Copy
 
11.8.2016

 


 
חברות וחברים יקרים,

בימים מהבילים אלו אני גאה לכתוב על הישג משמעותי שלנו להבטחת זכויות הדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית. עד לאחרונה התפיסה הציבורית גרסה שפינוי-בינוי היא שיטה שכולם מרוויחים ממנה: הדיירים מקבלים דירה גדולה יותר, העיר מתחדשת, היצע הדיור גדל. לכן מה שנדרש ×–×” יותר פרויקטים ויותר מהר. אלא שהמציאות הראתה ×›×™ פינוי-בינוי טומן בחובו גם הרבה מאוד פגיעות באוכלוסיות מעטות הכנסה, בזקנים, בשוכרי דירות ובדיירי הדיור הציבורי. למעשה, פינוי-בינוי הוא לעיתים אסון עבור אוכלוסיות אלה, ×›×™ הוא מוביל לדחיקתן משכונת עוני אחת לשנייה, לפגיעה בפרנסה ולעלייה ניכרת בהוצאות התחזוקה. 

בשנה האחרונה עסקנו באינטנסיביות בקידום שינוי מדיניות בנושא זה, יחד עם עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, פורום דיור ציבורי וארגונים חברתיים נוספים. השתתפנו בישיבות הוועדה המיוחדת שדנה בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הגשנו ניירות עמדה ופעלנו מול מקבלי ההחלטות, והדגשנו את הצורך לתת משקל משמעותי לשיקולים החברתיים, ולדאוג להגנות נאותות על זכויותיהם של הדיירים הוותיקים ושל דיירי הדיור הציבורי במתחמים הנדונים. העבודה הקשה הצליחה! בשבוע שעבר החליטה הכנסת להכניס שינויים משמעותיים בחוק, לטובת התחדשות עירונית צודקת יותר ומניעת דחיקה של דיירים מבתיהם.

בין היתר, נוספה לחוק מטרה שלא הוגדרה מלכתחילה, והיא - לתת מענה הולם לצורכי האוכלוסייה המתגוררת במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית. ×¢×•×“ נקבע שדיירים משכבות מוחלשות יהיו זכאים להנחה בארנונה. נקבע שנציג הארגונים החברתיים יישב דרך קבע בוועדה מייעצת של הרשות, ועוד. ומעל הכל - נקבע שדיירי הדיור הציבורי זכאים להוסיף ולהתגורר בדירות החדשות ללא עלייה בדמי השכירות או התחזוקה לעומת הסכומים שהם משלמים כיום. זאת לאחר שרק לפני שנה וחצי חשפנו ×”× ×—×™×” פוגענית פנימית של משרד השיכון, ×©×ž×©×ž×¢×•×ª×” בפועל הייתה דחיקה ודאית של דיירי הדיור הציבורי מהפרויקטים הללו.

החוק אמנם לא מושלם, וחלק מההצעות שביקשנו לקדם לא התקבלו, אך השינויים שהוכנסו הם משמעותיים, וחשוב לא פחות מכך – השיח על הנושא השתנה. נמשיך ללוות את הקמת הרשות להתחדשות עירונית על מנת לקדם התחדשות עירונית חברתית יותר, שתיטיב עם כלל הדיירים ולא רק עם היזמים.

שלכם,

 
שרון

שרון אברהם-ויס, עו"ד
מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח


 
                                 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
2016 ACRIHebrew