Copy
I det här numret: kallelse till medlemsmöte, påverka det lokala partiprogrammet, Grön Afterwork, seminarier och mycket mer.

Innehåll

Nytt från partiföreträdarna
Teresia Ställborn ny vice ordförande
Grön Afterwork på Kulturkrogen 5/4
Aktionsdygnet för förnybart och mot kärnkraft
Påverka det lokala partiprogrammet
Inför kongressen
Caféträff med MP Skånes kvinnliga nätverk
Dialogseminarium om sjukvårdsfrågor
HIV och stigma -- en utmaning för Skåne?
Välkommen på medlemsmöte
Ny medlemswebb
Kontakta MP Lund
Kalendarium

Bild: Grön Afterwork på Kulturkrogen 5/4, fotograf Cecilia Emanuelsson

Nytt från partiföreträdarna

Vintern rasat ut. Vårliga vindar draga. Är vintern äntligen slut? I år har den varit ihärdig. Jag tror inte jag är ensam om att längta efter våren. Om mindre än två månader är det redan sommarlov och flera av Lunds gymnasieelever tar studenten. Den blomstrande framtid är vår? Jag minns min gymnasielärare som informerade oss om att snart väntar er "ofrivilliga" arbetslöshet, även om högskoleutbildning till hösten väntar. Det är nu över tio år sen. Idag skjuter arbetslösa ungdomar i taket.

Därför är det snart dags att lansera nästa samtalskampanj om nya jobb. Det är dags för en ny arbetslinje. En humanare jobbpolitik där vi miljöpartister vet att individer vill ta ansvar, och inte är lata som alliansen tror. Det är viktigt att vi miljöpartister tar samtalen med ungdomarna för att visa att det finns lösningar. Den finns en politik för jobben. ComUng i Lund är ett exempel på hur arbetsförmedling, socialförvaltning, studievägledare och fritidsledare arbetar tillsammans och får unga in på arbetsmarknaden. Det är dags att visa upp goda exempel ute i vardagen. Därför behövs en ny politik för jobben.

Text: Petter Forkstam, partiföreträdare
Foto: Ola Persson

Teresia Ställborn
ny vice ordförande

På medlemsmötet den 18 april valdes Teresia Ställborn till ny vice ordförande efter Anna Baumann som avsagt sig uppdraget p.g.a. tidsbrist. Teresia har suttit i styrelsen sedan slutet av 2010 och har haft ett flertal uppdrag i Lund sedan lång tid. Till ny ledamot i styrelsen valdes Mårten Espmarker, som hittills främst engagerat sig i Gröna Studenter.

Våra kongressombud hade inför medlemsmötet tagit fram ett underlag med 12 frågor där de ville ha vägledning från medlemsmötet om hur de skulle lägga ändringsförslag på partistyrelsens förslag på nytt partiprogram. Mötet bestämde bland annat att MP Lund ska lägga förslag om att MP ska ha ett mål om ett samhälle utan missbruk, att kapitlet om miljö ska ligga före kapitlet om människan i partiprogrammet, att MP ska vara emot avkriminalisering av innehav av mindre mängder narkotika för eget bruk, att vi ska vara emot en räntefri ekonomi och att vi inte vill ha med kravet på 30 timmars arbetsvecka i partiprogrammet.

Längst diskussion vållade frågan om vinster i välfärden och privata utförare. Beslutet blev att vi uppdrog åt våra kongressombud att verka i riktning att "Vi vill motverka att fristående skolor ska kunna drivas i vinstsyfte" och att hälso- och sjukvården ska vara "solidariskt finansierad med i huvudsak offentliga medel".

Text: Ulf Holm, mötesordförande på medlemsmötet
Foto: Ola Persson

Grön Afterwork på Kulturkrogen 5/4

Solcellspaket lanseras nu av Lunds Energi, vilket presenterades av Fredrik Andrén-Sandberg: "Vill du vara med och investera i framtiden? Med våra solcellspaket får du hjälp att söka bygglov, installera solcellerna, inkoppling i elnätet och inköp av din överskottsproduktion", för mer info se http://www.lundsenergi.se/Privat/Energilosningar/Solceller/. I presentationen visades även bilder på solcellerna hos en pionjär, Ola Persson. Ola är MP-Lunds representant och vice ordförande i Lunds Energis styrelse, samt Grön Afterwork-arrangör.

Text och foto: Cecilia Emanuelsson

Aktionsdygnet för förnybart och mot kärnkraft

Den 10:e till 11:e april ägde ett aktionsdygn rum på Stortorget i Lund. Syftet med aktionen var att visa på bred opinion för förnybara energikällor och mot kärnkraft. Jag (Joakim Månsson Bengtsson), styrelseledamot i Gröna Studenter Lund, och Bodil Nilsson, Ordförande Svenska Kvinnors Vänsterförbund, hade det övergripande ansvaret över aktionsdygnet och tog kontakt med eventuellt intresserade organisationer. Till slut blev vi totalt 18 st. som ställde sig bakom denna kampanj. Alla större oppositionspartier förutom SD ställde sig bakom kampanjen (inkluderat F!) samt C. Den partipolitiska flagga som vajades var dock enbart Miljöpartiets. Det gör mig stolt och glad att vi profileras i frågan.

Under förberedelserna till aktionsdygnet kontaktades jag av Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapens nationella styrelse och sitter numera med i denna som kontaktperson för Skåne. Därför känns det extra lämpligt att anordna fler event under året. Aktionsdygnet var en start på en kampanj som ska få Lund att associeras med promoting av förnybart och kärnkraftsmotstånd. Aldrig, aldrig ger vi upp!

Text och foto: Joakim Månsson Bengtsson

Påverka det lokala partiprogrammet

Nu finns det första utkastet till lokalt partiprogram för MP Lund för mandatperioden 2014-2018. Det har skickats ut till alla medlemmar som har en e-postadress registrerad i medlemsregistret. Har du inte fått utskicket och vill ha förslaget till lokalt partiprogram? Hör av dig till kansliet på  eller 046-288 04 00 (säkrast eftermiddagstid måndag-onsdag).

Gruppen som arbetar med revideringen av det lokala partiprogrammet vill gärna ha dina synpunkter! Skicka dem till Emma Berginger, , Karin Svensson Smith,  eller Björn Åhlin, .

Under sommaren kommer arbetsgruppen att sammanställa inkomna synpunkter och arbeta fram en ny version, som kommer att gå ut på remiss till medlemmarna i början av hösten. När den andra remissrundan är avslutad kommer arbetsgruppen att ta fram ytterligare en version som lämnas till styrelsen. Styrelsen lägger sedan fram sitt förslag för beslut på ett medlemsmöte under senare delen av hösten.

Bild: Lokalt partiprogram för innevarande mandatperiod

Inför kongressen

Den 24-26 maj hålls årets rikskongress i Västerås som detta år huvudsakligen ska handla om huruvida vi ska anta ett nytt partiprogram och hur detta ska se ut. Detta är ett mycket viktigt dokument som sammanfattar vår syn på politik och därför är det viktigt att alla vi medlemmar känner att vi kan ställa oss bakom det.

Som vi tidigare informerat om har det funnits möjlighet för alla medlemmar att komma med ändringsyrkanden på partistyrelsens förslag (http://partiprogram.mpbloggar.se/). Yrkandetiden har nu gått ut, men för dig som lagt ett yrkande finns fortfarande möjlighet att få stöd för yrkandet av MP Lund som lokalavdelning. Skicka i så fall ditt yrkande till  innan medlemsmötet den 5 maj. Insända yrkanden tas upp av medlemsmötet, som avgör om MP Lund ska ställa sig bakom eller ej. På medlemsmötet tas även kongressombudsgruppens förslag till yrkanden upp.

Medlemsmötet den 5 maj kommer även att ta upp en annan viktig fråga som ska behandlas på kongressen, nämligen partistyrelsens arbetsmarknadspolitiska proposition. Propositionen går att läsa på https://docs.google.com/file/d/0B_Fmjlq4fOAZeUJoMkxkTzhSWm8/edit?usp=sharing

Caféträff med MP Skånes kvinnliga nätverk

"Att fly för sitt liv -- och sedan tvingas leva som gömd flykting i Sverige"

Möt Slobodan Narancic från MP Helsingborg som flydde från kriget i Kroatien, nekades uppehållstillstånd i Sverige och tvingades leva som gömd flykting under 2,5 år. Hör hans berättelse och hans tankar kring svensk flyktingpolitik, integration och svårigheterna med att leva i Sverige.

Slobodan arbetar nu aktivt i det politiska arbetet och är bl a ersättare i Regionfullmäktige i Region Skåne och i Kommunfullmäktige i Helsingborg.

Alla medlemmar och alla andra intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

Tid: Söndag 19 maj kl 14.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Bild: detalj ur foto av Ola Persson

Dialogseminarium om sjukvårdsfrågor

Direkt efter caféträffen den 19 maj hålls dialogseminarium om sjukvårdsfrågor.

Miljöpartiet i Skåne ska revidera sitt partiprogram inför valet 2014 och detta ska sträcka sig mellan åren 2014 och 2025. Vi bjuder nu in intresserade miljöpartister från hela Skåne till en dialog kring området "sjukvård, primärvård, folktandvård och personal". Även andra sektorer inom detta område kan vara aktuella att diskutera.

Tid: Söndag 19 maj kl 17.00 -19.30
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Vänligen anmäl din medverkan till Monika Ekström tel 0768-871260 eller e-post

Monika Ekström, regionråd

HIV och stigma
-- en utmaning för Skåne?

Välkommen till vårens sista Grön Afterwork! Hiv kom till Sverige för 30 år sedan. Fortfarande är okunskapen kring sjukdomen stor. Många som lever med hiv har svårt att prata om sin sjukdom och att hantera den stigmatisering och diskriminering de drabbas av i samhället.

Inbjuden gäst är författaren Miguel Ángel Fraga som själv lever med hiv, och som i sin bok Hivernation har sammanställt ett trettiotal intervjuer och samtal med människor i Skåne som berättar om sina upplevelser av hiv i dag. Boken tar upp olika perspektiv på hiv och vad sjukdomen innebär för människor som lever eller arbetar med den.

Efter bokpresentationen hålls ett panelsamtal om skånska utmaningar med hiv och stigma där författaren, men även Anders Åkesson, regionråd (MP) för Region Skåne, och Lena Granquist från Noaks Ark Skåne deltar. Petter Forkstam, ordförande MP Skåne, modererar samtalet.

Gå gärna med i vårt Facebook-event: http://www.facebook.com/events/369550879830509/?ref=ts&fref=ts

Hjärtligt välkomna!

Tid: Fredag 3 maj kl 17-20
Plats: Kulturkrogen, Tegnérsplatsen 4

Grön AfterWork arrangeras som ett samarbete mellan Miljöpartiet i Skåne, Miljöpartiet i Lund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Illustration: Yngve Petersson

Välkommen på medlemsmöte

Söndag 5 maj klockan 16.00 är det medlemsmöte för Miljöpartiet i Lund i IOGT-NTO-lokalen på Bantorget 5. Det här medlemsmötet ska handla om alla de ändringsförslag som nu ligger till kongressen och hur våra ombud ska agera. Även förslaget till arbetsmarknadsproposition ska behandlas, även om vi berörde delar av det på förra medlemsmötet. Dessutom blir det en kort presentation om förslaget på lokalt partiprogram.
Välkommen!

Dagordning
(med avbrott för fika vid lämplig tidpunkt)

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Formalia - 5 min
a) Val av ordförande
b) Val av sekreterare
c) Val av justerare tillika rösträknare
d) Fastställande av dagordning
e) Sluttid för mötet

§ 3 Riksorganisationens kongress - 1 timme och 45 min
a) Ändringsförslagen på partiprogrammet
b) Arbetsmarknadsproposition
c) Övriga kongressärenden
d) Kongressombudens mandat

§ 4 Presentation av lokalt partiprogram - 20 min

§ 5 Rapporter - 15 min
a) Partiföreträdarna
b) Regionpolitiken
c) Riksorganisationen
d) Gröna Studenter
e) Grön Ungdom

§ 6 Övrigt - 5 min

§ 7 Mötets avslutande

Foto: Karduelis (Made self) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ny medlemswebb

Nu i veckan publicerar vi den nya medlemswebben. Här kommer du kunna hitta nyttig information som kontaktuppgifter, hur du kan engagera dig, vilka våra förtroendevalda är och en hel del annat.

Webben kommer hela tiden att utvecklas och framöver kommer det till exempel finnas allt från vårt lokala partiprogram till diskussionsgrupper.

Adressen till medlemswebben är lund.medlem.mp.se.

Mycket nöje!

