Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant - 9/03/2020

Succesvolle Algemene Vergadering NPOB zaterdag 29 februari 2020  in Abdij van Vlierbeek met Lezing Kris Decleer

Onder ruime belangstelling ( 77 ingeschrevenen) vond op zaterdag 29 februari de jaarlijkse algemene vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap plaats.  De plaats van het gebeuren was de Abtszaal van de Abdij van Vlierbeek.

Vooreerst toonde Natuurpunt Kern Vlierbeek met als gids Willem Laermans ons hoe een jonge ploeg enthousiaste mensen Natuurpunt op wijkniveau organiseren. De omgeving van de Abdij en  het grensgebied van Kessel-Lo/Vlierbeek met Linden met de Schoolbergen hebben nog vele kansen om natuur en landschap in de randstedelijke omgeving te versterken.

De lezing van Kris Decleer werd enorm gesmaakt. Hij combineerde een gedurfd biodiversiteitsbeleid met een gedurfd klimaatbeleid.  Voor Kris Decleer is 2020 een scharnierjaar voor het biodiversiteitsbeleid zowel op Europees niveau met de uitwerking van de Europese Biodiversiteitsstrategie die ingebracht wordt in de IPBES Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties die in het najaar in Kumning ( China ) doorgaat. Voor Vlaanderen moet resoluut geopteerd worden om te komen tot niet minder dan 30% van het grondgebied als natuurgebied. Kris Decleer presenteerde hiervoor zeer gedocumenteerde berekeningen waaruit blijkt dat dit ambitieus maar te zelfde tijd realistisch is.

De Algemene vergadering keurde het prioriteitenprogramma 2020 ( zie verder) goed. Tevens werd het Paul Van Leest aangeduid als nieuw lid van de Raad van Bestuur van NPOB en werd het mandaat verlengd van Hugo Abts, Marc Op de Weerdt en Saskia van den Berg. We danken Irmgard Fuessl bij het einde van haar mandaat voor haar inzet als bestuurder.

Prioriteiten Natuurpunt Oost Brabant Regionale Vereniging Natuur en Landschap 2020

De NPOB werking in samenwerking met de afdelingen loopt op vele vlakken op kruissnelheid. Voor deze punten wordt gekozen voor de continuïteit.

Daarnaast wordt een extra impuls gegeven aan volgende prioritaire punten 2020:

 • uitbouw van een afdelingsoverschrijdend vrijwilligersnetwerk dat op ( sub)regionale schaal de werking ondersteunt.
 • de bewaking en opvolging van het Meerjarenbeleidsplan in kader Mina voor regionale werking natuur en milieu. Alsook de voorbereiding van de volgende planperiode 2021-2026
 • de organisatie en ondersteuning van het lokaal team bij de thema-activiteit van de Walk for Nature 2020 op zondag 26 april en andere regionale activiteiten ( focusactiviteiten).
 • verdere uitbouw van de beleidswerking op regionale schaal olv Ronald Jacobs ter ondersteuning van de afdelingen
 • verdere uitrol van de campagne Robuuste valleien irt biodiversiteit en klimaat
 • voorbereiding en start Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
 • lancering Academie Natuur en Landschap
 • Impuls reservaten- en gebiedswerking en ondersteuning reservaatsprojecten die draagkracht afdelingen overschrijden.
 • werking aan regionale aanwezigheid en betrokkenheid
 • aandacht voor fondsen- en ledenwerving binnen NPOB.

Walk For Nature zondag 26 april 2020 in Houwaart t.v.v. Hageland Bos

Iedere Natuurbeschermer, Iedere Natuurpunter, elke Natuurpunt Afdeling reserveert de datum van zondag 26 april. Dan ben je met vrienden en kennissen, met je gezin of met je Natuurpunt Afdeling aanwezig op de Walk for Nature 2020 De Walk for Nature is een sterk merk van Natuurpunt Oost-Brabant en intussen een begrip geworden. De Walk werd voor het eerst georganiseerd in 2005. Duizenden mensen kwamen via de Walk for Nature in contact met concrete natuurprojecten binnen het werkingsveld van Natuurpunt Oost-Brabant. Vrijwilligers tonen hoe zij zich inzetten – en met resultaat – voor de toekomst van natuur. Deelnemers van de Walk leveren door hun deelname ook een bijdrage aan het concrete project.

De Walk 2020 zal het project Hagelands Bos ikn Houwaart en Rillaar in de kijker zetten. Dit past in het thema van aandacht voor bossen en bosuitbreiding, dat ook een bijzondere plaats zal krijgen bij de jubileumviering van 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap. Het volgend nummer Natuur en Landschap  zal gedetailleerd ingaan op het project en het programma. De Walk for Nature wordt gegarandeerd een activiteit waar mensen met een hart voor natuur hun gading zullen vinden . Rond het Tienbunderbos op de grens van Houwaart (Tielt-Winge) en Rillaar (Aarschot) worden oude bossen door bosuitbreiding verbonden. Tienbunderbos wordt zo de kern van een nieuw, groter boscomplex: het ‘Hagelands Bos’. Dit project staat in de kijker op de Walk for Nature 2020 die op 26 april zal doorgaan.

Programma ( gedetailleerd programma verschijnt in e.k nr van Natuur en Landschap eind maart.
Voormiddag
Om 7u00 vroege vogelwandeling met ontbijt o.l.v. Gilbert Rymenants. Ontbijt verplicht vooraf inschrijven tot en met woensdag 22/4/2020 op Walkfornature@natuurpuntoostbrabant.be.
Vanaf 10u30 symposium ‘Hagelands Bos in perspectief’ . Gevolgd door een receptie
Namiddag
Vanaf 13u00 doorlopend o.m:
 • Start wandelingen van 6 en 9 km op aangeduide wandelcircuits met landschapsposten. Met een kinderzoektocht op de wandeling van 6km. Vertrekken kan tot 16u00.
 • Op de wandelingen landschapsposten met aandacht voor natuur en erfgoed.
 • Uitgebreid terras met hapjes en drankjes
 • Kinderanimatie:
Afspraak
Zaal St. Denijs, Haldertstraat 11 in Houwaart (fietsknooppunt 45-Hageland)
Wandelparcours niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.
Deelname: Bijdrage reservatenfonds aankoop natuurgebieden Hagelands Bos-Tienbunderbos  (Aarschot) en Hagelands Bos – Houwaartse Berg (Tielt-Winge):
Leden Natuurpunt : € 2 per persoon of € 4 per gezin.. Niet-leden: € 5 per persoon of € 10 per gezin.
Gratis: voor wie ter plaatse lid wordt.
De bezoekers die met de fiets naar de Walk For Nature komen, krijgen een attentie.

Academie Natuur en Landschap 2020 Natuurpunt Oost-Brabant

Om tot een gestructureerde kennisoverdracht en vorming van de beheerteams en vrijwillige medewerkers te komen start Natuurpunt Oost-Brabant met een "Academie Natuur en Landschap 2020".
De opstart gebeurt in 2020 om dan tijdens het jubileumjaar 50 jaar Natuur en Landschap, Natuurpunt Oost Brabant volledig uitgerold te worden. Doel: door middel van gerichte initiatie-excursies onder deskundige begeleiding van veldbiologen en terreinkenners dieper inzicht verwerven in beheerkeuzes en -resultaten in verschillende biotopen/reservaatsprojecten. 

Volgende initiatie-excursies zijn gepland:
 • Donderdag 30 april 2020: Vorsdonkbos te Gelrode
  Thema: Bosomvorming en gevarieerd bos(randen)beheer in functie van ongewervelden, fungi en hogere planten (machinaal-, manueel- en begrazingsbeheer). 
  Afspraak: 19u30, oud station Gelrode, kruispunt Vorsenzang/Wipstraat, Gelrode
  Begeleiders: Margaux Boeraeve, Ward Tamsyn en Tobias Ceulemans
 • Donderdag 14 mei 2020: De Spicht (Molenbroek) te Lubbeek
  Thema: Succesvol herstel via Life Hageland van blauwgrasland en trilveen uit populierenaanplant in kwelgebied en korte duiding bij 'urgentieplan' voor Wingepopulatie van Kleine valeriaan, Karwijselie en Blauwe knoop.
  Afspraak: 19u30, achter het Gemeentehuis Lubbeek Gellenberg 16
  Begeleiders: Bert Derveaux, Tobias Ceulemans en Luc Vervoort
 • Donderdag 04 juni 2020: Rosdel te Hoegaarden
  Thema: Resultaten van ontwikkeling droog orchideeënrijk graslandencomplex uit voormalige akkers op de kalkrijke valleihellingen van de Schoorbroekbeek.
  Afspraak: 19u30, einde Nerm (ter hoogte van Nerm 167), Hoegaarden
  Begeleiders: Robin Guelinckx en Pieter Abts
 • Donderdag 18 juni 2020: Zwarte Bos te Bierbeek
  Thema: Blauwgraslandherstel, Europese topnatuur en gericht gefaseerd maaibeheer
  Afspraak: 19u30, Zwartehoekstraat tegen over huisnummer 18, Bierbeek
  Begeleider: Robin Guelinckx
 • Vrijdag 26 juni 2020: Torfbroek te Berg (Kampenhout)
  Thema: Ontwikkeling en beheer van een kalkmoeras en orchideeënrijk blauwgrasland met internationaal allure.
  Afspraak: 19u30, Visserijlaan 1 op de parking van het vroegere café Fauna Flora, Berg-Kampenhout
  Begeleider: Jan Wouters
Inschrijven noodzakelijk via overschrijving
Deelnameprijs per excursie: Conservators en kernleden reservatenteams: gratis, leden Natuurpunt € 10, niet-leden/organisaties € 20.
Te storten op: BE43 9731 1967 5301 van Natuurpunt Bierbeek, vermelding “Naam deelnemer - Academie natuur&landschap  - naam excursie”

1000 ha bijkomende natuur in Demervallei: Vlaamse Regering beslist op 6 maart GRUP Demervallei in ontwerp goed te keuren

Op 6 maart keurde de Vlaamse Regering het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeingsplan Demervallei goed. Lezers van Natuur en Landschap weten dat dit GRUP reeds lang een punt van zorg was. Maar nu is de kogel door de kerk met de aanduiding van effectief bijkomend 1000 ha natuurgebied maar ook met het behoud van  het bestemmingsvoorschrift  ' Agrarisch gebied met Ecologisch belang '  waardoor voor deze  valleigraslanden ook de vergunningsplicht blijft spelen.

In Natuur en Landschap 2018 nr 1 werd het artikel ' Sigmaplan: Brabants Trekpaard of paard van Troje voor de natuur in de Demervallei ' gepubliceerd. ( link: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2018-1-Sigmaplan_Demervallei.pdf )  Hierin werd een krachtig en onderbouwd pleidooi gedaan om zowel vanuit oogpunt Biodiversiteit, waterbeheer, Klimaat af te stappen van een segmentatie in de vallei en resoluut te kiezen voor grootschalige natuur en daarnaast een gemengd openruimtegebied met natuur, landbouw en waterberging waarbij alleszins de huidige bestemming ' Agrarisch gebied met ecologisch belang' niet mocht omgezet worden naar zuiver ' Agrarisch gebied'.

De huidige minister van Omgeving, Zuhal DEMIR, heeft duidelijk gekozen om van het GRUP inderdaad een Brabants trekpaard voor de natuur te maken en heeft zowel de natuurbestemmingen sterk uitgebreid maar ook de bestemming ecologisch belang aan de  overige graslanden in de vallei gegeven.  Hiermee is ook afgestapt van een harde segregatie tussen enerzijds bijkomende natuur in de vallei en pure  landbouw met intensieve teelten en scheuring van valleigraslanden.  Het argument dat valleigraslanden belangrijk zijn voor de opslag van koolstof zal hier zeker meegespeeld hebben. Dit principe moet nu ook ingang vinden in andere lopende GRUP's.

Bij de opstart van het openbaar onderzoek is het zeer belangrijk om zowel lokaal als regionaal zeker  deze argumenten in te brengen bij het openbaar onderzoek om te vermijden dat het  GRUP bij de definitieve vaststelling opnieuw wordt uitgekleed.

Enkele bijzondere activiteiten

Spaghetti HOLSBEEK: zaterdag 21 maart 2020

Om  het natuurgebied  de Hagelandse Vallei te steunen nemen de foxy ladies and the fox net zoals in 2019 deel aan expeditie Natuurpunt, een tweedaagse natuurexpeditie waarbij ze geld inzamelen voor ons natuurgebied "de Hagelandse vallei. Kom daarom mee gezellig spaghetti eten op onze derde spaghetti-avond georganiseerd door een toffe bende "the foxy ladies and the fox". De opbrengst van de avond gaat integraal naar het reservatenfonds van de Hagelandse vallei!. Programma zie:  https://foxyladiesandthefox.webnode.be/het-park

Nacht van de Steenuil Zaterdag 28 maart 2020

Je bent welkom vanaf 18 u in het Natuurhuis De Gors Metselstraat 75 te Vissenaken. Voor het programma en inschrijving: zie: https://www.natuurpunt.be/agenda/nacht-van-de-steenuil-38641

Smulweekend Natuurpunt Lubbeek weekend 27 -29 maart

Vrijdagavond 27/03/2020 vanaf 19u00 Pizzafestijn
Inschrijven pizzafestijn = verplicht (uiterlijk tot 20/03/2020)
Via deze link
https://forms.gle/PGo3SHkQJQ7WrTjU8 of telefonisch via 0486 02 06 27.
Zondag 29 maart van 9u00 tot 14u00 Bomenbrunch II
Programma: zie:
www.natuurpuntlubbeek.be
Website Natuurpunt Oost-Brabant
Facebook Natuurpunt Oost-Brabant
Twitter Natuurpunt Oost-Brabant

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium