Copy

Nieuwsbrief Natuurpunt Oost-Brabant -9/10/2020

Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
Campagne 2021-2023: 50 jaar later en droom natuur na 2030
Jubileumviering 50 jaar NPOB 1971-2021
Campagne 2021-2023: 50 jaar later en droom natuur na 2030
In 2021 wordt 50 jaar NPOB/Regionale Vereniging Natuur en Landschap gevierd. Bij het 40 jaar bestaan werd een geschiedkundig overzicht gegeven van 40 jaar werking.
We zijn nu 10 jaar later.
Rond vele gebieden werd actie gevoerd en werden grote bedreigingen afgeslagen door een sterke actie. Van de prille actie van toen met de start van een lappendeken van percelen werd de kiem gelegd voor de uitbouw van samenhangende natuurcomplexen in riviersystemen: Demervallei, Hagelandse Heuvels, Torfbroek, Hagelandse Vallei, Hagelandse Heuvels, Vorsdonkbroek, Actie tegen rechttrekking Velpe, Actie Getevallei, Nationale Natuurbeschermingsdag Rond Valleien in Hagelandse Vallei ( Horst), Groene Vallei, actie rond ruilverkavelingen enz.
Dikwijls kon door onze inzet en actie een bedreiging omgebogen worden tot een kans om een groots project te realiseren. Wat nu zeer robuuste natuurgebieden zijn en als een evidentie beschouwd wordt waren toen onmogelijkheden waar enkel vanuit een grote ambitie en geloof in eigen kracht kiemen gezaaid werden voor een groots project. Projecten waarbij we het verschil gemaakt hebben.
In het jubileum jaar - en omwille van Corona gespreid over 2021,2022 en 2023 - vragen we de afdelingen deze iconische gebieden en iconische acties in de kijker te stellen onder het motto: 50 jaar later en droom/ambitie voor na 2030.
We bouwen hierbij voort op de succesvolle campagne: Robuuste valleien.
Op zondag 19 september houden we onze startdag van deze Campagne 2021-2023: 50 jaar later en droom natuur na 2030 op de terreinen van Rock Werchter. We komen met de fiets vanuit alle hoeken van Midden- en Oost-Brabant naar de terreinen van Rock Werchter en dit langs iconische NP gebieden. In de periode september 2021-2023 zullen we alle gebieden in de kijker stellen onder het motto: 50 jaar later en droom natuur na 2030. Dikwijls zal dit gaan om de valleien: waar we de nadruk zullen leggen op Robuuste valleien als hotspots voor biodiversiteit en als klimaatbuffer. We zullen onze jubileum viering dan ook koppelen aan een campagne voor de 'blue deal' met versterking van natte natuur in grote samenhangende complexen.
We doen een oproep aan alle afdelingen binnen het werkingsgebied van NPOB om in dit kader minstens gastheer te zijn voor één grote activiteit in de gemeente.
Binnen NPOB wordt een taakgroep ingesteld voor de thematische en inhoudelijke ondersteuning van deze activiteiten en deze campagne en ook een werkgroep die praktische organisatie op zich neemt van de startdag van 19 september 2021.
Meer inlichtingen: npob@natuurpunt.be
Het geschiedkundig overzicht van 40 jaar NPOB vind je hier: klik

Startdag Campagne 2021-2023: 50 jaar later en droom natuur na 2030 op de weide van Rock Werchter. Zondag 19 september 2021
Van overal in het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap worden de mensen van de verschillende afdelingen uitgenodigd om per fiets of te voet af te zakken naar Werchter. Hierbij worden de natuurgebieden aangedaan. Op het terrein aan de afdelingen gevraagd om de verschillende projecten voor te stellen. Dit wordt de start van de campagne:50 jaar later- 20 jaar verder. Waarin naast een terugblik ook een droom vooruit wordt voorgesteld.
Gevraagd wordt aan de afdelingen om nu reeds deze datum te reserveren. Deze startdag wordt laat in 2021 gepland om zoveel mogelijk uit de Corona beperkingen weg te geraken. Daarom zal de campagne lopen over 3 jaar 2021-2022 en 2023
Natuurpunt viert in 2021 20-jarig bestaan met rondrijdende container: deze wordt ook uitgenodigd op deze startdag.
De Walk for Nature wordt verplaatst naar 2022, mede gezien ook de Molenfeesten in Aarschot eerste weekend van september 2021 plaatshebben en het Coronavirus in het voorjaar nog niet zal verdwenen zijn.
Op het terrein worden tenten en standen opgesteld waarbij elk project of streek zich voorstelt.
Dit dag lanceren we ook de campagne 50 jaar later en droomnatuur na 2030. Werchter wordt dan de start i.p.v. het slot
Projecten bvb rond Demer, rond Hagelandse Vallei, rond Gete… We zullen het verhaal brengen van hoe door lokale actie en werking van een perceelsgerichte benadering naar een robuuste gebiedsgerichte benadering gewerkt wordt. Voor elk gebied zal ook een ambitiebeeld voor binnen 20 jaar verder uitgewerkt worden. Deze focus op 20 jaar vooruit is essentieel: waar willen we naartoe?
Van kleine lappendeken naar grote gebieden, samenhangende valleicomplexen, Vb Gete van Gewestgrens ten Z van Tienen tot provinciegrens één groot natuurcomplex met grootse natuur, Demer tussen Halen en Werchter, robuuste complexen…
Dit wordt dan ook onze campagne voor de komende 3 jaar die ook ingebracht wordt in het meerjarenplan voor de Mina-erkenning. We willen dit ook koppelen aan de Blue Deal en alle resultaten van de voorbije campagne rond robuuste valleien valoriseren.

Concreet voorstel naar de afdelingen:
Concreet is het voorstel naar elke afdeling om minstens 1 grote activiteit te organiseren rond één gebied in het kader van deze campagne (50 jaar later en droomnatuur na 2030)
Samenvattende conclusie:
    - de campagne robuuste valleien laten we overvloeien in 'campagne 50 jaar later en droomnatuur na 2030'
    - Elke afdeling organiseert in dat kader minstens 1 activiteit
    - Startdag is op 19 september op weide Werchter
    - we kijken niet alleen achteruit maar ook vooruit: droomnatuur na 2030
    - Er worden ook een aanplant van de bomen en de lindebomen gepland in de winter 2021-2022 (te planten als ijkpunten evt. met bank op markante plaatsen)

Oproep taakgroep en werkgroep logistieke ondersteuning/feestcomité
Om dit verder in te vullen stellen we een taakgroep in, die dit inhoudelijk verder uitwerkt en het geheel inhoudelijk en conceptueel verder vorm geeft. Deze taakgroep heeft de opdracht dit lustrumgebeuren te laten uitgroeien tot een inhoudelijk grensverleggend gebeuren. Een lustrum dat niet alleen naar zichzelf kijkt maar maatschappelijk het verschil maakt een droomnatuur vooropstelt en daar ook aanzetten voor geeft ter realisatie.
Daarnaast wordt een werkgroep organisatorische en logistieke ondersteuning resp feestcomite ingesteld. Deze zorgt vb dat de activiteit in Werchter op wieltjes loopt en geeft ondersteuning aan de activiteiten in dit lustrumkader binnen de afdelingen. Als voorbeeld wordt de werking bij de campagne Robuuste valleien vooropgesteld.
We hebben een eerste lijst van mensen die mee aan de kar willen trekken en doen een rondvraag/oproep naar mensen die mee willen trekken of mee willen werken.
We vragen dat elke afdeling dit ook agendeert op haar afdelingsvergadering.
De taakgroep zal nog samenkomen voor de eerstvolgende raad van bestuur npob/Regionale Vereniging Natuur en Landschap van begin november en zal alles verder uitwerken tegen de verenigingsraad van 20 november.
Wie wil meewerken graag een seintje: npob@natuurpunt.be
Verenigingsraad: 20 november 2020
Zaal Santro - Binkom (Lubbeek)
Verenigingsraad NPOB: Jij komt toch ook?!
Vrijdag 20 november Santro Binkom (Lubbeek)
Oproep aan de afdelingen en teams

2020 was een bijzonder jaar met afstel van vele vergaderingen en activiteiten. We hebben beslist om de verenigingsraad toch te laten doorgaan op een corona-veilige manier. Daarom hebben we de grote zaal van Santro te Binkom (Lubbeek) gereserveerd. Dat is de gelegenheid om het jaarprogramma en de regionale kalender op punt te stellen. We rekenen dan ook op de aanwezigheid van de actieve mensen binnen de afdelingen, teams en op regionaal niveau.
 
Het lustrumprogramma en de Campagne 2021-2023 '50 jaar later en droomnatuur na 2030' zal zeer centraal staan. De taakgroep en het feestcomité zullen deze campagne voorstellen aan de afdelingen. Een overzicht van 40 jaar historische werking van NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vind je hier.
Op zondag 19 september zullen we met alle afdelingen uit alle streken en gebieden van Oost-Brabant afzakken naar het Rock Werchter park om de Campagne 2021-2023 '50 jaar later en droomnatuur na 2030' te lanceren met een startdag.
We doen daarom een oproep aan je afdeling, beheerteams en werkgroepen om voor vrijdag 6 november door jullie te organiseren focusactiviteiten en andere grote activiteiten door te mailen aan npob@natuurpunt.be.

Gezien de corona-maatregelen is het nodig om in te schrijven (max 50 mensen wegens Covid-19): klik hier
Afspraak: 20u00 tot 23u00, Gemeentelijke feestzaal Santro, Tiensesteenweg in Binkom (Lubbeek)
Info: Christine Daenen, npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19
Heb je al gebruik gemaakt van deze enige kans voor belastingaftrek giften die verhoogd werden tot 60%?
Alleen dit jaar!
Afdelingen en reservatenteams ga hiermee aan de slag!
Door de lockdown werden ook benefietactiviteiten voor de aankoop van natuurgebieden afgelast. Was je van plan deel te nemen of een bijdrage te leveren aan deze projecten, dan kan je een gift doen voor het desbetreffend project. Voor de giften vanaf € 40 geldt nu in het kader van de compenserende maatregelen voor corona een verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60% i.p.v. 45%.
Voor alle giften gedaan in 2020 aan Natuurpunt wordt dus de fiscale aftrekbaarheid verhoogd van 45% naar 60%. Wie nu een gift doet van bv. € 100 krijgt daarvan € 60 terug via de belastingen ongeacht zijn belastingsschaal. Voordien was dit € 45.
Je kunt dus nu extra voordelig een project naar je keuze ondersteunen.

Jouw gift met een verhoogde fiscale aftrekbaarheid tot 60% kan een compensatie bieden voor de weggevallen voorbije en komende benefietactiviteiten.

Doe daarom vandaag nog een gift met verhoogde fiscale aftrekbaarheid op rekening BE56 2930 2120 7588 (correcte rekeningnummer, zat een foutje in eerder meegedeeld rekeningnummer) van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding project (naar keuze) of project 3999 Natuurfonds Oost-Brabant. Het Natuurfonds Oost-Brabant ondersteunt de aankopen binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant.

 


Activiteiten najaar 2020: voorstel aangepaste activiteiten
Omwille van covid-19 kunnen specifieke maatregelen gelden, de activiteiten wijzigen of zelfs afgelast worden. Vereniging zijn veronderstelt ook dat er activiteiten zijn. In deze periode hebben trouwens vele mensen de wandelmogelijkheden in de natuur leren waarderen. Daarom de suggestie om aangepaste activiteiten te organiseren. In een reeks afdelingen werden de geleide bezoeken/wandelingen vervangen door uitgezette wandelcircuits die gezinnen/bubbels in hun eigen kring doen met een doorlopende vertrekmogelijkheid vanuit een centraal punt. Op het wandelcircuit worden dan ook informatieve pancartes geplaatst. Dit had een groot succes met telkens tussen 80 tot 120 deelnemers die volledig Corona veilig gingen wandelen en terzelfdertijd de projecten van onze  afdelingen in de kijker stellen. Dit wordt dan ondersteund door fotos en toelichting op de sociale media. Hierdoor blijven we vereniging en blijven we midden de samenleving. Hou ook rekening met de mogelijkheid dat vooraf of ter plaatse moet ingeschreven worden. Raadpleeg daarom op voorhand de volledige activiteitenkalender op www.natuurpuntoostbrabant.be of desgevallend de website, facebookpagina of infocontact van de afdeling in kwestie.
De werkdagen van de vrijwilligers in de reservaten kunnen in principe coronaveilig doorgaan. Raadpleeg de kalender op www.natuurpuntoostbrabant.be/werkdagen
Website Natuurpunt Oost-Brabant
Facebook Natuurpunt Oost-Brabant
Twitter Natuurpunt Oost-Brabant

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt om de 14 dagen (de 2de en de 4de vrijdag van de maand), behoudens extra edities.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Natuurpunt Oost-Brabant · Leuvensestraat 6 · Kessel-Lo 3010 · Belgium