Daniel Egonsson, webbansvarig i styrelsen

Kontakta MP Lund

Styrelsen

Arbetsutskottet
Ulf Holm, ordförande

0705-76 26 49

Teresia Ställborn, vice ordförande
 

Anette Mårtensson, kassör

0762-35 27 23

Övriga styrelseledamöter
Emma Berginger

0709-27 81 94

Daniel Egonsson

0763-22 50 15

Mårten Espmarker

Petter Forkstam

0703-57 58 13

Samuel Kvist


Anna Hagerberg


 
Partiföreträdare

Emma Berginger

0709-27 81 94

Petter Forkstam

0703-57 58 13

 
Valberedningen
 
Christina Sjöström, sammankallande

0768-53 37 36

Cecilia Emanuelsson


Ola Persson
 
 

Arbetsgrupperna
 
Miljö-, bygg- och plangruppen
Emma Berginger, sammankallande
              
0709-27 81 94
 
Sociala gruppen
Björn Åhlin, sammankallande

0768-40 49 66
 
Kultur- och utbildningsgruppen
Agneta Helmius, sammankallande

 
Energi- och miljögruppen
Ola Persson, sammankallande

 
Djuretiska gruppen

Björn Åhlin, sammankallande

 
 
Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslist

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Samuel Kvist, språkrörGröna Studenter

Jannika Badin, språkrör


Björn Åhlin, språkrör

0768-40 49 66


MP Lunds bankgiro

Bg: 123-5795

Kalendarium

Fredag 26 april 17.00
Grönt Café med Esabelle Dingizian
Plats: Martas Café, S:t Petri Kyrkogata 6
Arrangörer: Gröna Studenter Lund och Miljöpartiet i Lund

Söndag 28 april 16.00-19.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 29 april 18.30-20.30
Kultur- och utbildningsgruppen
Gäster från Lärarnas Riksförbund
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 2 maj 19.00-21.30
Gröna Studenter: Medlemsmöte
Tema: världens grönaste universitet
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Fredag 3 maj 17.00-20.00
Grön After Work
Tema: HIV och integritet
Plats: Kulturkrogen, Tegnérsplatsen 4
Arrangörer: MP Lund, MP Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan

Lördag 4 maj 10.00-14.00
Torgmöte: Prata mera politik
Plats: Mårtenstorget

Lördag 4 maj 10.00-14.00
Grönt Skolnätverk i MP Skåne
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 4 maj 19.00
Pubkväll
Plats: John Bull, Bantorget 2
Arrangör: Socialdemokraterna i Lund

Söndag 5 maj 16.00-19.00
Medlemsmöte
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Måndag 6 maj 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 7 maj 10.00
Regionfullmäktige i Kristianstad (öppet för allmänheten)

Måndag 13 maj 19.00-21.00
Miljö-, bygg- och plangruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 18 maj 10.00-14.00 (prel.)
Torgmöte: Prata mera politik
Plats: Mårtenstorget
Hör av dig till om du vill medverka!

Lördag 18 maj
Västerdagen
Plats: Folkparken
Arrangör: Fritid Väster

Lördag 18 maj 10.00-15.00
Träff inför 2013 års kongress
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
Arrangör: MP Skåne

Söndag 19 maj 14.00-17.00
Caféträff med MP Skånes kvinnliga nätverk
Tema: att leva som gömd flykting
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Söndag 19 maj 17.00-19.30
Dialogseminarium om sjukvårdsfrågor
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
Arrangör: MP Skåne

Måndag 20 maj
Tid ännu ej bestämd
Sociala gruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 21 maj 18.30-21.00
Medborgardialog Södra Sandby
Plats: Killebäckskolan

Fredag 24 - söndag 26 maj
Rikskongress i Västerås

Måndag 27 maj 18.30-21.00
Gruppmöte inför kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Tisdag 28 maj 18.00-20.30
Träff för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Onsdag 29 maj 19.00-20.30
Föredrag: Parken - mötesplats för natur och kultur i skön förening
Föreläsare: Åsa Ahrland, univ.lektor, Alnarp
Plats: Västers bibliiotek
Arrangör: Folkparkens Framtid

Lördag 1 juni 12.30-16.30
Grönt skolnätverk i MP Skåne
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 3 juni 19.00-21.00
Miljö-, bygg- och plangruppen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 9 juni 16.00-19.00
Styrelsemöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 10 juni 18.30-20.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 16 juni 16.00-19.00
Medlemsmöte
Plats: ännu ej bestämd
Copyright © 2013 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp