Copy
Kunsthal Aarhus  |  Pressemeddelelse English
16. november 2016

Ny udstilling:
WATCHED! Surveillance, Art and Photography

Kunsthal Aarhus præsenterer WATCHED! Surveillance, Art and Photography – en udstilling, som tematiserer overvågning i vores samfund i dag med særligt fokus på fotografi.

Vores tilværelse fotograferes og visualiseres som aldrig før, hvilket giver anledning til spørgsmål om frivillig og ufrivillig synlighed, diskrimination og kriminalisering, men også til spørgsmål om at betragte og blive betragtet. Kunstnerne på udstillingen zoomer ind på stater og myndigheders teknologier, men også på hverdagens overvågning, som er blevet en naturlig del af vores liv – ikke mindst i de sociale medier. Nogle af de teknologier som kunstnerne fokuserer på, er overvågningskameraer, ansigtsgenkendelse, Google Street View, "lifelogging" og virtuel animation, men også ældre metoder knyttet til spionage, blufærdighedskrænkelse og voyeurisme.

WATCHED! Surveillance, Art and Photography er en del af et forskningsprojekt om overvågning, kunst og fotografi i Europa efter årtusindskiftet, igangsat af Louise Wolthers, kurator og forskningsansvarlig ved Hasselblad Foundation i Göteborg. Den tilhørende bog omfatter værker af fyrre kunstnere og dybdegående essays om overvågning af ledende forskere indenfor området.

Kunstnere
Jason E. Bowman (UK/SE), James Bridle (UK), Adam Broomberg & Oliver Chanarin (ZA/UK), Tina Enghoff (DK), Alberto Frigo (IT), Charlotte Haslund-Christensen (DK), Mishka Henner (UK), Hanne Nielsen & Birgit Johnsen (DK), Marco Poloni (NL), Meriç Algún Ringborg (TR/SE), Ann-Sofi Sidén (SE), Hito Steyerl (DE).

Kuratorer: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic og Niclas Östlind

Udstillingsperiode: 16. november–30. december 
Fernisering: 16. november kl. 17

---

SEMINAR

I forbindelse med udstillingen WATCHED! Surveillance, Art and Photography afholder Kunsthal Aarhus et dagsseminar.

Seminaret beskæftiger sig med overvågning i nære relationer, dvs. overvågning, som vi bevidst eller ubevidst indgår i, udfører eller iscenesætter i vores hverdag, eksempelvis på de sociale medier, herunder også overvågning af os selv. Det drejer sig med andre ord ikke blot om overvågning af mennesker, men i særlig grad mellem mennesker, om undervågning snarere end overvågning (eng. sousveillance vs surveillance). Tematikken er relevant for en lang række af WATCHED!-udstillingens værker og er desuden fokus for et forskningsprojekt på Aarhus Universitet.

Talere
Louise Wolthers, kurator og forskningsansvarlig ved Hasselblad Foundation i Göteborg
Anders Albrechtslund, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Anders Kjærulff, freelance journalist og vært på programmet Aflyttet på Radio 24/7
Lone Koefoed Hansen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, AU
Tina Enghoff, fotograf og aktuel i udstillingen WATCHED! Surveillance, Art and Photography

Moderator af paneldebat: Jan Løhmann Stephensen, adjunkt ved Æstetik og Kultur, AU

23. november kl. 10–16.30
Fri entré


Seminaret vil foregå på dansk.

Udstillingen og den tilhørende bog er skabt i samarbejde mellem Hasselblad Foundation, Valand Academy, Kunsthal Aarhus, Galleri Image, ARoS and C/O Berlin.

---

Pressekontakt: communications@kunsthal.dk

Pressefotos

Billede: Alberto Frigo, details of Images of the artifact used by the main hand, 2004–ongoing. Installation view, Science Gallery, Dublin, 2015 © Alberto Frigo

 
Kunsthal Aarhus  |  Press release Dansk
16 November 2016

New exhibition:
WATCHED! Surveillance, Art and Photography

Kunsthal Aarhus presents WATCHED! Surveillance, Art and Photography – an exhibition that reflects on the complexities of contemporary surveillance, with a specific attention to photography.

Our entire existence is being photographed and visualized to an unprecedented degree. This raises new questions about voluntary and involuntary visibility, discriminatory scrutiny and criminalization, as well as photohistorical issues of watching and being watched. The artists focus on technologies used by state and authorities as well as everyday monitoring practices that have become an integrated part of our lives, especially within social media. Some of the technologies appropriated by the artists in the exhibition, are; CCTV, Facial Recognition Technology, Google Street View, life-logging and virtual animation. They also reactivate older practices of spying, exposure and voyeurism.

WATCHED! Surveillance, Art and Photography is part of a research project on surveillance, art, and photography in Europe after the millennium, initiated by Louise Wolthers, Head of Research at the Hasselblad Foundation. The accompanying book, published by Verlag der Buchhandlung Walther König, artworks by forty artists, as well as in-depth essays on surveillance by leading scholars within the field.

Artists
Jason E. Bowman (UK/SE), James Bridle (UK), Adam Broomberg & Oliver Chanarin (ZA/UK), Tina Enghoff (DK), Alberto Frigo (IT), Charlotte Haslund-Christensen (DK), Mishka Henner (UK), Hanne Nielsen & Birgit Johnsen (DK), Marco Poloni (NL), Meriç Algún Ringborg (TR/SE), Ann-Sofi Sidén (SE), Hito Steyerl (DE).

Curators: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic and Niclas Östlind

Exhibition period: 16 November–30 December
Opening: 16 November, 5pm


---

SEMINAR
In the context of the exhibition WATCHED! Surveillance, Art and Photography, Kunsthal Aarhus organises a one-day seminar.

The seminar engages with surveillance in near relations, that is, surveillance that we consciously or unconsciously take part in, perform or stage in our everyday lives, for example via social media, included among these practices is also self-surveillance. The subject matter is, in other words, not just surveillance of people but specifically surveillance between people, sousveillance rather than surveillance (from the French sous, "from below" and veiller, "to watch", instead of sur, "from above"). This topic is not only relevant to a large part of the works in the WATCHED! exhibition, but also the focus of a research project at Aarhus University.

Speakers
Louise Wolthers, Curator and Research Manager at Hasselblad Foundation in Gothenburg
Anders Albrechtslund, Associate Professor at School of Communication and Culture, AU
Anders Kjærulff, freelance journalist and host of the program Aflyttet [Wire-tapped] on Radio 24/7 
Lone Koefoed Hansen, Associate Professor at School of Communication and Culture, AU
Tina Enghoff, photographer and exhibiting in WATCHED! Surveillance, Art and Photography

Moderator of panel debate: Jan Løhmann Stephensen, Assistant Professor at Aesthetics & Culture, AU

23 November, 10am–4:30pm
Free entrance

The seminar will be held in Danish.

---

Press contact: communications@kunsthal.dk

Press photos

Image: Alberto Frigo, details of Images of the artifact used by the main hand, 2004–ongoing. Installation view, Science Gallery, Dublin, 2015 © Alberto Frigo