Copy
De VVMA timmert aan de weg. Lees het in deze nieuwsbrief.
VVMA
Omegam
Eurofins
Alcontrol
Milieulaboratorium
I.T. Works

VVMA Praktijkmiddag 15 maart 2012
Als bodemprofessionals worden we regelmatig geconfronteerd met minerale olieverontreinigingen op nog in gebruik zijnde (bedrijfs)locaties. Op locaties waar sloop en traditioneel saneren (graven en onttrekken) geen optie is, heeft TPS Nederland een saneringstechniek die mogelijk een oplossing biedt. Op 15 maart 2012 kunt u deze techniek in de praktijk aanschouwen. Lees verder.


Uit het lab (door Omegam Laboratoria)
Milieuonderzoek bestaat uit een serie opeenvolgende verrichtingen. Gaat ergens in de keten iets fout, dan is de rest zinloos. Als een monster op een verkeerde plek of manier is genomen, foutief geconserveerd, verpakt of vervoerd, of als dit alles te lang heeft geduurd, kan niemand meer een goed meetresultaat leveren. Lees verder.


Algemene ledenbijeenkomst 29 maart 2012
De eerste Algemene Leden Bijeenkomst van dit jaar zal geheel in het teken staan van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Oene Venema van ISOFastTrack zal een presentatie geven over een systeem om MVO op een eenvoudige manier in uw bedrijfsvoering te implementeren. Lees verder.


Wijziging NEN 5707 (door Marco v.d. Sande, Acorius Advies B.V.)
Eind 2011 heeft NEN de VVMA gevraagd of er interesse is om de asbestnormen voor bodem, baggerspecie, waterbodem, bouw- en sloopafval en recycling granulaat te actualiseren. Tijdens de VVMA cursus NEN 5707 is gebleken dat er bijna 10 jaar na het verschijnen van deze norm nog steeds veel onduidelijkheid is. Daarnaast zijn inhoudelijk ook onvolkomenheden ten opzichte van andere normen en protocollen geconstateerd. Een herziening van NEN 5707, NTA 5727 en NEN 5897 lijkt dan ook gerechtvaardigd. Namens de VVMA hebben inmiddels twee mensen in de werkgroep zitting genomen. Lees verder.


Wijziging NEN 5744
Op 26 januari is er massaal gehoor gegeven aan de bijeenkomst NEN 5744. Vanuit de gewijzigde NEN 5744 dient de monsterneming van grondwater op een andere wijze te worden uitgevoerd. Ook dient de troebelheid van het watermonster in het veld te worden bepaald. In het algemeen wordt verwacht dat de monsterneming per peilbuis circa 15 minuten extra tijd zal vergen. Ook dienen de monsternemingbedrijven extra investeringen in meetapparatuur te doen. Lees verder.


BRL 15001 Bodemonderzoek en Bodemadvies?
In 2005 is middels de BRL 5000 reeds een voorzet gedaan tot het borgen van advies. Deze BRL is destijds aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) SIKB voorgelegd, waarbij is vastgesteld dat deze onvoldoende was uitgewerkt om te kunnen vrijgeven voor algemene kritiek. Vanuit de wens om de huidige certificeringstructuur te vereenvoudigen is enkele jaren geleden gestart met een “strategiegroep” die is samengesteld uit leden van het CCvD, met als doel de mogelijkheden van een integrale systeem BRL te onderzoeken. Namens de VVMA heeft Jurgen Pijpker in deze strategiegroep zitting genomen. Lees verder.


Nieuwe (aspirant-)leden
Dat de VVMA behoorlijk aan de weg timmert is niet onopgemerkt gebleven. Per 1 januari 2012 hebben wij reeds vier nieuwe (aspirant-)leden mogen verwelkomen. Lees verder.

Copyright © 2012 VVMA, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp