Copy
I det här numret: rapport från kongressen, budgeten, trafiken i Lund, lokala partiprogrammet, medlemsmöte 16 juni, kommun- och regiondagar 21-22 september och mycket mer.

Innehåll

Nytt från partiföreträdarna
Medlemswebben är uppe
MP Lunds budgetförslag
Missledande om biltrafiken i Lund
Rapport från kongressombuden
Medias kongressrapportering
Påverka det lokala partiprogrammet
Kommun- och Regiondagar
Bli cirkelledare med Miljöpartiet Lund
Välkommen på medlemsmöte
Nominera till valberedning för listor
Glad sommar!
Kontakta MP Lund
Högerspalten: Kalendarium

Nytt från partiföreträdarna

Ännu en termin är snart till ända och valet kryper allt närmare. Vi förbereder oss för valrörelsen. Miljöpartiets kongress har antagit ett nytt partiprogram och själva är vi mitt uppe i processen att ta fram ett lokalt dito. Ni kommer väl och diskuterar utkastet på medlemsmötet den 16 juni? I höst kommer nominering till valens olika listor att ske. Har du funderat på om du vill kandidera och hjälpa oss att driva grön politik i någon församling nästa mandatperiod? Hög tid att börja fundera.

Till hösten kommer vi särskilt lyfta tema Skola som vi tror kommer att bli en av de stora valfrågorna i Lund. Jag förberedde mig idag med att gå på utbildning om skolans framtidsutmaningar. Där diskuterades varför den finska skolan lyckas så väl (fokus på samarbete och likvärdig utbildning snarare än på konkurrens och valfrihet) och vad de där PISA-undersökningarna verkligen mäter (går det verkligen att jämföra länder på det sättet?!). Skolan har en central roll i samhället som mötesplats och som förmedlare av olika värden. Det är i mötet mellan lärare och elever som lärandet uppstår. Därför måste vi satsa på att lärarna ska få vara lärare och möta varje barn utifrån dennes förutsättningar. Men först ska vi ta lite sommarledigt. Ut i solen och njut så ses vi till hösten!

Emma Berginger, partiföreträdare
Foto: Ola Persson

Medlemswebben är uppe

Miljöpartiets nya IT-struktur börjar falla på plats. Hemsidan www.mp.se är främst menad för allmänheten medan medlemswebben www.mp.se/medlem är sidan för medlemmar. MP Lunds sida på medlemswebben har nu kommit upp och finns på lund.medlem.mp.se. Där kan du följa allt som hämder i MP Lund, få information om hur och när du kan engagera dig och mycket mycket mer.

Sidan är fortfarande under uppbyggnad så saknar du något eller har förslag på förbättringar så skriv till Daniel Egonsson ().

MP Lunds budgetförslag

Den 29 maj lanserade Miljöpartiet i Lund ett eget, självständigt budgetalternativ för Lunds kommun 2014-2016. Förslaget utgår från vår vision om att Lund ska bli Sveriges mest hållbara kommun. Vi föreslår satsningar på klimatinvesteringar, till exempel 10 mkr om året på cykelvägar, 7 mkr om året på solceller, 5 mkr om året på öppen dagvattenhantering (till exempel återställande av bäckar) och 5 mkr om året på stadsodling. Hållbarhet handlar också om att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Vi lägger 67,3 mkr mer än borgarna på skolan och lyfter förebyggande verksamheter inom såväl kultur- och fritids- som social- och vård- och omsorgsnämndens områden.

För att kunna bibehålla ambitionsnivån i den kommunala verksamheten och klimatomställningsarbetet från tidigare år krävdes det i år att vi föreslog en skattehöjning i förhållande till tidigare års budgetförslag med 20 öre. Det vill säga en skattehöjning med 60 öre jämfört med den borgerliga majoritetens förslag. Det skulle ge kommunen ytterligare 138 miljoner välbehövliga kronor, men enbart kosta runt en hundring mer i månaden för den vanlige lundabon. Det tror vi att våra väljare tycker är en värdefull investering i ett hållbarare Lund.

Emma Berginger, partiföreträdare

Missledande om
biltrafiken i Lund

I år har kommunala företrädare, både politiker och tjänstemän, hävdat att biltrafiken i Lund minskar. Eller i varje fall att den minskade under år 2012, närmare bestämt med 4 %. Nu senast förs detta påstående fram i ett nyhetsbrev, "Hållbara Lund", från Kommunkontoret.

Bra att biltrafiken minskar, eller hur? Javisst om den nu gör det. För det säger trafik- räkningarna ingenting alls om.

Så här hänger det ihop. Lunds kommun gör alltså årliga trafikräkningar. Man räknar antalet motorfordon i 69 mätpunkter i det kommunala vägnätet. Förra året gav räkningarna som resultat att antalet bilpassager minskat med 4 procent.
Men för att kunna mäta den totala omfattningen av trafiken i ett geografiskt område under en viss tidsperiod duger inte flödesmätningar. Man måste mäta trafikarbetet, som är lika med antalet bilar multiplicerat med den sträcka varje bil förflyttas under mätperioden, dvs man räknar fordonskilometer.
Att utifrån kommunens flödesräkningar dra slutsatser om biltrafikens omfattning är därför omöjligt. Därför att:
1. Räkningen görs enbart på det kommunala vägnätet. De statliga vägarna - E22, Dalbyvägen, Södra Sandbyvägen etc - är inte medräknade.
2. Eftersom räkningen bara gäller flöden vet vi inget om hur långa sträckor de fordon som räknats kör per år. Om det under 2012 något minskade antalet bilar som passerat mätpunkterna kör längre sträckor än tidigare år kan i själva verket trafikarbetet på det kommunala vägnätet ha ökat.

Sammanfattningsvis: För att kunna dra slutsatser om utvecklingen av biltrafiken i Lunds kommun måste trafikarbetet mätas, alltså antalet fordonskilometer på både det kommunala och det statliga vägnätet. Trafikarbetets utveckling på senare år finns det för närvarande inga uppgifter om. När politiker och tjänstemän påstår att biltrafiken i kommunen minskade under 2012 har man inga belägg för detta. Om denna missledande uppgift sprids på grund av okunskap eller i politiskt bestämda syften vill jag inte uttala mig om.

Ulf Nymark
2:e vice ordförande i Miljö- och hälsoutskottet

Rapport från kongressombuden

Helgen den 24-26 maj bidrog Lund med fyra (plus en ersättare) av de 247 ombud som samlades på Miljöpartiets kongress i Västerås. Tillsammans tog vi över 1000 beslut. MP Lund fick gehör för många av sina yrkanden, särskilt på arbetsmarknadspropositionen som tydligare tog ställning för jobbskapande investeringar.

Media uppmärksammade även kongressens beslut om mål på 35-timmarsvecka och ett återställande av arbetsgivaravgifterna för unga, där kongressen hade en annan inställning än partistyrelsen. Även vårt nya partiprogram blev i stort som propositionen, men med ett avståndstagande från vinst i välfärden, enligt MP Lunds yrkande, och ett migrationsavsnitt från Grön Ungdom. Lunds egna Karin Svensson Smith valdes om till partistyrelsen med flest röster av alla kandidater. Vi ger en full rapport från kongressen på medlemsmötet 16/6!

(Nyfiken på vilka yrkanden som gick igenom? Du hittar kongressens protokoll på http://www.mp.se/om/kongress/)

Text: Björn Åhlin, Emma Berginger, Ola Persson, Rolf Englesson, Hanna Örnskär
Foto: utsnitt ur bild av Lena Gran

Medias kongressrapportering

När vi kom hem från kongressen kunde vi ta del av nyhetsrapporteringen. Till ens förvåning handlar den till stor del om att kongressen hade "kört över" partiledningen. SVD har rubriken "Nytt tungt bakslag för MP:s ledning". SVT:s reporter på plats verkade förvånad över att varken Gustav eller Åsa verkade nämnvärt besvikna över "sitt nederlag".

Det är en underlig inställning. Om kongressen inte haft något att säga till om hade vi inte behövt hålla någon kongress. Dessutom gick uppskattningsvis 90 % av PS förslag igenom. Hur PS som består av några få personer skulle stå för en mer rättvisande bild av MP:s åsikter än 247 ombud är oklart. Att kongressen röstar annorlunda än styrelsen är inget bakslag utan visar på medlemmar som tänker själva.

Även om DN försöker få till kritik i sin ledare från 27/5 låter slutet mest som en hyllning:

"Till skillnad från till exempel Socialdemokraterna, vars kongresser innebär att partistyrelsen driver igenom sin vilja i alla frågor utom en eller två, som resulterar i välregisserade kompromisser. Eller från knapptryckarkompaniet Moderaterna, där ledningens ord är lag..../ Intrycket av helgen blir att det lönar sig att engagera sig i Miljöpartiet, att här finns en reell chans att påverka organisationen och därigenom samhället."

Jag är stolt över att vara medlem i ett parti som värnar om interndemokratin och som tror på att samhället kan förändras.

Hanna Örnskär, ersättare kongressen 2013

Påverka det lokala partiprogrammet

Vår politik utformas och bedrivs av Miljöpartiets medlemmar. Nu håller MP Lund på att ta fram det lokala partiprogrammet som beskriver vilken politik vi ska bedriva nästa mandatperiod. Ta chansen att påverka!

Första utkastet till lokalt partiprogram har skickats ut med e-post till alla medlemmar som vi har e-postadress till i medlemsregistret. Har du inte fått det, har du inte kvar mailet eller vill du få programförslaget i pappersform istället? Hör av dig till Linn Rosenkvist ( eller 046-288 04 00) senast förmiddagen måndag 24 juni.

Förslag och synpunkter på förslaget till lokalt partiprogram skickas till Emma Berginger (), Björn Åhlin
() eller Karin Svensson Smith
(). Sista dag att lämna synpunkter på den första versionen är söndag 31 juli.

Ett andra utkast kommer i september och det slutgiltiga lokala partiprogrammet kommer antas av ett medlemsmöte i början av december.

Kommun- och Regiondagar

Miljöpartiet i Skåne arrangerar Kommun- och Regiondagar för miljöpartister i Skåne 21-22 september i Eslöv. Dagarna kommer vara fulla av intressanta seminarier och är ett perfekt tillfälle att träffa andra miljöpartister. De passar lika bra för nyblivna som "gamla" medlemmar. Mer information och program finns på http://skane.medlem.mp.se/just-nu

Miljöpartiet i Lund sponsrar ett begränsat antal personer genom att betala deltagaravgiften på 200 kronor. Det är först till kvarn som gäller. Maila Anette Mårtensson
() om du vill få deltagaravgiften betald av MP Lund.

Bild: Yngve Petersson

Bli cirkelledare med
Miljöpartiet Lund

För att kunna genomföra studiecirklar behöver vi bli fler som kan vara cirkelledare. I höst finns möjligheten att gå en cirkelledarutbildning hos Studieförbundet Vuxenskolan som Miljöpartiet samarrangerar. Vill du gå utbildningen för att sedan kunna leda studiecirklar för Miljöpartiet? Då ska du anmäla dig till Anette Mårtensson () eller Teresia Ställborn () senast 1/7.

Välkommen på medlemsmöte

Söndag 16 juni klockan 16.00 är det medlemsmöte för Miljöpartiet i Lund i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5. På det här medlemsmötet kommer Anders Åkesson och redogör för Region Skåne och de budgetförhandlingar som nu sker inom femklövern. Vi ska också få en återrapport från våra kongressombud hur det gick på MP riks kongress i Västerås. Och så ska vi hinna med en första diskussion om förslaget på nytt lokalt partiprogram som ni alla ska ha fått på mail. Efter det formella mötet går vi (om vädret tillåter) till stadsparken för en sommaravslutning!
Välkommen!

Dagordning
(med avbrott för fika vid lämplig tidpunkt)

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Formalia - 5 min
a) Val av ordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning
e) Sluttid för mötet

§ 3 Lokalt partiprogram - 1 timme

§ 4 Regionråd Anders Åkesson om aktuella frågor i regionen - 45 min

§ 5 Rapport från våra kongressombud kring MP riks kongress - 25 min
- hur gick det med de förslag som MP Lund ville ha igenom?

§ 6 Rapporter - 15 min
a) Partiföreträdarna
b) Riksorganisationen
c) Gröna Studenter
d) Grön Ungdom

§ 7 Övrigt - 5 min

§ 8 Mötets avslutande

Nominera till
valberedning för listor

Årsmötet har på förslag av styrelsen beslutat att det ska tillsättas en särskild valberedning om tre personer som har till uppgift att ta fram ett förslag på partiets lista till kommunfullmäktige inför valet 2014. Den särskilda valberedningen kommer att väljas av medlemsmötet den 25 augusti och kommer att arbeta fram tills listan sätts av ett medlemsmöte i mars 2014. Årsmötet beslutade också att det i januari ska genomföras en webbomröstning gällande listan. Den särskilda valberedningen ska innan dess göra ett rangordnat förslag på lista.

Årsmötet har tagit fram följande riktlinjer för ledamöterna i den särskilda valberedningen:
- de ska ej ha för avsikt att själva kandidera, eller kandidera "högt" på listan
- erfarenhet av att ha varit ledamot i KF, region eller riksdag underlättar
- de ska helst ha erfarenhet av att ha suttit i en valberedning tidigare
- i övrigt gäller samma regler om tystnadsplikt etc. som i alla valberedningar, se arbetsordning valberedning 11 september 2011.

Valet av särskild valberedning bereds av styrelsen. Är du intresserad av att sitta i den särskilda valberedningen eller vet du någon annan du tror skulle vara rätt person för uppdraget? Hör av dig till styrelsens ordförande Ulf Holm: () eller skicka ett brev till Styrelsen Miljöpartiet de gröna i Lund, Box 1244, 221 05 Lund. Nomineringar ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 18 augusti.

Glad sommar!

Nu blommar det vackert i naturen och solen skiner. Våren har gått fort och det känns lite konstigt att det inte är mer än ett par veckor kvar till midsommar.
 
Med sommaren kommer semestertider och det innebär att servicen på kansliet kommer att vara lite begränsad. Exakta datum för min semester är inte bestämda när Gröna Gnistan skickas ut, men jag kommer som minst att vara kvar på jobbet till och med måndagen den 24 juni och som senast att vara tillbaka på jobbet igen måndagen den 19 augusti.
 
Under perioden 11 juli - 5 augusti kommer alla anställda på MP Lunds och MP Skånes kanslier att ha semester, så under den perioden är kansliet helt stängt.
 
Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi ses till hösten fulla av nya krafter för att sätta igång valrörelsen!

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Daniel Egonsson

0763-22 50 15

Mårten Espmarker

0704-88 77 57

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Samuel Kvist


Anna Hagerberg


 
Partiföreträdare

Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

 
Valberedningen
 
Christina Sjöström, sammankallande

0768-53 37 36

Cecilia Emanuelsson


Ola Persson
 
 

Arbetsgrupperna
 
Miljö-, bygg- och plangruppen
Emma Berginger, sammankallande
              
0709-27 81 94
 
Sociala gruppen
Björn Åhlin, sammankallande

0768-40 49 66
 
Kultur- och utbildningsgruppen
Agneta Helmius, sammankallande

 
Energi- och miljögruppen
Ola Persson, sammankallande

 
Djuretiska gruppen

Björn Åhlin, sammankallande

 
 
Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Samuel Kvist, språkrörGröna Studenter

Jannika Badin, språkrör


Björn Åhlin, språkrör

0768-40 49 66


MP Lunds bankgiro

Bg: 123-5795

Kalendarium

Söndag 9 juni 16.00-19.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 10 juni 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 16 juni 16.00
Medlemsmöte och sommaravslutning
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5,
sommaravslutning i Stadsparken om
vädret tillåter

Måndag 17 juni 19.00
Miljö-, bygg- och plangruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Onsdag 31 juli
Sista dag att lämna synpunkter på
lokala partiprogrammet utkast 1
Copyright © 2013 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp