Калоян Илиев - Кокимото и София Димова, коментират миналото, настоящето и бъдещето на артистичната сцена на Варна. Дискусията, в която участват арх. Явор Панев, Цвета Йоцова, Димитър Трайчев и Веселина Сариева, относно пространството "ReBonkers" и презентирането му, като провокираща творчеството среда, която има за цел да събира и обединява артисти, актуално допълва тази тема. Авторите Владимир Димитров и Цветан Кръстев разглеждат въпроса какви са липсите и потенциалите в развитието на града, обвързани с  продължаването на културните традиции на Варна. 

Видеото може да бъде гледано тук

 

FUTURE UNFORGETTABLE - Общности - Велико Търново
Галин Попов, Деница Милушева, Веселин Денев, разказват за социалната промяна на Велико Търново, в контекста на новите артистични пространства, обогатяващи културната сцена, и проблемите, с които се сблъскват. Ларс Нордби, заедно с творците Весел Ферайт и Кармен Шабрак, споделят за преживяването си като чужденци в града и вписването им в местната общност. Интервютата с Димитър Солаков и арт група "Дупини" разглеждат гравитирането около корените,  търсенето на връзката с природата и средата, като отключващ творческите потенциали фактор.

Видеото може да бъде гледано тук

 


FUTURE UNFORGETTABLE - Общности - Габрово
Опазването на богатата културна история на Габрово и развитието на съвременно изкуство, пречупено през призмата на местните особености и характерности , са представени в разговори с Росина Пенчева, Маргарита Доровска, Невена Екимова, Радуил Серафимов, Мирослав Живков.

Видеото може да бъде гледано тук

 


FUTURE UNFORGETTABLE - Общности - Пловдив
Документалната серия разглежда богатия и динамичен артистичен живот, който кипи в Пловдив. Димитър Шопов, Димитър Генчев, Динко Ангелов, Любомир Кръстев, Мич Брезунек и Мартина Вачева позволяват на зрителите да надникнат в ателиетата им, докато споделят за творческите си търсения и впечатленията си от местната артистична общност. Социалната и комерсиална промяна на Капана е коментирана от Велизар Димчев, а Емил Миразчиев разказва за историята на творческото процъфтяване на града. Документалният филм е допълнен от любопитни разговори с Красимира Кирова, Вълко Чобанов и Веселина Сариева.

Видеото може да бъде гледано тукFUTURE UNFORGETTABLE - Общности - София

Видео серията завършва със среща с няколко артистични общности в София. Столичните творчески процеси, търсения и вълнения са представени чрез интервюта с Войн де Войн, Христо Калоянов, Мартин Табаков, Андрю Андерсън, Петър Сапунджиев, Мила Янева-Табакова. Най-новите членове на Института за съвременно изкуство, Радостин Седевчев, Аксиния Пейчева, Мария Налбантова, Мартин Пенев, разказват за творчеството си и обединяващата идея за общност.

Видеото може да бъде гледано тук


БЛАГОДАРИМ!

Всички обновления през 2021 г., подготвени от екипа на „Open Art Files“, не биха се случили без приятели и партньори, които подкрепят нашите начинания.

Отправяме благодарности към всички професионалисти, с които имахме възможността да работим през изминалата година.


Поздрави,
Екипът на фондация "Отворени изкуства"

 


През 2021 проектът се реализира с финансовото съдействие на „Програмата за подкрепа на професионални организации в областта на изкуството“ на Национален фонд „Култура“.

Проектът е част от програма Наследство на Фондация “Пловдив 2019″

 

Topics, people, places in 2021


Launched in 2019, the Open Art Files platform is a database and archive for contemporary Bulgarian art, online library and specially created thematic critical texts. Bilingual since its inception, the platform is updated and supplemented to create a more complete picture of the processes, artists and events of the contemporary Bulgarian art scene.

In 2021, more than 30 artists, curators, art critics, galleries and artistic initiatives joined the Open Art Files with their personal profiles. The creators, curators and editors of the platform presented the content, goals and future projects of various cultural events online and on site. The audience also received more information about the activities of Open Art Files through advertising materials distributed digitally during these events.

One of the main and important goals, that Open Art Files has set since its creation, is to tell in an accessible and interesting way about the colorful development of the Bulgarian contemporary art scene and the participants in this process. Last year, alongside editor Vera Mlechevska, the platform published 6 new thematic materials exploring important issues for Bulgarian art, which you can read about in the following lines. Keeping the international audience in mind, all 34 topics are also available in English.

In the paradigm of the goals and mission of the site Open Art Files is to get acquainted with the Bulgarian art scene. In 2021, the Open Arts Foundation  realized the documentary video series "FUTURE UNFORGETTABLE - Communities" as a part of the curatorial multi-genre project of Vesselina Sarieva, Future Unforgettable. The documentary video series was shot in the summer of 2021 and presents mapping of existing and developing artistic communities in the cities of Veliko Tarnovo, Gabrovo, Varna, Plovdiv, Sofia and some areas around them. The idea and concept of the documentary video series is by Vesselina Sarieva, and the filming, directing and editing - by Vladislav Sevov.

You can watch the videos from the playlist of FUTURE UNFORGETTABLE, a total of six movies, here.

The topics on the Open Art Files site


Krassimir Terziev, "A message from Space, in my backyard", video installation, 2008

Is it realistic to talk about new realism in art?

"The adjective "speculative" and the term "realism" known in a very different light provoke, perhaps, doubts" writes the artist and curator Krassimir Terziev in an in-depth article dedicated to Speculative Realism in Bulgarian Art. With examples from his own practice, as well as that of artists such as Rene Beekman, Albena Baeva, Petar Tsanev, Zeljko Terziev, Kalina Dimitrova and others, Terziev offers new perspectives on the question "what is what we call reality" exploding " the principle of "cause and effect, binary oppositions and easy deductions."

 

View from the exhibition „To collect contemporary art“, National Gallery "The Palace", 2021.

Art Collection in Bulgaria

In an extensive and extremely informative text, the art critic Svetla Petkova examines collecting practices in our latitudes. Without leaving out the transition through history and the first beginnings of collecting from the Liberation period, she pays special attention to collectors today, environmental issues, important events and programs supporting this (addictive) practice.

 


Why art? Why now?

The metacritical questionnaire of the philosopher Boyan Manchev has a special structure and importance. For the author, it is " the result of [his] conviction that the work of the contemporary artist is impossible without the effort of making critical and conceptual distinctions and organizing an active vocabulary." Answering Manchev's questions, not only artists but every reader can give a better account of one's own attitude towards art and the creative process.

 

Diana Popova teaching art history in The National High School for Ancient Languages ​​and Cultures, 1985.

I criticise, therefore I exist

Studying the processes of origin and development of criticism of the Bulgarian art scene, art critic Svetlana Kuyumdzhieva does not fail to note that "It takes a dash of selflessness to defend positions in this dangerous field, and a lot of preparation". Furthermore, "the ability to critically evaluate is actually part of the propensity for creativity ”. A kind of baptism by fire and a trial of forces, criticism occupies a special place in the processes of Bulgarian contemporary art.

 


A story about an artist, his rights, their rights and more

An art critic and lawyer with extensive practice, Ivana Murdjeva draws attention to a rarely discussed but extremely important topic - the rights of visual artists in Bulgaria. Instead of approaching the issue with a standard list of legal provisions, Murdjeva chooses the prism of a specific story and case. "Copyright protection," she writes, "is a matter of responsibility to our collective life. Indeed, the process involves unrewarded personal effort, and often loss, however, the overall result is worth the effort. I hope now you understand why case law is important, why I began and end with it. The development of visual culture can lead to an improvement of the legislative environment. Have artists thought about that?"

 
Future Unforgettable - Communities FUTURE UNFORGETTABLE - Communities - Varna
Kaloyan Iliev - Kokimoto and Sofia Dimova, comment on the past, present and future of the artistic scene in Varna. The discussion between arch. Yavor Panev, Tsveta Yotsova, Dimitar Traichev and Vesselina Sarieva, about the space "ReBonkers" and its future development as a provocative environment which aims to bring together and unite artists, adds to this topic. The authors Vladimir Dimitrov and Tsvetan Krastev consider the question of what are the shortcomings and potentials in the development of the city, related to the continuation of the cultural traditions of Varna.

Watch the video here

 


FUTURE UNFORGETTABLE - Communities - Veliko Tarnovo
Galin Popov, Denitsa Milusheva, Veselin Denev, talk about the social change of Veliko Tarnovo, in the context of the new artistic spaces that enrich the cultural scene, and the problems they face. Lars Nordby, Wessel Feright and Carmen Shabrak discuss their experience as foreigners in the city and their integration into the local community. Dimitar Solakov and the art group "Dupini" share their thoughts about the gravitation towards the family roots, the search for a connection with nature and the environment as a factor which unlocks the creative potentials.

Watch the video here

 


FUTURE UNFORGETTABLE - Communities - Gabrovo
The preservation of the rich cultural history of Gabrovo and the development of local contemporary art, refracted through the prism of local traditions and characteristics, are discussed in conversations with Rosina Pencheva, Margarita Dorovska, Nevena Ekimova, Raduil Serafimov, Miroslav Zhivkov.

Watch the video here

 


FUTURE UNFORGETTABLE - Communities - Plovdiv
The video examines the rich and dynamic artistic life happening in Plovdiv. Dimitar Shopov, Dimitar Genchev, Dinko Angelov, Lyubomir Krastev, Mitch Brezunek and Martina Vacheva allow the audience to peek into their studios while sharing their creative pursuits and impressions of the local artistic community. Velizar Dimchev offers a commentary on the social and commercial change of Kapana, and Emil Mirazchiev tells us about the history of the creative bloom of the city. The documentary is complemented by exciting conversations with Krassimira Kirova, Valko Chobanov and Vesselina Sarieva.

Watch the video here

 


FUTURE UNFORGETTABLE - Communities - Sofia
The video series ends with discussions with several artistic communities in Sofia. The capital's creative processes, inspirations and excitements are presented through interviews with Voin de Voin, Hristo Kaloyanov, Martin Tabakov, Andrew Anderson, Petar Sapundjiev, Mila Yaneva-Tabakova. The newest members of the Institute of Contemporary Art, Radostin Sedevchev, Aksinia Peycheva, Maria Nalbantova, Martin Penev, talk about their work and the unifying idea of ​​community.


Watch the video here


THANK YOU!

All the updates and changes in 2021, brought into being by the Open Art Files team, would not have happened without the support of our friends and partners.

We thank all the professionals we had the opportunity to work with over the past year.

Best regards,
The team of Open Arts Foundation

 

In 2021, the project is being implemented with the financial assistance of the Support Programme for Professional Art Organizations of National Culture Fund.
The project is part of the Legacy programme of Plovdiv 2019

 

logo-Open Art Files

office@openarts.info
www.openarts.info
www.facebook.com/open.arts

OpenArtFiles е проект на / OpenArtFiles is a project of:


С подкрепата на / Supported by:


 
Copyright © 2021 Open Arts Foundation, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp