Copy
Kunsthal Aarhus  |  Pressemeddelelse English
9. december 2015 kl. 17

Ny udstilling: Stongue af Slavs and Tatars

Kunsthal Aarhus præsenterer COLLECTIVE MAKING 03 / Stongue af kunstnerkollektivet Slavs and Tatars.

Udstillingen undersøger sprogpolitik som en form for etikette i dens skrevne, mundtlige og visuelle form. Fra middelalderlig opbyggelseslitteratur til den russiske avantgarde udforsker Stongue sproget som en kilde til politisk, metafysisk og sågar seksuel frigørelse.

Med nye værker skabt specielt til Kunsthal Aarhus pointerer Stongue COLLECTIVE MAKING-programmet, som blev udviklet af Kunsthal Aarhus’ tidligere kunstfaglige leder Joasia Krysa, ved at vise et betydningsfuldt aspekt af kollektiv tænkning og skabelse: sproget.

Slavs and Tatars’ værk PrayWay har været udstillet permanent i Kunsthal Aarhus i et år og er et symbol på serien COLLECTIVE MAKING.

Weeping Window bruger bagruden fra en Polski Fiat 126, en legendarisk bil, der blev fremstillet i det kommunistiske Polen. Værket sætter tonen for udstillingen med en antimodernistisk trope – at se bagud i historien, men bevæge sig fremad mod fremtiden – som er en forekommende idé hos Slavs and Tatars.

Stongue indeholder også Lektor, en multi-kanal-lydinstallation, som gengiver et uddrag af det tyrkiske epos Kutadgu Bilig (Visdommen om kongens ære), et formanende digt fra det 11. århundrede på det originale Uighur med voice-over på forskellige sprog (tysk, polsk, arabisk, gælisk og dansk). Det specifikke uddrag af Kutadgu Bilig, der er udvalgt til Lektor, giver gode råd om tale og tunger – om, hvordan tunger kan bringe lykke og ulykke, fortjeneste og tab, og hvad det vil sige at "få tungen på gled", "holde tand for tunge" eller at række tunge.

Serien Love Letters undersøger det vanskelige emne alfabetpolitik: forskellige nationers, kulturers og ideologiers forsøg på at indføre et specifikt sæt bogstaver til at skrive et bestemt sprog med. Love Letters består af en række tæpper baseret på tegninger af den russiske digter, skuespilforfatter og billedkunstner Vladimir Majakovskij (1893-1930) og er et tydeligt eksempel på sprog brugt i magtens tjeneste.

Slavs and Tatars’ interesse for oversættelse skyldes dens potentiale for lingvistisk gæstfrihed. I Samizabt: You Who Wronged stiller den polske lyrik fra den kommunistiske tid op som et forbillede for Den Islamiske Republik Iran i dens nuværende Solidarność-lignende stagnation og legitimitetskrise.

Den nye film Deepthongs reflekterer over forskellige fejlslagne forsøg fra både zar-Rusland og Sovjetunionen på at skrive ikke-russiske sprog med kyrilliske bogstaver. Det at påtvinge fonemer eller lyde bestemte grafemer eller bogstaver er aldrig en neutral handling. Alfabeter følger imperier.

Åbningsperformance
På åbningsdagen præsenterer Slavs and Tatars The Tranny Tease, en foredragsperformance, der udforsker mulighederne for translitteration gennem en fonetisk, semantisk eller teologisk glidning.

Stongue
Som en forkortelse eller et billedligt udtryk for sprog har tungen en symbolsk egenskab, som kan svinge begge veje: Som uddraget fra Kutadgu Bilig siger: Så lad din tunge frembringe dine ord, hvis de er lige; men hvis de er skæve, hold dem gemt.

Slavs and Tatars er en gruppe, der beskæftiger sig med polemik og intimitet i et område øst for den tidligere Berlinmur og vest for Den Kinesiske Mur, også kaldet Eurasien. Kollektivets praksis baserer sig på tre aktiviteter: Udstillinger, bøger og foredragsperformances. De har udstillet på markante internationale institutioner. Udvalgte soloudstillinger inkluderer MoMA, NY (2012), Secession, Vienna (2012), Dallas Museum of Art (2014), Kunsthalle Zurich (2014) og NYU Abu Dhabi (2015).

Slavs and Tatars har udgivet adskillige bøger, inklusive Mirrors for Princes (JRP|Ringier / NYU Abu Dhabi, 2015), Not Moscow Not Mecca (Revolver/Secession, 2012), Khhhhhhh (Mousse/Moravia Gallery, 2012), Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz (Book Works, 2013) samt oversættelsen af den legendariske Azeri satire Molla Nasreddin: the magazine that would’ve, could’ve, should’ve (JRP-Ringier, 2011).

Slavs and Tatars er nominerede til 2016 Vincent Award.

Udstillingsperiode: 9. december 2015 - 7. marts 2016
Fernisering: 9. december kl. 17
Åbningsperformance: Slavs and Tatars The Tranny Tease


Pressekontakt: communications@kunsthal.dk

Pressebilleder

Billede: Love Letters No. 5, 2014
 
 
Kunsthal Aarhus  |  Press release Dansk
9 December 2015, 5pm

New exhibition: Stongue by Slavs and Tatars

Kunsthal Aarhus presents COLLECTIVE MAKING 03 / Stongue by the artist collective Slavs and Tatars.

The exhibition looks at language politics as a form of etiquette in its written, oral, and visual registers. From medieval advice literature to the Russian avant-garde, Stongue examines language as a source of political, metaphysical, and even sexual emancipation.

Including new works produced especially for Kunsthal Aarhus, Slavs and Tatars’ Stongue wraps up the COLLECTIVE MAKING 2015-2016 programme, which was developed by former Artistic Director Joasia Krysa, by showing an important aspect of collective thinking and making: language.

For one year, Slavs and Tatars’ work PrayWay has been permanently on display at Kunsthal Aarhus and is a symbol of the COLLECTIVE MAKING series.

Using the rear windshield of a Polski Fiat 126, a legendary car manufactured in Communist Poland, Weeping Window sets the tone for the exhibition with an anti-modernist trope, facing backwards to history, but moving forward towards the future, a recurring idea in Slavs and Tatars’ practice.

Stongue also contains Lektor, a multi-channel audio piece featuring an extract from the 11th-century Turkic epic poem Kutadgu Bilig (Wisdom of Royal Glory) in its original Uighur, together with voice-overs in various languages (German, Polish, Arabic, Gaelic and Danish). The particular excerpt of Kutadgu Bilig chosen for Lektor offers advice pertaining to speech and tongues: about how tongues can bring fortune and bad luck, profit and loss, and about what it means to loosen them, hold them or stick them out.

The series Love Letters examines the complex issue of alphabet politics: the attempts by nations, cultures, and ideologies to ascribe a specific set of letters to a given language. Love Letters consists of carpets based on the drawings of the Russian poet, playwright, and artist Vladimir Mayakovsky (1893-1930), the poster-child of a language used in the service of power.

Slavs and Tatars’ interest in translation stems from its potential for linguistic hospitality. In Samizabt: You Who Wronged, the lyricism of Communist-era Poland is shared as a best-practice for the Islamic Republic of Iran during its Solidarność-like stagnation and crisis of legitimacy.

The new film Deepthongs reflects on the various failed attempts, from Tsarist Russia to the Soviet Union, to cyrillicise non-Cyrillic-based languages. The imposition of graphemes or letters onto phonemes or sounds is never a neutral act. Alphabets accompany empires.

Opening performance
On the opening day, Slavs and Tatars presents The Tranny Tease, a lecture performance exploring the potential for transliteration through the lens of phonetic, semantic and theological slippage.

Stongue
As shorthand or a metonymic device for language, the tongue has a talismanic quality that can swing both ways. As the excerpt from Kutadgu Bilig states: So let your tongue bring forth your words if they are straight; but if they are crooked, then keep them hidden.

Slavs and Tatars is a faction of polemics and intimacies devoted to an area east of the former Berlin Wall and west of the Great Wall of China known as Eurasia. The collective’s practice is based on three activities: exhibitions, books and lecture performances. They have exhibited in major institutions internationally. Select solo engagements include MoMA, NY (2012), Secession, Vienna (2012), Dallas Museum of Art (2014), Kunsthalle Zurich (2014) and NYU Abu Dhabi (2015).

Slavs and Tatars have published several books, including Mirrors for Princes (JRP|Ringier / NYU Abu Dhabi, 2015), Not Moscow Not Mecca (Revolver/Secession, 2012), Khhhhhhh (Mousse/Moravia Gallery, 2012), Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz (Book Works, 2013) as well as their translation of the legendary Azeri satire Molla Nasreddin: the magazine that would’ve, could’ve, should’ve (JRP-Ringier, 2011).

Slavs and Tatars are nominated for the 2016 Vincent Award.

Exhibition period: 9 December 2015 - 7 March 2016
Opening: 9 December, 5pm
Opening performance: Slavs and Tatars The Tranny Tease


Press contact: communications@kunsthal.dk

Press images 

Image: Love Letters No. 5, 2014