Copy
Het afgelopen half jaar stond in het teken van belangenvertegenwoordiging. Lees het in deze nieuwsbrief.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Milieulaboratorium
I.T. Works
Terugblik (door Jurgen Pijpker)
Het afgelopen halfjaar heeft voor de VVMA voor een groot deel in het teken gestaan van belangenvertegenwoordiging. Met vertegenwoordiging binnen het SIKB, SKB, NEN en overlegstructuren met VKB, AgentschapNL, NL-Ingenieurs, VNO-NCW en het ministerie I&M is er sprake van een groot speelveld waarin de VVMA daadwerkelijk iets kan betekenen.

De nieuwe BRL 15000 en het verbetertraject Bbk zijn enkele aspecten die specifiek in deze nieuwsbrief worden besproken.

Natuurlijk zijn er ook ‘luchtiger’ zaken gepasseerd, waaronder twee praktijkmiddagen en een algemene ledenbijeenkomst. De praktijkbijeenkomst NEN 5744 heeft mooie kortingen opgeleverd, waarbij diverse leden hun contributie voor de VVMA ruim hebben terugverdiend. De praktijkmiddag in Eindhoven (Thermische desorptie) is goed bezocht en heeft ons inzicht gegeven in een nieuwe in-situ saneringstechniek die ook op kleinere locaties uitkomst kan bieden. Op dit moment ligt er voor drie VVMA-leden een uitnodiging om op basis van een gereduceerd tarief daadwerkelijk met MVO met ISO-FastTrack te gaan starten.

Samenvattend wordt er hard gewerkt aan het daadwerkelijk verbeteren van onze branche, waarbij voor onze leden wordt gewerkt aan vereenvoudigingvoorstellen, meer eigen verantwoordelijkheid en overheidstoezicht op het functioneren van het certificeringsysteem, in plaats van toezicht op details vanuit de onderzoeksprotocollen.

Uit het lab (door Omegam Laboratoria)
De resultaten zijn mooi op tijd, ze zien er prima uit, maar dan, achterin het certificaat: een disclaimer. 'Er is een afwijking geconstateerd die mogelijk de resultaten heeft beïnvloed.' Wat nu?

Milieuonderzoek bestaat uit een keten van complexe handelingen. Verschillende partijen dragen tijdens het onderzoek monsters en gegevens aan elkaar over. Daarbij bestaat altijd de kans dat er tussen monstername en rapportage iets gebeurt dat het analyseresultaat beïnvloedt. Dat kan zitten in de aanbieding of overdracht van de monsters, de opdrachtverlening of het laboratoriumproces zelf. Ook al is het laboratorium zelf meestal niet de veroorzaker van de afwijking, het is wel de verantwoordelijkheid van het laboratorium – zoals vastgelegd in ISO 17025 - om de opdrachtgever erover in te lichten. Dat gebeurt middels een opmerking op het analysecertificaat: een disclaimer. Lees verder.

BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies (door: SIKB)
Op 14, 15 en 16 mei heeft het SIKB in samenwerking met de “strategiegroep BRL 15000” bijeenkomsten in Zwolle, Den Bosch en Utrecht georganiseerd. Met een opkomst van in totaal 125 deelnemers vanuit het adviserend bedrijfsleven, de overheid en de certificerende instellingen, kan worden gesproken van een succesvolle bespreking van de concept BRL. Lees verder.

ALB
Algemene ledenbijeenkomst 26 juni 2012

De tweede Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar zal geheel in het teken staan van de geactualiseerde Nederlandse Richtlijn Bodem. Joop Groeneveld van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) zal een presentatie geven over de geactualiseerde NBR. Lees verder.Cursussen
Verbetertraject Bbk
Medio vorig jaar is de VVMA gevraagd om deel te nemen aan het verbetertraject Besluit Bodemkwaliteit. Aanleiding hiertoe was mede onze kritiek op de totstandkoming van de evaluatie van het Besluit Bodemkwaliteit waarin het adviserend bedrijfsleven nauwelijks is betrokken. Lees verder.


Copyright © 2012 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp