Copy
I det här numret: kommunpolitisk spalt om Renhållningsstyrelsen, möte om höghastighetståg med Johan Wester och Karin Svensson Smith, MP:s bostadspolitik, föräldraledighet för politiker och mycket mera.

Innehåll

Kommunpolitisk spalt: Renhållningsstyrelsen
Dialogkonferensen "Nu bygger vi ut Sverige!"
Miljöpartiet inbjuder till medborgardialog: Varför behövs höghastighetståg?
Internationella kvinnodagen
Träff om elvägar med Dan Zethraeus
Rådslagsmöten om grön ekonomi
Möte om taxor i kollektivtrafiken
Om djurens rätt – i djurskyddslag och livsmedelsstrategi
Nidbilder av MP:s bostadspolitik
Föräldraledighet ingen rättighet för politiker
Nominera till Lunds kommuns integrationspris
Kontakta MP Lund
I högerspalten: Kalendarium

Foto: Ola Persson

Kommunpolitisk spalt:

Renhållningsstyrelsen

Renhållningsstyrelsen är, namnet till trots, en av 13 nämnder i Lunds kommun. Renhållningsstyrelsen ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet och tar beslut om mål för avfallshanteringen i kommunen. I mars kommer vi att behandla den nya renhållningsordningen som ska antas för perioden 2016-2020. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. I avfallsplanen finns uppgifter om avfall inom kommunen och mål för att minska avfallets mängd och farlighet och i föreskrifterna finns de regler som gäller för hanteringen av avfall i kommunen.

Att alla kommuner ska ha en renhållningsordning regleras av Miljöbalken och även om renhållningsordningen först stöts och blöts i Renhållningsstyrelsen, så beslutas den slutligen av Kommunfullmäktige. Renhållningsordningen gäller således för hela kommunen och alla nämnder och styrelser ansvarar för att vi ska nå målen i avfallsplanen. Nytt för den här gången är att handlingsplaner för att nå målen i avfallsplanen kommer att tas fram på en årlig basis. Detta för att ge arbetet tydlighet och fokus.

Ett annat aktuellt ämne från Renhållningsstyrelsen är det kvartersnära återbrukscentrum (ÅBC) som öppnar på Linero i mars. Ett kvartersnära ÅBC är en plats dit boende i området kommer för att reparera eller byta saker, istället för att slänga dem. Tanken är att det också ska bli en givande mötesplats, en plats där föreningslivet kan hålla möten och kurser i t ex reparation och hantverk.

Återbrukscentrum på Linero är en förstudie i hur vi ska arbeta för att öka återbruket och minska avfallet i kommunen - en del av att bygga ett hållbart Lund helt enkelt.

Emma Nilsson, ordförande i Renhållningsstyrelsen

Dialogkonferensen "Nu bygger vi ut Sverige!"

Den 27 februari ordnar Miljöpartiet en dialogkonferens om hur Sverige ska kunna ta emot fler människor på flykt. Målet med konferensen är att ta fram konkreta åtgärder för bättre och utökat mottagande och på så sätt se till att den tillfälliga migrationslagstiftningen upphävs så snart som möjligt

Möten hålls på tre platser samtidigt – Malmö, Västerås och Härnösand. Representanter från alla nivåer i partiet är inbjudna. Dessutom finns det möjlighet för alla medlemmar att delta digitalt, dels genom att se delar av konferensen via direktsänd video, dels genom att chatta och ge förslag via mötesverktyget VoteIT. En inbjudan har i dagarna gått ut via e-post till alla som har en aktuell e-postadress i medlemsregistret. På http://dialogkonferensen.mp.se hittar du mer information och underlag.

I Lund är alla medlemmar som vill välkomna till kansliet för att gemensamt följa och delta i konferensen. Vi börjar vid 10, men det går bra att ansluta senare också.

Dag och tid: lördag 27 februari kl.10
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10
Miljöpartiet inbjuder till medborgardialog:

Varför behövs höghastighetståg?

Hur påverkas Lund som station för de nya tågen?

Johan Wester samtalar med Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott och leder en dialog med publiken.

Dag och tid: måndag 29 februari kl. 18.00
Plats: Atriumgården, Lunds Stadsbibliotek
Arrangör: MP Lund

Foto: Fredrik Hjerling

Internationella kvinnodagen

MP och S-kvinnor i Lund firar internationella kvinnodagen den 8 mars! Klockan 17-19 är det matigt fika och föreläsningar på tema kvinnohistoria och hedersvåld i ABF:s lokaler (Kiliansgatan 9). Därefter går vi gemensamt till John Bull där det är kvinnopub med underhållning.

Dag och tid: tisdagen den 8 mars kl. 17.00
Plats: ABF:s lokaler, Kiliansgatan 9 samt John Bull, Bantorget 2

Träff om elvägar med
Dan Zethraeus

Torsdagen den 17 mars kl. 18.00 ordnar MP Lund en träff med Dan Zethraeus där han berättar om elvägar med utgångspunkt i ett projekt som bedrivs på LTH. Lokal och mer detaljer meddelas senare.

Dag och tid: torsdag 17 mars kl. 18.00
Plats: meddelas senare

Rådslagsmöten om grön ekonomi

Partistyrelsen har beslutat att genomföra ett rådslag om grön ekonomi under mandatperioden. Rådslag är ett verktyg för att internutbilda, utveckla och samla politiken och avgöra politiska frågor och prioriteringar. Under våren kommer styrgruppen för rådslaget att besöka ett flertal distrikt och lokalavdelningar i landet. Styrgruppens möten runt om i landet är en viktig del i arbetet med att ta fram material och frågor inför den webomröstning som är planerad till hösten.

MP Skåne och MP Malmö ordnar var sitt rådslagsmöte under våren. På mötena tas viktiga frågor inom området grön ekonomi upp, till exempel framtidens skattebaser och finansieringskällor, ekonomisk utveckling och hur den bör mätas, feministisk ekonomi samt hur vi använder marknaden för grön omställning. Seminarieledarna från styrgruppen för rådslaget kommer att presentera de övergripande dragen och föra en diskussion med deltagarna om ett antal frågeställningar kring grön ekonomisk politik.

Seminariet i Malmö den 14 mars leds av Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledare för ekonomiteamet i Miljöpartiets riksdagsgrupp.

Seminariet i Kristianstad den 17 april leds av Lennart Olsen, ledamot i partistyrelsen. Lennart har tidigare arbetat för Miljöpartiet i riksdagen och finansdepartementet och också skrivit flera böcker om bl a Grön ekonomi

Dag och tid:  måndag 14 mars, tid meddelas senare
Plats: MP Malmös kansli, Drottningtorget 2A, Malmö
Arrangör: MP Riks och MP Malmö
Kontakt:

Dag och tid: 17 april kl. 13.00
Plats: Rådhuset i Kristianstad
Arrangör: MP Riks och MP Skåne
Kontakt:

Möte om taxor i kollektivtrafiken

MP Skåne och Region Skåne anordnar ett möte om nytt taxesystem i kollektivtrafiken på Norra Station i Hässleholm den 31 mars kl.18. Både politiker och tjänstemän kommer att medverka. Mer information kommer när programmet är klart på MP Skånes medlemswebb, skane.medlem.mp.se.

Dag och tid: torsdag 31 mars kl.18
Plats: Norra Station, Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm
Info och anmälan:

Illustration: Yngve Petersson

Om djurens rätt – i djurskyddslag och livsmedelsstrategi

Välkommen på ett föredrag med utgångspunkt i den nya djurskyddslagen och kommande livsmedelsstrategin för Sverige. Föreläsare är Roger Pettersson, Generalsekreterare för World Animal Protection Sverige och ledamot i regeringens dialoggrupp för den kommande livsmedelsstrategin. Roger var också expert i den statliga utredning som tog fram förslag på ny djurskyddslag. Ämnet är högaktuellt, inte minst då landsbygdsministern Sven Erik Bucht nyligen uttalade sig om att det inte finns någon målsättning om att vi ska äta mindre kött i livsmedelsstrategin. Trots kännedom och medvetenhet om att vi behöver minska vår köttkonsumtion i Sverige. Världshälsoorganisationen (WHO), FN och FAO pekar alla på att vi måste äta mindre kött för att rädda miljön och vår hälsa. Parallellt med detta kommer regeringen, under ledning av landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman, att lägga fram en proposition om en ny djurskyddslag under året.

Dag och tid: Söndagen den 3 april kl 13.30-15.30
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5 i Lund
Anmälan (obligatorisk): till  senast 31 mars
Arrangörer: MP Skåne och MP Lund

Foto: Emma Berginger

Nidbilder av MP:s bostadspolitik

I många år och under flera mandatperioder har allianspartierna frekvent spridit myter kring MP:s bostadspolitik. Nu senast med anledning av planerna på exploatering av det som finns kvar av Vipeholmsparken. Det hävdas att MP har byggfobi, att vi sagt nej till mer än 2/3 av de planer som varit klara att antas och att vi säjer nej till allt byggande i Vipeholmsparken. Dessutom, påstås det, säjer vi nej till alla planer som inte ser ut exakt som vi vill. Dessa utsagor är så långt från sanningen en kan komma.

Ett 15-tal detaljplaner för bostadsbyggande har hittills under mandatperioden i kommunen varit uppe för beslut om antagande. Planerna har möjliggjort byggande av ca 1550 bostäder. En enda detaljplan av dessa har MP yrkat avslag på. Det gällde då 40 bostäder i en närpark med rekreations- och grönytor och en tennisplan. Detta avslag är helt i linje med vårt lokala partiprogram som föreskriver att vi så långt som möjligt ska undvika att bygga på parkmark. Det kan också påpekas att vi i ett par fall yrkat på att planförslag ska medge fler bostäder än vad som sedan blivit beslutat. Så ser verkligheten bakom de borgerliga myterna ut.

Ulf Nymark, vikarierande kommunalråd

Foto: Ola Persson

Föräldraledighet ingen rättighet för politiker

Som politiker finns ingen rätt att vara föräldraledig. Därför är jag glad att vara politiker i en av de kommuner som på eget initiativ har valt att erbjuda sina heltidspolitiker att vara föräldralediga. Bestämmelserna kring detta infördes dock så sent som vid förra partiförhandlingen, år 2014!

För föräldraledigt kommunalråd utser kommunfullmäktige en vikarie, men ersättare utses däremot inte för andra uppdrag som man behöver vara ledig ifrån. När det gäller ordförandeuppdrag så förväntas det att vice ordförande tjänstgör, enda möjligheten att utse en ersättare från ens eget parti till ett presidieuppdrag är att avgå och förrätta fyllnadsval. Om man vill att ersättaren bara ska ersätta en under föräldraledigheten (i mitt fall ca 8 månader) krävs det att denne i sin tur avsäger sig uppdraget och att man själv återväljs efter ledigheten. För uppdraget i kommunfullmäktige finns det dock ingen möjlighet att hitta en sådan konstruktion, men där har vi fem ersättare som kan hoppa in.

Som fritidspolitiker kan man fortsätta sina uppdrag under föräldraledigheten och ändå få föräldrapenning. När man är heltidspolitiker är det annorlunda. För att kunna fortsätta med ett uppdrag och ändå få föräldrapenning måste uppdraget ha karaktären av bisyssla. Därför har jag i samråd med försäkringskassan valt att lägga upp min föräldraledighet såhär:

Kommunalråd: föräldraledig, med av MP Lund och kommunfullmäktige utsedd ersättare: Ulf Nymark.

Vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott: avsagt mig till förmån för vikarierande kommunalrådet. Dessutom tjänstgör ersättaren i kommunstyrelsen, Yanira Difonis, för mig under sammanträdena.

Kommunfullmäktige: Undviker att delta i möten då jag i kommunfullmäktige skulle uppfattas som kommunalråd. Ersättare tjänstgör.

Ordförande i tekniska nämnden: behåller uppdraget under föräldraledigheten då detta uppdrag går att klart avskilja från mitt heltidsuppdrag och kan anses vara en bisyssla.

Läs mer om hur det fungerar med föräldraledighet för kommunalråd på Emmas blogg http://emma.mpbloggar.se

Emma Berginger, föräldraledigt kommunalråd

Foto: Henrik Larsson

Nominera till Lunds kommuns integrationspris

Lunds kommun delar årligen ut ett pris till ett företag, organisation, förvaltning, nätverk eller förening i Lunds kommun som bedrivit ett framgångsrikt arbete för ökad integration. Priset består av 20 000 kronor och ett diplom.

Kriterierna för priset är:
- Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etniskt bakgrund
- Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande på rasism och diskriminering
- Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor
- Insatsen skall ha givit ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Lunds kommun

Juryn består bland annat av respresentanter från Integrationsrådet, näringslivet och invandrarorganisationer.

Alla är välkomna att nominera kandidater. Läs mer om priset och hur nomineringen går till på www.lund.se/integrationspris Nomineringar lämnas senast den 1 mars.

Foto: Detalj ur foto av Emma Berginger

Kontakta MP Lund


Styrelsen

Arbetsutskottet
Viktor Östlund
ordförande

0707-57 58 54

Clara Hermansson
vice ordförande

0736-84 66 29

Dennis Svensson
kassör och ansvarig för externa aktiviteter

0761-67 72 75

Övriga styrelseledamöter
Amanda Bjernestedt
ansvarig för interna aktiviteter


Emma Fager Malmström
ansvarig för interna aktiviteter

0704-82 98 38

Axel Hallberg
ansvarig för kommunikation

0722-02 38 03

Björn Johansson
ansvarig för medlemswebb och extern webb


Emma Nilsson
ansvarig för interna aktiviteter

0733-72 23 52

Hanna Örnskär
ansvarig för externa aktiviteter

0702-99 38 40


Vikarierande kommunalråd

Ulf Nymark


 
Valberedningen
 
Ola Persson, sammankallande


Amanda Nordin
mandolind@hotmail.com
0709-70 76 69

Manaf Sababi

0703-59 13 15
 

Kansliet

Kansliet

046-288 04 00

Linn Rosenkvist, kanslisekreterare

046-288 04 00
 
 
Grön Ungdom

Julius EberhardGröna Studenter

Sofie Lemontzis, språkrörHemsida
www.mp.se/lund


Medlemswebb
lund.medlem.mp.se


MP Lunds bankgiro
Bg: 123-5795

Kalendarium


Onsdag 24 februari 17.00
Möte för nya medlemmar
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 27 februari 10.00
Dialogkonferens Nu bygger vi ut Sverige!
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Måndag 29 februari 18.00
Öppet möte om höghastighetståg
Plats: Atriumgården på Stadsbiblioteket, S:t Petri Kyrkogata 6

Måndag 29 februari 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 3 mars 18.00
Klimatnätverksmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 5 mars 12.00
Gröna Studenter Lund: Årsmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Lördag 5 mars 16.30
Grön Ungdom Lund: Årsmöte
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Söndag 6 mars 14.00
Årsmöte MP Lund
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5

Tisdag 8 mars 17.00
Föreläsningar och kvinnopub på Internationella kvinnodagen
Plats: ABF:s lokaler, Kiliansgatan 9
och John Bull, Bantorget 2
Arrangörer: S-kvinnor och MP Lund

Söndag 13 mars 10.00
Årsmöte för MP Skåne
Plats: Älvkullen på Älvgatan, Höör

Måndag 14 mars
Rådslag om grön ekonomi i Malmö
Plats: MP Malmös kansli, Drottningtorget 2A, Malmö

Torsdag 17 mars 18.00
Träff om elvägar med Dan Zethraeus
Plats: meddelas senare

Måndag 28 mars 18.30
Gruppmöte inför kommunfullmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Torsdag 31 mars 18.00
Möte om nytt taxesystem i kollektivtrafiken
Plats: Norra Station, Hässleholm
Info och anmälan:

Söndag 3 april 13.30
Om djurens rätt – i djurskyddslag och livsmedelsstrategi
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Bantorget 5
Anmälan: måste göras till senast 31 mars
Arrangörer: MP Skåne och MP Lund

Måndag 4 april 18.30
Gruppmöte inför kommunstyrelsen
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Onsdag 6 april 18.00
Formaliautbildning för nya styrelseledamöter
Plats: MP Malmös kansli, Drottningtorget i Malmö
Anmälan: till
senast 4 april.
Arrangör: MP Skåne

Söndag 17 april 13.00
Rådslag om grön ekonomi i Kristianstad
Plats: Rådhuset i Kristianstad, Västra Storgatan 12, Kristianstad
Arrangör: MP Riks och MP Skåne

Måndag 25 april 18.30
Gruppmöte inför kommunfulmäktige
Plats: Kansliet, Lilla Fiskaregatan 10

Foto: Ola Persson
Copyright © 2016 Miljöpartiet Lund, Alla rättigheter förbehålles.
Email Marketing Powered by Mailchimp